Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA."— Sunum transkripti:

1 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI

2 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANI Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, ilgili Teşkilat Kanunu çerçevesinde “Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve gerekli tedbirleri almak” ile görevlendirilmiştir.

3 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK NEDİR? “Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayrimaddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.

4 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı DEVLET YARDIMLARINDA AMAÇ Amaçlar Sosyal Amaçlar İşsizlik Göç Doğal Afet ve Olağanüstü Koşullar Sosyal Altyapı Ekonomik Amaçlar Ekonomik İstikrar Ekonomik Büyüme

5 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI  Ülkemizde devlet yardımı sağlayan birçok kurum vardır; - Hazine Müsteşarlığı, - Dışticaret Müsteşarlığı, - Maliye Bakanlığı, - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, - Ziraat Bankası - KOSGEB, - TÜBİTAK, gibi.

6 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI  1-Genel Nitelikli Düzenlemeler, (Vergisel avantajlar, sanayi altyapısının kurulması )  2- Yatırımlara Yönelik Düzenlemeler, (Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)  3-İşletme Dönemine Yönelik Düzenlemeler, (Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, Eximbank)  4-Bölgesel Düzenlemeler (5084 Sayılı Kanun)

7 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI TEŞVİK SİSTEMİ: Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

8 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 8 Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.  2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (16.07.2009 tarihli Resmi Gazete)  2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği (28.07.2009 tarihli Resmi Gazete) www.hazine.gov.tr/yatırım teşvikleri/yeni teşvik mevzuatı YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

9 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 9 Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; • Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, • İstihdam yaratmak ve •Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları;  katma değeri yüksek,  İleri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır. DEVLET YARDIMLARININ AMACI

10 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 10 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  Yasaklanmış Sübvansiyonlar: 1) İhracat performansına bağlı olan sübvansiyonlar, 2) İthal mallar yerine yerli malların kullanımını özendiren sübvansiyonlardır.  Dava Edilebilir Sübvansiyonlar : Uygulanan sübvansiyonun büyüklüğünün;  Başka bir üyenin benzer ürününün pazara girişini engellememesi,  Herhangi bir ülkeye yapılan ihracatın diğer ülkelerin aynı ülkeye ihracatını etkilememesi,  Dünya pazarındaki ihracatta aynı ürünün sürekli pay artışına sebebiyet vermemesi gerekmektedir

11 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 11 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER Avrupa Birliği (AB)  Yatay Yardımlar: Belirli endüstriyel sektörlere yönelik olarak değil, belirli genel ekonomik faaliyetlere ya da hedeflere yönelik olarak önemli bir sosyo-ekonomik yarar sağlamak üzere verilen yardım türüdür. (Ar-Ge, Çevre, KOBİ)  Bölgesel Yardımlar: Az gelişmiş bölgeler ve yapısal güçlüklerle karşı karşıya olan bölgelerin gelişimine katkı sağlamak üzere verilen yardımlardır.  Özel Kurallara Tâbi Sektörlere Yönelik Yardımlar : Belirli sektörlerde üretim kapasitesinin arttırılmasını engellemeye yönelik daha kısıtlayıcı düzenlemeleri içeren yardım türüdür.  De-minimis : Yardım miktarının küçük olduğu durumlarda Komisyona ön bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

12 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 12 Hassas Sektörlere Yönelik Kurallar  Gemi İnşa Sektörü Bu sektöre yönelik bölgesel yardımlar, sadece mevcut tersanelerin iyileştirilmesi (up-grading) veya modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırımlara yöneliktir.  Sentetik Elyaf Sentetik elyaf sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil, teşvik edilmesi yasaklanmıştır.  Çelik Sektörü Çelik sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil teşvik edilmesi yasaklanmıştır.  Kömür Sektörü Kapatma planına bağlı olmak kaydıyla, üretim faaliyetlerinin azaltılması ve sektörün yeniden yapılandırılmasına yönelik yardımlardır. ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER

13 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 13  Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin Hazine Müsteşarlığı verileri  İSO tarafından açıklanan  2008 yılı İlk 500 Büyük Firma Raporu  2008 yılı İkinci 500 Büyük Firma Raporu  TÜİK Genel Sanayi ve İş Yerleri Sayımı Sonuçları  DPT Müsteşarlığı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması çalışması ve Bölgesel Gelişme Raporu YENİ TEŞVİK SİSTEMİ : ARKA PLAN ÇALIŞMASI(1)

14 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 14 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ : ARKA PLAN ÇALIŞMASI(2)  Türkiye Kalkınma Bankası muhtelif araştırma raporları  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İl ve İlçe Geliştirme Stratejileri  Sektör ve Çeşitli Konularda Araştırmalar  Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırmaları  Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırmaları  Sanayi Profilleri Konu ile İlgili Sektör Uzmanları ile Yapılan Toplantılar

15 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15  Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.  Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı 12 Sanayi Odasına da müracaat edilebilmektedir. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

16 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 16 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI  Adana Sanayi Odası  Ankara Sanayi Odası  Aydın Sanayi Odası  Balıkesir Sanayi Odası  Denizli Sanayi Odası  Ege Bölgesi Sanayi Odası  Eskişehir Sanayi Odası  Gaziantep Sanayi Odası  İstanbul Sanayi Odası  Kayseri Sanayi Odası  Kocaeli Sanayi Odası  Konya Sanayi Odası

17 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 17 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(1 )  Gıda ürünleri ve içeçek imalatı  Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)  Giyim eşyası imalatı  Derinin tabaklanması ve işlenmesi  Ağaç ve mantar ürünleri imalatı; hasır ve buna benzer,örülerek yapılan maddelerin imalatı

18 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 18 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(2)  Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı  Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)  Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı  Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı  Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

19 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 19 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(3)  Ana metal sanayi (demir çelik ana sanayi hariç)  Metal eşya sanayi  Makine ve teçhizat imalatı  Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı  Elektrikli makine ve cihazların imalatı

20 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 20 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(4)  Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı  Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı  Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı  Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)  Mobilya imalatı; diğer imalat

21 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Eski Sistem-Yeni Sistem Eski Sistem 1. Genel Nitelikli 2. Etkili sektörel ve bölgesel tercih içermiyor 3. Destek yoğunluğu düşük 4. Yönlendirmeden ziyade yatırımlara katkı ve özendirme Yeni Sistem 1. Seçici bir program 2. Sektörel ve bölgesel öncelikler taşıyor 3. Destek yoğunluğu değişken 4. Yatırımları yönlendirme hedefli

22 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22 Yeni Teşvik Sistemi 3 Bileşenden Oluşmaktadır ; A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi Yeni teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel-sektörel ve büyük proje bazında farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

23 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı A-GENEL TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK SİSTEMİ 23

24 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı  Ü lke genelinde uygulanan,  Bazı istisnalar dışında sekt ö rel ayrım i ç ermeyen,  Belli bir tutarın ü st ü ndeki t ü m yatırım projelerini kapsamaktadır. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

25 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 25  Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler; 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti, 2- KDV istisnası ile desteklenmektedir. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

26 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 26  Genel Teşvik Sisteminden Müsteşarlığımızca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının; 1- I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, 2- III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

27 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK EDİLMEYECEK SEKTÖRLER  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ  1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı (pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem üretimi hariç)  2. Bisküvi,  3. Yufka ve kadayıf,  4. Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler,  5. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek),  6. Küp şeker,  7. Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç),  8. Bölgesel yatırımlar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları,  B. İMALAT VE MADENCİLİK YATIRIMLARI  1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,  2- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar,  3- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dahil olmak üzere rödovanslı madencilik yatırımları,  4- Kütlü pamuk işleme yatırımları,  5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatırımlar,  6- İplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar.   C. HİZMETLER SEKTÖRÜ  1- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dersaneler vb) yatırımlar,  2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları,  3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dağ (yayla) evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri,  4- Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon ve radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın yatırımları,  5- Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları  6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları,  7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç),  8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar,  9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları,  10- Petrol ürünleri (LPG dahil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları  11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları,  12- Lokantalar,  13- Yat ithali yatırımları,  14- Taşıt kiralama yatırımları,  15- Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları,  16- Sınai üretim tesisleri ile altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak diğer otomasyon yatırımları,  17- Yazılım ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve iş faaliyetleri,  18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları,  19- Gösteri merkezi yatırımları,  20- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları

28 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİKİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLI SEKTÖRLER  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ  1- Süt inekçiliği yatırımlarında asgari 150 büyükbaş süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava deposu ile entegre olması şartı aranır.  2- Besicilik yatırımlarında asgari 150 büyükbaş/dönem besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olması şartı aranır.   B. HİZMETLER SEKTÖRÜ  1- Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya uluslararası yük taşımacılığına yönelik araçları içerebilen entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.  3- Alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 1000 olması şartı aranır.  Kültür yatırımları için Kültür ve Turizm Bakalığından alınacak kültür yatırımı belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi düzenlenebilir.  4- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.  5- Konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık yaptığını tevsik eden yatırımcıların gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  6- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dahil edilmez.  7- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg. olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.  8- Uydu, telsiz, kablo vb iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.  9- Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek, yerli ve yabancılara hizmet sağlamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.  10- Altyapı yatırımları proje bazında değerlendirilerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlanabilir.  11- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

29 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ 29

30 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 30  Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir.  İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur  Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

31 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 31 BÖLGELER

32 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 32 Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Seviyesi

33 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 33  Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir.  Sağlık yatırımları ile 3 yıldız ve üzeri turizm konaklama yatırımları İstanbul hariç tüm yörelerde, eğitim yatırımları ise tüm yörelerde istisnasız teşvik edilmektedir.  I inci ve II nci bölgelerdeki tekstil ve giyim eşyası (konfeksiyon ve deri) konusunda faaliyette bulunan tesisler IV üncü bölgeye taşınması ve asgari 50 kişilik istihdam sağlaması durumunda teşvik edilmektedir.  Bölgesel Teşviklerden yararlanan yatırımların işletmeye geçişlerini müteakip, asgari 5 yıl süre ile bölgede faaliyette bulunması şartı aranacaktır. B- BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

34 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 34 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(1) 1. İstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. 2. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar İkinci Bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Birinci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. 3. Özel sektör tarafından yapılacak şehirler arası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde teşvik edilir. Birden fazla bölgede taşımacılık yapılması durumunda vagon teminine yönelik harcamalar faaliyet gösterilen alanda gelişmişlik düzeyi en düşük olan bölgenin desteklerinden faydalanır.

35 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 35 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(2) 4. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. 5. Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamına giren yatırımlar desteklerden yararlanamaz.

36 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 36 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(3) 6. Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından; - Pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımları, - Kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar, - Hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz. 7. Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

37 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 37 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(4) 8. Tekstil sektöründe; -kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez. -sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez. -iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir.

38 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 38 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Faiz Desteği 4. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması 5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 6. Yatırım Yeri Tahsisi (SEKTÖRLER)

39 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 39

40 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 40 Büyük proje yatırımlarının teşviki ile;  Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve  Rekabet üstünlüğü sağlayacak Sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir. C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

41 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 41 Sektörler(1) 1-KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 4-MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI 5-MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI 6-LİMAN YATIRIMLARI C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

42 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 42 Sektörler(2) 7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI 8-ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI 9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI 10-İLAÇ İMALATI 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI 12-MADENCİLİK YATIRIMLARI C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

43 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 43 1- KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki Ana Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar Asgari 300 Milyon TL tutarındaki Diğer Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar. 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

44 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 44 4- MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 5- MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 6- LİMAN YATIRIMLARI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

45 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 45 7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 8- ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI -Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları, -Asgari 50 Milyon TL tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü yatırımları C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

46 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 46 9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 10- İLAÇ İMALATI Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları. 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

47 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 47 12-MADENCİLİK YATIRIMLARI Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç). C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

48 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 48 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması 4. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 5. Yatırım Yeri Tahsisi

49 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi TEŞVİK SİSTEMİ Faiz desteği * Büyük Ölçekli Yatırımlar

50 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK ARAÇLARININ BÖLGELER VE YATIRIM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI 1.BÖLGE2.BÖLGE3.BÖLGE4.BÖLGE B.P.B.S.B.P.B.S.B.P.B.S.B.P.B.S. Vergi İndirimi ++++++++ SSK İşveren Primi ++ + +++++ Faiz Desteği* -- - -- +-+ Yatırım Yeri Tahsisi ++++++++ KDV İstisnası Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar Gümrük Vergisi Muaf. Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar 50 *Ar-ge ve çevre yatırımları içinde faiz desteği uygulanmaktadır. B.P. : Büyük Proje B.S. : Bölgesel - Sektörel

51 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 51 1- KDV İstisnası : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine- teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

52 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 52 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti:  Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

53 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

54 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off- road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. 54

55 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında;  ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.  ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz. 55

56 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek kullanılmış makine- teçhizat İthalat Rejimi Kararında uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamına alınabilmektedir. Ayrıca, yaş sınırı aranmaksızın kullanılmış komple tesislere de proje bazında yapılacak inceleme neticesinde teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Ancak, Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez. 56

57 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 57 3- Faiz Desteği :  Talep edilmesi hâlinde, ar-ge ve çevre yatırımları ile 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranları Müsteşarlığımızca karşılanacaktır. FAİZ DESTEĞİ

58 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 58 a) Kullanılmış makine ve teçhizata, b)Kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlara, c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen kredilere, faiz desteği uygulanmaz. FAİZ DESTEĞİ

59 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 59 Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) BölgelerTL KredisiDöviz KredisiTL KredisiDöviz Kredisi 1--52 2--52 33152 45252 1- Üst Limitler: - Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL. - Uygulama dönemi azami 5 yıl. 2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır. 3- Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing şirketleri kapsama dahildir. FAİZ DESTEĞİ

60 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 60 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır.

61 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 61 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ İstihdam desteği; a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılır.

62 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 62 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 12 yıl 23 yıl 35 yıl 47 yıl 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

63 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 63 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 1-- 2-- 33 yıl 45 yıl 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

64 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 64 VERGİ İNDİRİMİ 5- Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir.

65 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 65 Bölgesel ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) 1201050301050 23086040860 34048050480 46029070290 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar

66 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 66 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar Bölgesel ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1101525 1525 2151240301240 32086040860 42548045480

67 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 67 VERGİ İNDİRİMİNE KONU EDİLEMEYECEK YATIRIMLAR a) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, b) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları, c) 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun d) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.

68 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Vergi İndirimi ÖRNEK; A firması, 3.bölgede, bölgesel olarak desteklenecek bir yatırıma 31.12.2010 tarihinden önce başlamış ve 10.000.000 TL yatırım yapmış olsun; (Yatırıma katkı oranı; % 40, K. Vergisi indirim oranı % 80) Buna göre, firma, % 40 oranında yatırıma katkı oranı sonucunda, sadece yatırım kazancı üzerinden % 4 Kurumlar Vergisi ödeyecektir ( Ya da % 16 Kurumlar Vergisinden yararlanacaktır).

69 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Buna göre, firmanın yararlanacağı katkı oranı % 40 olduğu için; 10.000.000 TL * 0,40 = 4.000.000 TL yatırıma katkı tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar yıllar itibariyle; YIL KAR (000 TL) KUR.VER. (%20) İNDİRİLEBİLECEK K.V. VAZGEÇİLEN K.V. VAZGEÇİLEN KÜMÜLATİF K.V. 11.000200160 22.000400320 480 32.000400320 800 43.000600480 1.280 55.0001.000800 2.080 65.0001.000800 2.880 77.0001.4001.120 4.000 Vergi İndirimi

70 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 70 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ  Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır.  Harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

71 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 71 YATIRIM YERİ TAHSİSİ 6- Yatırım yeri Tahsisi: Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca, 03.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. İstisnalar: 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap- İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar

72 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 72  Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörlerinde faaliyette bulunan,  Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan,  31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 4. bölgeye taşınacak tesislere  5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak,  İlave yatırım yapanlara yatırım yeri tahsis edilebilir TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ

73 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 73  Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl süre ile ( Ancak, 31/12/2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave yatırımlarda çalışan istihdam için 7 yıl süre ile) bütçeden karşılanır.  Bu tesislerin 4. bölgeye taşınma giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır. TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ

74 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 74 MEVCUT BELGELERİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN NASIL YARARLANACAĞI  Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, bu Kararda öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir

75 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 75 5084 SAYILI KANUNDAN YARARLANANLARIN DURUMU  5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu Karar kapsamında prim desteği uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu 5084 sayılı Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür  Bu işletmelerin ilave yatırım yapmaları halinde, ilaveler söz konusu destekten yararlanır.

76 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının; - I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, - - III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.

77 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI  Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir  Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği”nden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir.

78 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI  Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki ek-2’de yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir.

79 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne (Yukarıda belirtilen 12 ilde talep edilmesi halinde ise Sanayi Odalarına ) müracaat edilmesi gerekmektedir.

80 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Bu Karar döneminde de teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; a-Bir nüsha yatırım bilgi formu, b- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaba 400 TL. yatırıldığına dair makbuzun 2.nüshası,

81 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI c-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır), d-Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin son durumunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin asılları veya noterden veya sicil memurluğundan tasdikli örnekleri,

82 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI e. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

83 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI f. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

84 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Bu belgelerin dışında, yatırım bilgi formunda yer alan ve firma beyanı esas alınmak suretiyle gerekli bilgiler ise; a-Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listeler, b-Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatımlarda, ilgili Odaca onaylı kapasite raporu,

85 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI c-Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibarıyla en az 5 yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira kontratının firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı, kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya kira kontratının noter tasdikli sureti ile ilgili bilgiler,

86 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI d-Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşmenin noter tasdikli örneği gibi belgeler.

87 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI  Yıllar Belge Adedi Değişim KIRŞEHİR ANKARA HATAY (%)  2000 3.512 18.3 3 216 97  2001 2.155 - 38.6 - 119 33  2002 3.002 39.3 5 126 36  2003 3.876 29.1 3 171 49  2004 4.078 5.2 15 206 80  2005 4.303 5.5 18 204 44  2006 3.099 -27.9 6 146 32  2007 3.304 6.6 12 138 26  2008 3.810 15.3 8 192 36  2009 2.531 - 33.6 10 113 8

88 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı YILLARBELGE SAYISI TOPLAM YATIRIM D Ö VİZ KULLANIMI İSTİHDAM (KİŞİ) (000) 2004206768.303.194480.7498.422 2005204994.760.413350.3869.266 2006146996.637.990338.28110.876 20071381.639.978.249259.5355.115 20081921.758.254.910743.9567.859 2009113 1.230.592.220316.0503.662 ANKARA İLİ İÇİN DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

89 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İLETİŞİM BİLGİLERİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tel.: 0312 212 79 23 E-mail: mehmet.sahin@hazine.gov.tr

90 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 90 TEŞEKKÜRLER... T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I


"T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları