Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhtiyaç •Kişide duyulan mahrumiyet durumu •İnsanların duydukları yokluk duygusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhtiyaç •Kişide duyulan mahrumiyet durumu •İnsanların duydukları yokluk duygusu."— Sunum transkripti:

1 İhtiyaç •Kişide duyulan mahrumiyet durumu •İnsanların duydukları yokluk duygusu

2 İstekler •Bir ihtiyacı giderecek objeler

3 Talep •İsteklerin satın alma gücü ile desteklenmiş hali

4 Pazarlama Çevresi •İşletmelerin faaliyetlerini ve kararlarını etkileyen etkenler –İşletmelerin kontrolünde olan çevre –İşletmelerin kontrolünde olmayan çevre

5 Kontrol Edilebilen Çevre •Pazarlama Karması Elemanları –Ürün –Fiyat –Tutundurma –Dağıtım

6 Kontrol Edilebilen Çevre •Ürün, tüketicileri fizyolojik, sosyal ve psikolojik olarak hissettikleri ihtiyaçları karşılayan somut ve soyut unsurlar •Fiyat, bir ürüne sahip olma veya kullanmaktan kaynaklanan faydalar karşılığında tüketicilerin ödediği değerler toplamı •Tutundurma, bir işletmenin mal veya hizmetlerinin satışını kolaylaştırmak için müşteriyi ikna amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan iletişim süreci •Dağıtım, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması için sürdürülen tüm çabalar

7 Kontrol Edilemeyen Çevre •Politik Çevre •Ekonomik Çevre •Sosyal Çevre •Teknolojik çevre

8 Politik Çevre Değişkenleri •Tüketicinin korunması ile ilgili yasalar •Rekabete ilişkin yasalar •Vergi yasaları •Yabancı sermaye düzenlemeleri •Politik istikrar •Çevre koruma düzenlemeleri •Dış ticaret düzenlemeleri •İş güvenliği yasaları •Devleti ekonomiye müdahalesi •Yatırım teşvikleri •Marka ve patent hakları •Çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler

9 •Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkanı Ömer KESER’in konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır. Hüseyin DEMİR isimli bir tüketicinin kredi kartından alınan 25.00 YTL lik bedelin iadesi için başvuruda bulunduğu Zile Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, yaşanan kart bedeli tartışmaları arasında içeriği ve dayanakları itibariyle tarihi bir karara imza atmıştır. İlgili kanun ve yönetmeliklere alenen aykırılığı tespit edilen karar ayrıca Anayasanın 10. Maddesindeki “eşitlik ilkesine” de aykırı bulunmuştur.

10 Davamıza konu olan Tüketici Hüseyin DEMİR’ e ait 5571 1340 9426 6157 numaralı kredi kartından alınan 25,00.- YTL üyelik ücreti ilgili davanın; •Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi, •Sözleşmenin, 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun 24. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “en az oniki punto ve koyu siyah harflerle” düzenlenmediği, •Sözleşmenin, 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun 24. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği ve Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verdiği,tüketiciyle müzakere edilmediği ve müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu,tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı bir biçimde tüketici aleyhine dengesizle neden olduğu ve dolayısıyla haksız şartlar oluşturduğu,

11 •4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 kararında belirtilen “satıcı,sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez.Hukuken haksız şartlar batıldır.Yani geçersizdir.” Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşme tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği, T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65, Karar 2006/368 nolu emsal kararı,

12 Mağazalar İstediği Gibi İndiremeyecek TBMM Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonunda kabul edilen indirimli satışlara ilişkin kanun teklifi mağazaların indirim kampanyalarına sınırlama getiriyor

13 •Perakende satışlarda geçerli olmak koşuluyla, mevsim değişmeleri, ticari işletmelerin tasfiyesi, işyeri değişikliği ya da benzer nedenlerle indirim miktarı veya oranıyla yapılan satışlar; indirimli satış olarak nitelendirilecek. Mevsim değişmesi nedeniyle öngörülen indirimler, kış mevsimi sonunda 15 Ocak-1 Mart, yaz mevsimi bitiminde ise 15 Temmuz-1 Eylül arasında yapılabilecek. Diğer nedenlerle yapılan indirimlerin süresi 2 ayı aşamayacak. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ve etiket fiyatı, tarife listelerinde indirimden önceki ve indirim oranıyla birlikte gösterilecek. İndirimli satışlara ilişkin ticari reklam ve ilanlarda, indirim döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecek.

14 Ekonomik Çevre Değişkenleri •Kişi başına gelir ve satın alma gücü •Gelir dağılımı •Harcama alışkanlıkları •Faiz oranları •Enflasyon oranları •Ücretler •Enerji maliyetleri •İşsizlik oranı

15 Türkiye'de ekonomik krizle birlikte piyasa koşullarının değişmesi firmaların arayışlarını da değiştirdi. Milliyet Gazetesi (28.07.2001)

16 •İşletmeler satış ve pazarlamaya yönelim söz konusu •Risk sermayesinin önemi arttı •Yenilikçi olmayan işletmelerin şansı az •Pazar ve pazarlama araştırmaları oldukça önemli •Yurt dışı olanakları değerlendirilmeli Akademisyen ve Uzman Görüşleri

17 KASIM AYINDA MORALLERİN DÜZELDİĞİNE İŞARET EDEN TÜKETİCİ MORAL ENDEKSİ,OCAK 2002 İLE BİRLİKTE YENİDEN GERİLEMEYE BAŞLADI

18 Tüketici Moral Endeksi

19 Dayanıklı Tüketim Ürünleri Satın Alma Eğilimi

20 Sosyal Çevre Değişkenleri •Yaşam tarzı •Tüketim kalıpları •Aile yapısı •Nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek açılarından dağılımı •Nüfus ve nüfusun büyüme hızı

21 Vosvos

22

23 •Vosvosturk •Vosvos.net •Samsun Vosvosları •Bursa Vosvos Tutkunları •Anadolu Vosvosları

24 Teknolojik Çevre •Ar-Ge harcamaları •Yenilik •Teknolojideki değişim hızı •Teknoloji geliştirme düzeyi

25 PAZARLAMA PLANI •Pazar Analizi –Tüketici Analizi –Rekabet Analizi –Yapısal Analiz •İşletme Analizi •Hedeflerin Belirlenmesi •Stratejilerin Belirlenmesi •Taktiklerin Belirlenmesi •Kontrol

26 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI •Tüketiciyi satın almaya iten etkenler neler? •Bu satın alma sürecinde tüketici nasıl karar veriyor? •Ne gibi kanallar tüketicinin hayatında önemli rol oynuyor? •Ne zaman tüketici belli bir markanın mesajını almaya müsait? •Doğru mesaj bir kanalda en iyi şekilde nasıl verilebilir?

27 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Etkenler •Sosyal Etkenler •Psikolojik Etkenler •Kişisel Etkenler •Ekonomik Etkenler

28 Sosyal Faktörler Kültür ve Alt Sosyal Sınıf Referans Grupları Roller ve Aile Psikolojik Faktörler Güdülenme Algılama Öğrenme Tutumlar Kişilik Kişisel Faktörler Demografik Etkenler Durumsal Etkenler Tüketici Satın alma Karar Süreci İhtiyacın Duyulması Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Değerlendirilmesi Satınalma Kararının Verilmesi Satınalma Sonrası Faaliyetler

29 Sosyal Etkenler Kültür ve Alt Kültür •İnsanların yarattığı değer sisteminin örf, adet, ahlak, tutum, inanç, davranış, sanat ve bir toplumda paylaşılan diğer sembollerin karışımı •Somut kavramlar: Yiyecek, giyecek, bina •Soyut Kavramlar: Eğitim, yasalar, Refah

30 Alt Kültür •Nüfusun artması ve kültürün homojenliğinin bozulmasıyla ortaya çıkan bölgesel, dini, ırkla ilgili ve benzeri boyutlarda görülen ortak nitelikler •Belirli yaşam biçimleri gösterilen alt bölüm •Davranışların şekillenmesinde önem taşır

31 Sosyal Sınıf Toplumun aynı değerleri, aynı ilgileri, hayat tarzını ve davranış biçimini benimsemiş homojen alt bölümler • Meslek • Değer hükümleri • İkametgah tipi ve yeri Sınıflar arasında kesin sınırlar yoktur, üst veya alt sınıfa geçişler söz konusu olabilir

32 Sosyal Sınıf Kategorileri •En üst (A Sosyo-Ekonomik Statü) •Üstün altı (B Sosyo-Ekonomik Statü) •Ortanın üstü (C1 Sosyo-Ekonomik Statü) •Ortanın altı (C2 Sosyo-Ekonomik Statü) •Altın üstü (D Sosyo-Ekonomik Statü) •Altın altı (E Sosyo-Ekonomik Statü)

33 En Üst Sosyal elit tabaka, soylu aileler, serveti en az 2-3 nesilden gelenler, büyük sanayiciler, üst düzey yöneticiler ve serbest meslek sahipleri •Az sayıdaki köklü ailelerde söz konusudur. •Sosyal kulüplere (Lions, Rotary) üyedirler. •Varlığa, refaha alışıklardır, ancak gösteriş için harcama yapmazlar. •Marka bağımlılıkları vardır. Kendi markaların ya da kendileri vurgulayacak markaları tercih ederler. •Çeşitli sosyal etkinliklerin sponsorluğunu gerçekleştirirler. •Genelde kredi kartı kullanırlar. •Çocuklarına genelde bakıcısı vardır ve yabancı dil öğrenmesi için yabancı bakıcı tutarlar. Yurt dışında öğrenimi tercih ederler.

34 Üstün Altı Yeni zengin olan bu grup, özel sektör yöneticileri, gazeteci, yazar, kamu üst düzey yöneticileri ve orta-büyük esnaf •En üst sınıf tarafından kabul edilmemiştir. •Yeni varlıkları, değerleri temsil ederler. •Başarılırı yöneticiler örnek verilebilir. •Yeni varlıkları gösteriş amaçlı kullanırlar. •Büyük alışveriş merkezlerinde alışveriş etmeyi severler. •Tatillerini yazlıklarında ve tatil köylerinde geçirirler. •Laik ve batıya yönelik değerlere sahiptirler. •Tasarrufları konuta yöneliktir.

35 Ortanın Üstü Profesyonel meslek sahipleri ve yöneticilerinden oluşan bu grup ortanın altı ile beraber ülke genelinin büyük bir bölümünü oluştururlar •Ne aile statüsüne ne de olağanüstü varlığa sahiptirler. •Kariyer yönlüdürler. •Çoğunlukla üniversite mezunudurlar. •Çevrede ve sosyal etkinliklerde aktiftirler. •Genç, başarılı, profesyonel ve iş sahibi kişiler örnek verilebilir. •Genelde yerli ve ekonomik markaları tercih ederler

36 Ortanın Altı Beyaz yakalı çalışanlar (memurlar ve işçiler) ve küçük iş sahiplerinden (esnaf) oluşmaktadır •Saygı ve kabul görmeyi arzularlar, iyi vatandaş olarak görülmek isterler. •Dine önem verirler ancak dini bir hayat tarzını onaylamazlar. •Kazançlarını genelde tüketim yönlü kullanırlar. •Ev, araba, tatil sıralamasına önem verirler. •Tutundurma faaliyetlerine. Semt pazarları alışveriş mekanlarıdır

37 Altın Üstü Mavi yakalı çalışanlar, kalifiye ve yarı kalifiye işçilerden oluşmaktadır. •En büyük sosyal sınıftır. •Güvenlik içinde olmaya, sigortaya ve sendikaya önem verirler. •En büyük hayalleri bir ev satın almaktır. •En büyük eğlenceleri televizyondur. •Çocuklarının okumaların arzu ederler

38 Altın altı Kalifiye olmayan işçiler, vücutları ile çalışanlar, küçük esnaflar ve işsizlerden oluşmaktadır. Gelir ve eğitim seviyesi en düşük olan gruptur •Dini inanışları en yüksek olan gruptur. •Ucuz ve taksitle satış yapan mağazalara giderler. •Evde baba mutlak söz sahibidir

39 Sosyal Sınıfın Pazarlamada Kullanımı •Tüketim yapıları, •Satın alma tercihleri, •Harcama ve tasarruf yapıları, •Yaşam tarzları (eğlence, tatil, vb.), •Marka bağımlılıkları, •Medya alışkanlıkları ve kullanışları, •Bilgi elde etme şekli ve kaynakları

40 Referans Grupları Kişilerin tutumlarını fikirlerini, ve değer yargılarını etkileyen herhangi bir insan topluluğudur. Temelde iki ana grupta sınıflandırılır 1.Aile, kişinin yakın çevresi, akrabalar, iş arkadaşları 2.Kişilerin üyesi olmadıkları gruplar ve yüz yüze temasta olmadığı kişiler, ünlü sporcular

41 Roller Kişilerin, gruplarda, örgütlerde ve kurumlarda belirli bir pozisyonu bulunur. •Öğrenci •İşveren •Anne-baba •Arkadaş

42 Aile •Kişi doğumundan itibaren ailesinden etkilenir •Ailedeki çocuk sayısı •Kadının çalışıp çalışmaması •Kentte veya köyde yaşaması •Satın alma kararını kimin verdiği önem taşır

43 Psikolojik Etkenler •Güdülenme •Algılama •Öğrenme •Tutum ve İnançlar •Kişilik

44 Güdülenme •Kişinin davranışının gerisinde yatan etkendir. •Tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış ihtiyaç

45 Güdülenme Sınıflandırmaları •Biyolojik güdüler (açlık, susuzluk) •Psikolojik güdüler (Sevgi ve saygı) •Duygusal Güdüler (prestij, ün beğenilme) •Mantıksal Güdüler (dayanıklılık, sağlamlık)

46 Moslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Fizyolojik Güvenlik Ait Olma Saygı Başarma

47 Algılama Bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinme Algılamayı Etkileyen Etkenler •Uyarıcının fiziksel nitelikleri •Uyarıcının çevresiyle ilişkileri •Kişinin içinde bulunduğu özellikler

48 Öğrenme •Kişinin bilgi ve deneyimlerinden oluşan davranış değişiklikleri

49 Tutum ve İnançlar •Kişinin bir fikre, bir nesneye veya bir sembole ilişkin olumlu veya olumsuz duygularını veya eğilimlerini ifade eder •İnanç, kişisel deneye veya dış kaynaklara dayanan doğru veya yanlış bilgileri ve görüşleri ifade eder •Tutumlar inanç üzerinde etkilidirler

50 Kişilik •İnsanın kendisine özgü biyolojik ve psikolojik özelliklerinin bütünüdür.

51 Kişisel Etkenler •Demografik Etkenler –Yaşi cnisiyet, medeni durum, gelir, eğitim ve meslek •Durumsal Etkenler –Kişilerin satın alma kararı verirken içinde bulundukları şartları ve durumları ifade eder. –Bir malın pazarda tükeneceğini öğrenenler genelde o malı temin etmek için uğraşırlar

52 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ SATINALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: TÜKETİCİLER KONTROLÜ YİTİRİYOR MU? Doç. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Arş. Gör. Kazım MERT

53 Tüketicilerin alışveriş merkezlerine gelişte programlı alışveriş yapmaları Önceden hazırladığım listeye göre alışveriş yaparım% 28.0 Bütçeme göre alışveriş yaparım% 32.6 Ortamın cazibesine göre ( indirim..) alışveriş yaparım% 22.3 Plansız alışveriş yaparım% 17.0

54 Tüketicilerin alışveriş merkezlerindeki ortalama harcama miktarları Ürün Grubu % Market76.9 Giyim70.8 Yemek54.9 Yapı27.3 Eğlence15.9 Oyun4.5

55 Tüketicilerin alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleri

56 Alışveriş merkezlerinin tüketim alışkanlıklarına etkileri konusunda tüketicilerin algıları

57 Araştırmanın Sonuçları •Alışveriş merkezlerinin tüketici satın alma davranışları üzerinde etkisi bulunmaktadır •Alışveriş merkezleri tüketicileri plansız ve bilinçsiz bir satın alma davranışına yöneltmektedir •Alışveriş merkezleri tüketicilerin bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. •Tüketicilerin bilgilendirilmesi gerçekleştirilmektedir •Tüketiciler için alışveriş olayı daha zevkli ve eğlenceli bir hale gelmektedir. •Markalar arası kaymanın olumlu etkilenmektedir

58 Tüketicilerin Perakendeci Tercihlerinde Etkili Olan Davranışsal Faktörler Hüseyin S. KURTULDU H. Dilara KESKİN

59 Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı, •Perakendeci kuruluşların müşterilerinin sosyo-ekonomik özelliklerini ve tercihlerini ortaya koymak •Tüketici profilini ortaya koymak •Bu sayede daha bilinçli kararlar alınmasına yönelik bulgulara ulaşmak

60 Demografik Değişkenler

61 Sosyo Kültürel Değişkenler

62 Psikolojik Değişkenler

63 Teknoloji Değişkeni

64

65 Araştırmanın Sonuçları •Tüketicilerin yaşları arttıkça geliri kazanma biçimleri de artış göstermektedir •Yaş arttıkça yasa ve yönetmeliklere karşı gösterdikleri hassasiyet artmaktadır •Tüketicilerin eğitim düzeyi artıkça yasa ve yönetmeliklere olan uyumları azalmaktadır •Tüketicilerin medeni durumları bekardan evliliğe doğru değiştikçe yasa ve yönetmeliklere olan uyumları azalmaktadır.


"İhtiyaç •Kişide duyulan mahrumiyet durumu •İnsanların duydukları yokluk duygusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları