Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çeviren: Dr.Kemal D İ NÇ Antikonvülzan İlaçlar ve Hematolojik Hastalıklar A. Verrotti A. Scaparrotta S. Grosso F. Chiarelli G. Coppola.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çeviren: Dr.Kemal D İ NÇ Antikonvülzan İlaçlar ve Hematolojik Hastalıklar A. Verrotti A. Scaparrotta S. Grosso F. Chiarelli G. Coppola."— Sunum transkripti:

1 Çeviren: Dr.Kemal D İ NÇ Antikonvülzan İlaçlar ve Hematolojik Hastalıklar A. Verrotti A. Scaparrotta S. Grosso F. Chiarelli G. Coppola

2 GİRİŞ Bir çok antiepileptik ilaç; hafif trombositopeni veya nötropeniden anemiye, eritroid seri aplazisinden kemik ili ğ i yetmezli ğ ine kadar geni ş bir aralıkta hematolojik bozuklar ile ili ş kilidir. Neyseki aplastik anemi gibi ölümcül hematolojik bozukluklar oldukça nadirdir.

3 GİRİŞ Medline endexli bir Pubmed çalı ş ması, ş ubat 2013 e kadar olan yeti ş kinlerde, çocuklarda, hayvanlarda yapılan yakla ş ık 40 yıllık makaleleri, anahtar kelime olarak antikonvülzan ilaçlar ve hematolojik hastalıları belirleyip tarayarak bir çalı ş ma üstlendiler. Tablo bu makale verilerine dayanmaktadır.

4

5

6 Klasik Antiepileptik İlaçlar Benzodiazepinler Trombositopeni,lökopeni, agranülositoz ve pansitopeni gibi a ğ ır hematolojik de ğ i ş iklikler oldukça nadirdir. Oldukça eski ve az olan vaka raporlarında, lorezepam ve klonazepamın trombositopeniyi indükledi ğ i ve akut granülositopeni, akut trombositopenik purpura ve ilaca ba ğ lı aktif antitrombosit antikor olu ş umu belirtmi ş tir.

7 Karbamazepin Karbamazepin uygulaması aplastik anemi, agranülositoz, pansitopeni gibi a ğ ır hematolojik bozukluklar ile ili ş kili. Tahmini insidansı çe ş itli çalı ş malara göre 1:38.000 ile 1:10.800 arasında çe ş itlilik göstermekte. % 5 den az hasta Karbamazepin kullanımına ba ğ lı hafif anemi ile ili ş kilidir.

8 Karbamazepin Karbamazepin ile tadavi edilen hastalarda, persistan lökopeninin oranı %2 nin altındayken Ölümcül aplastik aneminin prevelansı 50.000 hastada birden biraz azdır.

9 Karbamazepin Örn: Yamamoto ve arkada ş larının yaptı ğ ı bir çalı ş mada hastalarda GSH-Px aktivitesi azalmı ş olan hastalarda karbamazepin tedavisine ba ğ lı hemolitik kriz ve/veya aplastik krize yakalanma riskini incelemi ş 5 ya ş ındaki bir çocu ğ u incelemi ş ler. Karbamazepin kullanımına ba ğ lı vasküler hemolitik anemi ve eritroblastopeni tespit etmi ş ler. Hasta ve annesinin incelenmesi glutatyon (GSH-Px) aktivitesinin hafif azalmı ş oldu ğ unu ortaya çıkarmı ş

10 Karbamazepin Karbamazepin kesilmesi dü ş ünülmesi gereken durumlar WBC sayımı 2,000 / mL, Polimorfonükleer Hücre (PMN) sayısı 1000 / mL altına dü ş er, eritrosit sayısı 3.5* 10 6 /mL altına, trombosit sayısı 80,000 / mL altına dü ş er ve ya hemoglobin konsantrasyonu 11. g / dL. altına dü ş üyorsa dü ş ünülebilir. Bu bütün antikonvülzanlar için geçerlidir.

11 Etosüksimid Aplastik anemi ve agranülositoz oldukça nadirdir. Fakat ölümcül hematolojik de ğ i ş iklikler etosüksimid tedavisinde potansiyel olu ş turur. İ laç verilmesinden 1-2 hafta sonra (ba ş lamasından sonra) agranülositoz açısından dikkatli olunmalıdır. ETS tedavisi sırasında kan sayımları ile rutin izleme yararlıdır ve yapılmalıdır

12 Fenitoin Ciddi kan diskrazileri fenitoin ile nadirdir, trombositopeni, Lökopeni, nötropeni, agranülositoz, pansitopeni, saf kırmızı hücre aplazisi, aplastik anemi, makrositoz ve megaloblastik anemi gibi hematolojik de ğ i ş ikliklere neden olabilir.

13 Fenitoin Folat, fenitoin kullanan makrositozlu ve megaloblastik anemili hastalarda düzenli olarak tatbik edilmesi gerekmez. Çünkü folatın fenitoin plazma düzeylerinde olumsuz etkileri vardır.(nöbet alevlenmesi gibi) Ancak bazı çalı ş malar göstermi ş tirki, fenitoin kullanımı özellikle bazı çocuklarda folat malabsorbsiyonuna neden olmaktadır.

14 Fenobarbital Megaloblastik anemi, lökopeni, agranülositoz ve trombositopeni fenobarbital tedavisi ile ili ş kilendirilebilir. Hayvan çalı ş malarında; çoklu organ toksisitesi, hipokromik anemi sıçanlarda, geçici lökopeni, nötropeni, trombositopeni ve anemi köpeklerde (a ğ ır akut zehirlenmede), koagülasyon kusurları kedilerde ve sekonder trombositopeni al yanaklı maymun da saptanmı ş tır.

15 Valproik Asit Valproik Asit ile hemostaz bozuklu ğ u 30 yıla yakla ş ık zamandır biliniyor. Buna ra ğ men,trombositopeni klini ğ i, anormal trombosit bozuklu ğ u, hipofibrinojemi ve edinilmi ş von willebrand hastalı ğ ı tip 1 hala tartı ş malı ve açık de ğ il.

16 Valproik Asit Valproik Asit tedavisi alan hastaların % 5-60 arasında trombositopeni görülüyor, en sık hematolojik yan etkisidir. Çocukları eri ş kinlerden daha çok etkiler. Çünkü eri ş kinlerden daha sık ve daha yüksek dozlarda tedavi alırlar.

17 Valproik Asit Çalı ş malar pediatrik hastalarda cerrahi giri ş imlerden sonra valproik asit monoterapisinin önemli ölçüde artmı ş kan kaybı na sebep oldu ğ u vekan ürünlerinin verilmesini arttırdı ğ ını. artmı ş kan kaybı riskinin göreceli olarak 23 kat oldu ğ u belirlenmi ş. Ancak PT/aPTT sürelerinde anlamlı bir fark gözlenmemi ş tir. Genellikle, trombositopeni ş iddetli de ğ il ve herhangi bir kanama belirtileri olmadan görülür. Trombositlerin VPA azaltılması sonrası bir kaç gün içinde arttı ğ ı gözlendi. Ba ş ka Çok nadir komplikasyonlar, ölümcül subaraknoid kanama, ölümcül pulmoner kanama ve pansitopeni de bildirilmi ş tir

18 Valproik Asit Bu etkilerden : trombositlerin kemik ili ğ inde üretimi üzerine doza ba ğ ımlı do ğ rudan toksik etkisi ve ya mha Trombositlere kar ş ı periferik antikorlar. Sorumlu tutulmu ş tur.

19

20

21 Patogenetik mekanizmalar Trombositopeni; ilaca ba ğ lı trombositopeninin anltında immün nedenler yatmakta. Trombositlere kar ş ı ilaca ba ğ lı antikorlar ve sekonder trombosit yıkımı. Daha çok torombosit membran reseptörlerine (GP IIb/IIIa veya GPIb/V/IX komplekslerine) kar ş ı.

22 Patogenetik mekanizmalar Aplastik anemi; Gerçek bir neden bulunamamı ş tır, otoimmünüte suçlandı ğ ı gibi altta yatan hastalı ğ a ba ğ lı oldu ğ uda dü ş ülmü ş tür.

23 Patogenetik mekanizmalar Eritropoetik süpresyon; Ço ğ u antiepileptik ilaçların etkisi bilenmemektedir. Fenitoinin DNA sent. İ nhine ederek ve ya in vitro ko ş ullarda yapılan deneyler ile eritrosit progenetör hücrelere olası etkisi üzerinde duruluyor.

24 Patogenetik mekanizmalar Nötropeni; patofizyolojisi hala bilinmiyor

25 Patogenetik mekanizmalar Ba ş ta aromatik olmayan antiepileptiklerin aktif ve toksik metobolitleri( lamotrigin, valproik aist, gabapentin, topiramate) hematolojik de ğ i ş ikliklere sebep oldu ğ uda söylenmekte.

26 Sonuçlar Antiepileptikler kullanımı sonucu hematolojik de ğ i ş iklikler oldukça nadir olmakla beraber yeni bulguların eskisi ile per farkı yoktur. Yinede özellikle karbamezapin, valproik asit, ve fenitoin kullanımında hematolojik gözleme ihtiyaç vardır.

27 Sonuçlar Patagenez tam olarak bilinmemekle braber immün mekanizma ile ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerininde rol aldı ğ ı dü ş ünülüyor.

28 Te ş ekkürler….


"Çeviren: Dr.Kemal D İ NÇ Antikonvülzan İlaçlar ve Hematolojik Hastalıklar A. Verrotti A. Scaparrotta S. Grosso F. Chiarelli G. Coppola." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları