Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN"— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN
DEVLET YARDIMLARI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Daire Başkanı

2 TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANI
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, ilgili Teşkilat Kanunu çerçevesinde “Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve gerekli tedbirleri almak” ile görevlendirilmiştir.

3 TEŞVİK NEDİR? “Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayrimaddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır. 3

4 DEVLET YARDIMLARINDA AMAÇ

5 TEŞVİK UYGULAMALARI Ülkemizde devlet yardımı sağlayan birçok kurum vardır; - Hazine Müsteşarlığı, - Dışticaret Müsteşarlığı, - Maliye Bakanlığı, - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, - Ziraat Bankası - KOSGEB, - TÜBİTAK, gibi.

6 TEŞVİK UYGULAMALARI 1-Genel Nitelikli Düzenlemeler,
(Vergisel avantajlar, sanayi altyapısının kurulması ) 2- Yatırımlara Yönelik Düzenlemeler, (Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 3-İşletme Dönemine Yönelik Düzenlemeler, (Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, Eximbank) 4-Bölgesel Düzenlemeler (5084 Sayılı Kanun)

7 TEŞVİK UYGULAMALARI TEŞVİK SİSTEMİ:
Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

8 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI
Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ( tarihli Resmi Gazete) 2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği ( tarihli Resmi Gazete) teşvikleri/yeni teşvik mevzuatı 8

9 DEVLET YARDIMLARININ AMACI
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; • Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, • İstihdam yaratmak ve • Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları; katma değeri yüksek, İleri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır. 9

10 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Yasaklanmış Sübvansiyonlar: 1) İhracat performansına bağlı olan sübvansiyonlar, 2) İthal mallar yerine yerli malların kullanımını özendiren sübvansiyonlardır. Dava Edilebilir Sübvansiyonlar : Uygulanan sübvansiyonun büyüklüğünün; Başka bir üyenin benzer ürününün pazara girişini engellememesi, Herhangi bir ülkeye yapılan ihracatın diğer ülkelerin aynı ülkeye ihracatını etkilememesi, Dünya pazarındaki ihracatta aynı ürünün sürekli pay artışına sebebiyet vermemesi gerekmektedir DTÖ kuralları kapsamında iki tür sübvansiyon tanımlanmıştır. Yasaklanmış Sübvansiyonlar::İhracat performansına bağlı olan sübvansiyonlar ile ithal mallar yerine yerli malların kullanımını özendiren sübvansiyonlardır. Dava Edilebilir Sübvansiyonlarda ise, uygulanan sübvansiyonun büyüklüğünün; *Başka bir üyenin benzer ürününün pazara girişini engellememesi, *Herhangi bir ülkeye yapılan ihracatın diğer ülkelerin aynı ülkeye ihracatını etkilememesi, *Dünya pazarındaki ihracatta aynı ürünün sürekli pay artışına sebebiyet vermemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni teşvik sisteminde;İhracat performansına dayalı,Yerli malı kullanımı lehine ayırımcılık yapan, Üretilecek ürünün maliyetine doğrudan etki ederek uluslararası ticarette pazar sapmasına neden olacak unsurlara yer verilmeyecektir. 10 10

11 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER
Avrupa Birliği (AB) Yatay Yardımlar: Belirli endüstriyel sektörlere yönelik olarak değil, belirli genel ekonomik faaliyetlere ya da hedeflere yönelik olarak önemli bir sosyo-ekonomik yarar sağlamak üzere verilen yardım türüdür. (Ar-Ge, Çevre, KOBİ) Bölgesel Yardımlar: Az gelişmiş bölgeler ve yapısal güçlüklerle karşı karşıya olan bölgelerin gelişimine katkı sağlamak üzere verilen yardımlardır. Özel Kurallara Tâbi Sektörlere Yönelik Yardımlar : Belirli sektörlerde üretim kapasitesinin arttırılmasını engellemeye yönelik daha kısıtlayıcı düzenlemeleri içeren yardım türüdür. De-minimis : Yardım miktarının küçük olduğu durumlarda Komisyona ön bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye ile AB arasında aktedilen ve Gümrük Birliğini kuran 1/ 95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşmasında yer alan hükümlerle uyumlu olmak zorundadır. Bununla birlikte bazı istisnalar getirilmiştir. Bunlar:Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin geliştirilmesi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) girişimlerinin desteklenmesi, Çevrenin korunması, İstihdamın arttırılması, Eğitimin geliştirilmesi ve Ortak Pazar içerisindeki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak üzere az gelişmiş bölgelerin desteklenmesidir. Bu alanlara yönelik olarak verilen devlet yardımları dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır: * Yatay Yardımlar: Belirli endüstriyel sektörlere yönelik olarak değil, belirli genel ekonomik faaliyetlere ya da hedeflere yönelik olarak önemli bir sosyo-ekonomik yarar sağlamak üzere verilen yardım türüdür. AR-GE, Çevre Koruma, KOBİ, istihdam ve eğitim yardımları bu kapsamdadır. *Bölgesel Yardımlar: AT Antlaşmasının 87(3)(a) ve 87(3)(c) maddeleri kapsamında AB’nin bölgesel politikaları ile uyumlu olarak az gelişmiş bölgeler ve yapısal güçlüklerle karşı karşıya olan bölgelerin gelişimine katkı sağlamak üzere verilen yardımlardır. *Özel Kurallara Tâbi Sektörlere Yönelik Yardımlar: Belirli sektörlerde üretim kapasitesinin arttırılmasını engellemeye yönelik daha kısıtlayıcı düzenlemeleri içeren yardım türüdür. Tarım(), balıkçılık(*), sentetik elyaf, gemi inşa, kömür, çelik, ulaştırma(*), yayımcılık(*), görsel-işitsel hizmetler(*) ve posta hizmetleri(*) sektörleri oldukça detaylı düzenlemeleri içeren özel kurallara tabi sektörlerdir. *De-minimis: Yardım miktarının küçük olduğu durumlarda, verilen yardımın üye devletler arasındaki rekabet ve ticaret üzerinde dikkate değer bir etkisi yoktur. Komisyon, bildirim konusundaki idari yükü azaltmak ve AB için gerçekten önem taşıyan durumlar üzerinde yoğunlaşmak için de-minimis olarak bilinen kuralı getirmiştir. Bu kurala göre, üç yıllık bir süre boyunca her tür program kapsamında yapılan tüm yardımların kümülatif tutarının 200,000 Euro’yu geçmemesi durumunda üye devlet tarafından Komisyona ön bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 11 11

12 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER
Hassas Sektörlere Yönelik Kurallar Gemi İnşa Sektörü Bu sektöre yönelik bölgesel yardımlar, sadece mevcut tersanelerin iyileştirilmesi (up-grading) veya modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırımlara yöneliktir. Sentetik Elyaf Sentetik elyaf sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil, teşvik edilmesi yasaklanmıştır. Çelik Sektörü Çelik sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil teşvik edilmesi yasaklanmıştır. Kömür Sektörü Kapatma planına bağlı olmak kaydıyla, üretim faaliyetlerinin azaltılması ve sektörün yeniden yapılandırılmasına yönelik yardımlardır. Hassas Sektörlere Yönelik Kurallar: Gemi İnşa Sektörü: Gemi İnşa Sektörü; eğitim, de-minimis, KOBİ, kurtarma ve yeniden yapılandırma, çevre koruma ve AR-GE yardımlarından ilgili çerçeve kararlarındaki genel hükümler çerçevesinde, inovasyon, kapatma, istihdam, ihracat kredileri, kalkınma ve bölgesel yardımlardan özel şartlar çerçevesinde yararlanabilmektedir. Bu sektöre yönelik bölgesel yardımlar, sadece mevcut tersanelerin iyileştirilmesi (up-grading) veya modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırımlara yöneliktir. Gemi yapımının teşviki yasaklanmıştır. Sektöre yönelik teşvik, sadece bölgesel kalkınma amacıyla verilmektedir. ( 87/ 3-a kapsamındaki bölgeler) Sentetik Elyaf: Sentetik elyaf sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil, teşvik edilmesi yasaklanmıştır. Sektör; de minimis, KOBİ, AR-GE, çevre koruma eğitim ve istihdam alanındaki yardımlardan halen yürürlükte olan ilgili çerçeve kararları kapsamında yararlanabilmektedir. Çelik Sektörü: Çelik sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil teşvik edilmesi yasaklanmıştır. Sektör; de minimis, KOBİ, AR-GE, çevre koruma eğitim ve istihdam alanındaki yardımlardan halen yürürlükte olan ilgili çerçeve kararları kapsamında yararlanabilmektedir. Kömür Sektörü: Kömür sektöründe izin verilen yardımlar üç kategoride ele alınmıştır. Bunlar; bir kapatma planına bağlı olmak kaydıyla üretim faaliyetlerinin azaltılmasına yönelik yardım, kömür rezervlerine erişime yönelik yardım ve kömür sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin olağandışı harcamalara yönelik yardımlardır. Kömür rezervlerine erişime yönelik yardımlar ise bir ilk yatırım projesine yönelik olarak veya cari üretim zararlarını (“Cari Üretim Zararları” dünya piyasa şartlarını dikkate almak kaydı ile yapılacak bir satış anlaşması ile belirlenen satış fiyatı ile üretim maliyeti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır) karşılamak üzere verilebilmektedir. 12 12

13 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ : ARKA PLAN ÇALIŞMASI(1)
Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin Hazine Müsteşarlığı verileri İSO tarafından açıklanan 2008 yılı İlk 500 Büyük Firma Raporu 2008 yılı İkinci 500 Büyük Firma Raporu TÜİK Genel Sanayi ve İş Yerleri Sayımı Sonuçları DPT Müsteşarlığı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması çalışması ve Bölgesel Gelişme Raporu 13

14 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ : ARKA PLAN ÇALIŞMASI(2)
Türkiye Kalkınma Bankası muhtelif araştırma raporları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl ve İlçe Geliştirme Stratejileri Sektör ve Çeşitli Konularda Araştırmalar Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırmaları Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırmaları Sanayi Profilleri Konu ile İlgili Sektör Uzmanları ile Yapılan Toplantılar 14

15 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı 12 Sanayi Odasına da müracaat edilebilmektedir.

16 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI
Adana Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Aydın Sanayi Odası Balıkesir Sanayi Odası Denizli Sanayi Odası Ege Bölgesi Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Konya Sanayi Odası

17 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(1)
Gıda ürünleri ve içeçek imalatı Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) Giyim eşyası imalatı Derinin tabaklanması ve işlenmesi Ağaç ve mantar ürünleri imalatı; hasır ve buna benzer,örülerek yapılan maddelerin imalatı

18 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(2)
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

19 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(3)
Ana metal sanayi (demir çelik ana sanayi hariç) Metal eşya sanayi Makine ve teçhizat imalatı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı Elektrikli makine ve cihazların imalatı

20 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(4)
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) Mobilya imalatı; diğer imalat

21 Eski Sistem-Yeni Sistem
Genel Nitelikli Etkili sektörel ve bölgesel tercih içermiyor Destek yoğunluğu düşük Yönlendirmeden ziyade yatırımlara katkı ve özendirme Yeni Sistem Seçici bir program Sektörel ve bölgesel öncelikler taşıyor Destek yoğunluğu değişken Yatırımları yönlendirme hedefli

22 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni Teşvik Sistemi 3 Bileşenden Oluşmaktadır ;
A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi Yeni teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel-sektörel ve büyük proje bazında farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır. Yatırımlarda yeni teşvik sistemi ; Genel Teşvik Sistemi : Büyük Yatırımlar Teşviki Bölgesel Teşvikler (İBBS Düzey 2) olmak üzere üç ana kategoride oluşturulmuştur.

23 A-GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

24 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
Ülke genelinde uygulanan, Bazı istisnalar dışında sektörel ayrım içermeyen, Belli bir tutarın üstündeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır.

25 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler; 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti , 2- KDV istisnası ile desteklenmektedir. Genel Teşvik Sistemi mevcut uygulamanın devamını öngörmektedir. Büyük yatırım ve bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların mevcut sistemle desteklenmesine KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ile devam edilecektir

26 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
Genel Teşvik Sisteminden Müsteşarlığımızca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının; 1- I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, 2- III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir. Genel Teşvik Sistemi mevcut uygulamanın devamını öngörmektedir. Büyük yatırım ve bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların mevcut sistemle desteklenmesine KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ile devam edilecektir

27 TEŞVİK EDİLMEYECEK SEKTÖRLER
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı (pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem üretimi hariç) 2. Bisküvi, 3. Yufka ve kadayıf, 4. Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler, 5. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek), 6. Küp şeker, 7. Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç), 8. Bölgesel yatırımlar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları, B. İMALAT VE MADENCİLİK YATIRIMLARI 1- 1/8/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, 2- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, 3- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dahil olmak üzere rödovanslı madencilik yatırımları, 4- Kütlü pamuk işleme yatırımları, 5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatırımlar, 6- İplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar. C. HİZMETLER SEKTÖRÜ 1- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dersaneler vb) yatırımlar, 2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları, 3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dağ (yayla) evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri, 4- Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon ve radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın yatırımları, 5- Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları 6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları, 7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç), 8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar, 9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları, 10- Petrol ürünleri (LPG dahil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları 11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, 12- Lokantalar, 13- Yat ithali yatırımları, 14- Taşıt kiralama yatırımları, 15- Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları, 16- Sınai üretim tesisleri ile altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak diğer otomasyon yatırımları, 17- Yazılım ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve iş faaliyetleri, 18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları, 19- Gösteri merkezi yatırımları, 20- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları

28 TEŞVİKİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLI SEKTÖRLER
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1- Süt inekçiliği yatırımlarında asgari 150 büyükbaş süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava deposu ile entegre olması şartı aranır. 2- Besicilik yatırımlarında asgari 150 büyükbaş/dönem besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olması şartı aranır. B. HİZMETLER SEKTÖRÜ 1- Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı m2 olan, ulusal ve/veya uluslararası yük taşımacılığına yönelik araçları içerebilen entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. 2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 3- Alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 1000 olması şartı aranır. Kültür yatırımları için Kültür ve Turizm Bakalığından alınacak kültür yatırımı belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi düzenlenebilir. 4- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. 5- Konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık yaptığını tevsik eden yatırımcıların gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. 6- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dahil edilmez. 7- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin kg. olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. 8- Uydu, telsiz, kablo vb iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz. 9- Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek, yerli ve yabancılara hizmet sağlamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 10- Altyapı yatırımları proje bazında değerlendirilerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlanabilir. 11- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

29 B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

30 B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ
Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir. İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

31 BÖLGELER

32 Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Seviyesi

33 B- BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ
Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir. Sağlık yatırımları ile 3 yıldız ve üzeri turizm konaklama yatırımları İstanbul hariç tüm yörelerde, eğitim yatırımları ise tüm yörelerde istisnasız teşvik edilmektedir. I inci ve II nci bölgelerdeki tekstil ve giyim eşyası (konfeksiyon ve deri) konusunda faaliyette bulunan tesisler IV üncü bölgeye taşınması ve asgari 50 kişilik istihdam sağlaması durumunda teşvik edilmektedir. Bölgesel Teşviklerden yararlanan yatırımların işletmeye geçişlerini müteakip, asgari 5 yıl süre ile bölgede faaliyette bulunması şartı aranacaktır. Yatırımlarda yeni teşvik sistemi ; Genel Teşvik Sistemi : Büyük Yatırımlar Teşviki Bölgesel Teşvikler (İBBS Düzey 2) olmak üzere üç ana kategoride oluşturulmuştur.

34 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(1)
İstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar İkinci Bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Birinci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. Özel sektör tarafından yapılacak şehirler arası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde teşvik edilir. Birden fazla bölgede taşımacılık yapılması durumunda vagon teminine yönelik harcamalar faaliyet gösterilen alanda gelişmişlik düzeyi en düşük olan bölgenin desteklerinden faydalanır.

35 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(2)
Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamına giren yatırımlar desteklerden yararlanamaz.

36 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(3)
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından; - Pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımları, - Kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar, - Hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz. Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

37 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(4)
Tekstil sektöründe; -kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez. -sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez. -iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir.

38 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI
KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Faiz Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi Yatırım Yeri Tahsisi (SEKTÖRLER) Bu çerçevede önereceğimiz modelde kullanmayı öngördüğümüz destek yöntemleri şu şekilde belirlenmiştir.

39 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

40 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Büyük proje yatırımlarının teşviki ile; Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve Rekabet üstünlüğü sağlayacak Sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir.

41 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Sektörler(1) 1-KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 4-MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI 5-MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI 6-LİMAN YATIRIMLARI

42 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Sektörler(2) 7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI 8-ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI 9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI 10-İLAÇ İMALATI 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI 12-MADENCİLİK YATIRIMLARI

43 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
1- KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki Ana Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar Asgari 300 Milyon TL tutarındaki Diğer Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar. 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

44 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
4- MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 5- MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 6- LİMAN YATIRIMLARI

45 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 8- ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI -Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları, -Asgari 50 Milyon TL tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü yatırımları

46 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 10- İLAÇ İMALATI Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları. 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar

47 C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
12-MADENCİLİK YATIRIMLARI Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç).

48 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI
KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi Yatırım Yeri Tahsisi Bu çerçevede önereceğimiz modelde kullanmayı öngördüğümüz destek yöntemleri şu şekilde belirlenmiştir.

49 Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası
TEŞVİK SİSTEMİ Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Genel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımlar Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Bölgesel Teşvik Sistemi Faiz desteği *

50 TEŞVİK ARAÇLARININ BÖLGELER VE YATIRIM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI
1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE B.P. B.S. Vergi İndirimi + SSK İşveren Primi  + Faiz Desteği*  - - Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar   Gümrük Vergisi Muaf. Bu çerçevede önereceğimiz modelde kullanmayı öngördüğümüz destek yöntemleri şu şekilde belirlenmiştir. *Ar-ge ve çevre yatırımları içinde faiz desteği uygulanmaktadır. B.P. : Büyük Proje B.S. : Bölgesel - Sektörel

51 KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
1- KDV İstisnası : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine-teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır.

52 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir.

53 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

54 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.

55 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında; ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez. ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

56 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek kullanılmış makine-teçhizat İthalat Rejimi Kararında uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamına alınabilmektedir. Ayrıca, yaş sınırı aranmaksızın kullanılmış komple tesislere de proje bazında yapılacak inceleme neticesinde teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Ancak, Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.

57 3- Faiz Desteği : FAİZ DESTEĞİ
Talep edilmesi hâlinde, ar-ge ve çevre yatırımları ile 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranları Müsteşarlığımızca karşılanacaktır.

58 FAİZ DESTEĞİ a) Kullanılmış makine ve teçhizata,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlara, c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen kredilere, faiz desteği uygulanmaz.

59 Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan)
FAİZ DESTEĞİ Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi 1 - 5 2 3 4 1- Üst Limitler: - Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL. Uygulama dönemi azami 5 yıl. 2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır. 3- Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing şirketleri kapsama dahildir.

60 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır.

61 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
İstihdam desteği; a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılır.

62 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
’dan önce başlayan yatırımlar Bölgeler Bölgesel Büyük Ölçekli 1 2 yıl 2 3 yıl 3 5 yıl 4 7 yıl

63 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
’dan sonra başlayan yatırımlar Bölgeler Bölgesel Büyük Ölçekli 1 - 2 3 3 yıl 4 5 yıl

64 VERGİ İNDİRİMİ 5- Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir.

65 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar
Bölgesel ve Sektörel Büyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1 20 10 50 30 2 8 60 40 3 4 80 90 70

66 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar
Bölgesel ve Sektörel Büyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1 10 15 25 2 12 40 30 3 20 8 60 4 80 45

67 VERGİ İNDİRİMİNE KONU EDİLEMEYECEK YATIRIMLAR
a) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, b) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları, c) 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun d) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.

68 Vergi İndirimi ÖRNEK; A firması, 3.bölgede, bölgesel olarak desteklenecek bir yatırıma tarihinden önce başlamış ve TL yatırım yapmış olsun; (Yatırıma katkı oranı; % 40, K. Vergisi indirim oranı % 80) Buna göre, firma, % 40 oranında yatırıma katkı oranı sonucunda, sadece yatırım kazancı üzerinden % 4 Kurumlar Vergisi ödeyecektir ( Ya da % 16 Kurumlar Vergisinden yararlanacaktır).

69 VAZGEÇİLEN KÜMÜLATİF K.V.
Vergi İndirimi Buna göre, firmanın yararlanacağı katkı oranı % 40 olduğu için; TL * 0,40 = TL yatırıma katkı tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar yıllar itibariyle; YIL KAR (000 TL) KUR.VER. (%20) İNDİRİLEBİLECEK K.V. VAZGEÇİLEN K.V. VAZGEÇİLEN KÜMÜLATİF K.V. 1 1.000 200 160 2 2.000 400 320 480 3 800 4 3.000 600 1.280 5 5.000 2.080 6 2.880 7 7.000 1.400 1.120 4.000

70 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ
Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

71 YATIRIM YERİ TAHSİSİ 6- Yatırım yeri Tahsisi: İstisnalar:
Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. İstisnalar: 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar

72 TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörlerinde faaliyette bulunan, Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan, tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 4. bölgeye taşınacak tesislere 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak, İlave yatırım yapanlara yatırım yeri tahsis edilebilir

73 TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ
Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl süre ile ( Ancak, 31/12/2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave yatırımlarda çalışan istihdam için 7 yıl süre ile) bütçeden karşılanır. Bu tesislerin 4. bölgeye taşınma giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır.

74 MEVCUT BELGELERİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN NASIL YARARLANACAĞI
Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, bu Kararda öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir

75 5084 SAYILI KANUNDAN YARARLANANLARIN DURUMU
5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu Karar kapsamında prim desteği uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu 5084 sayılı Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür Bu işletmelerin ilave yatırım yapmaları halinde, ilaveler söz konusu destekten yararlanır.

76 TEŞVİK UYGULAMALARI Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının; I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, - III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.

77 TEŞVİK UYGULAMALARI Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği”nden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir.

78 TEŞVİK UYGULAMALARI Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki ek-2’de yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir.

79 TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne (Yukarıda belirtilen 12 ilde talep edilmesi halinde ise Sanayi Odalarına ) müracaat edilmesi gerekmektedir.

80 TEŞVİK UYGULAMALARI Bu Karar döneminde de teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; a-Bir nüsha yatırım bilgi formu, b- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaba 400 TL. yatırıldığına dair makbuzun 2.nüshası,

81 TEŞVİK UYGULAMALARI c-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır), d-Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin son durumunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin asılları veya noterden veya sicil memurluğundan tasdikli örnekleri,

82 TEŞVİK UYGULAMALARI e sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

83 TEŞVİK UYGULAMALARI f sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

84 TEŞVİK UYGULAMALARI Bu belgelerin dışında, yatırım bilgi formunda yer alan ve firma beyanı esas alınmak suretiyle gerekli bilgiler ise; a-Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listeler, b-Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatımlarda, ilgili Odaca onaylı kapasite raporu,

85 TEŞVİK UYGULAMALARI c-Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibarıyla en az 5 yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira kontratının firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı, kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya kira kontratının noter tasdikli sureti ile ilgili bilgiler,

86 TEŞVİK UYGULAMALARI d-Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşmenin noter tasdikli örneği gibi belgeler.

87 TEŞVİK UYGULAMALARI Yıllar Belge Adedi Değişim KIRŞEHİR ANKARA HATAY
(%)

88 ANKARA İLİ İÇİN DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ
YILLAR BELGE SAYISI TOPLAM YATIRIM DÖVİZ KULLANIMI İSTİHDAM (KİŞİ) (000) 2004 206 8.422 2005 204 9.266 2006 146 10.876 2007 138 5.115 2008 192 7.859 2009 113 3.662

89 İLETİŞİM BİLGİLERİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tel.:

90 TEŞEKKÜRLER... T.C. B A Ş B A K A N L I K
H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I TEŞEKKÜRLER...


"ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları