Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Mahmut D. MAT Melik ş ah Üniveritesi Avrupa Birliği FP7 Projelerinde Hakemlik Deneyimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Mahmut D. MAT Melik ş ah Üniveritesi Avrupa Birliği FP7 Projelerinde Hakemlik Deneyimleri."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Mahmut D. MAT Melik ş ah Üniveritesi Avrupa Birliği FP7 Projelerinde Hakemlik Deneyimleri

2 Avrupa Birli ğ i Projeleri Çerçeve Programları Brüksel De ğ erlendiriyor Hibe Programları Ulusal Ajan Tarafından De ğ erlendiriliyort FP7 Bitti Horizon 2020

3 Applicants are informed of the Commission decision Commission funding decision Quick Information Letter Proposal Individual Evaluation Consensus Panel review Hearings For large projects (optional) Thresholds Eligibility Negotiation Commission ranking Commission rejection decision Remote or in Bruxelles Evaluation processPProje Değerlendirme Süreçleri

4 Full Proposal Proposal forms Evaluators Eligibility Evaluators Final ranking list PanelSubmissionConsensus Individual evaluation Proposals in suggested priority order Rejection list Finalisation Criteria COMMISSION May be “remote” Experts' role Evaluation processProProje Değerlendirme Süreçleri May be “remote”

5 On inceleme Konsorsiyumdaki ortak sayısı minimum kriterleri sa ğ lıyormu Çalı ş ma Programındaki Belirtilen Faaliyet Alanına Uygunmu Proje Teklifinde Eksik Varmı Bütçe Limitleri

6 1. S/T quality (in relation to the topics addressed by the call) 2. Implementation3. Impact Sound concept, and quality of objectives Appropriateness of the management structure and procedures Quality and relevant experience of the individual participants Contribution, at the European and / or international level, to the expected impacts listed in the work programme under the relevant topic / activity The evaluDeğerlendirme Kriterleri

7 o Ça ğ rı Ba ş lı ğ ına Uygunluk o Özgünlük o Uygulanacak metot ve çalı ş ma planının kalitesi ve etkinli ğ i Bilimsel ve Teknolojik Kalite Scientific and/or technological excellence

8 Uygulama /Implementation Yönetim Yapısı Bireysel Katılımcıların Kalitesi ve Deneyimleri Konsorsiyumun Kalitesi (Universite, Sanayi dengesi, tanımlanan herbir i ş için uygun partner) Kaynakların uygun da ğ ılımı (bütçe, insan kayna ğ ı, ekipman)

9 Yayın Değer/Impact Projenin Katma de ğ eri Çalı ş ma Programındaki hedef etkilere katkısı Fikri Mülkiyet hakları Proje Sonuçlarının yayılımı/da ğ ılımı

10 Puanlama 0 – Yazılanların konu ile ilgisi yok 1 – zayıf 2 – orta 3 – iyi : Bölüm ilgili kriterleri sa ğ lıyor fakat önemli iyile ş tirme gerekli 4- çok iyi: Hala düzeltilebilecek bir ş eyler var 5 - mükemmel

11 Uzaktan Değerlendirme Bir proje en az üç hakeme gönderiliyor Her bir hakeme 7-8 proje gönderiliyor Her bir hakeme farklı projeler gönderiliyor Her bir projede farklı hakemlerle çalı ş ılıyor Her bir hakem rapor proje hakkında rapor yazıyor Her bir hakem raporunu yüklüyor ve puanlama yapıyor Puanlama yaptıktan sonra di ğ er hakemlerin verdi ğ i puanları görüyorsunuz

12 Uzaktan Değerlendirme Her bir proje için hakemlerden biri raportör olarak seçiliyor Raportör kendi raporu ile beraber di ğ er hakemlerin raporlarını okuyor ve ortak bir rapor hazırlıyor ve ortak bir puan veriyor Ortak rapor di ğ er hakemlerin onayına sunuluyor E ğ er her hakem ortak raporu ve ortak puanı kabul ederse i ş lem bitiyor E ğ er hakemler rapora itiraz ederse raportör itirazlara göre tekrar düzenliyor veya puanı de ğ i ş tiriyor ve tekrar sunuyor

13 Proposal 1 IER Individual Evaluation Report Expert A IER Expert B IER Expert C Consensus meeting CR Consensus Report One proposal can be evaluated by more than 3 experts May be remote Consensus: Scores & comments HEARING (optional) De ğ erlendirme Süreci process

14 Consensus  Build on the basis of the individual assessments of all the evaluators  Usually involves a discussion  Moderated by a Commission/ REA representative  Agreement on consensus scores and comments for each of the criteria  One expert acts as rapporteur Evaluation process

15 96% of the respondents found the quality of the evaluation overall 'satisfactory' to 'excellent' Survey

16 Hakemliğin Sunduğu Fırsatlar Birçok proje de ğ erlendirip bir çerçeve programı projesini daha iyi anlama Projelerin hakemlerin dikkat etti ğ i noktaları daha iyi anlama Konu ile ilgili di ğ er ülkelerden uzmanlarla tanı ş ma ve fikir alı ş veri ş inde bulunma De ğ erlendirme süresinde herbir gün için 450 Euro + yolluk ve yevmiye

17 Hakem Seçimi Avrupa Birli ğ i Hakem Havuzundan seçiliyor Cordis.europa.eu/emmfp7 websitesinden kayıt olunabilir Konu ile ilgili uzmanlık Daha önce çerçeve programına proje sunulması İ lgili ça ğ rıya proje sunmamı ş olmak Bölgesel da ğ ılım

18

19

20

21

22 İlginiz için Teşekkürler


"Prof. Dr. Mahmut D. MAT Melik ş ah Üniveritesi Avrupa Birliği FP7 Projelerinde Hakemlik Deneyimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları