Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ. FARKLI GEL İŞ ENLERDE UYKU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ www.algiabaterapi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ. FARKLI GEL İŞ ENLERDE UYKU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ www.algiabaterapi.com."— Sunum transkripti:

1 EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

2 FARKLI GEL İŞ ENLERDE UYKU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ www.algiabaterapi.com

3  Uyku karma ş ık, beyin i ş levi ve psikoloji ile ilgili ya ş amsal bir durumdur. Uyku, çocu ğ un biyolojik ve psikolojik geli ş iminde oldukça önemli bir yere sahiptir.  Çocu ğ un ya ş ına göre uyku ihtiyacı de ğ i ş mektedir ancak özellikle okul öncesi çocuklarda uykunun önemi çok daha fazladır. 3-5 ya ş ında bir çocu ğ un günlük uyku ihtiyacı 13-14 saat iken, 6-8 ya ş ındaki bir çocu ğ un uyku ihtiyacı 10-12 saattir.  Çocuk için düzenli uyku alı ş kanlı ğ ı önemlidir. Anne babanın kararlı ve tutarlı bir tutum sergilemesi de uyku alı ş kanlı ğ ın kazanılmasına yardımcı olacaktır.

4  İ nsanlarda yeterli uyku alınmaması unutkanlık, asabiyet, dikkat da ğ ınıklı ğ ı gibi sorunlara neden olabilir.

5  Uyku, bir çok ailenin sıklıkla kar ş ıla ş tıkları bir durum olsa da bu süreç özel gereksinimli bireylerde biraz daha farklı i ş lemektedir. Özel gereksinimli çocuklar geceleri öfke nöbeti geçirebilmektedirler. Bu noktada problem davranı ş geli ş tiren süreçlere bir göz atmamızda her zaman yarar vardır.

6  Çocu ğ unuzun bu davranı ş ı göstermeden önceki süreci dikkatlice gözden geçirmemiz gerekmektedir. Uykudan uyanmadan önce bir ş ey mutlaka onu rahatsız etmektedir. Bunlar ses, koku, ı ş ık vs olabilir.  Özel gereksinimli çocuklarımızın duyularının bizlerden daha hassas oldu ğ unu unutmamalı; bizlerin alı ş ık oldu ğ u bir ses, ı ş ık ya da ba ş ka bir uyaran onlar için içinden çıkılmaz bir girdap gibi gelebilir ve bu öfke nöbetlerini tetiklerken bizler ortada neden bile bulamayabiliriz. Bu nedenle çocuklarımızı sıklıkla gözlemlemeli çevresel uyaranlarda gösterdikleri tepkileri kontrol etmeliyiz hatta bu süreçleri bizler bir fırsat ö ğ retimi sürecine sokarak denemeler yapıp hassas oldukları noktaları tespit edebilir ve problem davranı ş ları azaltabiliriz.

7  Farklı geli ş en çocuklar di ğ erlerine göre daha fazla endi ş e durumu ya ş arlar. A ş ırı endi ş e çocu ğ un uyku düzenini bozar.

8  Gece terörü: Gece çocuk yata ğ ında a ğ lar, gözleri dalgın bir ş ekilde bakar, korkmu ş bir yüz ifadesi vardır. Çevresini tanımaz, solgundur, terler, çarpıntısı vardır. Bu durum bir kaç dakika sürer.

9  Çocuk tekrar uyur. Çocuk sabah uyandı ğ ında, gece olanlarla ilgili hiç bir ş ey hatırlamaz. Uykusunun rüyasız uyku döneminde ortaya çıkmaktadır. Genellikle 5-6 ya ş larına do ğ ru azalarak kaybolur. Seyrek olarak kaybolmaz ve tedavi gerektirir.

10  Sıkıntılı dü ş ler : Çocukların % 30'unda olur. İ kinci ya ş tan sonra görülür. Çocuk uyanır, a ğ lar, ba ğ ırır, yardım ister. Sıklıkla sabah hatırlanır. Sıkıntılı dü ş ler genellikle uyku ba ş ında görülür, güzel rüyalar ise genellikle sabaha kar ş ıdır. Özellikle çocu ğ un ya ş antısında yo ğ un sıkıntılı bir olay varsa sıradan bir durumdur, ayrıca ruhsal aygıtın yapılanmasının bir göstergesidir. 4-5 ya ş ından sonra ş iddeti giderek azalır. Çocuk uyanır, endi ş elidir. Anne babasının yata ğ ına gider ve uyumaya devam eder.

11  Uyurgezerlik: Erkeklerde daha sıktır. 7-12 ya ş lar arasında görülür. Ailede uyurgezerlik olanlarda daha sıktır. Gecenin ilk yarısında çocuk yataktan kalkar. Bazen karma ş ık, her zaman aynı ş ekilde tekrarlanan bir etkinlik içine girer. 10-30 dakika sonra tekrar yatar, uykusuna devam eder. Sabah hiçbir ş ey hatırlamaz. En basit ş eklinde gözler açılır ve yataktan kalkmaya çalı ş ır. Altı ile on iki ya ş ları arasındaki çocukların altıda birinde en az bir kez olurken, bunların ancak % 3-5'inde uyurgezerlik geli ş ir. Rüyasız uyku döneminde görülür.

12  Uyku bozuklukları çocukları tahmin edilenin ötesinde fazla etkileyebilir. Uyku kaybı çocu ğ un daha fazla endi ş e ya ş amasına ve depresyona daha yatkın hale gelmesine neden olur. Böyle bir çocuk daha agresif ve sinirli olabilir. Tüm bunlar farklı geli ş en çocukların sosyal problemlerini alevlendirir ve di ğ er insanlarla uygun bir ileti ş im dili geli ş tirmesinde engelleyici rol oynar.

13  Uyku eksikli ğ i farklı geli ş en çocuklarda davranı ş sal sorunlara yol açabilir. Di ğ er insanları izleyerek ve taklit ederek ö ğ renmede sorunlar ya ş ayabilirler. Uyku eksikli ğ i gün içinde normalden daha fazla yorgunlu ğ a yol açaca ğ ı için kuralları hatırlamaya çalı ş mada sorun ya ş ayabilirler. A ş ırı yorgunluk çocu ğ un ö ğ renmesini de oldukça fazla olumsuz etkileyebilir.

14

15  Çocuklar farklı ya ş larda farklı sürelerle uyurlar. 1 – 3 ya ş arasında günde ortalama 12 – 14 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. 3 – 6 ya ş arasında 10 – 12 saat uyku ihtiyaçları olur. 7 – 12 ya ş arasında ise 10 – 11 saat uykuya ihtiyaç duyulur., 2-6 ya ş lar arasında a ş ırı hareketli olan çocukların uykuya dalma konusunda direndi ğ ine dikkat çekmektedir.  E ğ er çocuk sürekli uykuya geçmede sorun ya ş ıyorsa, bulundu ğ u ya ş dönemine göre daha az uyuyorsa, gece sık uyanıyorsa çocukta uyku bozuklu ğ u olabilir. Bu durumda hekime danı ş mak gerekir.

16  Farklı geli ş en çocukların daha rahat uyumasında a ş a ğ ıdaki öneriler yardımcı olabilir:  Çocu ğ un uyku zamanından yarım saat önce odasına çekilerek bir ş eylerle oynaması yada kendisine kitap okunması, masal anlatılması yoluyla gev ş etilmesi, uykusunun gelmesini sa ğ lamak için en sa ğ lıklı yoldur  Odanın sessiz, sakin olması  Uyku öncesi kısa bir egzersiz rutini  Uyku rutini  Masaj

17  Özel gereksinimli çocuklarımıza günlük hayatın içinde gösterdi ğ imiz hassaslık aynı ş ekilde gece de devam etmeli gece uykusunda ki sıkıntıları bir haftalık gözlem kaydı tutarak çevredeki uyaranları göz önünde bulundurarak uyku problemin çıktı ğ ı anı, ne kadar süre devam etti ğ i tespit edilebilir. Uyku sorununun çözümü temelde bedensel ve zihinsel rahatlama durumunun sa ğ lanmasıyla gerçekle ş ir.

18  -Yatak odasında sadece yatak olmalı. Çocuk, yata ğ a sadece yatmak için girmeli. Televizyon, bilgisayar, kitaplar vb. evin di ğ er odalarında olmalı.  -Çocuk uyanık ve aktifse uykusu gelene kadar beklenmelidir. Yata ğ a götürülmemelidir.  -Her sabah aynı saatte uyandırılmalıdır.  -Yata ğ a girmeden hemen önce tv, pc oyunu gibi uyarıcı etkinliklerden kaçınmalıdır.

19  -Çocu ğ a kafein veren besinler (çikolata dahil olmak üzere) yatmadan en az 8 saat önceden kesilmeli. Genel öneri 3 saat öncesidir. Ancak bazı çocuklarda 12 saate kadar kafein vücutta kalabilmektedir.  -Çocuk yatmadan önce daha az parlak ı ş ı ğ a maruz kalmalıdır. Do ğ al olmayan parlak ı ş ı ğ a evde fazla maruz kalmak uyku sorunlarını arttırabilir.

20  Çocu ğ u yata ğ a yatırmadan önce di ş lerin fırçalamak, babaya ve anneye iyi geceler öpücü ğ ü vermek, bir masal okumak gibi bir rutin olu ş turulabilir.  -Yine çok sevdi ğ i bir oyunca ğ ı uyku zamanıyla bütünle ş tirebiliriz. Yatmaya gidece ğ i zaman ona oyunca ğ ı vererek uyku saatinin geldi ğ ini haber verebiliriz ve onunla beraber uyumasını sa ğ layabiliriz.


"EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ. FARKLI GEL İŞ ENLERDE UYKU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ www.algiabaterapi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları