Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum :Fadime Ballı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum :Fadime Ballı"— Sunum transkripti:

1 PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum :Fadime Ballı
Konu : ’Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’ ve ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü’ İçerik : A.Çevre ve orman İl Müdürlüğü -kuruluşu ve başlıca görevleri -idari yapılanması A.1.çed şube müdürlüğü -amaç ve görevleri -personel dağılımı B.Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü -KUDEB

2 Yaralanılan Kaynaklar :
Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şb. Müd. Önder Batkan Çevre ve Orman İl müd. ;Ş.plancısı Fuat Keskin

3 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü:
Kuruluşu : İzmir Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Taşra teşkilatı; "İl Müdürlükleri" ile "Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlükler"den meydana gelmektedir. Başlıca Görevleri : -Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

4 Başlıca Görevleri : -Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. -Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.

5 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü İdari Yapısı

6 Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Şube Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir. ÇED'in amacı; Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

7 ÇED, projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar. ÇED Personel Dağılımı: Şehir Plancısı , Bİyolog , Çevre Mühendisi , Jeoloji Mühendisi , Peyzaj Mimarı , İnşaat Mühendisi ,

8 Plancının görevi : ÇED yönetmeliği ve görevleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bağlantı ve organizasyonları düzenlemektir. Çevre düzeni Planı hazırlama ve onaylama yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına aittir.

9 İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube müdürlüğü
Kuruluşu : tarihinde , İmar İşleri Daire Başkanlığı’ na bağlı olarak kurulmuştur. Görevleri : - İzmir Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırları içindeki tarihsel,kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılması,yaşatılması,işlevlendirilmesi,canlandırılması ve geleceğe taşınması yönünde çalışmalar yürütür. - İgili kamu kurum veya kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyonu sağlayıp,tarihsel,tarihsel,kültürel ve doğal mirasın korunması,yenilenmesi,yaşatılması ve geleceğe aktarılması çalışmalarını gerçekleştirir.

10 - Koruma planlaması,kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri gibi alan veya doku ; rölöve,restitüsyon,restorasyon gibi yapı ölçeğindeki çalışmaları ; bünyesinde,yarışma veya hizmet satın alımı yöntemiyle elde eder,uygulamaya yönelik onaylarının Belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmasını sağlar,uygulama modelleri geliştirir,uygulamalarını ve yaşatılmalarını izler. - İlçe Belediyeleri ve Koruma Kurulları ile koordinasyon içinde tarihi,kentsel,arkeolojik ve doğal sit alanlarını belirler kentsel ölçekte tüm sit alanlarının koruma ve kullanma kararlarını geliştirir,koruma planları arasındaki bütünlüğü sağlar,halkın koruma konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapar,uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirir.

11 Personel dağılımı : 5226 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarınıKoruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasıhakkındaki kanunun 4. maddesi gereği Müdürlük bünyesine Koruma,Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) kurulacaktır. Şehir Plancısı (Müdür ) Şehir Plancısı Mimar (5) Restoratör Daktilo Sekreter

12 KUDEB Uzman Personel Listesi Şehir Plancısı (2)
Restorasyon Uzmanı Y.Mimar (2) Mimar (3) Arkeolog (2) Sanat Tarihi Uzmanı (2) İnşaat Mühendisi (1) Restoratör (2) KUDEB’in başlıca görevi Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerininkorunmasına yönelik program hazırlamak,bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek. Şehir planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih edilir.


"PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum :Fadime Ballı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları