Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu"— Sunum transkripti:

1 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu
ÇEVRE MEVZUATINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu

2 ÇEVRE KOMİSYONUNUN ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI HAZİRAN 2010 TARİHİNDEN SONRAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

3 BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK -29/08/2010 Ek-1 de ve 3 ve 4 nolu bentlerde Krizotil asbestle ilgili değişiklik yapılmış.

4 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ -30/10/2010 EK16 ve Ek17 tabloları Atıkların Yakılması ile ilgili Yönetmeliğin yayınlanması nedeniyle yönetmelikten çıkarıldı.

5 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ-13/11/2010 Madde 4 ün 3. fıkrasında yapılan değişikliklerle numune alma sıklıkları Tablo 1a ve Tablo 1b de belirlenmiş.

6 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK -18/12/2010 Madde2-1c, Madde4-1o, Madde4-2, Madde28, Madde 34 ve 42 de düzenlemeler yapılmış. 42. Maddedeki değişiklikle İşaretleme, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümler 1/1/2012 tarihinde, Taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümler 1/1/2013 tarihinde, Diğer hükümlerinse 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girileceği tespit edilmiş.

7 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK- 21/12/2010 Madde11, Madde-13-5, Madde18-2, Madde 19 ile Ek1 ve Ek2 de araçların yedek parçalarının barkodlanması ve geri dönüşüm için söküm talimatının elektronik ya da basılı kitapçık olarak hazırlanmasına ilişkin hükümler düzenlenmiş.

8 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK -19/02/2011&20/04/2011 Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarla ilgili olarak Madde25-4 ve Madde 26/A-1 değiştirilmiş.

9 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ- 24/04/2011 SKKY Tablolarına bazı sektöreler için renk parametre ve standardı eklenmiş. Tablo 12 ve 19 da toplam Kjeldahl- Azotu parametresine ilişkin düzenlemeler yapılmış. Çevre izni almış firmalardan renk parametresi deşarj standartlarını yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde sağlamaları istenilmiş.

10 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ- 12/08/2010 & 04/08/2011
OSB genel kuruluna temsilci olarak girebilecek kuruluşlar belirtilmiş. OSB lerin yürütme organlarına ilişkin düzenlemeler yapılmış.

11 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ - 28/04/2011 Gürültüye hassas kullanım alanı tanımlaması değiştirilmiş, bu alanlar çok, az ve hassas olarak yeniden sınıflanmış, bu tanımlama değişiklikleri doğrultusunda yönetmeliğin 22, 25, 26, 28, 33, 34. Maddeleri ile Ek II -5.Md ve EK VII- 6 ve 7. Tablolarda düzenlemeler yapılarak, “çok hassas” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve hassas” ibareleri eklenmiş.

12 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ - 28/04/2011 -Geçici Madde 3 çok hassas kullanım alanlarında yer alan mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri 30/6/2011 tarihine kadar İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenir, çok hassas kullanım alanlarında yer alan açık ve yarı açık eğlence yerleri 31/12/2011 tarihine kadar kapalı hale getirilir şeklinde yeniden düzenlenmiştir

13 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ-30/06/2011 Madde 14 e halkın görüşlerinin alınmasına ilişkin ifadeler eklenmiş. Madde 18 deki düzenlemeyle yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa, projede yapılacak Yönetmeliğe tabii değişiklikleriyse Valiliğe iletme yükümlülüğü getirilmiş. Madde 19a da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur şeklinde değişiklik yapılmış.

14 Madde 21 Proje sahibinin değişmesi, Madde 25 de ise Entegre projeler ve arama faaliyetleri ne ilişkin uygulamalarda değişiklikler ile birlikte ÇED Yönetmeliği kapsamında kalan tesisleri listeyen Ek-1 ve Ek-2 listesinde de değişiklikler yapılmış. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4/07/2011 Madencilik faaliyetleriyle ilgili bendler ekledi. Deşarj ve Emisyon izni ibaresi Çevre İzni olarak düzeltildi. Ek2 de GSM listesindeki A bölümü 3 numara B bölümü 3 numara C bölümü 3 numarada alt başlıklarda değişiklik yapıldı.

15 ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ- 12/11/2010&16/08/ /11/2010 da Madde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 yürürlükten kaldırıldı 16/08/2011 de Yönetmelikteki Denetime tabi tesis listelerini içeren EK1 ve Ek2 tabloları kaldırıldı. Yerine Çevre İzin yönetmeliğindeki listelerin dikkate alınması getirildi. Çevre Denetim Görevlisinde aranacak nitelikler değişti. ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 16/08/2011 Ek-3A, EK-3B, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 formları değişti. ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir kararı olan işletmelerin izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgeleme zorunlulukları kaldırıldı.

16 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-24/08/2011
Komple yeniden düzenlenmiş, önemli değişiklikler: Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri 23 üncü maddede belirtilen şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.

17 -Ambalajın, ambalaj atığının ve içerdiği maddelerin miktarının ve çevreye verdiği zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek azaltılmasına yönelik önleme faaliyeti yapmak esastır. Bu maksatla üretilecek ambalajların yapısındaki ağır metal muhtevalarının, ambalajın birim ağırlığının, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi esastır. -Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıklarının, enerji gerikazanımı amacıyla işlenebileceği getirilmiş.

18 -Piyasaya sürenlerin miktar bakılmaksızın EK5 Formunu elektronik ortamda doldurması, kayıt olduğu yıldan önceki yıllarında bildirimini yapması zorunluluğu getirilmiş. -Ambalajların işaretlenmesi gönüllülük esasına bağlanmış. -Metal ambalajlar da bildirimler 2010 için, lisanlı geri kazanım tesisine verme ise 2011 için muaf tutulmuş e kadar metal ambalajlarda belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde lisanslı tesis zorunluğu olmayacak denilmiştir.

19 YENİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

20 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ- 26/04/2011 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV’te yer alan atıklara uygulanacak ara depolama işlemlerini ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartları belirlenmektedir. Atıkların bertaraf tesisleri ile maddesel ve enerji geri tesislerine ulaştırılmalarından önce güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde depolanmasını kapsar

21 BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ- 17/06/2011 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde sunulan Atık Listesinde yer alan bazı tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması ve değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsar. Bu tebliğle Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

22 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ 17/06/2011 Tebliğ, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik uyarınca gerekli raporları hazırlayacak ve faaliyetleri yürütecek kurum ve/veya kuruluşta aranacak şartları, Yeterlilik Belgesi Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esaslarını, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlilik belgesi verilmesi, denetlenmesi, vize edilmesi ve iptali ile ilgili konuları kapsar Yürülüğe giriş: 8/6/2012

23 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN DEPOLAMASI, ARINDIRILMASI, SÖKÜMÜ VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEKNİK USULLER TEBLİĞİ -6/07/2011 Tebliğ , ömrünü tamamlamış araç teslim yerlerinin, geçici depolama alanlarının, münferit depoların ve işleme tesislerinin tabi olacakları kriterleri belirlemektedir. İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK 24/07/2010 Yönetmelik; mikrodalgalar, statik alanlar, oldukça düşük frekans alanları, düşük frekans alanları ve radyofrekans alanları içeren 0 Hz-300 GHz frekans bandındaki elektromanyetik alanları ve kişilerin bu alanlara maruziyetine dair hususları kapsar.

24 EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 03/08/2010 Yönetmelik, evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsar KOKUYA SEBEP OLAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-04/09/2010 Yönetmelik, koku şikâyetine neden olan faaliyetlerden ileri gelen koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar, açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri iç ortam havasına uygulanmaz. (Yürürlük:1/1/2012)

25 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-18/08/2010
Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler. Ek 1 ve 2 de verilen tehlikeli maddelerin işletmede toplamda herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek miktarlar dikkate alınarak yönetmelik kapsamına girilip girilmediği belirlenir. Bunun için il müdürlüğünden giriş kodu alınarak bakanlığın web sayfasındaki SEVESO sistemine yönetmelikte belirtilen sınıflardaki kimyasal ve müstehzarların maksimum bulundurma/stok miktarları girilmelidir.

26 ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK -06/10/2010 Yönetmelik, atık yakma ve beraber yakma tesisleri için gerekli asgari şartları kapsar. ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK- 12/11/2010 Bu Yönetmelik, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinin ve çevre danışmanlık firmalarının görevleri, nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

27 Çevre mevzuatI uyarInca yapIlmasI gereken bİLdİRİMler, alInmasI gereken İzİn ve belgeler lİstesİ

28 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yapı kullanım izin belgeleri Atıksu Bağlantı İzin belgesi Yağmur Suyu Bağlantı İzin belgesi Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği EK1 ve Ek2 deki firmalar Çevre İzin Belgesi almalı. Muaf olduğunu beyan eden işletme ve tesisler de İl müdürlüğüne başvurarak görüş almalıdır.

29

30 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1 ve Ek2 deki tesis ve işletmelerden hava emisyonu olanların Çevre İzni alması zorunludur. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlık web tabanlı programında hazırlamak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak zorunludur. Mart Sonu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almak zorunludur.

31

32 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Üreticileri Ek4'te Formu'nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte göndermekle yükümlüdürler. Şubat Sonu Piyasaya sürenler Ek-5 Formu'nu, internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte göndermekle yükümlüdürler. Ayrıca toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsayan bilgi ve belgeleri de iletirler.

33

34 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yağ üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürülen yağ miktarlarını EK-3'de yer alan Yağ Beyan Formu'nu bildirmekle yükümlüdür Şubat Sonu Atık Yağ Üreticileri, EK-2'de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar göndermekle yükümlüdür. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Enerji tüketimi 1000Tep üzerinde olan işletmelerde Enerji Yöneticisi belirlenir, EİE Genel Müdürlüğü'ne bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmelerin ve binaların sahipleri ve/veya yönetimleri, enerji tüketimine ilişkin, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formattaki bilgileri yazılı olarak gönderir ve internet üzerinden veri tabanına kaydeder. Mart Sonu

35 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli maddelerin neden olduğu su kirliliklerinin kontrolünde her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında kanalizasyona bağlantı kalite kontrol izin belgesi, alıcı ortama deşarjda ise tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. adresinde Güncel Belgeler bölümünde bir örneği bulunan "Envanter Tablosu"nun doldurularak adresine gönderilmeli. Şubat Sonu

36 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Kullanılmış PCB, PCT içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar;12 nci maddeye göre Bakanlığa bildirimde bulunmakla ve Bakanlıktan envanter kayıt numarası almakla, Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanlığa bildirmekle, yükümlüdür. Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri, EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermelidir.  Şubat Sonu

37 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Yüksek miktarda üretilen veya ithal edilen maddelere ilişkin veri sağlanması için Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl öncesine kadar, mevcut maddeleri ve yeni maddeleri üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, bu bilgileri 31/03/2011 e kadar Bakanlığa bildirmeli, yeni üretmeye başlayanlar ise takip eden yılın sonunda, 3 ay içinde yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlığa iletmelidir Mart Sonu

38 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Tehlikeli maddeler için yaptırılacak sorumluluk Sigortaları hakkında karar Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine göre tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

39 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekonomik operatörler Ek-4'te yer alan tabloları , Üreticilerse yıllık olarak iç piyasaya sürülen, ihraç ve ithal edilen miktarlar ile 8 inci maddedeki yükümlülüklerine ilişkin faaliyetlerini içeren bir raporu Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Şubat Sonu

40 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Ek-7'de yer alan Grup-VI'da listelenen madde hariç olmak üzere, Protokol ile kontrol altına alınan ozon tabakasını incelten maddeleri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalar, Bakanlıktan kontrol belgesi almak zorundadır. - Bu maddelerden herhangi birini saf veya karışım halinde ithal edenler, Ek-2'de yer alan formu doldurarak bir önceki yıla ait bilgilerini gönderirler. Şubat Sonu Bu maddelerin ve bu maddeleri içeren malların ihracatına ilişkin belgelerinin bir sureti her yıl Bakanlığa iletilir. Mart Sonu İlgili kurum ve kuruluşlar, kontrol altına alınmış maddelerin laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları için bir sonraki yıla ilişkin ihtiyaç miktarlarını, Türkiye'de geri kazanılmış madde miktarı dahil edilmeksizin tespit ederek, Bakanlığa bildirmek zorundadır. Ekim Sonu

41 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-2, Tablo 2'de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3'de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak İl Çevre ve Orm. Müdürlüğü'ne bildirir. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Tehlikeli maddelerin depolanan maksimum miktarlarını Bakanlık'a bildirilir (Seveso Bildirimi) (

42

43 Mevzuat Bildirimler & Alınması gereken belgeler Süre Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Tehlikesiz atık üreticileri, tehlikesiz atık beyan formunu, her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.(Yürürlük:1/1/2013) Tehlikesiz atık üreticileri, üç yıllık atık yönetim planını İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunmakla yükümlüdür. Mart sonu

44 Dinlediğiniz İçin Çok Teşekkür Ederim.
Çevre Komisyonu Adına Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri: Web adresi : Elektronik İleti :


"29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları