Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3 Ş ubat 1898 — 11 Mayıs 1976, Hugo Alvar Henrik Aalto.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3 Ş ubat 1898 — 11 Mayıs 1976, Hugo Alvar Henrik Aalto."— Sunum transkripti:

1 3 Ş ubat 1898 — 11 Mayıs 1976, Hugo Alvar Henrik Aalto

2 HAYATI

3  Aalto 1898 yılında Finlandiya’nın Kuortane kasabasında do ğ du. İ sveçli mimar Arvid Bjerke’nin asistanlı ğ ını yaptıktan sonra, 1921 yılında Helsinki Teknoloji Üniversitesi’nden mezun oldu ve 10 yıl içinde yapıları ve mobilyalarıyla sesini uluslararası alanda duyurmayı ba ş ardı. 1927- 1933 arasında Turku'da çalı ş tı.

4  1933'te Helsinki'ye yerle ş ti. 1935'te ilk e ş i mimar Aino Marsio'yla, kayına ğ acı levhalarının üstüste yapı ş tırılıp bükülmesiyle elde edilen mobilyalar üreten Artek ş irketini kurdu. Pekçok ulusal ve uluslararsı ödüle de ğ er görülen Aalto, 1963-1968 yıllarında Finlandiya Akademisi ba ş kanlı ğ ında bulundu.1935kayına ğ acı

5  Aalto kendine özgü mimarlık üslubunu, konferans salonundaki akustik dalgalı tavanıyla ünlü Viipuri kütüphanesinde (1927-1935; 1943'te yıkıldı) ve basım odasındaki koni biçiminde sütunlarıyla ilgi çeken Turun Sanomat gazetesi binasında (1927-1930) geli ş tirdi. Paimo sanatoryumuyla (1929-1933) uluslararası üne kavu ş tu19271935 1943193019291933

6  1937'deki Paris Sergisi ve 1939'daki New York Dünya Fuarı için hazırladı ğ ı Finlandiya pavyonlarıyla ve New York Modern Sanat Müzesi'nde çalı ş malarına ayrılan 1938 sergisiyle ününü peki ş tirdi.ParisNew York

7  Harvard Üniversitesi'nde ders verdi, bir yandan da Cambridge'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Baker House yatakhanelerinin tasarımını yaptı (1947-1948). Rusya-Finlandiya sava ş ının (1940) ve II. Dünya Sava ş ı'nın Finlandiya'da yol açtı ğ ı yıkım, ülke boyutunda bir yeniden yapılanma ve kentle ş me planı gerektirince söz konusu plan (özellikle Helsinki kent merkezinin düzenlenmesi) Aalto'nun ba ş kanlı ğ ı altında bir komisyon tarafından tasarlandı. Harvard Üniversitesi'ndeCambridge Massachusetts Teknoloji Enstitüsü19471948Rusya1940II. Dünya Sava ş ı

8  Bir adada yer alan Saynatsalo kasabası için de, çevredeki göl ve ormanlarının manzaralarını vurgulayan bir belediye merkezi yapan (1950-1952) Aalto'nun sonraki yıllardaki yapıları daha sadedir. Ancak anıtsal Kongre Evi'nde (1962- 1975) ve Helsinki Kültür Merkezi'nde de sanatın insancıl boyutlarını ortaya koymu ş tur.19501952Helsinki  Alvar Aalto 1976 yılında Helsinki, Finlandiya’ da Hayatını kaybetmi ş tir.

9 TASARIM ANLAYI Ş I

10  Kıvrımları ve do ğ ayı seven Aalto uluslar arası modern akımın net çizgileriyle do ğ a figürlerini tasarımlarında sık sık bir araya getirmi ş bütün i ş lerinde do ğ adan referans almı ş ve çalı ş malarını bu yönde sürdürmü ş tür. Bir bina tasarlarken önce da ğ a, güne ş e, suya bakmı ş ; sonra da bu binaya göre iç mekanını, mobilyalarını tasarlamı ş tır.

11  Örne ğ in 1936 yılı ürünü olan ve biyomorfik kıvrımla sahip Savoy vazo bu felsefeyle ortaya çıkmı ş tır. Bu vazo, geçti ğ imiz' yüzyılın en popüler cam ürünü kabul edilmi ş tir.

12

13  Klasik ah ş ap mobilyalarını, esnek kereste ve hu ş a ğ acı kullanarak daha da geli ş tiren tasarımcının ürünleri böylece sadece estetik de ğ il aynı zamanda ergonomik sıcak ve dayanıklıdır.Finlandiya’daki hu ş a ğ açlarından tasarladı ğ ı basit ve kıvrımlı mobilyalar bugünün en çok satan ürünleri arasındadır

14  Yapı ve peyzaj ili ş kisi, genç bir mimar oldu ğ u dönemde de Alvar Aalto’nun i ş lerinde ve yazılarında kendini gösterir. Aalto, mimarlıkla ilgili metinlerinde do ğ aya ve bahçelere de de ğ inir; mimarı arazinin “verimini” artıran, gereksiz sürgünleri budayan bir bahçıvanla özde ş le ş tirir.

15  Arazinin topo ğ rafyasına göre yapılarını biçimlendiren Aalto’nun mimarisinde, iç ve dı ş mekanlar sıklıkla birbirine gölgelikler, pergolalar ve asmalı çardaklarla ba ğ lanır; dı ş mekandan iç mekana geçi ş aralıklarla olur. Heykelsi iç ve dı ş duvarların dolambaçlı görünümleri de do ğ ayla psikolojik bir ba ğ lantı kuruyor.

16  Bina ve do ğ a arasındaki ili ş ki, içeriden çevredeki peyzaja ve bahçeye açılan manzaralarla da sa ğ lanır. Binanın yönü, Aalto’nun konut mimarisinde çok önemli oldu ğ u gibi, kamu binalarının tasarımında da incelikle ele alınır. Do ğ al ı ş ı ğ ı iç mekanlara ta ş ımak, özellikle Kuzey’in karanlık kı ş aylarında daha çok önem kazanır.

17  Son dönemde Aalto’nun tasarladı ğ ı yapılar, kütüphaneler ve konser salonları Finlandiya kimli ğ ine uyarlandı ve ça ğ da ş olanlarına oranla daha sıcak bir hal aldı. Yaptı ğ ı çalı ş malar bireysel ifadeye göre yönelen ve modern akıma getirilen ‘ kar ş ı akım’ niteli ğ indeydi. Aalto kendi felsefesini ş öyle açıklar: ‘ Sizden tek istedi ğ im e ğ lenmeyi unutmamanız’

18 ESERLER İ

19 Turun Sanomat Gazete Ofisi 1928 – 1929, 1930

20 1932 Tammekann Villası Estonya

21 1934: Corso Tiyatrosu

22 1937 – 1939: Mairea Villası, Finlandiya

23

24

25

26 1939 Fin Pavyonu Finlandiya

27 1947 – 1948 Baker House

28 1949 – 1952: Saynatsalo Kent Merkezi, Finlandiya

29 1949 – 1966: Helsinki Teknoloji. Üniversitesi Finlandiya

30 1952 – 1958 Kültür Evi

31 1959: 1988: Essen Opera Evi

32 1965: 1968: İ skandinav Evi İ zlanda

33 1970 Angel Abbey Da ğ ı Kütüphanesi ABD

34 Paimio Sanatoryumu 1928-1929

35  Sava ş yıllarında Finlandiya’da tüberküloz hastalı ğ ının yayılması, yüzyıl boyunca tüm ülkede birçok sanatoryumun açılmasına yol açar. Bunlardan biri de 48 belediye ve dört kasabanın finansal destekleriyle gerçekle ş tirilen Varsinais- Suomi tüberküloz sanatoryumudur. Sanatoryumun yeri için Paimio’ya karar verildikten sonra, tasarımına 1929 Ocak ayının sonlarında bir yarı ş ma ile karar verilir.  Alvar Aalto, projeye hastanın perspektifinden bakar; dingin ama ne ş eli bir ortam tasarlar. Hiçbir detayı gözden kaçırmaz.

36  merdivenlerin kanarya sarısı renginden ısıtma sistemine, hastaları rahatsız etmemek için suyun sessizce aktı ğ ı özel musluk tasarımına kadar… Paimio sandalye (1931-1932) dahil sanatoryumun tüm mobilyaları Aalto’nun imzasını ta ş ır. Evindeki Marcel Breuer çelik boru sandalyelerden de esin alan Paimio sandalye, tüberküloz hastaların nefes almasını kolayla ş tıran bir tasarımdır. Aalto, ş ekillendirilmi ş ah ş ap ve kontrpla ğ ın birle ş iminden yapılan sandalyenin metalden daha sıcak ve konforlu oldu ğ unu dü ş ünüyordu.

37

38

39

40

41

42

43

44  Paimio Sanatoryumu’nda binanın temel i ş levleri, bütünsel bir formla her kanadın kendi içinde çözümlenmi ş tir. A- kanadı en önemli arkitektonik unsur olan güne ş li balkonlarıyla hastaların kanadıdır ve güneye bakar. B-kanadı genel alanları içerir: muayene odaları, dinlenme salonu, kütüphane ve ortak mekanlar.

45  C-kanadında çama ş ırhane, mutfaklar ve personel birimleri bulunur. Tek katlı D- kanadı ise kazan dairesi ve ısıtma tesisi bulunur. Sirkülasyon alanları A-kanadı ve B- kanadı arasında kalan ana giri ş i merkezine alır ve ona bir binanın di ğ er kanatlarına geçi ş i de sa ğ layan merdiven bo ş lu ğ uyla ba ğ lanır.

46  Fuayenin giri ş i farklı i ş levlere hizmet eden kanatlar arasında geçi ş sa ğ layan bir sirkülasyon alanı olarak i ş görür. Fuayenin -hastaların terlik dolabı dahil- orijinal mobilyaları, uzun süre kalacak hastaların ev ortamında hissetmesini sa ğ layacak biçimde tasarlanmı ş tır

47

48

49

50

51

52 KAYNAKÇA  http://www.hafelegateway.com/finlandiya%E2%80%99nin- kulturel-ronesansinin-mimari-alvar-aalto/ http://www.hafelegateway.com/finlandiya%E2%80%99nin- kulturel-ronesansinin-mimari-alvar-aalto/  http://tr.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto http://tr.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto  Benan Kapucu görsel arşivi:alvar aalto museum  Alvar aalto  http://www.muhakeme.net/alvar-aalto-alvar-aalto-kimdir- hakkinda-hayati-t35410.html feyza nur dişkaya 20945873


"3 Ş ubat 1898 — 11 Mayıs 1976, Hugo Alvar Henrik Aalto." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları