Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Kahverengi-Mavi 1996 B-Mavi 2001 C-Beyaz 1996 D- Kahverengi 2000 Asbeste hangi yılda kullanım yasağı ya da sınırlaması getirilmiştir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Kahverengi-Mavi 1996 B-Mavi 2001 C-Beyaz 1996 D- Kahverengi 2000 Asbeste hangi yılda kullanım yasağı ya da sınırlaması getirilmiştir?"— Sunum transkripti:

1 1 Sorular ve Cevaplar

2 2 A-Kahverengi-Mavi 1996 B-Mavi 2001 C-Beyaz 1996 D- Kahverengi 2000 Asbeste hangi yılda kullanım yasağı ya da sınırlaması getirilmiştir?

3 3 A-Yüksek termal iletkenlik B-Kimyasallara dayanıklılık C-Yüksek sıcaklığa dayanıklılık D-Yüksek mekanik dayanıklılık Aşağıdakilerden hangisi asbestin özelliklerinden değildir?

4 4 A-Fibrojenik B-Toksik C-Radyoaktif D-İnert Asbest aşağıdaki toz gruplarından hangisine girer?

5 5 A-2 B-4 C-6 D-10 Asbest mineralojik özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?

6 6 A-Amfibol B- Serpantin C-Amosit D- Tremolit Krizotil(beyaz asbest) aşağıdaki gruplardan hangisine girer?

7 7 A-Beyaz B-Mavi C-Kahverengi D-Yeşil Aşağıdakilerden hangisi amosit cinsi asbesttir?

8 8 A-Beyaz B-Mavi C-Kahverengi D-Yeşil Asbest türleri içinde tehlikesi diğerlerine göre en az olan hangisidir?

9 9 A-Beyaz B-Mavi C-Kahverengi D-Yeşil Dünyada en fazla üretilen asbest aşağıdakilerden hangisidir?

10 10 A-İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü B-Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tüzüğü C-Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği D- Maden Kanunu Beyaz asbest aşağıdaki hangi mevzuat ile yasaklanmıştır?

11 11 A-0,1lif/cm 3 B-0,2 lif/cm 3 C-1 lif/cm 3 D-2 lif/cm 3 İşçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun,sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değeri en fazla ne kadardır?

12 12 A-Esnek B-Yanmaz C-Kimyasallara dayanıklı D-Termal iletim değeri yüksektir Aşağıdakilerden hangisi asbest lifi özelliği değildir?

13 13 A-Kırma ve eleme işlemleri tam kapalı sistemlerle yapılır B-Oluklar elverdiğine yatay olarak beslenir C-Verilen tozun puflama yapmaması için uzun,düşey oluklar kullanılır D-Konveyörler bütünü ile kapalı olmalıdır Asbest kırma ve eleme işlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

14 14 A-1 B-2 C-3 D-5 Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilen Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir tekrarlanması zorunludur?

15 15 A-10 B-20 C-40 D-50 İşveren,asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri,çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur?

16 16 A-İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir B- Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır C- Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı yerde muhafaza edilmelidir. D-İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri,tozlu işlerde duş sağlanmalıdır Aşağıdaki asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

17 17 A-İş palanı B-Risk planı C-Tehlike planı D-Maruziyet planı Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar,yapılar,atölyeler,fabrikalr ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir…………… yapılacaktır.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerkir?

18 18 A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?

19 19 A-Uygun eğitim almış kişiler B-Kimya Mühendisleri- Hekimler C-Kimyagerler-Biyologlar D-Kimya Mühendisleri-Hekimler-Biyologlar Aşağıdakilerden hangisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamaya yetkilidir?

20 20 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın ağırlıkça yüzde kaçına eşit veya daha fazlasını oluşturan gaz halinde olmayan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ve talep edene verilmesi zorunludur?

21 21 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın hacimce yüzde kaçına eşit veya fazlasını oluşturan ve gaz halinde olan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu,hazırlanması ve talep edene verilmesi gereklidir?

22 22 A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay Güvenlik bilgi formlarının,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde, güncelleştirme tarihinin kaç ay öncesine kadar geçen sürede teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir?

23 23 A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay Güvenlik bilgi formlarının,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden kaç ay içinde teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir?

24 24 A-Sağlık Tehlikesi B-Yanma Tehlikesi C-Reaktiflik D- Özel Tehlike NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde mavi renk hengi tehlikeyi belirtir?

25 25 A-Beyaz B-Kırmızı C-Sarı D-Mavi NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerin rengi hangisidir?

26 26 A-Oksitlenir madde B-Suyla Reaksiyonu bilinmemektedir. C-Toksik Madde D-Korozif madde NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerden olan W işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

27 27 A-Öldürücü B-Tehlikeli C-Çok Tehlikeli D-Az Tehlikeli NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Sağlık Tehlikelerinden olan 3 sayısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

28 28 A-73 0 F altında B-100 0 F altında C-200 0 F altında D-200 0 F üstünde NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Yanma Tehlikelerinden olan 2 sayısı aşağıdakilerden hangi parlama derecesini gösterir?

29 29 A-1 B-2 C-3 D-4 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Reaktiflik (Stabilite) Tehlikelerinden,''yakıcı kimyasal reaksiyona sebep olur'' hangi sayı ile gösterilir?

30 30 A-Kilit altında muhafaza edin-Göz ile temasdan sakının B-Tozlarını solumayın-Cilt ile temasdan sakının C- Kullanım sırasında sigara içmeyin-Yanıcı maddelerden uzak tutun D-Serin yerde muhafaza edin-Uygun koruyucu eldiven takın Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan S1-S25 Güvenlik ibarelerinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

31 31 A-Kuru halde patlayıcıdır B-Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur C-Isıtma patlamaya neden olabilir D-Yangına neden olabilir Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan R1 Risk ibaresinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

32 32 A-Taşıma Tehlikeleri formu B-Ürün Sertifikası formu C- Firma Garantisi formu D-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir?

33 33 A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R )sembolü neyin kısaltmasıdır?

34 34 A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır?

35 35 A-Patlama B-Parlama C-Yanma D-Sıkışma Kapalı kaptaki gazın genleşerek ısı transferi sonucu meydana getireceği olay aşağıdakilerden hangisidir?

36 36 A-Patlayıcı ortam B-Yanıcı ortam C-Parlayıcı ortam D- Alevleyici ortam Yanıcı maddelerin gaz,buhar,sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında sınırlı bir alanda hava ile belirli oranda oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasından tümüyle yanabilen karışımlar hangisidir?

37 37 A-Parlama sıcaklığı 38 0 C altında olanlara B-Parlama sıcaklığı 21 0 C altında olanlara C-Parlama sıcaklığı 0 0 C altında olanlara D-Parlama sıcaklığı 35 0 C altında olanlara Parlayıcı madde neye denir?

38 38 A-Parlama B-Patlama C-Yangın D-Alevlenme Çok hızlı bir gaz genişlemesi ile ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen olaya ne denir?

39 39 A-Parlama B-Patlama C-Yangın D-Alevlenme Kolay alev alabilen maddelerin buhar veya gazlarının hava ile belli orandaki homojen karışımlarının çok kolay alev alarak hızla yanmasına ne denir?

40 40 A-0 B-2 C-20 D-22 Aşağıdaki gruplardan hangisi havada bulut halinde yanıcı tozların sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturmasını ifade eder?

41 41 A-Patlama büyüklüğü B-Çalışan sayısı C-Ortam D- Stoklama durumu Aşağıdakilerden hangisi patlamanın riski ile ilgili değildir?

42 42 A-Dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır B-Binalardaki giriş çıkış kapıları,pencereler,panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış olacaktır. C-Giriş ve çıkış kapıları,kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde ve işyerinde aynı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır D-Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde,bölümlerden her birinin,biri doğrudan doğruya, diğeri genel koridora açılan,en az iki kapısı bulunacaktır Parlayıcı,Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerleri ile ilgili Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

43 43 A-Tesis hacminin en az 1/5 oranında,sızdırmaz duvarla,geniş toprak set veya sütre ile çevrilir B-Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya tanktan en az 1 metrelik uzaklıktan başlar C-Duvar yerine toprak set kullanılması halinde setlerin üstleri en az 1 metre genişliğinde olacak ve kenarlarının meyli normal şev meylinden fazla olmaz D-Duvarların taştan yapıldığı hallerde en az 75 santimetre kalınlıkta ve çimento harçlı olarak inşa edilmiş olacak Parlayıcı sıvıların konulduğu bina,tank ve benzeri tesislerin dışında ayrıca, dağılacak,yayılacak sıvıların toplanması için aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

44 44 A-Yanmaz malzemeden yapılmış olmalı B-Binanın içinde binayla bitişik olmalı C-Kapıları kendiliğnden kapanmalı D-Toz geçirmez şekilde olmalı Parlayıcı,patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde asansörlerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

45 45 A-Motorları kapalı tipten olmalı veya motor ve diğer kısımları işyeri dışında bulundurulmalı B-Aspiratörlerin emme boruları,yanmaz malzemeden havaya açılmış olarak yapılmalı C-Yanabilen her maddeden tecrit edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış bulunmalı D- Aspiratörlerin emme boruları dirsekleri köşelerde 90 dereceli kesin dönüşlü olmalı Parlayıcı,patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde kullanılacak aspiratörlerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

46 46 A-Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler B- Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri C-Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi D-Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı Aşağıdaki yerlerden hangisi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamına girer?

47 47 A-Patlayıcı Ortam B-Yanıcı Ortam C-Parlayıcı Ortam D- alevlenici Ortam Yanıcı maddelerin gaz,buhar,sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlara genel olarak ne denir?

48 48 aA-Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı B-Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri C-Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü D-Sadece patlayıcı ortamların oluşabileceği yerler Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

49 49 A-27 Aralık 2006 B-30 Haziran 2005 C-27 Aralık 2005 D-30 Haziran 2006 Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan önceden açılmış olan işyerleri, işyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirecekleri en son tarih hangisidir?

50 50 A-0 B-1 C-2 D-3 Gaz,buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler hangi bölgeye girer?

51 51 A-Kategori 0 ekipman B-Kategori 1 ekipman C-Kategori 1 veya 2 ekipman D-Kategori 1,2 veya 3 ekipman Patlayıcı ortam oluşabilecek gazlar,buharlar,sisler ve tozlar için Bölge 0 veya Bölge 20 deki tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler,Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kategorilerden hangisine göre seçilmelidir?

52 52 A-Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı B-Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı C-Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı D-Daire şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen uyarı işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir?

53 53 A-En yüksek riske uygun B-Parlayıcı maddeye uygun C- Yanıcı gaza uygun D-Patlayıcı toza uygun Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve /veya yanıcı gazlar,buharlar,sisler veya tozlardan oluşuyorsa,alınacak koruyucu önlem aşağıdakilerden hangisine göre olmalıdır?

54 54 A-İmalatçı firmanın adı B-Doldurulacak gazın cinsi C- Kullanma sıcaklığı D-En çok doldurma basıncı Basınçlı gaz tüplerinin üzerine,aşağıdaki bilgilerden hangisinin silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez?

55 55 A-Sıvıların etrafı uygun şekilde işaretlenecek B- Temizleninceye kadar göz altında bulundurulacak C- Diğer organik maddelerle silinecek D-Kireç veya benzerlerine emdirilerek temizlenecektir Korozif sıvıların doldurulduğu,boşaltıldığı ve benzeri bir işlemin yapıldığı işyerlerinde,yere dökülen sıvının yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

56 56 A-21 0 C B-38 0 C C-60 0 C D-94 0 C 1.sınıf Parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

57 57 A-Fosfor penta klorür B-Benzen C-Metil Alkol D-Flor Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı katı madde sınıfına girer?

58 58 A-Fosfor penta klorür B-Zirkon C-Asetilen D-Karbon Sülfür Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer?

59 59 A-Karpit B-Zirkon C-Asetilen D-Metil Alkol Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı gazdır?

60 60 A-Grafit B-Nişasta C-Karbon Sülfür D-Kükürt Aşağıdakilerden hangisi Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler sınıfına girer?

61 61 A-Katı Madde Patlamaları B-Toz Patlamaları C-Sıvı Maddeler Patlamaları D-Basınç Patlamalarına Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre tasnif edildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez?

62 62 A-Sıvının düşük hızla bir tanka boşaltılması B-Toz halindeki maddelerin büyük bir kap veya silolara doldurulması C-Toz halindeki maddelerin pnomatik naklinin izolesiz boru içinde yapılması D-Sıvının iletken boruda hızla nakli Elektrostatik yük oluşumu ve boşalması aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşur?

63 63 A-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B-Sağlık Bakanlığı C-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu D-İSGÜM Ülkemizde iyonizan radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır?

64 64 I-Enerji II-Dalga biçiminde III-Parçacık modeli A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III Radyasyonun yayılma biçimleri aşağıdakilerden hangileridir?

65 65 A-Alfa parçacıkları B-Beta parçacıkları C-X ışınları D-İnfrared Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir?

66 66 A-Alfa parçacıkları B-Ultra-viyole C-X ışınları D-Beta parçacıkları Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan (non-iyonize) radyasyondur?

67 67 A-Atom Enerjisi Kurumu iyonize ve iyonize olmayan tüm radyasyonla ilgili kuruluştur. B-X ışınları parçacık reaksiyonlu radyasyondur. C-Röntgen cihazlarında kullanılan ışın X ışınlarıdır. D-Radyasyonun doku ve organlarda yarattığı kalıtımsal etkilere somatik etkiler denir. Radyasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

68 68 A-0,5 B-5 C-25 D-50 Görevi gereği,radyasyon kaynaklarıyla çalışan veya radyasyona maruz kalan kişilerin, iç ve dış radyasyon kaynaklarından bütünvücutlarının alacağı yıllık doz kaç krem'i geçmeyecektir.

69 69 A-Ultra-viyole B-Görünen ışık C-İnfrared D-X ışınları Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyondur?

70 70 A-Kozmik ışınlar B-Alfa C-Mikro dalga D-Beta Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur?

71 71 A-Zehirli ve oksitleyici madde B- Çok zehirli ve oksitleyici madde C-Zehirli ve parlama noktası 21 C'den küçük olan parlayıcı madde D- Çok zehirli ve parlama noktası 0 C'den küçük olan parlayıcı madde Aşağıdakilerinden hangileri yan yana depolanabilir?

72 72 A- Depoların tavan ve pencereleri sağlam ve kalın malzemeden yapılmalı B- Parlayıcı ve patlayıcı maddeler binanın enüst katında depolanmalı C- Depoların drenaj hattı şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmalı D-Kimyasal maddelerin hepsi aynı depoda bulunmalıdır. Kimyasalların depolanması hakkında hangisi doğrudur?

73 73 A- Hafif-Ağır B-Ağır-Hafif C-Ağır-Ağır D-Hafif-Hafif Doğal gaz havadan………………..LPG havadan………………dır.Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

74 74 A-CO B-CO2 C- N2 D-Argon Kanda karboksihemoglobin oluşumu yapan gaz hangisidr?

75 75 A-Bütün kimyasallar aynı derecede zararlı değildir B- Bütün kimyasallar aynı yolla zarar vermezler C-Bütün kimyasallar aynı sürede zarar vermezler D-Zararlı etkileri sadece kendi özellikleri ile sınırlıdır Kimyasallar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır ?

76 76 A-Yaratacağı sonuçların risk olarak algılanmaması B- Bazı maddelerin kanıksanmış ve sıradan ürünler olarak tehlikesiz olarak kabul edilmiş olması C- Kimyasalın etiketi ile içerikleri hakkında bilgi olması, D- Kimyasalların değişik isimlerinin bulunması Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların riskini artıran faktörlerden değildir?

77 77 A-Patlayıcı B-Oksitleyici C-Çok kolay parlayıcı,çok parlayıcı ve parlayıcı maddeler D- Mutajen Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme risklerinden değildir?

78 78 A-Molekül yapısı B-Aromatik (halkalı yapı)ve alifatik (düz zincirli)yapısı C-Miktarı D-Polimar ve monomer yapısı Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal maddenin biyolojik aktivitesini beliryen faktörlerden değildir?

79 79 A-Antagonizma B-Potansiyalizasyon C-Additif etki D- Sinerjik etki Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir?

80 80 A-İmmunotoksik Etki B-Teratojenik Etki C-Mutajenik Etki D-Allerjen Etki Bağışıklık sistemi üzerine kimyasalların yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir?

81 81 A-Maddenin sıvı fazdan gaz fazına geçtiği sıcaklık B-Basınç altında gazın sıvılaştırılabildiği sıcaklık C- Madde buharlarının bir alevle teması sırasında tutuşabileceği en düşük sıcaklık D-Maddenin patlama sıcaklığı Kritik sıcaklığı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

82 82 A-Boğucu-Boğucu-Zehirleyici B-Zehirleyici-Boğucu-Boğucu C-Boğucu-Zehirleyici-Boğucu D-Boğucu-Boğucu-Boğucu Karbondioksit-metan-karbonmonoksit etkileri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

83 83 A-2 B-3 C-4 D-5 Kimyasal maddelerle çalışılan işyerleri için risk değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır?

84 84 A-Risk B-Tehlike+Risk C-Potansiyel risk D-Tehlike Kimyasal maddelerin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyeline ne denir?

85 85 A-Patlayıcı madde B-Tehlikeli madde C-Kimyasal madde D-Kanserojen madde Doğal halde bulunan,üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan,kazara oluşan her türlü element,bileşik veya karışımlara ne denir?

86 86 A-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır. B-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır. C- Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır. D-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin alt kısmıdır. Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?

87 87 A-Çok kolay alevlenir madde B-Kolay alevlenir madde C- Alevlenir madde D- Patlayıcı madde 0 0 C'den düşük parlama noktası ve 35 0 C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen,gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

88 88 A-Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar B-Maddenin fiyatı ve kalitesi C-Maruziyetin türü,düzeyi ve süresi D-Maddenin miktarı,kullanım şartları ve kullanım sıklığı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir?

89 89 A-1 YIL B- 2 YIL C-3YIL D-6 YIL Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesinin yenilenmesi süresi en fazla ne kadardır?

90 90 A-Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması B-Yeterli havalandırma sistemi kurulması C-Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması D- Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir?

91 91 A-Kişisel korunma yöntemleri B-Havalandırma sistemi C- İkame yöntemi D-Uygun iş organizasyonu Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte …………………………… uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

92 92 A-Acil eylem planı B-Risk analizi C-Patlamadan Korunma dokümanı D-Etkilemiş alan plan İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ………………………. hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

93 93 A-Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek B-Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak C-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak D-Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

94 94 A-EINECS B-OSHA C-ILO D-WHO İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangidir?

95 95 A-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası B-Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası C-Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası D- Kanserojen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası CAS'ın Türkçe anlamı ı aşağıdakilerinden hangisidir?

96 96 A-8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama B-Başka bir süre belirtilmedikçe,15 dakikalık sürede maruz kalınan,aşılmaması gereken limit değer C-20 0 C sıcaklıkta ve 101,3 KPa.(760 mm cıva basıncı)basınçtaki 1 m 3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı D-1 m 3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı TWA'ın Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

97 97 I-üretim teknolojisi II-Makine seçimi ııı-Depolama A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında aşağıdakilerinden hangisini dikkate alır?

98 98 A-1\4 katı B-1\3 katı C-1\2 katı D-2 katı Parlayıcı,zehirli ve zararları maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin ………..…hacimde taşma havuzu bulunmalıdır.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

99 99 A-Parlayıcı Madde B-Radyoaktif Madde C-Zararlı Madde D-Patlayıcı Madde Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında depolayamayız?

100 100 1-Zemin yüzeyi,çatı kaplama ve havalandırma 2-Isı ve duman tahliyesi,drenaj 3-İç yangın ana duvarı,yerel yangın düzenlemeleri. A-1,2 B-1,3 C-3,4 D-1,2,3 Kimyasal maddelerin depolandığı depoların\veya deponun konstruksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin baz alınması gereklimi?

101 101 A-Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış B-Akülü statik elektiğe karşı önlemi alınmış C-Akülü ve susturuculu D-Akülü,susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?

102 102 A-5 B-6 C-8 D-9 BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayrılmaktadır?

103 103 I-Bulaşma II-Zehirleme III-Patlama a-I-II B-II-III C-I-II-III D-I-III Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara,yiyecek,içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur?

104 104 A-Sülfürik asit B-Nitrik asit C-Hidroklorik asit D-Bromik asit Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır.Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

105 105 A-Öldürücü doz B-Öldürücü konsantrasyon C-Yarılanma zamanı D- Zehirleme süresi LD 50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

106 106 A-3 B-4 C-5 D-6 Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?

107 107 A-Reaktif maddeler B-Zehirli maddeler C-Kanserojen olan maddeler D-Enfeksiyona neden olan maddeler Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun sınıflandırılmasında yer almaz?

108 108 aA-2 B-3 C-4 D-5 Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?

109 109 A-Sinerjik etki B-Additif etki C-Antagonizma D-Potansiyalizasyon Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

110 110 A-Kanserojenik Etki B-İmmunotoksik Etki C-Teratojenik Etki D-Allerjan etki Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

111 111 A-Hidrojen sülfür B-Karbon monoksit C-Karbon dioksit D-Azot Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir?

112 112 A-Yanıcıdır B-Yakıcıdır C-Zehirlidir D-Boğucudur Karbondioksit

113 113 A-Yanıcıdır B-Yakıcıdır C-Zehirlidir D-Boğucudur Hidrojen Sülfür,

114 114 A-Allerjendir B-Yakıcıdır C-Zehirlidir D-Boğucudur Pamuk Tozu,

115 115 A-Kan kanseri B-Omurilik kanseri C-Katarakt kanseri D-Kornea yırtılması Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur?

116 116 A-LEL B-MAK C-STEL D-MSDS Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

117 117 A-Odyometre B-Anemometre C-Eksplozimetre D-Pisikometre Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır?

118 118 A-Yerden 10 cm yukarıda B-Tavandan 10 cm aşağıda C-Solunum seviyesinde D-Bel hizasında Çalışma ortamında,toksik-zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?

119 119 A-Silikozis B-Bisinoz C-Asbestozis D-Berilliozis Pamuk lifleri,keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir?

120 120 A-Gasfree B-MSDS C-STEL D-MAK Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir?

121 121 A-Nezaretçiye gerek yoktur B-En az bir nezaretçi olmalıdır C-İş güvenliği uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir D-İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir Kapalı alan çalışmalarında,

122 122 A-Asit üzerine su dökülmemelidir B-Su üzerine asit dökülmemelidir C-Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır D-Asitler plastik kaplara konulmamalıdır Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

123 123 A-Cam kaplar kullanılmalıdır B-Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır C-Etiketlenmelidir D-Plastik şişelere konulmalıdır Kimyasal maddeler orjinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima,

124 124 A-Önce gelen önce gider kuralı uygulanır B-Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir C-Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir D-Sıranın hiçbir önemi yoktur Kimyasal depolarda sevkiyat yapılırken,

125 125 A-2 m B-1 m C-90 cm D-40 cm Yakıcı,yanıcı,zehirli,çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır?

126 126 A-Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler B-Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler C-Parlayıcı madde-Oksitleyici madde D-Patlayıcı madde-Oksitleyici madde Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?


"1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Kahverengi-Mavi 1996 B-Mavi 2001 C-Beyaz 1996 D- Kahverengi 2000 Asbeste hangi yılda kullanım yasağı ya da sınırlaması getirilmiştir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları