Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ilgenelmeclisi.com Bizi İzleyiniz…. YEREL YÖNETİMLERDEKİ YENİLİKLER İLİMİZİN YEREL SORUNLARI VE ÇÖZÜM PLANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ilgenelmeclisi.com Bizi İzleyiniz…. YEREL YÖNETİMLERDEKİ YENİLİKLER İLİMİZİN YEREL SORUNLARI VE ÇÖZÜM PLANLARI."— Sunum transkripti:

1 www.ilgenelmeclisi.com Bizi İzleyiniz…

2 YEREL YÖNETİMLERDEKİ YENİLİKLER İLİMİZİN YEREL SORUNLARI VE ÇÖZÜM PLANLARI

3 YEREL YÖNETİMDE YENİLİKLER 5302 Sayılı yasa

4 NEREDEYDİK ? NEREDEYİZ ? NEREYE VARMAK İSTİYORUZ ?

5 NEREDEYDİK ? Ekonomik Durum Nasıldı? Yönetim Nasıldı ? Hizmetler Nasıldı ? Dış İtibarımız Nasıldı ?

6 NEREDEYİZ ? Milli Gelirde 180 Milyar $ dan 300 Milyar $ a Büyüme -%9 dan +%9 a Faiz de % 65 den %14 lere İhracatta 36 Milyar $ dan 73 Milyar $ a Enflasyon % 32 den % 7 ye

7 NEREDEYİZ ? Ssk lılara ve Yeşil Kartlılara Bütün Sağlık Kuruluşlarından Faydanabilme ve Her Yerden İlaç Alım İmkanları Yıllardır Ödenemeyen Zorunlu Tasarruf Paralarının Nemaları İle Birlikte Geri Ödenmesi (toplam 14 Milyar YTL) 3850km Olan Bölünmüş Yollara 6750km İlave Yapılarak Toplam Bölünmüş Yol Ağının10600km ye Çıkartılması

8 NEREDEYİZ ? Dış İtibarımızın Bütün Dünyada Artması AB Sürecinde Tam Üyelik Görüşmelerine Başlanması Yasamada Büyük Performanslar Gösterilerek Özellikle AB Uyum Yasalarının Paketler Halinde Çıkarılması Demokratik Alanda Kopenhag Kriterlerinin Tamamlanması

9 NEREDEYİZ ? Okul Kitaplarının Bedava Dağıtılması Ailesi Yoksul Öğrencilere Aylık Bağlanarak Bu Aylıkların Özellikle Anneye Verilmesi. Binlerce Yeni Dersliklerin Hizmete Girmesi

10 NEREDEYE VARMAK İSTİYORUZ ?

11 ORTA VE UZUN VADEDEKİ PLANLARIMIZ

12 KURUMUN YENİDEN YAPILANMASI VE KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

13 1 - Kahramanmaraş İl Özel İdaresi, mahalli nitelikteki hizmetleri yerine getirirken teşkilatı mevzuata uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, verimli, rasyonel ve çağdaş bir yönetim yapısı oluşturmaktır.

14 2 : Personelin, norm kadro çerçevesinde performans ve kariyerine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile yaşama standartları yükseltilecektir.

15 ÇEVRE FİZİKİ PLANLAMA DOĞAL AFETLER

16 3 : Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması,korunması ilin çevre ve yaşam standartlarının yükseltilmesi.

17 4 : Doğal bitki ve hayvan varlığı, doğal zenginlikler ve ormanların korunması, geliştirilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan köylerin kalkındırılması

18 5 : Çevre ve Ormancılık konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi

19 6 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek planların yapılması ve uygulanmasını sağlamak.

20 7 : İlimizde meydana gelebilecek muhtemel doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe alt yapısını hazırlamak.

21 TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI JEOTERMAL KAYNAK, KÜR MERKEZİ VE MADEN SULARI

22 8 : İlimizdeki Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürebilir şekilde yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmak.

23 9 : Tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarının fonksiyonel hale getirilmesi için tespit, bakım, onarım ve tanıtımları yapılarak ülke turizmine kazandırmak.

24 10 : Göçmen kuşların uğrak yeri olan ilimiz Türkoğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan gavur gölünde sulak bir alan oluşturularak korunma kapsamına alınması ve alt yapı çalışmalarının başlatılması.

25 11: Her yaştan insanların boş vakitlerinde daha fazla okumasını, araştırma yapmasını özendirmek için kütüphaneler yaygınlaştırılarak il genelinde modern kütüphaneler oluşturulması.

26 12 : Jeotermal enerji kaynakları, kür merkezi ve maden sularının sağlık turizm alanında, çevreye uyumlu ve sürdürülebilir entegre işletmeler ile yaygın ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak.

27 SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MİKRO YATIRIMLAR YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

28 13 : Eğitim Hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinde, örgün eğitim hizmetlerinin ilk ve orta öğretim kademelerindeki okullaşma oranları artırılacak ve cinsiyet eşitsizliğini giderecek şekilde sürekli kılınması için; eğitim hizmetlerinin ve alt yapı hizmetlerinin artırılması.

29 14 : İlimizde verilen sağlık hizmetlerinin ve tesislerin artırılması, herkese eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması, verilen sağlık hizmetine güvenin artırılması ve katılımın sağlanması

30 15 : İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamının çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi.

31 16 : İlimizde sosyal hizmetlerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi insana hizmet amaçlı örgütlenmenin oluşturulması. hizmet verilen, kişi, aile ve grupların hizmet aldıktan sonraki yaşam standartlarının, il düzeyinde en üst seviyeye taşınması.

32 17 : Gençlerin güç ve yeteneklerini açığa çıkartmak, yetişkinlerle gençlerin fizik ve moralini iyileştirici sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası alanda sporcu yetiştirilerek, spor alt yapısını ve hizmetlerini il genelinde geliştirmek.

33 18 : Gelirleri veya sermaye birikimleri yetersiz küçük girişimcilerin mesleki ve sanat birikimlerini gelirlerini artırıcı faaliyetlere kanalize etmek. Bu guruplara her türlü lojistik destek sağlamak ve işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak.

34 19 : Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmek.

35 KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALT YAPI

36 20 : Türkiye'nin; dünyada söz sahibi ve lider ülke olabilmesi için kalkınmasını kırsal ve kentsel platformda bir arada tamamlaması gerekmektedir. Tarımsal kalkınma olmadan kırsal kalkınmanın olması mümkün değildir. Gerek üye olmayı istediğimiz AB'nin, gerekse milli politikamızın üzerimize yüklediği rol doğrultusunda rekabetçi, sosyal yapı ile uyumlu ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek bu stratejik amaca ulaşmak için mutlak gerekliliktir.

37 21 : Kentte ve kırsal alanda sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, fiziki ve sosyal alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması çalışmaları yürütülmesi.

38 NEREYE VARMAK İSTİYORUZ

39 2006 YILI PLANIMIZ

40 İL ÖZEL İDARESİ, KÖYE YÖNELİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.000.000 YTL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ5.015.000 YTL GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 650.000 YTL SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 950.000 YTL BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ 250.000 YTL TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1.005.000 YTL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 150.000 YTL İL ÖZEL İDARESİ 9.780.000 YTL İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 300.000 YTL TOPLAM BÜTÇE 24.100.000 YTL

41 İL ÖZEL İDARESİ, KÖYE YÖNELİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2006 YILI PROGRAMl ve ÖDENEĞİ STABİLİZE187 KM. I. KAT ASFALT118 KM. II. KAT ASFALT 82 KM. KÖY YOLLARI ÖDENEĞİ 3.500.000 YTL KÖY İÇME SUYU ÖDENEKĞİ 1.500.000 YTL. MAKİNA İKMAL ÖDENEĞİ 1.000.000 YTL. TOPLAM 6.000.000 YTL. ÖDENEK AYRILMIŞTIR.

42 BİZ İL GENEL MECLİSİ OLARAK İL ÖZEL İDARESİNİN 2006 YILI YATIRIM PROĞRAMINA İLAVE OLARAK KAYNAK OLUŞTURABİLECEĞİMİZ PROJELERİ DEVREYE SOKMAYI HEDEFLİYORUZ KAYNAK OLUŞTURABİLECEĞİMİZ PROJELERİ DEVREYE SOKMAYI HEDEFLİYORUZ

43 1. KÖYDES Sayın Başbakanımızın gayret ve destekleriyle, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla yapılacak olan bu yatırımlar için; İl Özel İdaresi, Etüt Plan Müdürlüğünce öncelikle içme suyu ve köy yolları projeleri hazırlanmıştır. Bu projelerin hazırlanmasında hafta sonları dahil gece geç vakitlere kadar çalışan Genel Sekreterlik personelimiz ve Etüt Plan Proje Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi, Etüt Plan Müdürlüğünce öncelikle içme suyu ve köy yolları projeleri hazırlanmıştır. Bu projelerin hazırlanmasında hafta sonları dahil gece geç vakitlere kadar çalışan Genel Sekreterlik personelimiz ve Etüt Plan Proje Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız İlimizin kırsal alandaki bütün problemlerini masaya yatırarak bu projeleri hazırladılar ve İçişleri Bakanlığına sunuldu. KÖYDES’ den İlimiz için beklediğimiz kaynak asgari 35 Milyon YTL. civarındadır. Projeler toplamımız ise 85 Milyon YTL. civarındadır.

44 2. KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROĞRAMI : 23 Ağustos 2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2006 yılında bütün Türkiye ‘de uygulamaya konulacak olan köy bazlı katılımcı yatırım programı : Kırsal alanda kamu hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik, köy yolu, köy içme suyu, kanalizasyon, köy bazlı sulama tesisleri gibi mevcut alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için hazırlanacak projelerden uygun olanlar desteklenecektir. Denmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında verilecek olan hibe miktarı üst limiti; Kamu başvurularında 225.000 $ dır. Buna göre köydes projesinden kaynak sağlayamadığımız hizmet yatırımlarımız için bu projeyi devreye sokup her bir proje için belirtilen 225. 000 $ kaynak sağlamayı hedefliyoruz. İlimiz genelinde bu kapsamda en az 20 proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize göre asgari 6 milyon YTL. kaynak beklemekteyiz.

45 3- SRAP PROJESİ (Sosyal Risk Azaltma Projesi) Dünya Bankası fonlarından 500 Milyon $Türk Hükümetince de 135 Milyon $ olmak üzere toplam 635 Milyon $ bütçesi bulunan Srap Projelerinden Türkiye genelinde şuana kadar kayda değer projeler üretilemediği için kaynaklar atıl olarak durmaktadır. Halen 500 Milyon $ üzerinde kaynağın proje beklediği verilen istatistiki bilgilerdir. Dünya Bankası fonlarından 500 Milyon $ Türk Hükümetince de 135 Milyon $ olmak üzere toplam 635 Milyon $ bütçesi bulunan Srap Projelerinden Türkiye genelinde şuana kadar kayda değer projeler üretilemediği için kaynaklar atıl olarak durmaktadır. Halen 500 Milyon $ üzerinde kaynağın proje beklediği verilen istatistiki bilgilerdir. Bizde Kahraman Maraş İl Özel İdaresi olarak her köyümüze en az 1 proje sloganıyla yine Özel İdaremizin özellikle Etüt Plan Projedeki fedakar arkadaşlarımızın çalışmalarıyla İlimiz genelinde durmaksızın proje üreteceğiz. Tabi bu arada bu projeleri üretecek teknik arkadaşlarımıza gerekli her tür eleman ve malzeme desteğini de sağlayacağız. Bu destekler onların proje üretmedeki hızlarını ve verimliliklerini artıracaktır. Özellikle Srap projelerinde diğer bir büyük görevde İlimiz Sosyal Yardım ve Dayanışma fonu çalışanlarına düşmektedir. Srap projelerini gerçekleştirmede bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz ve bütün Millet Vekillerimize Meclisimiz adına şimdiden teşekkürlerimizi sunuyorum.

46 4- AB FONLARI Kahraman Maraş Yerel Yönetimi olarak İlimizi Ülkemizde ilk olarak Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetimler Birliğine üye yapmayı hedeflemekteyiz. Avrupa Konseyinin Yerel Yönetimlere sağladığı 220 farklı kalemde verilen fonlarından Kahramanmaraş’ımızı da azami ölçüde faydalandırmayı hedeflemekteyiz. Hukuki süreci önümüzdeki ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Üye olacağımız birlik vasıtası ile daha hızlı ve etkin bir biçimde Projelerimizi onaylatmayı hedeflemekteyiz. AB fonları ile ilgili kaynak paketimizin çerçevesini ve bu çerçevede alınabilecek kaynak miktarını önümüzdeki aylarda açıklamayı daha uygun görmekteyiz. Çünkü o zaman sözlerimizin ayakları biraz daha yere basacaktır.

47 5- HAZİNE ARAZİLERİ Milli Emlak adına İhdası yapılmış ve Tapusu çıkarılmış hazine arazilerinin satışı neticesinde elde edilen gelirin %25 ‘ lik kısmı İl Özel İdarelerinin bütçelerine aktarılmaktadır. İlimizde bu tarzda işgal altında bulunan ve çok az ecri misil ( Kira ) ödemeleri ile hazineye çok az gelir getiren bu tarzdaki hazine varlıklarının satışının hızlandırılması için gerekli girişimlerde bulunmayı düşünüyor ve buradan da İl Özel İdaresine Kaynak temin etmeyi hedefliyoruz.

48 HEDEFİMİZ…………………. İl Özel İdaresi kanununda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde İl Genel Meclisi olarak Çalışmak, çalışmak ve başarmaktır.

49 İL GENEL MECLİSİ ADINA FATİH PAKÖZ


"Www.ilgenelmeclisi.com Bizi İzleyiniz…. YEREL YÖNETİMLERDEKİ YENİLİKLER İLİMİZİN YEREL SORUNLARI VE ÇÖZÜM PLANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları