Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat ÖZDAMAR İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd. SGK Denetmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat ÖZDAMAR İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd. SGK Denetmeni."— Sunum transkripti:

1 Murat ÖZDAMAR İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd. SGK Denetmeni

2 ÖLÇÜMLEME SİSTEMİ Ölçümleme; işyeri kayıt ve belgelerinde yer alan işçiliklerin tümünün Kuruma bildirilmiş olup olmadığının araştırılması amacıyla getirilmiş bir sistemdir.

3 ÖLÇÜMLEMEDEN ASGARİ İŞÇİLİĞE (1964 - 1978 Dönemi)  Sigorta primlerine esas kazançlar toplamının,  Prim ödeme gün sayılarının,  Prim belgelerinin, 915 sayılı “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenlenmez ve ihtara rağmen verilmez ise ölçümleme yapılırdı.

4 ÖLÇÜMLEMEDEN ASGARİ İŞÇİLİĞE (1978 – 1987 Dönemi) Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından düzenlenen belgeler ile Kuruma bildirilen kazançlar arasında “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen kıstaslara uygun olarak Kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının %70 inden az olması durumunda Kurumca ölçümleme yapılırdı.

5 09.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı yasa ile ölçümleme sistemine son verilmiş, bunun üzerine idari para cezaları sistemi getirilmiştir. Dolayısıyla 1987-1994 devresinde ölçümleme veya asgari işçilik uygulaması söz konusu olmamıştır.

6 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI (3917 sayılı Yasa - 1994) SSK Kanunu’ nun 01.12.1993 günü kabul edilen, 3917 sayılı Yasası ile; “Sigorta Müfettişlerinin, işverenin Kuruma, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, … Sigorta Müfettişi raporuna dayanılarak… Sosyal Sigortalar Yasasının 80. maddesine göre tahsil olunacağı,

7 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı;  yapılan işin niteliği,  bünyesinde kullanılan teknoloji,  işyerinin büyüklüğü,  benzeri işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,  ilgili meslek veya Kamu kuruluşlarının görüşü, gibi unsurlar dikkate alınarak Sigorta Müfettişlerince saptanacağı, belirtilmiştir.

8 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI SSİY’ de “… asgari işçilik oranı Kurumca belirlenir”, şeklinde bir değişiklik yapılmış ve 07.07.1994 tarih 16-86 Ek sayılı genelge ile bu oranlar yayımlanmıştır. Bu oranların altındaki bildirimlerde Sigorta Müfettişi tarafından inceleme yapılmaktaydı. SSK Yönetim Kurulu’nun Kararına istinaden, Kurumca belirlenen asgari işçilik oranının altında bildirimde bulunulması durumunda da fark işçilik tutarının denetim yapılmaksızın Kuruma yatırılarak ilişiksiz belgesi verilme imkanı getirilmiştir (17.11.1995 tarih 16-118 Ek sayılı Genelge).

9 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI ASGARİ İŞÇİLİK DEVAMLI İŞYERLERİ İHALE KONUSU İŞ ÖZEL BİNA İNŞAATI

10 ASGARİ İŞÇİLİK Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilikten fazla ise işverenin yeterli işçilik (yani bir anlamda yanında çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir. Asgari işçilik bir anlamda varsayıma dayanır.

11 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI Asgari işçilik uygulaması 01.01.1994 tarihi baz alınarak uygulanır. Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasını yapabilmek için bazı bilgilerin bilinmesi gerekir. Bunlar; İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih)  İnşaatın bitiş tarihi  İnşaatın sınıf ve grubu  İnşaatın toplam alanı  Yapının tamamlanma alanı ve oranı  Uygulanacak birim fiyatı  Uygulanacak işçilik oranı’dır.

12 İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ (FAALİYET SÜRESİ) Bir inşaatın 5510 sayılı Yasa kapsamına alınması için gerekli ve yeterli şart hizmet akdine dayalı olarak işçi çalıştırılmasıdır. Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işverenin inşaatın bulunduğu çevredeki Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Ünitesine işyeri bildirgesi vermesi gerekir.

13 İNŞAAT DOSYASI NE ZAMAN AÇILMALI? Bir inşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu anda inşaat dosyası kapatılmalıdır.

14 5510 sayılı Kanun'un 11. maddesine göre; "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler." ibaresi mevcuttur.

15 Eğer işveren inşaat için işyeri bildirgesi vermezse Kurum ünitesi verilen ruhsata dayanarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 29. maddesi uyarınca ruhsat sahibi adına dosya açarak inşaatı resen tescil eder.

16 Eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak BİLDİRGEDE YAZAN TARİH dikkate alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi işin Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır.

17 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının faaliyet sürelerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenlerden istenir, mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut olmadıkça, işverenlerin bu husustaki beyanlarına itibar edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgilerin tespiti Kurumca yapılır. Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.

18 İNŞAATIN SINIF VE GRUBU İnşaatın hangi sınıfa ve gruba girdiği belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında belirtilmektedir. Aksi bir tespit yoksa, inşaat ruhsatında yer alan sınıf ve grup baz alınır.

19 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenir. Mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut değilse işverenin beyanı kabul edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgiler Kurumca tespit edilir.

20 TOPLAM İNŞAAT ALANI İnşaat ruhsatında yer alan m² baz alınır. İnşaatın ruhsatnamesi yoksa inşaatın yüz ölçümü ilgili SGK Merkez Müdürlüğündeki SGK Denetmeni/ S.G.K. Kontrol Memurlarınca veya SGK teknik elemanlarınca tespit edilir.

21 YAPININ TAMAMLANMA ORANI Yapımına çok katlı olarak başlanılan, ancak bir bölümü yapılan binaların bitirilen bölümleri için prim borcu bulunmadığına ilişkin belge istenilmesi durumunda, inşaatın tamamlanan kısmının toplam bina maliyeti içindeki % oranını gösteren tablo dikkate alınır.

22 Sıra NoİŞLERORANLAR I-BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR: A)Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil)5% B)Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak,26% C)Çatı,12% D)Doğrama (Komple) ve Sıvalar,14% E)Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik)18% F)Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya,7% G) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, 18% 100% Ek 11 Tablosu

23 Sıra NoİŞLERORANLAR II-(BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) 7% B)Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)15% C)Birinci Katın İkmalinde,17% D)Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil)8% E)Bütün Doğramaların İkmalinde,14% F)İç Sıvaların İkmalinde,6% G)Tesisatın İkmalinde,15% H)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,9% İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, 9% 100% Ek 11 Tablosu

24 Sıra NoİŞLERORANLAR III-BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A)Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar)6% B)Zemin Katın İkmalinde,15% C)Birinci Katın İkmalinde,12% D)İkinci Katın İkmalinde,12% E)Çatının İkmalinde,7% F)Doğramaların İkmalinde,13% G)İç Sıvaların İkmalinde,5% H)Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde,14% İ)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,8% J) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, 8% 100% Ek 11 Tablosu

25 Sıra NoİŞLERORANLAR IV-IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, 22% B) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, 15% C)Betonarme Tavan ve Saçaklar,14% D)Çatı,8% E)Doğrama, (Komple)11% F)İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat13% G)Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar,6% H) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler, 11% 100% Ek 11 Tablosu

26 Sıra NoİŞLERORANLAR V-BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) 20% B) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) 12% C)Birinci Katın İkmalinde,14% D)Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil)6% E)Bütün Doğramaların İkmalinde,13% F)İç Sıvıların İkmalinde,5% G)Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde,14% H)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında,8% İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, 8% 100% Ek 11 Tablosu

27 Sıra NoİŞLERORANLAR VI-BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA: A)Bodrum İkmalinde,15% B)Zemin Katın İkmalinde,9% C)Birinci Katın İkmalinde,9% D)İkinci Katın İkmalinde,10% E)Çatı İkmalinde,5% F)Doğramaların İkmalinde,14% G)İç Sıvaların İkmalinde,5% H)Tesisat ve Teçhizat İkmalinde,15% İ)Şap, Mozaik ve Yağlı Boya,8% J) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında 10% 100% Ek 11 Tablosu

28 Sıra NoİŞLERORANLAR VII-FAZLA KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) 45% B)Çatı, (Oluklar Dahil)5% C)Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple)15% D)Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar,25% E) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, 10% 100% Ek 11 Tablosu

29 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANLARI 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren SSİY uyarınca; asgari işçilik oranları; Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak, Tebliğ ile kamuoyuna duyurulacaktır. Asgari İşçilik Oranları Tebliğ olarak Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

30 Sıra No İ Ş K O L UOran % 1 (Ağaçlı) Telefon Direklerinin Bakımı ve Emprenyesi 15 2 Açık ve Kapalı Alanlarının İlaçlanması 25 3 Açık Yüzme Havuzu İnşaatı ( Seramik Kaplamalı) 10 4 Açık Yüzme Havuzu İzolasyonu ve Filtrasyonu Tesisatı İnşaatı 10 5 Adi Kaldırım Döşeme İşleri 28 6 AG-OG Elektrik Tesisi Bakımı,Onarımı ve Ağaç Direklerin Emprenyesi 9 7 Agrega Kurutucu (Dreyer) Yapımı ve Yerine Montajı 30 8 Ağaç Budama İşi 45 9 Ağaç Dikimi 40 10 Ağaç Kesimi (Çalı ve Çırpının Temizliği) ve Yükleme İle Nakliyesi 15 11 Ağaçtan Kozalak Toplama (Fidan Üretim Çalışmalarında) 40 12 Ahşap Palet İmali 10 13 Ahşap ve Polyester Su Soğutma Kuleleri İnşaatı a) SKA-6 VE SKA-33 Model Kulelerde 6 b) SKC-5 VE SKC-20 Model Kulelerde 5 14 Akaryakıt Boru Hattı Hatlarının Onarımı 15 Akaryakıt Boru Hattı İnşaatı 7 16 Akaryakıt Depolama Tankları Tesisi 9 17 Akaryakıt Pompa İstasyonu İnşaatı 9 18 Akaryakıt Tankları Katodik Koruma Tesisi 9 19 Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (0G) Elektrik Şebekelerinin Tesis ve Tevsii İşleri 5 20 Alkol Tankı ve Sundurma Yapımı 9 21 Alt Temel Malzeme Temini ve Yola Nakli 4 22 Alt Yapı Galeri İnşaatı 12 23 Alüminyum Camekan ve Asma Tavan Yapımı 12 24 Alüminyum Pencere Doğrama Yapılması 16 25 Ameliyathane İnşaat İşi 7 26 Amfi-Tiyatro Çevre Düzenlenmesi 8 27 Anten Direğinin Boyanması (Verici İstasyonu) 12 28 Antik Köprü Onarımı ve Restorasyonu (Mermer Kaplamalı) 40 29 Apron Betonu ve Derz Dolgu Onarımı 4 30 Arazi Hazırlığı (Fidan Üretim Çalışmalarında) 6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 31Arazi Sulaması40 32Arıtma Kollektörlerinin Temizliği25 33Asansör Revizyonu12 34Asansör Tesisatı7 35Asfalt-Beton Yol Bakım-Onarım İşi a) Makinalı10 b) Makinasız20 36Asfalt Kaplama İşleri4 37Asfalt Mıcır Temini ve Nakli ( Hazırlanması Dahil )11 38Asfalt Plenti Alt Yapı İnşaatı (Betonlama)8 39 Asfalt Plentinin Isıtma Sisteminin Buharlı Sistemden Kızgın Yağlı Sisteme Dönüştürülmesi İle Anılan Kazanın Yapımı ve Montajı18 40 Asfalt Tesisleri ve Plenti İçin Paket Tip Kızgın Yağ Kazanı Yapımı ve Montajı15 41 Asma Fan Galerisi Betonlanması, Aspiratör Binası İnşaatı ve Saha Tanzimi9 42Aşı Çalışması (Fidan Üretim Çalışmalarında)20 43Atık Su Kanalı Islahı İnşaatı10 44Atıksu Arıtma Tesisi İşi7 45Ayçiçeği Boşaltılması a) Makinalı10 b) Makinasız35 46Bakım ( İşçi İle ) (Fidan Üretim Çalışmalarında)30 47Bakım ( Makinalı ) (Fidan Üretim Çalışmalarında)6 48Bakır Cevheri Üretimi ve Nakli7 49Baks İnşaatı10 50Baks Temizlenmesi50 51Balık Yavru Üretim Tesisi İnşaatı10 52Balıkçı Barınağı Mendirek Onarımı İnşaatı8 53Banka Binasının Tadilatı ve Dekorasyonu10 54Baraj Geçici Pompa İstasyonu İnşaatı5 55Baraj Onarımı a) Makinalı9 b) Makinasız15 56Barajlar ve Hidro Elektrik Santralları4 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

31 Sıra No İ Ş K O L UOran % 57 Beton Bordür İmali 5 58 Beton Büz İmalatı 5 59 Beton Kaldırım İnşaatı 7 60 Beton Kaplama İşleri (Yol) 6 61 Bina Doğrama ve Sıva İşleri 15 62 Bina İçinde Yangın Şebeke Hattı (Elektrikli) Kullanma Suyu İnş. 10 63 Bina İnşaatı : a) Yığma Veya Betonarme Karkas (Geleneksel) 9 b) Yarı Prefabrik (% 50'ye Kadar) 7 c) Tam Prefabrik ( %50'den Fazla) 6 64 Bina Kapı ve Pencere Korkuluklarının Yapımı 10 65 Bina Onarımları Kalorifer Tesisatı Onarım İşleri 10 Elektrik Tesisatı Onarım İşleri 12 Sıhhi Tesisat Onarım İşleri 12 Havalandırma ve Klima Tesisatı Onarımı İşleri 13 Müşterek Tesisat Onarımı İşleri 12 Çeşitli Bina Onarımı İşleri 15 66 Bina Yıkımı 20 67 Binalarda Marley Değişimi 15 68 Binaların Doğalgaza Dönüşümü a) Daire Kombili 8 b) Apartman Kazanlı 10 69 Binanın Boya,Badana ve Onarımı 15 70 Binanın Dış Cephesine Mastik Yapılması 14 71 Binanın Dış Cephesinin Mermer Mineralit İle Kaplanması 16 72 Binanın Dış Cephesinin Tadilatı 16 73 Binaya Topraklama ve Paratöner Takılması 10 74 Biyolojik Arıtma Tesisi 9 75 Bordür,Banket,Tretuvar ve Asfalt Temizliği (Makinalı) 10 76 Bordür-Tretuvar ve Müteferrik Yol İnşaatı (Üçü Birlikte) 9 77 Boya ve Badana İleri (Bina) 18 78 Buhar Santrali (Komple) 10 79 Buharlı Kazan Onarımı 12 Sıra No İ Ş K O L UOran % 80 Cadde ve Sokakların Baca ve Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi15 81Cam Sera İnşaatı9 82Cami Minaresi İnşaatı a) Malzemeli Betonarme10 b) Malzemeli Yontma Taş20 83Cami Onarımı20 84Cevher Arama ve Çıkarma İşi (Makinalı)5 85Çamaşır ve Bulaşık Yıkama İşleri20 86Çarşı Onarım İşi12 87Çatı Onarımı15 88Çatı Yenileme İnşaatı15 89Çatıların Alüminyum İle Kaplanması9 90Çatının,Çatı ve İniş Oluklarının Temizliği (Makinasız)35 91Çelik Borulu Sulama Kanalının Onarımı12 92Çelik Çatı Onarımı15 93Çelik Konstrüksiyon Bina Hangar, Fabrika Vb.9 94Çelik Silo Boyanması a) Makinalı16 b) Makinasız30 95Çeşitli Saç Kaporta Kaynak ve Pres İmali10 96 Çevre Duvarının Harpuştasının Mozaik Kullanılarak Onarımı (Yapımı)14 97Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatılması20 98Çevre Nöbetçi Kuleleri Onarımı10 99 Çıkan Malzemenin İşverene Verilmesi Koşuluyla Fabrikanın Yıkımı ve Sökümü23 100Çimento Değirmeni Boyun Yataklarının Yağlanması30 101 Çimento Fabrikalarında Paketleme İşi 35 (Çimentoların Torbalanması ve Silolara Doldurulması İle İstiflenmesi (Makinasız) 102 Çimento Fabrikalarının Soğutma Kulesine Elektro Filtre Vantilatörü Takılması İle 10 Baca Tesisi İşi 103Çimento Fabrikalarının Soğutma ve Kovalı Bantlarının Bakımı30 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

32 Sıra No İ Ş K O L UOran % 104 Çimento Silosunun Taban ve İç Yan Cıdar Temizliği 35 105 Çocuk Parkı Düzenlenmesi 15 106 Çok Katlı Otopark Kalıp-Beton İşi 16 107 Çöp Toplama (Makinasız) ve Nakliye 30 108 Dekorasyon İşleri 11 109 Demiryolu Alt Geçit ve Çevre Yolları Kavşak Düzenleme İşi 10 110 Demiryolu Alt Yapı İnşaatı 6 111 Demiryolu, Travers ve Ray Ferşi 8 112 Deniz Tahkimat İnşaatı 8 113 Denizaltı Akü Şarj Sistemleri İnşaatı 8 114 Denizaltı İskelesi İnşaatı 6 115 Dere Onarımı (Sel Hasarlı) a) Makinalı 8 b) Makinasız 20 116 Dere Temizliği a) Makinalı 8 b) Makinasız 20 117 Dolgu Savak İnşaatı a) Makinalı 6 b) Makinasız 9 118 Dolu Hendeklerin ve Tıkalı Sanat Yapılarının Temizlenmesi 35 119 Döner Fırının Tuğlalarının Sökülmesi ve Örülmesi 35 120 Drenaj Kanalı İnşaatı 10 121 Drenaj ve Kurutma İşleri 6 122 Duvar İnşaatı Kargir -Taşduvar 18 Beton - Betonarme 9 123 Duvar Üzerine Demir Korkuluk Yapılması 12 124 E.N.Hattında Boşa Çıkan Direk ve Tellerin Demontajı, İstiflenmesi İle Nakliyesi a) Makinalı 8 b) Makinasız 20 125 Eğitim ve Dinlenme Tesisi İnşaatı 9 126 Ekim ( İşçi İle ) (Fidan Üretim Çalışmalarında) 40 Sıra No İ Ş K O L UOran % 127Ekim ( Makinalı ) (Fidan Üretim Çalışmalarında)25 128El İle Ot Çapalanması ve Biçilmesi35 129El ve Kompresörle Kazı Yapılması İşi25 130Elektrik Ana Besleme Hatlarının Onarımı10 131Elektrik Ana Dağıtım Panolarının Tadilatı12 132Elektrik Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panolarının Yapımı10 133 Elektrik Enerji Temini İşi (Enerji Nakil Hattı) TRP (Trafo İstasyonu) AGŞ (Alçak Gerilimli Elektrik Şebekesi)8 134Elektrik Motoru ve Blover Montajı10 135Elektrik Sisteminin Enterkonekte Sisteme Bağlanması İşi6 136Elektrik Tesisatı (Bina)10 137Elektroliz Hücresinin Komple Refrakter Örümü İşi13 138Elektropompaj Tesisatı İnşaatı5 139Elevatör ve Benzeri Sistem İle Tahmil Tahliye İşleri8 140Endeks Okuma İşi30 141Endüstri Tesisleri İnşaatı B.A. Silolar İnşaatı8 B.A. Soğutma Kuleler ve Bacalar İnşaatı10 Teknolojik Montajlar13 142Enerji Hattı Direk İmal ve Montajı (Tel Çekimi Yok) Beton Direk (Direk İmali Fabrikasyon)5 Kaynaklı Demir Direk8 Galvanizli, Civatalı, Demir (Çelik) Direk ( Direk İmali Fabrikasyon6 143Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi6 144Esanjör Dairesinin Onarımı10 145Eskavatör İle Kömür Kurutma ve Kırma İşleri (Makinada)3 146Eski-Eser Görünümlü Bina İnşaatı25 147Et ve Süt Entegre Tesisi İnşaatı ve Montajı9 148Fabrika Binaları İnşaatı8 a) Tam Prefabrik Fabrika Bina İnşaatı6 b) Yarı Prefabrik Fabrika Bina İnşaatı7 149Fabrika Elektrik Kuvvet Tabloları İmal ve Montajı4 150Fabrika Elektrik Kuvvet Tesisat İnşaatı4 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

33 Sıra No İ Ş K O L UOran % 151Fidan Dikimi ve Dikenli Tel Çekimi9 152Fidanlık Bakımı İşi45 153Fileli Servis Peçetesi Yapımı20 154Fırın İnşaatı (Ateş Tuğlası ve Harç Kullanılarak)20 155Fıskiyeli Havuz İnşaatı15 156Fosseptik ve Rögar Onarımı25 157Fotosel Kapı Yapımı9 158Futbol Sahasının Çimlendirilmesi10 159Futbol Sahasının Çimlendirilmesi ve Dolgu Tribün İnşaatı15 160Galvanizli Direk İmali, Montajı ve Tel Çekimi İşi8 161 Gemi Onarımı (Kaynak ve Elektrik İşleriyle Boyama,Raspalama ve Çapaklama İşleri) 15 162Gemilerin Temizliği İşi20 163Göletler4 164Gözetleme Kulesi10 165Granit Döşeme Kaplama İşi15 166Grodoni Teras Yapımı40 167Haddehanelerin Bakımı ve Onarımı (Makinalı ve Malzemeli)12 168Hait Onarım (Elektronik Data Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi)6 169Halı Saha ve Sosyal Tesisi Yapımı10 170Halı Sahaya Halı Döşenmesi (Malzemeli)12 171Halı Spor Sahası Yapımı (İnşaatı)10 172Ham Petrol Boru Hattı ve Atık Su Sistemi İnşaatı8 173Hamam Onarımı15 174Hammaliye İşi (Tahmil-Tahliye-İşçilik Ağırlıklı)40 175Hangar Kapısı ve Apron Kaplama İşi6 176Harita Alımı İşleri14 177Hasarlı Oto Korkuluklarının Tamiri ve Yollara Montajı9 178Hastane Oksijen ve Elektrik Tesisatı İşi10 179 Hava Alan, Havuz Rehabilitasyon İşi (Apron Rehabilitasyonu) 4 180Hava Alanı Pat Sahalarının Onarımı7 181Hava Meydanları İnşaatı7 182Hava Radar İkmal İnşaatı7 183 Hava Üssü Kaplamalı Sahaların Onarımı ve Ana Pistte Grooving İşleri 4 Sıra No İ Ş K O L UOran % 184Hava Üssü Taksi Yolu Banket Restorasyonu İnşaatı5 185Havaalanı Kule İnşaatı a) Radar ve Haberleşme Sistemi Dahil5 b) Radar ve Haberleşme Sistemi Hariç9 186Havai Hat Demontaj İşi15 187Havai Hat Toplanması a) Makinalı6 b) İnsan Gücü20 188Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina)8 189Hayvan Barınaklarının Onarımı15 190 Helezonik Engel Telinin Montajı (Tel Çekimi) (Tel İdareye Ait) 25 191 Her Türlü Stablize İşleri (Hazırlama,Nakil,Figüre,Serme,Sıkıştırma) 4 192 Her Türlü Yapı Restorasyon İşleri (Cami,Minâre,Türbe,Çeşme Vb) 25 193 Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı ( Kapak, Cebri Boru Vb.) 12 194 Hidrofor Sistemi İle Su Deposu İnşaatı ve Ana Dağıtım Borularının Değişimi 12 195Hizmet Binası İle Çevre Temizliği (Makinasız)35 196Islak Hacimler Onarımı15 197İçme Suyu Abone Bağlantısı15 198İçme Suyu Borularının Onarımı12 199İçme Suyu Elektrik Tesisi İşi6 200İçme Suyu İnşaatı6 201İçme Suyu Kaçak Tespit Çalışmaları12 202İçme Suyu Katodik Koruma Tesisi İşi6 203 İçme Suyu Toplama Odasında Kaptaj, Drenaj ve Tesisat Montajı İşi 9 204İçme Suyu, Arıtma Tesisi İnşaatı15 205İglo Tipi Cephanelik İnşaatı7 206İhata ve İstinat Duvarları İnşaatları a) Kargir18 b) Beton ve Betonarme9 207İlave Usturmaca İnşaatı5 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

34 Sıra No İ Ş K O L UOran % 208İplik ve Elyaf Ünitesine Boru ve Makina Montajı13 209İskele Onarımı7 210İstinat Duvarı Onarımı a) Kargir18 b) Beton ve Betonarme9 211 İşçi Gücü İle Canlandırma Kesimi Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 30 212 İşçi Gücü İle Tekne Tipi ve Akıtıcı Teras Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarından) 40 213Jeotermal Su Üretim ve Taşıma Hattı7 214 Jeotermal Su Üretimi, Jeotermal Isıtma ve Su Soğutma Sistemi İnşaatı 15 215Kale Onarımı25 216Kalorifer Kazanlarının Fuel-Oil Sisteme Dönüştürülmesi10 217Kalorifer Tesisatı (Bina)7 218Kalorifer Tesislerinin Bakımı,Onarımı ve İşletilmesi30 219 Kalorifer Yakımı (İşin Sözleşmesinde Çalışacak İşçi Sayısı Belirlenmemiş İse) 40 220Kanalizasyon İnşaatı8 221Kanalizasyon Onarımı30 222Kanalizasyon Temizliği (Makinasız)35 223Kanalizasyon ve Fossepdik Tesisi İnşaatları8 224Kanalizasyon ve Rögarların Bakımı Vs Onarımı20 225Kapalı Garaj İnşaatı9 226Kapalı Spor Salonu İnşaatı9 227Karayolunun Kışlık Bakımı ve Temizliği15 228Katı Atıkların Düzenli Depolama Alanı İnşaatı (Makinalı)8 229Kavşaklarda Havuz Yapılması15 230Kaya Dolgu İşi6 231Kazan Dairesi Tesisatı ve Brülör Onarımı İşi10 232Kesici Ölçü Kabini Montajı6 233Keson Kuyu Açılması İşleri30 234Kompanzasyon Tesisatı İnşaatı3 235Kömür İstihsali (Makinalı)3 236Kömürlerin Kırılması,Elenmesi İstiflenmesi,Taşınması13 Sıra No İ Ş K O L UOran % 237Köprü İnşaatları a) Betonarme Köprü9 b) Çelik Köprü10 c) Kargir Köprü18 238Köprü Korkuluklarının Yıkanması Temizliği (Makinasız)30 239Lambrilerin Bakımı ve Onarımı15 240Liman Mendirek Onarım İnşaatı15 241Limanlar ve Barınaklar İnşaatı6 242 Mahalle Ana Arterlerinin Vakumlu Süpürge İle Süpürülmesi {Makinalı) 10 243Mahalle Meydanı Düzenleme ve Çeşme İnşaatı8 244 Mahalle ve Sokakların Temizlenmesi ve Çöplerin Toplanması İlenakliyesi (Makinalı) 20 243Makinalı Kazı ve Dekapaj İşleri3 246Merdiven Basamaklarının Karo İle Kaplanması15 247 Mevcut Bina Yangın Merdiveninin Yeniden Yapılması ve Merdivene Açılan Yerlere Kutu Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması 12 248Mezar İnşaatı9 249Misafirhane Tesisi İşleri (Dekorasyon)10 250Mlüşavirlik ve Proje Hizmetleri26 251Müşterek Tesisat (Bina)8 252Nakliye İşleri4 253Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları6 254Ocaktan Dolomit Veya Kuvarsit Temini6 255 Ocaktan Taş Çıkarma, İşyerine Nakli ve İşyerinde Makinasız Kırılması 21 256Ocaktan Taş Çıkarma, Makina İla Kırılması ve Yerine Nakli11 257Odun Yükleme, Boşaltma ve Nakliyesi8 258Organize Sanayi Bölgesi Veya Toplu Konut Alt Yapı İnşaatı15 259Orman Erozyon Kontrolü İnşaatı35 260Orman İçi Ağaçlandırma (İşin Bir Bölümü Makinalı)10 261 Orman Sahasının Fidan Dikimine Elverişli Hale Getirilmesi (Diri Örtü Temizliği, Yangın ve Emniyet Yolu İle Toprak İşleme İşleri-Makinalı) 6 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

35 Sıra No İ Ş K O L UOran % 262Orman Ürünlerinin Depoda İstifi (Makinalı)10 263 Ot Alma, Çapa Sürgün Kontrolü Bakım İşi (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 30 264Ot Biçilmesi (Makinalı)10 265 Ot Ekimi, Tohum Ekimi (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 25 266Ot ve Sap Balyalama İşi10 267Oto Korkuluk Montajı7 268Otobüs Durağı İnşaatı12 269Otomatik Kapı Montajı10 270Otopark Yapılması12 271Öğrenci Sıra Yapımı İşi15 272Ön Arıtma Tesisi9 273 Ön Cephelerde Bina Çelik Makaslarının Boyanması (İthal Boya İle) 7 274Paratoner İnşaatı7 275Park Alt Yapı İnşaatı15 276Park Havuzu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi18 277Park ve Bahçenin Düzenlenmesi ve Bakımı25 278Park Yapımı15 279Parke Kaldırım Döşeme İşleri18 280Parkların Bitkisellerinin ve Tesisatlarının Bakımı ve Onarımı30 281Pazar Yeri Tadilat İşi7 282Plastik İmalat ve Isı Yalıtımlı Panel İle Cephe Kaplama İşi12 283Plexglas Yemek Masası Üstü Yapımı ve Montajı10 284Portatif Tribün İnşaatı10 285Ptt.Radyoling Plon İnşaatı10 286Rafineri Su Hatlarının Bakım ve Onarımı12 287 Rafineri Tankının Gövde Saçlarının Değiştirilmesi İle Kumlama ve Boyanması İşi (Malzeme Dahil) 15 288Rafineri ve Petrokimya Tesisleri9 289 Rafineride Ki Asit ve Kostik Sahalarının Anti Asit Malzeme İle Kaplanması 12 290Rafinerinin Kuvvet Santralinin Eski Kazanlarının Sökümü İşi23 291Refüj Aydınlanma Direklerinin (Beton) Değişimi6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 292 Refüj Bordürü Dizilmesi ve Refüj Toprağının Nakli ve Düzeltilmesi 9 293Refüj İnşaatı7 294Regülatörler12 295Renk Değişimli Süs Havuzları İnşaatı8 296Renkli Özel Kilit Taş Yapımı İşi25 297Repikaj (Fidan Üretim Çalışmalarında)30 298Restaurant Kafeterya İnşaatı9 299Rıhtım İnşaatı İle Dolgu İşleri7 300 Sabit Asfalt Tankları,Boru Yapımı ve Bunların İzolasyonu İşleri 10 301 Sac Bacaların Temizliği (Yatay Boruların Sökülmesi, Temizlenmesi, Yağ ve Ziftlerin Yakılması İle Yerine Montajı) 30 302Saha Tanzimi ve Betonlama İşleri8 303Sahil Kollektör Temizliği ve Onarımı30 304Sahil Yolu Bölgesinin Anroşman İnşaatı8 305Saman Balyalama İşi15 306Sanat Yapıları (Menfez Geçitler,İstinat Duvarı, Tahkimat Vb)9 307Selevir Sulamasının Bakımı ve Onarımı a) Makinalı10 b) İnsan Gücü İle20 308Seramik Dekorlama İşi a) Fabrikasyon Seramik Kullanılırsa10 b) Sanatsal Seramik Kullanılırsa25 309Sert PVC Profil İle Isıcam Takılması10 310Sifonlar12 311Sıhhi Tesisat (Bina)9 312Silis (Döküm) Kumunun Temini ve Nakli8 313Sinyalizasyon Tesisi İşleri7 314Soğuk Hava Deposu İnşaatı7 315 Söküm ve Ambalajlama (İşçilik + Makinalı )(Fidan ve Üretim Çalışmalarında) 25 316 Söküm ve Ambajlama ( Makinalı ) (Fidan ve Üretim Çalışmalarında) 15 317Spor Tesisi İnşaatı25 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

36 Sıra No İ Ş K O L UOran % 318Su Artıma Tesislerinin Tadilatı10 319Su Borusu Paket Tipi Buhar Kazanının Onarım İşi15 320Su Borusu (PVC Boru İle) Döşenmesi İnşaatı6 321Su Deposunun Bakımı ve Onarımı12 322Su İsale Hattı İnşaatı6 323Su Kulesi Onarımı15 324Su Soğutma Kulesi İmalatı ve Montajı6 325Su Sondaj ve Enjeksiyon İşleri6 326Su Tankı İmalatı11 327Su Tasfiye Tesisi ve Su Deposu İnşaatları11 328Su Yolunun Temizlenmesi (İnsan Gücü İle)50 329 Sulama Şebekesi ve Regülatör İnşaatı (Klasik Sistem Makinalı) 12 330Sulama Tesisi Veya Kanalı İnşaatları a) Klasik Sistem12 b) Borulu Sistem10 c) Kanalet Sistemi9 d) Sprinker Sistem9 331Suni Çim Saha İnşaatı10 332Sur Onarımı, Restorasyonu İle Çevre Düzenlemesi25 333 Superfosfat Fabrikası NPK-1 Tesisi İlave Elek İmal ve Montajı 10 334Şehir Eıektrik Tesisatı İnşaatıı ( Köy Kasaba Dahil) a) Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon)6 b) Kaynaklı Demir Direkli8 335Şehir Havagazı Tesisatı İnşaatı10 336Şehiriçi Ankesör Kabini Yapımı12 337 Şehiriçi Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı (%50'ye Kadar Malzemeli) 10 338Tahmil Tahliye İşleri (Karada ve Limanda) a) İnsan Gücü İle Makinasız40 b) Makinalı7 339Tank Boyama ve Temizleme İşi10 340Taş Bordür İmali40 341Taş Kırma İşleri a) Makinalı6 b) Makinasız40 Sıra No İ Ş K O L UOran % 342Taş Ocaklarında Galeri Açılması (Makinalı)8 343 Teknolojik Kalıplı ve Hazır Betonlu Prefabrik Elemanlı Su Arıtma Tesisi Pompa İstasyonları ve Yaklaşım Yolları İnşaatı 6 344Tel Örgü İşleri (Kafes Tel Vb)9 345Telefon Santral Binalarının Elektrik ve Çevre Topraklama İşi10 346Telekominikasyon Tesisi İşleri5 347Televizyon Kulesi İnşaatı9 348Temel Kazık İşleri (Fore, B.A.Çakma,Çelik)6 349Tenis Kortu Sahası Yapımı10 350 Terma, Plastik Boya İle Yol Çizimi ve Soğuk Yol Çizgi Boyasının Silinmesi, a) Malzeme Makina Dahil6 b) Malzeme ve Makina Hariç25 351Termik Santralin Kazan Dairesinin Yenilenmesi (Revizyonu)10 352Termik Santralinin Kömür Kanallarının Onarımı8 353Termik Santrallar İnşaatı a) Komple İnşaat8 b) Elektro Mekanik Techizat Montajı10 C)Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri8 354Terzilik İşleri20 355Tohum Çıkarma (Fidan Üretim Çalışmalarında)25 366Tonos Yapımı İşi10 357Toprak Yüzeyli Antreman Sahası İnşaatı12 358Tören Alanının (Zemin) Mermerle Kaplanması.10 359 Trafik İşaret Levhaları İçin Taşıyıcı Ünite (Portik) Direk Yapılması ve Montajı a) Makinalı5 b) Makinasız14 360Trafo Merkezleri Montajı a) Bina Tipi6 b) Direk Tipi8 c) Şalt Tesisi7 361Tretuvar Onarımı14 362Tribün İkmal İnşaatı (Betonarme)12 363Tuz Yığın Yeri Islahı15 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

37 Sıra No İ Ş K O L UOran % 364Tünel İçine Seramik Kaplama İşi a) Malzemesiz30 b) Malzemeli10 365Tünel Kalıp Sistemi İle Yapılan Bina İnşaatı7 366Tüneller ve Metrolar a) 10 M2 Küçük Alanlar9 b) 10 M2 Büyük Alanlar5 367Tüp ve Kap Doldurma (Fidan Üretim Çalışmalarında)25 368 Tütün Yükleme, Nakli ve Boşaltılması İşi (Yükleme İnsan Gücü İle) 25 369TV.Binası ve Stüdyo İnşaatı8 370Uzay Sistemli Çelik Çatı İnşaatı15 371Ürün Silosunun İç Yüzeyinin Kumlanması ve Boyanması15 372Varyant Yol İnşaatı5 373Yağmur Oluklarının Onarımı15 374Yağmurlama Sistemi İle Hububat Sulaması9 375Yağmur Suyu Baksı Deplase Hattı İnşaatı10 376Yalıtım (İzolasyon) İşleri12 377Yangın Alarm Tesisinin Yenilenmesi10 378Yangın Havuzu İnşaatı9 379Yanık Orman Sahasının Örtü Temizliği20 380Yapıların Restorasyonu25 381Yaya Ulaşım Bölge Düzenlenmesi İşi14 382Yemek (Tabldot) İşleri20 383Yemekhane Tanzimi İşi15 384Yer Üstü Geniş Hat Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi7 385Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, Telefon Vb.) a) Makinalı3 b) Elle (Makara)6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 386Yeşil Alanların Bakımı ve Gübrelenmesi12 387Yol Aydınlatılması İşi10 388Yol Bakım,Onarımı ve Müteferrik İşler7 389 Yol Çevre (İstinat) Duvarı İnşaatı, Aydınlatma ve Dolgu İşleri 12 390Yol Çevresi Yeşil Alanlarının Düzenlenmesi25 391Yol İnşaatı4 392Yol Şebeke Planı25 393Yol Tamiratı7 394 Yol, Yağmursuyu, Istinat Duvarı, Asfalt ve Yaya Kaldırımı Düzenleme İnşaatı 12 395Yolcu Gemisi Tatlı Su Tanklarının Boyanması15 396Yollara Asfalt Yama İşleri a) Malzemeli7 b) Malzemesiz15 397 Yollara Izgara Yapılması, Asfalt Dökülmesi İle Tretuvar ve Düzenleme İnşaatı 9 398Yollara Kardireklerinin Dikimi a) Makinalı5 b) Makinasız20 399Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (Komple) a) Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon)6 b) Kaynaklı Demir Direkli8 c) Galvanizli Civatalı (Demir) Çelik Direkli (Direk İmali Fabrikasyon) 7 400Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı10 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

38 Sıra No İ Ş K O L UOran % AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1Ağaç dikimi (makinasız)40 2Ağaç dikimi (makinalı)10 3Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız)20 4Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı)10 5 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 30 6Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı)7 7Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı - arazöz)6 8Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız)35 9Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı)10 Ağaçtan kozalak toplama40 11Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı)6 12Arazi sulaması (işçi ile ark açarak)40 13Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)10 14Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)9 15Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı)7 16Aşı çalışması40 17Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız)40 18Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı)10 19Biçer Döver ile hasat8 20Budama işi (makinasız)45 21Budama işi (makinalı)15 22Çobanlık Hizmetleri35 23Bank ve çöp kovası imalat ve montajı10 24 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı) 6 25Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız)40 26Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı)10 27Fidan Dikilmesi a) Fidanların İdarece verilmesi halinde30 b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde9 28Fidanlık bakım işi40 29Futbol sahası çimlendirilmesi işi15 30Halı döşenmesi (spor sahalarına)12 Sıra No İ Ş K O L UOran % 31İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile)25 32 İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8 33Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı)10 34Ot - saman - sap balyalama işi (makinalı)10 35Ot alma - ot biçilmesi (makinasız)40 36Ot alma - ot biçilmesi (makinalı)10 37 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10 38 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı) 7 39Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması20 40Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)40 41Süt Sağımı a) Makinasız30 b) Makinalı6 42 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ile ve makinalı) 25 43 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 15 44Şelale inşaatı10 45Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız)25 46 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinasız) 25 47 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinalı) 10 48Teraslama (makinasız)35 49Teraslama (makinalı)10 50Yanık orman sahası örtü temizliği20 51Fidanların araziye dağıtımı25 52Çalı dikimi a)Çalı idarece verilirse30 b)Çalı yükleniciye ait ise9 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

39 Sıra No İ Ş K O L UOran % AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ 1Akaryakıt depolama tankları tesisi9 2Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı9 3Akaryakıt tankları katodik koruma, izolasyon ve boya9 4Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli)8 5 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12 6Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dahil)12 7Rafineri ve petro kimya tesisleri9 8Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı (komple)6 9Akaryakıt boru hattı inşaatı (komple)6 10Ham petrol boru hattı inşaatı (komple)6 BARAJ - GÖLET - SULAMA 1Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)6 2 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj), komple (dolgu tünel savak) 6 3 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu tünel savak) 5 4 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu tünel savak) 4 5Dolu savak inşaatı6 6 Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9 7Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi8 8Regülatör inşaatı6 9Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (borulu sistem)8 10 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6 11 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen- trapez kesitli-beton) 9 12Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem)9 13Baraj onarımı (beton)7 14Baraj onarımı (toprak dolgu)4 Sıra No İ Ş K O L UOran % BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,Eski Eser vb.) 1BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı genişletme işleri8 2BİNA - Ahşap kaplama işi11 3BİNA - Ahşap parke yapılması15 4BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı9 5BİNA - Aerodinamik laboratuvar inşaatı9 6BİNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı12 7BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı12 8BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı15 9BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)10 BİNA - Andezit plak taş döşenmesi12 11BİNA - Anıt mezar inşaatı10 12BİNA - Asansör revizyonu12 13BİNA - Asansör tesisatı7 14BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi12 15BİNA - Banko yapılması işi11 16BİNA - Bayrak direği yapılması10 17BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit)9 18BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması)10 19BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)10 20 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7 21BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi12 22BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı9 23BİNA - Elektrik tesisatı10 24BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)5 25BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)15 26BİNA - Granit Plak döşenmesi12 27BİNA - Su basman altı temel imalatı9 28BİNA - İnce inşaat (kabası biten inşaatın tamamlanması )10 29BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması16 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

40 Sıra No İ Ş K O L UOran % 30BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi10 31BİNA - Yarı prefabrik (% 50'den az) inşaat7 32BİNA - Tam prefabrik (%50'den fazla) inşaat6 33BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat7 34BİNA - Betonarme karkas inşaat9 35BİNA - Yığma inşaat12 36BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi10 37BİNA - Karot alma6 38BİNA - Laminat parke döşemesi10 39BİNA - Paratoner tesisatı işi10 40BİNA - Çatı veya terasın kurşun kaplaması10 41BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile)30 42BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)6 43BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)8 44 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem- apartman kazanlı) 10 45BİNA - Traverten kaplama10 46BİNA - Boya veya badana yapılması15 47Büst yapımı25 48Cami minaresi inşaatı (betonarme)10 49Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)12 50Cami minaresi inşaatı (tuğla)16 51Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)16 52Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği35 53Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme15 54Çatıların alüminyum ile kaplama işi10 55Çelik çatı yapımı9 56Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 15 57Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı9 58 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri (kumlama hariç) 10 59Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı10 60 Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dahil) 8 Sıra No İ Ş K O L UOran % 61Çok katlı otopark inşaatı9 62Dekorasyon işleri11 63Demir korkuluk yapılması10 64Dış cephede mermer kaplama12 65Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7 66Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)35 67Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar)9 68 Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10 69 Endüstri tesisleri inşatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8 70Eski eser görünümlü bina inşaatı12 71Fabrika elektrik kuvvet tabloları6 72Fabrika elektrik kuvvet tesisatı6 73 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20 74Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)20 75Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)9 76Fotosel, otomatik kapı yapılması9 77Güneş enerjisi tesisatı işi10 78 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 10 79Hasır çelik6 80Hazır beton1.5 81Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makinalı) 5 82İzolasyon işleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü)10 83 İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7 84Kalorifer tesisatı7 85Kapalı garaj inşaatı9 86Kapalı spor salonu inşaatı9 87Kapı doğramaları yenilenmesi12 88Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi11 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

41 Sıra No İ Ş K O L UOran % 90 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25 91Merdiven basamaklarına karo kaplaması10 92Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar10 93Mezarlık bakımı40 94Mezbaha inşaatı (komple)9 95Müşterek tesisat (bina içi)8 96Otomatik kontrol tesisatı7 97Brülör tesisatı7 98Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı10 99Mutfak tesisatı7 100PVC yer döşemesi, jeotekstil kaplama5 101PVC profil, ısıcam temini ve takılması10 102Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile)9 103Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda) a) Malzemeli 10 b) Malzemesiz35 104Sera inşaatı (prefabrik sistemle)7 105Sıhhi tesisat (daire içi)9 106Soğuk hava deposu inşaatı (komple)7 107Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması7 108Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması15 109Stadyum içinde tartan pist yapımı9 110Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)6 111 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makinalı) 7 112Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)9 113TV kulesi inşaatı (betonarme)9 114TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon)10 115Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)9 116Yürüyen merdiven tesisi7 117Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı8 118Her türlü tarihi yapının restorasyonu20 119Çeşitli bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple)13 120Sıhhi tesisatı onarımı12 Sıra No İ Ş K O L UOran % 121Sıhhi tesisatı onarımı10 122Müşterek tesisat onarımı12 123Havalandırma ve klima tesisatı8 124Havalandırma ve klima tesisatı onarımı13 125Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı10 126Brülör tesisatı onarımı10 127Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odaları dahil)10 128Çamaşırhane tesisatı onarımı8 129Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)12 130Elektrik tesisatı onarımı12 131Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) a)Makineli 10 b)Makinesiz35 132Ahşap yapı karkası15 133Bilgi teknoloji sınıfları alt yapı inşaatı9 DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK 1Balık üretim tesisi inşaatı10 2Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı5 3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı 4 4Deniz tahkimat inşaatı8 5Deniz iskele inşaatı6 6Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)6 7Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)9 8Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı)4 9Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı)18 10Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama6 11İskele onarımı7 12 Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) 8 13Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)10 14Liman ve balıkçı barınağı inşaatı6 15Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri7 16Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı5 17Usturmaca yapılması5 18 İskele, köprü, liman, vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması 20 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

42 Sıra No İ Ş K O L UOran % ELEKTRİK - MONTAJ 1Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı9 2Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi9 3Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri18 4AG - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri a) Beton direkli6 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli6 c) Kaynaklı demir direkli8 5Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi15 6Ana besleme hatlarının onarımı9 7Ana dağıtım panolarının tadilatı10 8 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8 9Armatür montajı10 Bara imali ve montajı8 11Bilgisayar yazılımı20 12Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması10 13Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi9 14Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması6 15Enerji kesme, açma, ihbar bırakma30 16Endeks okuma işi30 17Enerji nakil hattı tel çekimi işi7 18 Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8 19Giriş kontrol sistemi tesisi6 20Güvenlik kamera sistemi tesisi6 21Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)6 22 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple) a) Direk imalatı fabrikasyon 7 b) Direk imalatı yükleniciye ait8 23Havai hatların yer altına alınması (komple)8 24Jenaratör revizyonu12 25Jeneratör montajı6 26Kapalı devre TV sistemi6 27Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 28Kesintisiz güç kaynağı montajı6 29Kompanzasyon tesisi6 30Kumanda panosu içi işlemleri10 31Kablo tavası döşenmesi8 32Pano imali ve montajı10 33Panolara besleme hattı çekilmesi7 34Radyolink İnşaatı10 35Sayaç sökme, takma işleri30 36Telefon santrali montajı6 37Telekomünikasyon tesisi işleri6 38Topraklama tesisatı10 39Tranşe arıza işi (komple)9 40Trafo merkezleri montajı a) Bina tipi6 b) Direk tipi8 c) Şalt tipi7 41Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç)6 42 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8 HAMMALİYE 1Hammaliye işi40 HAVAALANI 1Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)4 2Hava Alanı (beton pist yapımı)4 3Hava Alanı (bina inşaatı)9 4Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı7 5Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler7 6Hava Alanı ısı merkezi inşaatı9 7Hava Alanı radar ikmal inşaatı7 8Hava Alanı taksi yolu onarımı7 9 Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9 10Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil)6 11Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)9 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

43 Sıra No İ Ş K O L UOran % İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik arıtma) 1Atıksu arıtma tesisi9 2Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple8 3Betonarme rögar kapağı imali7 4Biyolojik arıtma9 5Boru tazyik testi6 6İçme suyu abone bağlantısı15 7İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı)10 8İçme suyu katodik koruma tesisi9 9 İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9 10İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı10 11İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)6 12İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple)6 13İçme suyu elektrik tesisi işi7 14İksa (imalat dahil)8 15 Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 8 16Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile)40 17Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile)8 18Kollektör inşaatı8 19Kollektör temizliği (makinalı)8 20PVC su borusu döşenmesi (şebeke)6 21Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı12 22Su deposunun bakım ve onarımı12 23Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)11 24Su deposunun temizlenmesi (işçi ile)40 25 Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15 26Su kuyusu açma (makinalı)6 27Su sondaj ve enjeksiyon işleri6 28Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)7 Sıra No İ Ş K O L UOran % MADEN İŞLERİ 1Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar)5 2Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar)9 3 Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7 4Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması10 MAKİNE - MONTAJ 1Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı16 2Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü6 3Anten direği boyanması (verici istasyonu)12 4 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12 5Baca filtresi temini ve montajı10 6Baca filtresi temizliği40 7Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri12 8Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi12 9Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi12 10Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi8 11Buhar santralı (komple)8 12Buharlı kazan onarımı12 13Çamaşırhane cihazlarını yenileme6 14Çelik borulu sulama hattının onarımı12 15Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı18 16Çelik konstrüksiyon demontajı9 17Çelik konstrüksiyon montajı9 18Çelik silo-kovalı elevatör yapımı9 19 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9 20Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması35 21 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10 22Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı35 23 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) a) makinalı40 b) makinasız6 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

44 Sıra No İ Ş K O L UOran % 24Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği40 25Demiryolu vagon bakımı ve onarımı a) malzemeli 12 b) malzemesiz30 26Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı9 27Döner fırın inşaatı20 28Döner fırın revizyonu25 29Elektro pompaj tesisatı8 30Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı10 31Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)15 32 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 15 33Gemilerin temizliği işi (işçi ile)40 34Gemilerin temizliği işi (makinalı)10 35 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10 36Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)6 37Hammadde temini işi4 38Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi6 39 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12 40Araç kiralanması10 41İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı8 42Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi12 43Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)30 44 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15 45Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi8 46Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi12 47 Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10 48Ön arıtma tesisi9 49Röntgen ile kaynak kontrolü6 50 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı) 35 51Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği8 Sıra No İ Ş K O L UOran % 52 Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8 53Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi15 54Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi6 55Su tankı imalatı (saç)10 56Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği7 57Tambur bakım onarım ve kaplaması12 58Termik santral kazanı dairesinin revizyonu12 59Termik santral kömür kanallarının onarımı12 60Yangın ihbar sistemi10 61Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi a) Tuğla idarece verilirse35 b) Tuğla yükleniciye ait ise20 62Elektro motor ve blover bakım ve onarımı12 63Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi13 64Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı7 65Jeo-termal su üretimi, Jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı12 66 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi, vs. boya işleri) 9 67 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 12 NAKLİYE İŞLERİ 1Nakliye işleri4 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK 1Amenejman plan yapımı10 2Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile)7 3Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile)14 4Fotokopi, ozalit çekilmesi7 5Harita plan ve kadastro işleri (bilgisayarla)10 6Müşavirlik hizmeti10 7Proje yapımı (bilgisayarla)12 8As-built proje yapımı8 TERZİLİK İŞLERİ 1İşçi gücü ile terzilik işi40 2Makine ile terzilik işi15 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

45 Sıra No İ Ş K O L UOran % TESİS İŞLETMESİ 1Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi20 2Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi15 3Beton santralı işletmesi (nakliye dahil)10 4İçme suyu, atıksu arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi15 TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI 1Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli)5 2Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli)9 3Tünel - Metro inşaatı enerji temini ve cer gücü6 4Tünel - Metro inşaatı katener sistemi7 5Tünel - Metro sinyalizasyon6 YOL - DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon ) 1 Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma) 4 2 Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama) 4 3Asfalt kaplama işleri (malzeme idareden)8 4 Asfalt mıcırı temini ve nakli (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma ve yola nakli dahil) 11 5Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)8 6Asfalt sökülmesi (makinalı)6 7Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı10 8Asma köprü inşaatı12 9Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)9 10Beton bordür, büz, parke imali5 11Beton bordür döşenmesi9 12Beton yol korkuluğu imali ve montajı9 13Beton yol yapımı6 14Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı10 15 Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 15 16Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması15 17 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ve kompresörle) 30 18Demir yolu travers ve ray döşenmesi8 Sıra No İ Ş K O L UOran % 19 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9 20Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)4 21Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile)30 22Fore kazık, betonarme çakma kazık, çelik çakma kazık6 23Greyderle reglaj yapımı4 24İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)9 25İstinat duvarı onarımı (kargir)18 26 İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 9 27 İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18 28Katlı kavşak inşaatı9 29Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili9 30Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli)8 31Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz)6 32Keson kuyu açılması (makine ile)10 33Keson kuyu açılması (işçi ile)40 34Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile)40 35Köprü, menfez içi temizliği (makine ile)6 36Köprü inşaatı (betonarme)9 37Köprü inşaatı (çelik)9 38Köprü inşaatı (kargir)18 39Köprü inşaatı (kirişler prefabrik betonarme)7 40 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10 41Köprü onarım işi (söküm, yıkım hariç ) a- Betonarme 9 b- Kargir18 42Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil)9 43Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması10 44Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)6 45Oto korkuluk montajı (makinalı)7 46Oto korkulukları demontajı (hasarlı)9 47Oto korkulukları tamir ve montajı9 48Otopark yapılması (açık otopark, beton)8 49Otopark yapılması (çok katlı otopark)9 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

46 Sıra No İ Ş K O L UOran % 50Parke ile kaldırım ve yol yapımı18 51Prefabrik köprü inşaatı (% 50 den fazlası prefabrik)6 52 Refüj, yol bordürü döşenmesi, refüj toprağı nakli ve düzeltilmesi işi 9 53Renkli kilit taşı parke yapımı18 54Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri12 55Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks)9 56Sifon yapılması (münferit olarak inşa edilirse)10 57Sinyalizasyon tesisi (karayollarında)7 58Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme)30 59Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi6 60Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi6 61Taş kırma işleri (makinalı) 6 62 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 30 63Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında)40 64Trafik işaretlerinin bakım ve onarımı12 65Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı10 66Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinalı)5 67Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinasız)14 68Tretuvar yapımı (beton)8 69Tretuvar yapımı (karo, plaka) 10 70 Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6 71Yol bakım onarımı (asfalt yollarda)7 72Yol bakım onarımı (beton yollarda)7 Sıra No İ Ş K O L UOran % 73Yol bakım onarımı (stabilize yollarda)4 74Yol hendek reglajı ve bakımı (makinalı)4 75 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4 76Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinalı) 5 77Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinasız) 20 78Yol kenarlarına kenar dikmesi (makinalı) 7 79Yollara asfalt yama yapılması a) malzemeli 7 b) malzemesiz15 80Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalı)6 81Dekapaj - Kazı yapılması (Makineli), (nakliye hariç)3 82 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması (nakliye hariç) 4 YÜKLEME - BOŞALTMA 1 Boşaltma, şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot müteahhitten) 12 2Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)7 3 Yükleme, boşaltma (makine ile kum, çakıl, demir, profil, paket halinde tuğla, tankerle taşınan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kırmataş, anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, gaz beton) 7 4 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 40 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

47 UYGULANACAK BİRİM FİYATI Hesaplamada kullanılan rakamlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleridir. SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır.

48 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli I. SINIF 198969.000 1990112.200 1991175.000 1992290.500 1993529.000 1994883.500 19951.934.700 19963.482.460 19976.790.797 199811.748.000 199918.209.400 200030.045.000 I. SINIF A GRUBU 200120.000.000 200233.000.000 200343.000.000 200446.000.000 200551.000.000 200654 200761 200865 200971 I. SINIF B GRUBU 200135.000.000 200257.750.000 200375.000.000 200480.000.000 200589.000.000 200694 2007105 2008112 2009123 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

49 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli II. SINIF 1989133.650 1990220.523 1991344.000 1992571.000 19931.039.000 19941.735.000 19953.817.000 19966.870.600 199713.397.670 199823.178.000 199935.925.000 200059.277.000 II. SINIF A GRUBU 200155.000.000 200290.750.000 2003118.000.000 2004127.000.000 2005141.000.000 2006149 2007167 2008178 2009195 II. SINIF B GRUBU 200175.000.000 2002123.750.000 2003161.000.000 2004173.000.000 2005193.000.000 2006205 2007230 2008245 2009268 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

50 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli III. SINIF A GRUBU 1989225.225 1990371.621 1991579.700 1992962.300 19931.751.000 19942.924.000 19956.432.800 199611.579.040 199722.579.128 199839.062.000 199960.546.100 200099.901.000 2001123.000.000 2002202.950.000 2003264.000.000 2004283.000.000 2005315.000.000 2006334 2007375 2008399 2009437 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli III. SINIF B GRUBU 1989257.400 1990424.710 1991662.500 19921.099.800 19932.002.000 19943.343.500 19957.355.700 199613.240.260 199725.818.507 199844.666.000 199969.232.300 2000114.233.000 2001140.000.000 2002231.000.000 2003300.000.000 2004322.000.000 2005359.000.000 2006381 2007427 2008455 2009498 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

51 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli IV. SINIF A GRUBU 1989289.575 1990477.799 1991745.400 19921.237.400 19932.252.000 19943.761.000 19958.274.200 199614.893.560 199729.042.442 199850.243.000 199977.876.650 2000128.496.000 2001158.000.000 2002260.700.000 2003339.000.000 2004364.000.000 2005406.000.000 2006430 2007482 2008513 2009561 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

52 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli IV. SINIF B GRUBU 1989321.750 1990530.888 1991828.200 19921.374.800 19932.502.000 19944.178.500 19959.192.700 199616.546.860 199732.266.377 199855.821.000 199986.522.550 2000142.762.000 2001175.000.000 2002288.750.000 2003375.000.000 2004402.000.000 2005448.000.000 2006475 2007533 2008568 2009622 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

53 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli IV. SINIF C GRUBU 1989386.100 1990637.065 1991991.800 19921.649.700 19933.003.000 19945.015.000 199511.033.000 199619.859.400 199738.725.830 199866.996.000 1999103.843.800 2000171.342.000 2001210.000.000 2002346.500.000 2003450.000.000 2004483.000.000 2005539.000.000 2006571 2007640 2008682 2009746 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

54 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF A GRUBU 1989482.625 1990796.311 19911.242.300 19922.062.200 19933.753.000 19946.267.500 199513.788.500 199624.819.300 199748.397.635 199883.728.000 1999129.778.400 2000214.134.000 2001260.000.000 2002429.000.000 2003558.000.000 2004599.000.000 2005668.000.000 2006708 2007794 2008846 2009926 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF B GRUBU 1989579.150 1990955.598 19911.490.700 19922.474.600 19934.504.000 19947.521.500 199516.547.300 199629.785.140 199758.081.023 1998100.480.000 1999155.744.000 2000256.977.000 2001315.000.000 2002519.750.000 2003676.000.000 2004725.000.000 2005809.000.000 2006858 2007962 20081.025,00 20091.122,00 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

55 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF C GRUBU 1989675.675 19901.114.864 19911.739.200 19922.887.100 19935.255.000 19948.776.000 199519.307.200 199634.752.960 199767.768.272 1998117.239.000 1999181.720.450 2000299.838.000 2001360.000.000 2002594.000.000 2003772.000.000 2004828.000.000 2005924.000.000 2006979 20071.098,00 20081.169,00 20091.279,00 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF D GRUBU 1989792.000 19901.306.800 19912.038.600 19923.384.100 19936.159.000 199410.285.500 199522.628.100 199640.730.580 199779.424.631 1998137.405.000 1999212.977.750 2000351.413.000 2001430.000.000 2002709.500.000 2003922.000.000 2004989.000.000 20051.103.000.000 20061.169,00 20071.311,00 20081.396,00 20091.528,00 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

56 YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI AÇIKLAMALAR (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 26.03.2008 tarih ve 26828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) 1-Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 2-Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2008 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2008 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 3-Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 19.03.2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) 1-Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 2-Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2009 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2009 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 3-Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

57 I. SINIF YAPILARHer cins yapı için (çok basit tarım binaları, basit barakalar, trafo, istinat duvarı v.b.) 1 SINIF A GRUBU YAPILAR -3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları -Basit kümes ve basit tarım yapıları -Plastik örtülü seralar -Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları -Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar -Yardımcı yapılar (Müştemilat) -Gölgelikler-çardaklar -Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları ve bu gruptakilere benzer yapılar. 1 SINIF B GRUBU YAPILAR -Cam örtülü seralar -Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları -Su depoları -İş yeri depoları ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF YAPILAR -Her cins yapı için (basit tek konutlar, kule vb.) II. SINIF A GRUBU YAPILAR -Kuleler, ayaklı su depoları -Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları -Kayıkhane ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF B GRUBU YAPILAR -Pnömatik ve şişirme yapılar -Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı) -Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler -Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları -Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı beton ve çelik prefabrike depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri) -Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri -Jeoloji, botanik ve tema parkları -Mezbahalar ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

58 III. SINIF A GRUBU YAPILAR -Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları) -Katlı garajlar -Hobi ve oyun salonları. -Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz) -Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b) -Basımevleri, matbaalar -Soğuk hava depoları -Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil – asansörsüz ve kalorifersiz) -Benzin istasyonları -Kampingler -Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane) -Semt postaneleri ve bu gruptakilere benzer yapılar. III. SINIF B GRUBU YAPILAR -Kreş-Gündüz bakımevleri -Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) -Entegre tarımsal endüstri yapıları -İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) -Gençlik Merkezleri -Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları -Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler -Temel eğitim okulları -Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri -Jandarma ve emniyet karakol binaları -Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri) -Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü) -Halk evleri -Pansiyonlar -150 kişiye kadar cezaevleri -Fuarlar -Sergi salonları -Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli) -Marinalar -Gece kulübü, diskotekler -İtfaiye kurtarma istasyonları -Misafirhaneler -Büyük çiftlik yapıları ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

59 IV. SINIF A GRUBU YAPILAR -Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) -Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç) -Liman binaları -İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) -Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli) -150 kişiyi geçen cezaevleri -Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri -Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri -İbadethaneler (Dini yapılar 1000 kişiye kadar) -Entegre sanayi tesisleri -Aqua parklar -Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) -Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) -Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları -Büyük alışveriş merkezleri -Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri -Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli) ve bu gruptakilere benzer yapılar. IV. SINIF B GRUBU YAPILAR -İş Merkezleri -Araştırma binaları ve laboratuarlar -Metro istasyonları -Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları -Büyük postaneler (merkez postaneleri) -Otobüs terminalleri -Satış ve sergi binaları (showroomlar) -Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları) -Banka binaları -Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf moteller) -Normal radyo ve televizyon binaları -Özelliği olan genel sığınaklar ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

60 IV. SINIF C GRUBU YAPILAR -Hastaneler (150 yatağa kadar) -Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları -Bakanlık binaları -Yüksek öğrenim yurtları -Arşiv binaları -Radyoaktif korumalı depolar -Büyük Adliye Sarayları ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF A GRUBU YAPILAR -Radyo-Tv İstasyonları -Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi -Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar -Borsa binaları -Üniversite kampüsleri -Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar -Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan) ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF B GRUBU YAPILAR -Kongre merkezleri -Müze, sergi kütüphane kompleksleri -Olimpik spor tesisleri – hipodromlar -Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları -Havaalanları -İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde) ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF C GRUBU YAPILAR -Hastaneler (150 yatağın üstündeki hastaneler ve özelliği olan ihtisas hastaneleri) -Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) -Büyük radyo ve televizyon binaları ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF D GRUBU YAPILAR -Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri -Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

61 Özel bina inşaatlarındaki uygulamayı iki aşamaya bölebiliriz. Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama, ikinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.

62 ÖN DEĞERLENDİRME (ARAŞTIRMA) ÜNİTECE (DOSYA MEMURUNCA) YAPILAN İŞLEMLER

63 SGK Merkez Müdürlüğü tarafından asgari işçilik uygulamasına esas ön değerlendirme işlemi yapılabilmesi için;  İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması,  Tescil edilmiş olmakla birlikte yasal süre içinde Kurum’a bildirimde bulunulması gerekmektedir.

64 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerleri hakkında Ünitece yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Bina inşaatı işyerlerinde, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

65 Ünitece yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden bulunan; gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bina inşaatı işyerlerinde hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

66 İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra müfettiş tarafından inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.

67 Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda Kurum Denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının tarafından inceleme yapılır.

68 01.05.2004 Tarihinden Sonraki Uygulama Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan, veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.10.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyetinin hesaplanmasında, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır. Örneğin 02.03.2003 tarihinde başlayan ve 01.06.2004 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti, 2003 yılı için belirlenmiş olan birim maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Örneğin; 01.07.2004 tarihinde başlayan ve 31.12.2006 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyetinin hesaplanmasında, 2005 yılı için belirlenecek olan birim maliyet bedeli dikkate alınır.

69 Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = ( Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik toplamı

70 Ünitede Yapılacak İşlemler; Örnek; Özel bir bina inşaatının yapımına 01.05.2004 tarihinde başlandığını ve 30.06.2004 tarihinde bitirildiğini, inşaatın sınıfının 2-B, metrekaresinin ise 100 m² olduğunu, Kuruma bu işle ilgili olarak 01.05.2004 - 30.06.2004 tarihleri arasında 1.000 TL sigorta primine esas kazanç bildirdiğini varsayarsak ünitece yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır.

71 İnşaat 2004 yılında başlayıp bittiğinden 2004 yılı birim fiyatı kullanılacaktır. 2-B sınıfı yapıların 2004 yılı birim maliyeti 173. TL’ dir. Buna göre; 173 x 100 = 17.300 TL toplam maliyet bulunur. Bulunan bu maliyete inşaatlar için asgari işçilik oranı olan % 9'un % 25 düşüğü olan % 6.75 oranı uygulanır ve Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç miktarı bulunur. Bildirilmesi gereken: 17.300 X % 6.75 = 1.167,75 TL bulunur.

72 Bulunan miktar, bildirilen miktardan fazla olduğundan Kurumca İlişiksizlik Belgesi verilmez. İşveren, kendisine yapılan borç ödeme tebliğinden itibaren Kuruma 1 ay içinde dilekçe ile başvurarak aradaki fark primini ödemek istediğini varsayarsak; aradaki farka ait primi 1 aylık süre içinde öderse ilişiksizlik belgesi hemen verilir. Bu durumda işverene aylık prim hizmet belgesi vermemekten dolayı idari para cezası uygulanmaz.

73 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILAN İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI Şirketler ve kooperatifler tarafından gerek mülk edinmek ve gerekse satmak amacıyla yapılan bina inşaatı için işçilik değerlendirilmesinde; yaklaşık maliyet bedeli esas alınmakta ancak yasal kayıtlardan saptanan maliyet tutarı yaklaşık maliyet bedelinden daha fazla ise kayıtlardaki maliyet bedeli dikkate alınmaktadır.

74 Kooperatif ve şirketlerin, inşaatın tamamını anahtar teslimi veya bir bölümünün bir müteahhit veya başka bir şirkete yaptırmış olması halinde işçilik değerlendirilmesi yaklaşık maliyet esasına göre yapılır.

75 Örnek: A Anonim Şirketi, ruhsatta 2500 m² olan, 2004 yılında başlayıp 10 Mayıs 2009 tarihinde biten, III-A grubunda yer alan inşaatının ilişiksizlik belgesi (dosyasının kapatılması) için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmuştur. İnşaatın maliyeti şirketin yasal kayıtlarına göre 1.105.000,00 TL İnşaatın toplam maliyeti hesaplanırken; 2008 yılı birim maliyet bedeli esas alınır. (2008 yılı maliyet bedeli: 399,00 TL ) Maliyet : 399,00 x 2.500 = 997.500,00 TL Şirketin yasal kayıtlarındaki maliyet (1.105.000,00 TL), yaklaşık maliyet değerinden (997.500,00 TL ) daha fazla olduğundan hesaplamada defter maliyeti dikkate alınır.

76 A Anonim Şirketi'nin yukarıdaki inşaatı kendisinin değil, kaba işlerini C Limited Şirketi'ne, ince işlerini ise F Anonim Şirketi'ne yaptırdığını varsayarsak bu durumda dikkate alınacak maliyet yaklaşık maliyettir. A Anonim Şirketinin işi parça parça değil anahtar teslimi ile bütünüyle başka bir şirkete yaptırması sonucu değiştirmeyecektir.

77 İnşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmez.

78 KISMEN BİTEN İNŞAATLARDA İNCELEME Uygulamada inşaatlar çeşitli nedenlerden dolayı bazen tamamen bitirilememekte, kısmen bitirilmektedir. Biten kısımlar için yapı kullanma izin belgesi istenmesi söz konusu olduğunda, asgari işçilik uygulaması toplam inşaat alanı için değil inşaatın kısmen biten bölümü için yapılır.

79 Örnek 1: 01.05.2006 tarihinde başlanılan 3-A sınıfı bir binanın zemin katı 30.08.2007 tarihinde bitirilmiştir. İnşaat ruhsatına göre yapılacak inşaat kalorifersiz olup zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Zeminin ve 1. katın alanı eşit olmak üzere toplam inşaat alanı 280 m² ’dir. Biten kısım için Kuruma toplam 50.000,00 TL'si işçilik bildirilmiştir İnşaatın biten kısmının toplam inşaatın ne kadarı olduğu yapı kısmi değerlendirme cetvelini kullanarak bulacağız. Buna göre Biten Kısımlar Toplam Alana Oranı % Temel hafriyatı, grabeton ve taş duvar7 Zemin katın ikmali15 Doğramaların Yarısının ikmali7 Zemin katın iç sıvalarının ikmali3 Zemin katın tesisatının ikmali7.5 Zemin katın şap, mozaik ve yağlı boyalarının ikmali4.5 Zemin Katın badana, dış sıva ve harici boruların ikmali4.5 TOPLAM48.5

80 Yapılan değerlendirme neticesinde inşaatın % 48.5’ inin bitmiş olduğu bulunur. 2006 yılı birim fiyatı : 334,00. -TL Biten kısmın alanı: 280 X % 48.5 = 135.8 m² Bildirilmesi gereken işçilik : 334,00 X 135.8 x % 6.75 = 44.303,44 TL İşveren toplam 50.000,00 TL işçilik bildirmiş olduğundan biten kısım için ilişiksizlik belgesi alır.

81 İHALELİ İŞLER Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

82 İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

83 Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

84 İhaleli işlerde, maliyet hesaplamasında istihkak bedeli (hakediş bedeli) baz alınır. Bu istihkak bedeli; müteahhide ödenen ve kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutarıdır. HESAPLAMA YÖNTEMİ

85 İhale konusu işlerde ilgili müteahhide daha sonradan ödenen fiyat farkı (malzeme için) ve akreditif bedeli toplam istihkaka dahil edilir. Hesaplamaya esas alınacak hak ediş tutarı Katma Değer Vergisiz hariç tutardır. Ünitece yapılacak araştırma; belirtilen istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

86 Ancak, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler ünitece resen düzenlenir.

87 İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.

88 Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün yada geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

89 İhale konusu işler ile ilgili olarak işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre sigortalı istihdam edilebilmektedir. Bu nedenle de, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunulmaya devam edilebilmektedir.

90 Bu gibi durumlarda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmakta, işyeri, en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır. Ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimler ünitece yapılan araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmemektedir.

91 FATURALI İNCELEME

92 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ Asgari işçilik uygulamasına konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise, bu durumda belirtilen malzemeli ve salt işçilik faturaları değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Fakat bu durumda asgari işçilik oranından %25 eksiltme yapılmamaktadır.

93 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ İşyeri ve kayıt belgelerinin incelemeye alınması halinde, kayıtlara işlenmiş yasal düzenlemelere uygun birim, ölçü ve tutarlarının doğruluğu gerektiğinde karşı inceleme yapılmak suretiyle belirlenmiş işçilik içeren; a) Kurumda tescilli olduğu belirtilmiş işin bazı bölümlerini yapan 5510 sayılı Yasa Kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara (Fatura, gider makbuzu-pusulası) dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri. b) Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, c) İşin bazı bölümlerini, yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, d) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda söze edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri, Yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hak ediş tutarından düşülmektedir.

94 SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, Doğruluğu işyeri kayıtlan ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen (Örneğin: vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş) yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (5510 sayılı Kanun'un 80. maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerindekiler de dâhil), doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektedir.

95 Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = (Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat) - Malzemeli İşçilik Faturaları İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = (Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) – (salt işçilik faturaları + SPEK üst sınırı üzerinde yapılan bildirimler) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ya bildirilen işçilik toplamı

96 Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarlar, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişden veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

97 Örnek: İncelenen kesin hesap özetinde hafriyat tutarı karşılığı KDV hariç ödenen 180.000.000 TL olmasına karşın, fatura KDV hariç 200.000.000 TL tutarlı tanzim edilmiş ise, bu faturanın 180.000.000 TL’si dikkate alınmaktadır.

98 İŞ BİTİM TARİHÎNDEN SONRA DÜZENLENEN FATURALARIN ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenleneceği hükmüne aykırı olarak düzenlenerek cari yıl yasal defter ve belgelerine kaydedilmiş olan bu faturanın çeşitli şekillerde (karşı inceleme yapılması, mahkeme ilamı, Vergi Dairesi yazısı) sahte olduğu tespit edilmedikçe asgari işçilik uygulamasında dikkate alınması gerekmektedir..

99 Ancak faturanın içeriğinin doğruyu yansıtmadığının yani belgenin muhteviyatı itibariyle sahte olduğunun tespit edilmesi halinde, bu faturada yazılı olan miktarın asgari işçilik uygulamasında dikkate alınmamakta, ilgili Vergi Dairesine ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

100 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK 1- Müteahhit A, X kamu kuruluşuna idari hizmet binası inşaatını taahhüt etmiştir. Müteahhit Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nde dosya açmış çalışan işçiler bu dosyadan bildirilmiştir. Söz konusu iş için işveren toplam 1.340.000,00 TL hakediş almış ve bu işten dolayı toplam 70.000 TL SPEK kazanç bildirmiştir. Sıva kalıp işleri taşeron (B) tarafından taşeronun aynı Merkez Müdürlüğündeki işyeri çalışanları tarafından yapılarak 18.000,00 TL salt işçilik faturası kesilmiştir. Demir doğrama işleri ise aynı Merkez Müdürlüğü'nde kendi adına işyeri dosyası bulunan (C) ye yaptırılmış ve 20.000,00 TL malzemeli işçilikli fatura alınmıştır. Müteahhit faturalı imalatlarının bulunduğunu belirterek Kurumdan Müfettiş incelemesi talep etmiştir.

101 Bu durumda müfettişçe; yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır; Alınan hak ediş (-Malzemeli İşçilik Tutan) X bina inşaatlarda asgari işçilik oranı Toplam Hak ediş Tutarı: 1.340.000,00 Uygulanacak İşçilik Oranı: % 9 Faturalı Ödemeler: Malzemeli İşçilik Toplamı: 20.000,00 Salt işçilik Toplamı: 18.000,00 Bildirilen SPEK Toplamı: 70.000,00 A- Değerlendirmeye Esas Hakediş Tutarı: 1.340.000,00-20.000,00 = 1.320.000,00 TL B- işin Yürütümü için Gerekli En Azami işçilik : (1,320.000,00X% 9)-18.000,00 : (118.800,00-18.000,00) = 100.800,00 C- Bildirilen SPEK: 70.000,00 D- Bildirim Eksikliği : 100.800,00 – 70.000,00 = 30.800,00 TL

102 Yapılan hesaplama neticesinde 30.800,00 TL bildirim eksikliği çıkmıştır. Çıkan bu eksiklik için Kurum (30.800,00X % 35.5=10.934,00 TL) prim, ayrıca gecikme zammı talep edecektir. Çıkan bu fark nedeniyle yasal kayıt ve belgeler geçersiz sayılacak ve bu miktar kadar aylık prim ve hizmet belgesinin eksik verildiği varsayılarak idari para cezası uygulanacaktır. (B)’ye ödenen para sadece işçilik karşılığı olduğundan faturadaki miktar işveren sanki kendisi işçilik bildirmiş gibi dikkate alınmıştır. (C)’nin Kurumda tescil edilmiş işyerinde çalışan işçilerle doğrama işlerini yapmış ve yaptığı bu iş karşılığında malzemeli işçilik faturası düzenlendiği için maliyetten düşülmüştür. Çünkü yapılan malzeme + işçilik bulunmaktadır. Değerlendirmede fatura miktarı dikkate alınır.

103 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ TALEP EDİLMESE İDİ Bildirilmesi Gereken:(1,340.000,00X%6,75) =90.450 TL Bildirilen :70.000 Fark İşçilik : 90.450-70.000= 20.450 FARK OLARAK ÖDENECEK PRİM ASLI; Müfettiş İncelemesinde; 30.800 x %35,5 = 10.934,00 TL Müdürlükçe İnceleme ; 20.450 x %35,5= 7.259,75 TL SONUÇ: BU ÖRNEK İÇİN MÜFETTİŞ İNCELEMESİ CAZİP DEĞİLDİR.

104 104 ÖZEL BİNA İNŞAATI İLE İHALELİ İŞİN ÜNİTE VE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARK İLE İLGİLİ ÖRNEK İşveren A, arsası üzerin özel bina inşaatı yaptırmaya karar veriyor, yapı lan inşaat ile ilgili bilgiler ise aşağıda belirtilmiştir.  İnşaatın sınıfı= 3A  Toplam m2 =1500 m2  Başlama tarihi=01.01.2007  Bitiş tarihi =30.05.2009  Kuruma bildirilen toplam işçilik miktarı=22.000.-TL  Malzemeli işçilik faturaları toplamı=130.000. -TL  Salt işçilik faturalan toplamı =11.000.-TL  Asgari işçilik oranı =%9  m2 birim maliyeti= 375.00.- TL

105 105 Yukarıdaki bilgiler ışığında dosya memuru tarafından yapılan hesaplama aşağıda belirtildiği şekildedir. İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli= 1.500 x 375,00 = 562.500,00.-TL Kuruma bildirilmesi gereken= 562.500,00 x%6.75= 37.968,75.-TL Fark işçilik= 37.968,75 - 22.000= 15.968,75 TL (15.968,75 x %35,5= 5.668,80 TL daha prim ödemeli) Eğer işveren, dosya memuru tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda tespit edilen 15.968,75 fark işçiliğin primini kuruma yatırmayı kabul ederse Müfettiş incelemesi yapılmadan ilişiksizlik belgesi işverene verilecektir.

106 106 1. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için yaklaşık maliyet bedeli bulurken malzemeli işçilik faturasını düşülmemiştir. (İnşaatın Yaklaşık Maliyeti – Malzemeli İşçilik 562.500,00 – 130.000 = 432.500,00 TL) Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı=(432.500,00x%9) –11.000 (salt işçilik faturası)=27,925,00.-TL 2. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarını bulurken salt işçilik faturasını düşmemiştir. 3. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı ve işverenin faturalı ödemelerinin bulunabileceği göz önüne alındığı için asgari işçilik oranı olan %9 dan %25 lik bir eksiltme yaparak % 6.75 işçilik oranını üzerinden yapılmıştır. Eksik işçilik = 27,925,00 – 22.000,00 = 5.925,00.-TL Bu örnekte işverenin kayıt ve belgelerini inceletmek suretiyle prim farkını Kuruma yatırmasının, kendi açısından daha karlı olduğu görülmektedir. (5.925,00 x %35,5 = 2.103,38 TL daha prim ödemeli)

107 107 ALT İŞVEREN Kanunda belirtilen tarife göre bir kimseye alt işveren denilebilmesi iki şartın varlığına bağlıdır.  İşin tamamının yapımını üstlenen ve sigortalı çalıştıran (adına tescilli dosya bulunan) işveren,  İşverenden, işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran kişinin, bulunması gerekmektedir. Örneğin; İhale suretiyle yol yapım ihalesini alan A müteahhidi aldığı bu yol inşaatı işinin bir bölümünü B şahsına verirse ve B şahsıda eğer kendi adına sigortalı işçi çalıştırırsa (B) şahsının 5510 sayılı kanun karşısındaki durumu alt işverendir. İşin tamamının yürütümü ile sorumlu olan işverenden iş alan, ancak sigortalı çalıştırmayanların alt işverenlik niteliği olmayacaktır. Örneğin; İşverenden bina inşaatının ana giriş kapısının demir doğraması yapımını alan ve hariçten işçi-sigortalı çalıştırmadan bizzat kendisi çalışarak sonuçlandıran kişi alt işveren kabul edilmeyecektir.

108 108 İşverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişki, alınan işin sonuçlandırılmasını kapsayan bir sözleşme olduğundan istisna akdini teşkil etmektedir. Alt işveren, büyük müteahhitten iş alan küçük müteahhit olarak da tanımlanabilir. Bölüm veya eklentilerde iş alanın aldığı işte çalıştırdığı sigortalılar, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olunmalıdır. Esasen iş alanın var olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileriyse, bu durumda, iş alanın alt işveren olarak kabulü mümkün değildir.

109 109 İş sahibinin kendisi işçi çalıştırmaksızın, işi belirli kısımlara ayırıp başka başka (birden çok) kişilere yaptırması halinde, bu kişiler alt işveren değil (işin bunlara devri söz konusu değil ise) kural olarak işveren vekilidirler ve Sosyal Güvenlik Kanunu yönünden işi bölüp dağıtan iş sahibi işveren niteliğiyle sorumludur. Örneğin; Yapı Kooperatifi, kendisi hariçten işçi çalıştırmayıp, inşaatın kısımlarını ayrı şahıslara yaptırması durumunda, Yapı Kooperatifi işveren, bölüm veya eklentilerden iş alanlar ise işveren vekili, Kurum uygulaması yönünden alt işveren sayılacaklardır.

110 110 ALT İŞVEREN BİLDİRİMİ Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

111 111 İNŞAAT, TAMİRAT, TADİLAT ve TESİSAT İŞLERİNDE İŞVERENLİK Mülkiyeti (tapusu) gerçek veya tüzel kişilere ait bina ve diğer inşaatlar ile tamirat, tadilat ve tesisat işyerlerinde yapılan işler, bizzat mülkiyet sahipleri tarafından sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapılıyor ise belirtilen kişiler işveren kabul edilecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin ruhsatsız yaptırılmış olması işverenlik sıfatını etkilemez. Özel Olarak Yaptırma

112 112 İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri sahipleri tarafından sigortalı çalıştırmaksızın tamamının yapımı üçüncü bir kişiye (gerçek veya tüzel) verildiği takdirde; mülkiyet sahibi ile yapımı üstlenen arasında istisna akdi bulunacağından, işlerin yapımını üstlenen kişi müteahhit sıfatı ile işveren olarak kabul edilecektir. Bu durumda mülkiyet sahibi ile işi yapan kişi arasında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek için noterden anahtar teslimi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

113 113 Belirtilen işlerin malzemeli veya malzemesiz yapılması işverenlik durumlarını değiştirmeyecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin yapımını gerçekleştiren kişi (mülkiyet sahibi veya müteahhit), yapılan işlerin bir kısmını sair şahıslara yaptırdığı takdirde, işin kısımlarını yapan bu kişi veya kişiler alt işveren sayılacaktır.

114 114 Örnekler: 1. Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı dükkan inşaatını sigortalı çalıştırmak suretiyle tamamlaması halinde, işveren (A) şahsının kendisi olacaktır. 2. Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı inşaatının tamamını (B) şahsına verdiği takdirde, işveren olarak (B) şahsının kabulu gerekir. 3. Yapımını taahhüt ettiği tadilat işlerinden dolayı işveren kabul edilen (C) şahsı, tadilat işlerinin bir kısmını (D) ve (E) şahıslarına yaptırması durumunda, (D) ve (E) şahısları alt işveren olarak kabul edilecektir. 4. Şahsına ait arsa üzerine yaptıracağı işhanı inşaatının değişik kısımlarını (B), (C) ve (D) şahıslarına kendisi hariçten işçi çalıştırmadan yaptıran (A) şahsı ile (B), (C) ve (D) şahıslarının konularının ne olacağı sorusuna; İnşaatın yapımının tamamı bir şahsa verilmediğinden arsa sahibi (A) şahsını işveren kabul etmek, İnşaatın kısımlarından iş alan (B), (C) ve (D)- şahısları ile işveren (A şahsı) arasında istisna akdi bulunacağından, (B), (C) ve (D) şahıslarının, alt işveren olarak kabulü, gerekir.,

115 115 Asıl işveren ve asıl işverenin işyeri dosyasından kuruma işçilik bildirimi yapan alt işveren işçilik bildirimlerinin toplamı asgari işçilik değerlendirmesi esnasında dikkate alınır SGK' YA YAPILAN SPEK BİLDİRİMLERİ VE SPEK ÜST SINIRI ÜZERİNDEN YAPILAN İŞÇİLİK BİLDİRİMLERİNİN ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDAKİ YERİ

116 116 Örnek: İşveren "A", tarafından yapılan taahhüt konusu iş olan "Bina inşaatı onarım" işi ile ilgili olarak gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Hakediş bedeli= 3.000.000,00TL İşe başlama tarihi=01.04.2008 İş bitim tarihi=30.04. 2008 Kuruma bildirilen toplam SPEK tutarı=445.00,00.-TL Salt işçilik veya malzemeli işçilik faturası bulunmamaktadır. İnşaat onarım işlerinin asgari işçilik oranı %15 dir. Yapılan inceleme esnasında işveren "A" kendisinin inşaat mühendisi olduğunu ve dışarıdan ücret karşılığında istihdam edilecek bir inşaat mühendisi gibi inşaatta bil fiil 30 gün çalıştığını beyan eder ve bu beyanının da yapılan inceleme neticesinde doğru olduğu anlaşılır. 3.000.000 x %15= 450.000.-TL sı tutarında kuruma asgari işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

117 117 İlk bakışta İşveren "A" nın inşaat onarım işi ile ilgili olarak kuruma 5.000,00- TL sı tutarında eksik işçilik bildiriminde bulunduğu görülmekle birlikte "A" nında inşaatta normal bir işçi gibi çalıştığı ve emsal olarak en az 5.000,00-TL ücret almayı hak ettiği için 5.000,00-TL sı tutarındaki eksik işçiliğin nedeninin işveren "A" nın inşaatta kendisinin de çalışmasından kaynaklandığı, sigortasız işçi çalıştırmasından kaynaklanmadığı kanaatine varılır ve işveren tarafından kuruma yeterli miktarda işçilik bildiriminde bulunulduğu sonucuna ulaşılır Asgari işçilik miktarının hesaplanmasının özü yapılan işin en az kaç işçi ile, kaç günde ve SGK'ya ne kadar işçilik bildirilerek yapılacağının saptanmasıdır, bu şekilde bir saptama yapıldığı bilindiği zaman kaçak işçi (sigortasız işçi) sayısında da büyük bir azalma olmaktadır.

118 118 İbraz edilen faturanın malzemeli işçilikli fatura olması için faturanın içeriğinde belirtilen yapılan işin malzeme ve işçilik dahil olarak yapılması, malzemenin faturayı kesen firmaya ait olması ve yapılan işçiliğin de asıl mahallinde ve asıl iş ile doğrudan bağlantılı olarak, asıl işinin yapımı esnasında meydana gelmiş olması gerekmektedir. Faturaların Salt İşçilik ve Malzemeli İşçilik Olarak Ayrılması

119 119 Örnek: Asıl işveren olan A firması yapmakta olduğu inşaatın boya işlerini fatura mukabilinde B firmasına verir ve boya malzemelerinin tamamını da kendisi karşılar Burada yapılacak olan ilk iş asıl işverenin kayıt ve belgelerinde boya işinde kullanılan malzemelerin kendisine ait olduğunu kanıtlayacak kayıtların bulunup bulunmadığıdır. Yapılan bu inceleme neticesinde malzemenin tamamen asıl işveren tarafından sağlandığı tespit edildikten sonra geriye sadece boya işi kalmaktadır, boya işi işçilik olduğu için ve bire bir inşaatta yerinde yapıldığından ötürü bu fatura salt işçilik faturasıdır.

120 120 A firması B firmasından pencere camı satın alır ve bu pencere camlarını C firmasına monte ettirir. B firmasından alınan fatura sadece cam yani malzeme alımına yönelik olduğu için malzeme faturasıdır, C firmasından alınan fatura ise sadece monte işine yönelik olduğu için ve bu monte işide inşaatta direk yapıldığı için fatura salt işçilik faturasıdır.

121 121 Örnek : A firması, taahhüt konusu iş olan Çocuk Esirgeme Kurumu Ek Hizmet Binasının "çeşitli bina onarım" işlerinin yapımını taahhüt etmiştir. Kesin hak ediş bedeli: 100.000,00 Yer teslim tarihi : 01.01.2008 İşe başlama tarihi : 01.01.2008 İş bitim tarihi : 30.03.2008 A firması yapılan bu taahhüt konusu iş ile ilgili olarak SGK’nın ilgili Müdürlüğüne aşağıda belirtilen işçilik miktarlarında bildirimde bulunmuştur. Ocak 2000 = 4.000,00.-TL Şubat 2000 = 4.000,00.-TL Mart 2000 = 3.000,00.-TL Toplam = 11.000,00-TL

122 122 A firması taahhüt konusu bu iş ile ilgili olarak dışarıya yaptırdığı işlere karşılık 15.000,00-TL tutarında malzemeli işçilik faturası, 1.000,00-TL tutarında da salt işçilik faturası almış ve bu faturaları da incelemeye ibraz etmiştir. Taahhüt konusu iş olan Çocuk Esirgeme Kurumu Ek Hizmet Binasının "çeşitli bina onarım" işinin yapımı ile ilgili olarak A firmasının SGK'ya işin yürütümü için yeterli miktarda işçilik bildirip bildirmediğinin hesaplaması,

123 123 Öncelikle değerlendirmeye esas hak ediş miktarının bulunması gerekmektedir, bunun içinde toplam hak ediş miktarından malzemeli işçilik faturaları düşülür. Değerlendirmeye esas hak ediş miktarı = 100.000,00 - 15.000,00 = 85.000,00 -TL İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı 85.000,00.TL x %15(asgari işçilik oranı) -1.000,00-TL(salt işçilik faturaları toplamı)= 11.750,00 –TL Yapılan hesaplama neticesinde işin yürütümü için 11.750,00.-TL tutarında SGK'ya en az işçilik bildiriminde bulunulması gerektiği anlaşılmıştır. İşveren tarafından kuruma 11.000,00-TL tutarında işçilik bildirildiği göz önüne alındığı zaman; 11.750,00 - 11.000,00 = 1.750,00 -TL eksik işçilik bildiriminde bulunduğu görülmektedir.

124 124 Örnek : İşveren "A", tarafından yapılan taahhüt konusu iş olan okul inşaatı işi ile ilgili olarak gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Hak ediş bedeli= 20.000,00.TL İşe başlama tarihi=01.04.2007 İş bitim tarihi=30.04.2007 Kuruma bildirilen toplam SPEK tutarı=1.200,00-TL Salt işçilik veya malzemeli işçilik faturası bulunmamaktadır. İnşaat işlerinin asgari işçilik oranı %9 dur, ( %6,75 müdürlükte çözümlenmesi durumu) Malzemeli işçilik faturası mevcut olmadığı için değerlendirmeye esas hak ediş miktarı olarak 20.000,00-TL sı esas alınacaktır. 20.000,00X%6,75 =1.350,00-TL kuruma asgari işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. 1.350,00- 1.200,00 = 150,00 -TL eksik işçilik bildiriminde bulunulmuştur

125 125 İhale yolu ile bir işin yapımını yüklenen müteahhidin 5510 sayılı kanuna göre işveren sayılabilmesi için ihale suretiyle aldığı işin yapımı dolayısıyla işçi çalıştırması ve bu işçilerin ihale konusu işte çalıştırılmak üzere işe alınmış olması gerekmektedir. Taahhüt edilen işin ayrıca işçi alınmaksızın müteahhidin esasen mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle yapılmış olması halinde ihale konusu işten dolayı işverenlik sıfatı söz konusu olmayacağından taahhüt edilen işin ayrı bir işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır, keza bir müteahhidin ihale yolu ile almış olduğu işin mahiyeti icabı mevcut işyeri dışında yapılması gerekmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer işlerden olması halinde ise ihale konusu işin yapımı esnasında işçi alınmış olsa dahi ihale konusu işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmadığından ihale konusu işten dolayı tescili gereken bir işyeri ve işverenlik söz konusu olmayacaktır. SÜREKLİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE İHALE KONUSU İŞLERİN YAPIMI

126 126 Özel bina İnşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işler ve ihale konusu işler için ayrı bir işyeri tescil ettirmeksizin, söz konusu işleri devamlı işyeri işçileri ile yaptıklarını ileri süren işverenlerin, bu işleri devamlı işyeri işçileriyle yapmalarının olanaklı olup olmadığını saptanabilmesi aşağıdaki hususların tespiti ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

127 127 İhale konusu işlerin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edilmesi durumunda ilişiksizlik belgesinin verilmesinin usul ve esasları Öncelikle ihale konusu işin yapıldığı işyerinin devamlı mahiyette bir işyeri olduğunun ve devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

128 128 İhale konusu işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki işyerinin, faaliyetine devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale konusu işten bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla ihale konusu iş olmasaydı dahi mevcut olan veya olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilecektir.

129 129  Örnek- (A) Limited Şirketinin «metal kapı ve pencere imalatı ve montajı» faaliyet konusu ile Kurumda tescilli olan ve sigortalı bildiriminde bulunulan bir işyeri mevcut iken, (B) kamu kurumunun yapmış olduğu ‘kapı ve pencerelerin yenilenmesi’ ihalesine iştirak ederek ihale konusu işi üstlendiği varsayıldığında, (A) Limited Şirketinin ihale konusu işi yaptığı işyerinin, ihale konusu işten dolayı mevcut olan bir işyeri olmaması nedeniyle devamlı mahiyetteki bir işyerinin varlığının kabulü gerekecektir.

130 130  Devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodunun yapılan ihale konusu iş ile uyumlu olmaması halinde, öncelikle devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun tespiti yönüne gidilecektir. Yapılan tespit sonucunda, devamlı mahiyetteki işyerinde ihale suretiyle yapılan işin konusunda bir faaliyet yapıldığının anlaşılması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki hükümler dikkate alınarak gerekmesi halinde devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodu 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddelerine göre değiştirilerek

131 131  Devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun imalat işleri olduğu durumlarda, idareye karşı üstlenilen işin, imalatın yanı sıra, montaj, döşeme, takılma gibi işleri de içermesi halinde, bu hususun, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre daha yüksek bir prim oranını gerektirmemesi kaydıyla, ayrıca montaj, döşeme, takılma gibi durumlar dikkate alınmaksızın işlem yapılacaktır.

132 132  Örnek- İhale suretiyle yapılan işin konusunun „parke döşemesi ‟ işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda „1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı ‟ işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmaz.

133 133  Örnek-İhale suretiyle yapılan işin konusunun „kartonpiyer döşenmesi ‟ işi olduğu ancak söz konusu işin Kurumda “2361-İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, kartonpiyer döşenmesi işinin „4333-Yer ve duvar kaplama ‟ işkolu kodunda ve V tehlike sınıfında, „inşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı ‟ işkolu kodunun ise IV tehlike sınıfında tasnif edilmiş olması nedeniyle bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespiti yönüne gidilir.

134 134 İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olduğu işler İhale sözleşmesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması veya idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen Kuruma bildirildiği hallerde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar Kuruma bildirim yapıldığının veya idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı bildirilen kişilerin sigortalılıklarının sağlandığının anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeyecek işverene ilişkisizlik belgesi verilecektir.

135 135  İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı işler İhale sözleşmesinde ihaleli işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece de ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının ismen Kuruma bildirilememesi halinde; ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılacaktır.

136 136  Örnek- İstihkak tutarı 150.000 TL olan bir iş dolayısıyla, (oran %9 ) Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarının 13.500 TL olduğunun araştırma işlemi sonucu hesaplanmasına karşın ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarının 14.000 TL olduğu varsayıldığında, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin, ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

137 137 Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri kısmen de olsa çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapılmış olması halinde, ihale konusu bir iş için dikkate alınmış olan işçilik, diğer ihale konusu işler için dikkate alınmayacaktır.

138 İHALE KONUSU İŞLER ve ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİ HAKKINDA MESLEK MENSUPLARININ İLİŞİKSİZLİK RAPORU DÜZENLEMESİ (Resmi Gazete: 27 Eylül 2008 Sayı : 27010)

139 RAPORA EKLENECEK BELGELER  Rapor tarihinden önceki 3 ay içinde meslek mensubunun bağlı olduğu Meslek Odasından alınmış olan “FAALİYET BELGESİ”,  İncelemeyi yapan meslek mensubu ile işveren arasında düzenlenmiş olan “SÖZLEŞMENİN” aslı veya noterden onaylı bir örneği,  İnceleme konusu iş ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken ve örneği Yönetmeliğin 4 ve 5 inci sayfalarında yayımlanan “HESAPLAMA CETVELİ”,

140 RAPOR KAÇ NÜSHA DÜZENLENECEK Rapor en az üç nüsha düzenlenecektir.  Bir nüshası Kuruma,  Bir nüshası işverene,  Bir nüshası da meslek mensubunda kalacak ve 5 yıl süreyle saklanacak.

141 RAPORUN BÖLÜMLERİ  Genel bilgiler,  Usul incelemeleri,  Hesap incelemeleri,  Sonuç, bölümlerinden oluşur.

142 GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ İncelenen yasal defterlerin ilgili olduğu yıllar, defterin cinsi ve noter onayı yazılır. Ücret ödeme bordrolarının, Kuruma verilen prim belgeleri ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin, Muhtasar beyannameler, ihale makamı ile işveren arasında yapılan sözleşmeler ve geçici-kesin kabul tutanakları ile son hak ediş raporlarının, incelendiği belirtilir.

143 USUL İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ  İncelenen defter ve belgelerden saptanan ücretler,  Sigortalı sayıları ve prim ödeme gün sayıları,  Prim belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olup olmadığı,  İşyeri kayıtlarının geçerli olup olmadığı, geçerli değilse geçersizlik halleri,  5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi göz önünde bulundurularak sigorta primlerinin Kuruma eksiksiz bir şekilde tahakkuk ettirilerek ödenip ödenmediğine,  Ödenmeyen primlerin gider olarak yazılıp yazılmadığına,  Ay içerisinde hak edilen veya ödenen ücret ve diğer ödemelerden sigorta primlerinin kesilip kesilmediğine,  Kuruma bildirilen sigortalı sayıları ile muhtasar beyannamelerdeki sigortalı sayılarının mutabakatına yer verilir.

144 İş ihale konusu ise;  Yapılan işin niteliği,  İşin başlama ve bitiş tarihleri ile faaliyet süresi,  Toplam sigortalı ve toplam prim ödeme gün sayısı,  Stopaj, malzeme fiyat farkı, akreditif bedeli, KDV hariç alınan istihkak tutarı, defter ve belgelerden tespit edilen malzemeli ve salt işçilik ödemeleri,  İdari para cezaları, belirtilir. HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ

145 Özel bina inşaatı ise;  Binanın toplam maliyet tutarı,  Maliyetin tespit şekli,  Defter ve belgelerden saptanan bina maliyeti,  Malzemeli ve salt işçilik ödemeleri,  İdari para cezaları, belirtilir.

146 İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatı olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan yada tescilli olmasına rağmen Kuruma, APHB vermemiş olan bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez. HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ

147 RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ İnceleme yapılan işyeri ile ilgili olarak “ilişiksizlik belgesi“ verilip verilemeyeceği, veya ilişiksizlik belgesinin hangi koşullarda verilebileceği; yazılır.

148 RAPOR ÜNİTEYE VERİLİNCE Raporlarda herhangi bir eksiklik veya maddi hata tespit edildiği takdirde, eksiklik veya maddi hatanın 15 gün içinde düzeltilerek ek rapor verilmesi için ilgili meslek mensubuna durum iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Ek raporda da eksiklik veya maddi hatanın giderilmezse, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılamayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla ilgili meslek mensubuna ve işverene bildirilir.. Ek rapor verilmez veya eksiklik ya da maddi hata düzeltilmez ise durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmektedir.

149 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ Raporda herhangi bir eksiklik veya maddi hata yoksa ve raporun sonuç bölümünde, “ilişiksizlik belgesi” verilmesi gerektiği önerilmiş ise bu rapora istinaden işverene ilişiksizlik belgesi verilir. (raporda eksik işçilik vs.tespiti yoksa)

150 FARK İŞÇİLİK ÇIKARSA Raporun sonuç bölümünde eksik işçilik tespit edildiği belirtilmiş ve buna bağlı olarak idari para cezası önerilmiş ise; Kuruma bildirilmediği saptanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve gecikme zammının bir ay, idari para cezalarının ise onbeş gün içinde ödenmesi için Kurumca işverene tebligat yapılır. İşveren borcu öderse ilişiksizlik belgesi verilir.

151 İŞVEREN BORCU ÖDEMEZSE İşverence borcun bu süreler içinde ödeneceğinin dilekçe ile bildirilmesi ve ödenmemesi halinde, borcun, Ünitelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden takip ve tahsiline başvurulacaktır. İşverenin ödeme yapacağını tebligatı aldıktan sonra bir ay içerisinde bildirmemesi durumunda konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir.

152 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMEMESİ İşyeri kayıtlarının fark işçiliğin kayıtlara intikal ettirilmemesi nedeniyle oluşan geçersizlik hali dışında başka bir nedenle geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde;

153 Örnek : Tasdik ettirilmesi zorun olduğu halde tasdiksiz olan defterler, VUK gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerektiği halde işletme esasına göre defter tutulması, Ücret bordrosunda, işyeri sicil numarası, sigortalının adı soyadı vs. bilgilerin olmaması gibi hallerde ilişiksizlik belgesi verilmez. Konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına aktarılır.

154 RAPORDA İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLMESİ Raporun sonuç bölümünde, sadece 5510 sayılı Kanunun 102 ncı maddesi birinci fıkrası (c) ve (d) bendleri gereği idari para cezası önerilebilir. Bunun dışında, idari para cezası gerektiren bir fiilin tesbiti varsa sadece raporda bu durum belirtilir ve ceza önerilmez.

155 Örnek: İşyeri kayıtlarının incelenmesi neticesinde, işyerinin tescil tarihinin geriye alınması gerektiği tespit edilmişse, rapora sadece bu tespit yazılır, bununla ilgili olarak 5510/102.maddeye göre idari para cezası önerilmez. Ancak, raporda idari para cezası önerilmese de tespit varsa ünite cezayı uygular.

156 ASGARİ İŞÇİLİK ORANI Malzemesi kısmen ya da tamamen verilmiş olan işlerin asgari işçilik oranları, tebliğ eki listede belirtilen oranlardan farklı olması veya yapılan işin oranının tebliğde olmaması halinde, asgari işçilik oranının Asgari işçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi talep edilir.

157 ASGARİ İŞÇİLİK ORANINA İTİRAZ İşveren, asgari işçilik oranına, varsa yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek, Kurumun ilgili ünitesine bir ay içinde dilekçe vermek veya bu dilekçeyi posta yoluyla göndermek suretiyle ancak bir kez itiraz edebilir. İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Asgari işçilik oranına yapılan itiraz üzerine komisyonca alınan karar işverene tebliğ edilir.

158 KURUMUN İNCELEME YETKİSİ Meslek Mensuplarınca rapor düzenlenen tüm işyerleri hakkında Kurumun inceleme yetkisi saklı olduğundan, Kurumca gerek görülmesi durumunda Müfettiş tarafından tekrar inceleme yapılabilir.

159 İşyeri kayıtlarının incelenme yetkisinden muaf tutulan iş ve işyerleri aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; 1- Daimi Nitelikteki İşyerleri: Meslek mensuplarının İşyeri sicil numarasında mahiyet kodu “1” ve “2” olan ve hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işlerle ilgili rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır. 2- Mal Alış-Satışı Yapılan İşler: Yapılan işin konusunda 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen sigortalıların çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin olduğu işlerle ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez. 3- Kaçak İnşaat Olan İşyerleri: İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya yapıldığı sonradan anlaşılan inşaat işyerleri ile ilgili olarak Kurum’a herhangi bir işçilik bildirimi yapılmamış olan özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez.

160 4- İşvereniyle Müşteri ve Akraba İlişkisi Olan İşyerleri: İşverenin mali yönünden müşavirlik hizmetini yürüterek, işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren için veya kendilerinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve furuundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrı hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları ya da yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında meslek mensuplarının rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır. 5- Meslek Mensubuna Göre Rapor Konusu Olan İşin İstihkak ve Maliyet Bedeli Yönünden Sınırlandırılması: Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Belirlenen miktara göre; inceleme yetkisi sınırlandırılabilir.

161  ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN PRİM FARKINA İTİRAZ ŞEKİLLERİ  GECİKME ZAMMI UYGULAMASI  PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI  PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

162 ASGARİ İŞÇİLİĞE BAĞLI ÇIKACAK PRİM BORCUNA İTİRAZ Araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmeyeği belirtilir yada cevap verilmez ise Müfettiş incelemesi yapılır.

163 Müfettiş incelemesi sonucu bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

164 Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Vermeyen Kuruma İPC uygulanır.

165 GECİKME ZAMMI VE G. CEZASI Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

166 PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

167 PRİM ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Kurumun prim ve diğer alacakları;  Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden,  Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden,

168  Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten  Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanır. Bu alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır.


"Murat ÖZDAMAR İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd. SGK Denetmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları