Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asgari İşçilik Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asgari İşçilik Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Asgari İşçilik Uygulamaları
Murat ÖZDAMAR İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd. SGK Denetmeni

2 ÖLÇÜMLEME SİSTEMİ Ölçümleme; işyeri kayıt ve belgelerinde yer alan işçiliklerin tümünün Kuruma bildirilmiş olup olmadığının araştırılması amacıyla getirilmiş bir sistemdir.

3 ÖLÇÜMLEMEDEN ASGARİ İŞÇİLİĞE (1964 - 1978 Dönemi)
Sigorta primlerine esas kazançlar toplamının, Prim ödeme gün sayılarının, Prim belgelerinin, 915 sayılı “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenlenmez ve ihtara rağmen verilmez ise ölçümleme yapılırdı.

4 ÖLÇÜMLEMEDEN ASGARİ İŞÇİLİĞE (1978 – 1987 Dönemi)
Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından düzenlenen belgeler ile Kuruma bildirilen kazançlar arasında “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen kıstaslara uygun olarak Kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının %70 inden az olması durumunda Kurumca ölçümleme yapılırdı.

5 ÖLÇÜMLEMEDEN ASGARİ İŞÇİLİĞE (1987 – 1994 Dönemi)
tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı yasa ile ölçümleme sistemine son verilmiş, bunun üzerine idari para cezaları sistemi getirilmiştir. Dolayısıyla devresinde ölçümleme veya asgari işçilik uygulaması söz konusu olmamıştır.

6 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI (3917 sayılı Yasa - 1994)
SSK Kanunu’ nun günü kabul edilen, 3917 sayılı Yasası ile; “Sigorta Müfettişlerinin, işverenin Kuruma, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, … Sigorta Müfettişi raporuna dayanılarak… Sosyal Sigortalar Yasasının 80 . maddesine göre tahsil olunacağı,

7 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı; yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzeri işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya Kamu kuruluşlarının görüşü, gibi unsurlar dikkate alınarak Sigorta Müfettişlerince saptanacağı, belirtilmiştir.

8 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
SSİY’ de “… asgari işçilik oranı Kurumca belirlenir”, şeklinde bir değişiklik yapılmış ve tarih Ek sayılı genelge ile bu oranlar yayımlanmıştır. Bu oranların altındaki bildirimlerde Sigorta Müfettişi tarafından inceleme yapılmaktaydı. SSK Yönetim Kurulu’nun Kararına istinaden, Kurumca belirlenen asgari işçilik oranının altında bildirimde bulunulması durumunda da fark işçilik tutarının denetim yapılmaksızın Kuruma yatırılarak ilişiksiz belgesi verilme imkanı getirilmiştir ( tarih Ek sayılı Genelge).

9 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
DEVAMLI İŞYERLERİ İHALE KONUSU İŞ ÖZEL BİNA İNŞAATI

10 ASGARİ İŞÇİLİK Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilikten fazla ise işverenin yeterli işçilik (yani bir anlamda yanında çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir. Asgari işçilik bir anlamda varsayıma dayanır.

11 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
Asgari işçilik uygulaması tarihi baz alınarak uygulanır. Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasını yapabilmek için bazı bilgilerin bilinmesi gerekir. Bunlar; İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih) İnşaatın bitiş tarihi İnşaatın sınıf ve grubu İnşaatın toplam alanı Yapının tamamlanma alanı ve oranı Uygulanacak birim fiyatı Uygulanacak işçilik oranı’dır.

12 İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ (FAALİYET SÜRESİ)
Bir inşaatın 5510 sayılı Yasa kapsamına alınması için gerekli ve yeterli şart hizmet akdine dayalı olarak işçi çalıştırılmasıdır. Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işverenin inşaatın bulunduğu çevredeki Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Ünitesine işyeri bildirgesi vermesi gerekir.

13 İNŞAAT DOSYASI NE ZAMAN AÇILMALI?
Bir inşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu anda inşaat dosyası kapatılmalıdır.

14 5510 sayılı Kanun'un 11. maddesine göre; "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler." ibaresi mevcuttur.

15 Eğer işveren inşaat için işyeri bildirgesi vermezse Kurum ünitesi verilen ruhsata dayanarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 29. maddesi uyarınca ruhsat sahibi adına dosya açarak inşaatı resen tescil eder.

16 Eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak BİLDİRGEDE YAZAN TARİH dikkate alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi işin Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır.

17 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının faaliyet sürelerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenlerden istenir, mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut olmadıkça, işverenlerin bu husustaki beyanlarına itibar edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgilerin tespiti Kurumca yapılır. Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.

18 İNŞAATIN SINIF VE GRUBU
İnşaatın hangi sınıfa ve gruba girdiği belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında belirtilmektedir. Aksi bir tespit yoksa, inşaat ruhsatında yer alan sınıf ve grup baz alınır.

19 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenir. Mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut değilse işverenin beyanı kabul edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgiler Kurumca tespit edilir.

20 TOPLAM İNŞAAT ALANI İnşaat ruhsatında yer alan m² baz alınır. İnşaatın ruhsatnamesi yoksa inşaatın yüz ölçümü ilgili SGK Merkez Müdürlüğündeki SGK Denetmeni/ S.G.K. Kontrol Memurlarınca veya SGK teknik elemanlarınca tespit edilir.

21 YAPININ TAMAMLANMA ORANI
Yapımına çok katlı olarak başlanılan, ancak bir bölümü yapılan binaların bitirilen bölümleri için prim borcu bulunmadığına ilişkin belge istenilmesi durumunda, inşaatın tamamlanan kısmının toplam bina maliyeti içindeki % oranını gösteren tablo dikkate alınır.

22 BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR: A)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR I- BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil) 5% B) Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak, 26% C) Çatı, 12% D) Doğrama (Komple) ve Sıvalar, 14% E) Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) 18% F) Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya, 7% G) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, 100%

23 (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR: A)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR II- (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) 7% B) Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) 15% C) Birinci Katın İkmalinde, 17% D) Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil) 8% E) Bütün Doğramaların İkmalinde, 14% F) İç Sıvaların İkmalinde, 6% G) Tesisatın İkmalinde, H) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, 9% İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, 100%

24 BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR III- BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar) 6% B) Zemin Katın İkmalinde, 15% C) Birinci Katın İkmalinde, 12% D) İkinci Katın İkmalinde, E) Çatının İkmalinde, 7% F) Doğramaların İkmalinde, 13% G) İç Sıvaların İkmalinde, 5% H) Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde, 14% İ) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, 8% J) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, 100%

25 IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR: A)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR IV- IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, 22% B) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, 15% C) Betonarme Tavan ve Saçaklar, 14% D) Çatı, 8% E) Doğrama, (Komple) 11% F) İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat 13% G) Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar, 6% H) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler, 100%

26 BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR V- BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) 20% B) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) 12% C) Birinci Katın İkmalinde, 14% D) Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil) 6% E) Bütün Doğramaların İkmalinde, 13% F) İç Sıvıların İkmalinde, 5% G) Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde, H) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında, 8% İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, 100%

27 BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA: A)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR VI- BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA: A) Bodrum İkmalinde, 15% B) Zemin Katın İkmalinde, 9% C) Birinci Katın İkmalinde, D) İkinci Katın İkmalinde, 10% E) Çatı İkmalinde, 5% F) Doğramaların İkmalinde, 14% G) İç Sıvaların İkmalinde, H) Tesisat ve Teçhizat İkmalinde, İ) Şap, Mozaik ve Yağlı Boya, 8% J) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında 100%

28 Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) 15% D)
Ek 11 Tablosu Sıra No İŞLER ORANLAR VII- FAZLA KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) 45% B) Çatı, (Oluklar Dahil) 5% C) Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) 15% D) Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar, 25% E) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, 10% 100%

29 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANLARI
tarihinde yürürlüğe giren SSİY uyarınca; asgari işçilik oranları; Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak, Tebliğ ile kamuoyuna duyurulacaktır. Asgari İşçilik Oranları Tebliğ olarak Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

30 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 1 (Ağaçlı) Telefon Direklerinin Bakımı ve Emprenyesi 15 2 Açık ve Kapalı Alanlarının İlaçlanması 25 3 Açık Yüzme Havuzu İnşaatı ( Seramik Kaplamalı) 10 4 Açık Yüzme Havuzu İzolasyonu ve Filtrasyonu Tesisatı İnşaatı 5 Adi Kaldırım Döşeme İşleri 28 6 AG-OG Elektrik Tesisi Bakımı,Onarımı ve Ağaç Direklerin Emprenyesi 9 7 Agrega Kurutucu (Dreyer) Yapımı ve Yerine Montajı 30 8 Ağaç Budama İşi 45 Ağaç Dikimi 40 Ağaç Kesimi (Çalı ve Çırpının Temizliği) ve Yükleme İle Nakliyesi 11 Ağaçtan Kozalak Toplama (Fidan Üretim Çalışmalarında) 12 Ahşap Palet İmali 13 Ahşap ve Polyester Su Soğutma Kuleleri İnşaatı a) SKA-6 VE SKA-33 Model Kulelerde b) SKC-5 VE SKC-20 Model Kulelerde 14 Akaryakıt Boru Hattı Hatlarının Onarımı Akaryakıt Boru Hattı İnşaatı 16 Akaryakıt Depolama Tankları Tesisi 17 Akaryakıt Pompa İstasyonu İnşaatı 18 Akaryakıt Tankları Katodik Koruma Tesisi 19 Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (0G) Elektrik Şebekelerinin Tesis ve Tevsii İşleri 20 Alkol Tankı ve Sundurma Yapımı 21 Alt Temel Malzeme Temini ve Yola Nakli 22 Alt Yapı Galeri İnşaatı 23 Alüminyum Camekan ve Asma Tavan Yapımı 24 Alüminyum Pencere Doğrama Yapılması Ameliyathane İnşaat İşi 26 Amfi-Tiyatro Çevre  Düzenlenmesi 27 Anten Direğinin Boyanması (Verici İstasyonu) Antik Köprü Onarımı ve Restorasyonu (Mermer Kaplamalı) 29 Apron Betonu ve Derz Dolgu Onarımı Arazi Hazırlığı (Fidan Üretim Çalışmalarında) Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 31 Arazi Sulaması 40 32 Arıtma Kollektörlerinin Temizliği 25 33 Asansör Revizyonu 12 34 Asansör Tesisatı 7 35 Asfalt-Beton Yol Bakım-Onarım İşi a) Makinalı 10 b) Makinasız 20 36 Asfalt Kaplama İşleri 4 37 Asfalt Mıcır Temini ve Nakli ( Hazırlanması Dahil ) 11 38 Asfalt Plenti Alt Yapı İnşaatı (Betonlama) 8 39 Asfalt Plentinin Isıtma Sisteminin Buharlı Sistemden Kızgın Yağlı Sisteme Dönüştürülmesi İle Anılan Kazanın Yapımı ve Montajı 18 Asfalt Tesisleri ve Plenti İçin Paket Tip Kızgın Yağ Kazanı Yapımı ve Montajı 15 41 Asma Fan Galerisi Betonlanması, Aspiratör Binası İnşaatı ve Saha Tanzimi 9 42 Aşı Çalışması (Fidan Üretim Çalışmalarında) 43 Atık Su Kanalı Islahı İnşaatı 44 Atıksu Arıtma Tesisi İşi 45 Ayçiçeği Boşaltılması 46 Bakım ( İşçi İle ) (Fidan Üretim Çalışmalarında) 30 47 Bakım ( Makinalı ) (Fidan Üretim Çalışmalarında) 6 48 Bakır Cevheri Üretimi ve Nakli 49 Baks İnşaatı 50 Baks Temizlenmesi 51 Balık Yavru Üretim Tesisi İnşaatı 52 Balıkçı Barınağı Mendirek Onarımı İnşaatı 53 Banka Binasının Tadilatı ve Dekorasyonu 54 Baraj Geçici Pompa İstasyonu İnşaatı 5 55 Baraj Onarımı 56 Barajlar ve Hidro Elektrik Santralları

31 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 57 Beton Bordür İmali 5 58 Beton Büz İmalatı 59 Beton Kaldırım İnşaatı 7 60 Beton Kaplama İşleri (Yol) 6 61 Bina Doğrama ve Sıva İşleri 15 62 Bina İçinde Yangın Şebeke Hattı (Elektrikli) Kullanma Suyu İnş. 10 63 Bina İnşaatı : a) Yığma Veya Betonarme Karkas (Geleneksel) 9 b) Yarı Prefabrik (% 50'ye Kadar) c) Tam Prefabrik ( %50'den Fazla) 64 Bina Kapı ve Pencere Korkuluklarının Yapımı 65 Bina Onarımları Kalorifer Tesisatı Onarım İşleri Elektrik Tesisatı Onarım İşleri 12 Sıhhi Tesisat Onarım İşleri Havalandırma ve Klima Tesisatı Onarımı İşleri 13 Müşterek Tesisat Onarımı İşleri Çeşitli Bina Onarımı İşleri 66 Bina Yıkımı 20 67 Binalarda Marley Değişimi 68 Binaların Doğalgaza Dönüşümü a) Daire Kombili 8 b) Apartman Kazanlı 69 Binanın Boya,Badana ve Onarımı 70 Binanın Dış Cephesine Mastik Yapılması 14 71 Binanın Dış Cephesinin Mermer Mineralit İle Kaplanması 16 72 Binanın Dış Cephesinin Tadilatı 73 Binaya Topraklama ve Paratöner Takılması 74 Biyolojik Arıtma Tesisi 75 Bordür,Banket,Tretuvar ve Asfalt Temizliği (Makinalı) 76 Bordür-Tretuvar ve Müteferrik Yol İnşaatı (Üçü Birlikte) 77 Boya ve Badana İleri (Bina) 18 78 Buhar Santrali (Komple) 79 Buharlı Kazan Onarımı Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 80 Cadde ve Sokakların Baca ve Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi 15 81 Cam Sera İnşaatı 9 82 Cami Minaresi İnşaatı a) Malzemeli Betonarme 10 b) Malzemeli Yontma Taş 20 83 Cami Onarımı 84 Cevher Arama ve Çıkarma İşi (Makinalı) 5 85 Çamaşır ve Bulaşık Yıkama İşleri 86 Çarşı Onarım İşi 12 87 Çatı Onarımı 88 Çatı Yenileme İnşaatı 89 Çatıların Alüminyum İle Kaplanması 90 Çatının,Çatı ve İniş Oluklarının Temizliği (Makinasız) 35 91 Çelik Borulu Sulama Kanalının Onarımı 92 Çelik Çatı Onarımı 93 Çelik Konstrüksiyon Bina Hangar, Fabrika Vb. 94 Çelik Silo Boyanması a) Makinalı 16 b) Makinasız 30 95 Çeşitli Saç Kaporta Kaynak ve Pres İmali 96 Çevre Duvarının Harpuştasının Mozaik Kullanılarak Onarımı (Yapımı) 14 97 Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatılması 98 Çevre Nöbetçi Kuleleri Onarımı 99 Çıkan Malzemenin İşverene Verilmesi Koşuluyla Fabrikanın Yıkımı ve Sökümü 23 100 Çimento Değirmeni Boyun Yataklarının Yağlanması 101 Çimento Fabrikalarında Paketleme İşi (Çimentoların Torbalanması ve Silolara Doldurulması İle İstiflenmesi (Makinasız) 102 Çimento Fabrikalarının Soğutma Kulesine Elektro Filtre Vantilatörü Takılması İle Baca Tesisi  İşi 103 Çimento Fabrikalarının Soğutma ve Kovalı Bantlarının Bakımı

32 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 104 Çimento Silosunun Taban ve İç Yan Cıdar Temizliği 35 105 Çocuk Parkı Düzenlenmesi 15 106 Çok Katlı Otopark Kalıp-Beton İşi 16 107 Çöp Toplama (Makinasız) ve Nakliye 30 108 Dekorasyon İşleri 11 109 Demiryolu Alt Geçit ve Çevre Yolları Kavşak Düzenleme İşi 10 110 Demiryolu Alt Yapı İnşaatı 6 111 Demiryolu, Travers ve Ray Ferşi 8 112 Deniz Tahkimat  İnşaatı 113 Denizaltı Akü Şarj Sistemleri İnşaatı 114 Denizaltı İskelesi İnşaatı 115 Dere Onarımı (Sel Hasarlı) a) Makinalı b) Makinasız 20 116 Dere Temizliği 117 Dolgu Savak İnşaatı 9 118 Dolu Hendeklerin ve Tıkalı Sanat Yapılarının Temizlenmesi 119 Döner Fırının Tuğlalarının Sökülmesi ve Örülmesi 120 Drenaj Kanalı İnşaatı 121 Drenaj ve Kurutma İşleri 122 Duvar İnşaatı Kargir -Taşduvar 18 Beton - Betonarme 123 Duvar Üzerine Demir Korkuluk Yapılması 12 124 E.N.Hattında Boşa Çıkan Direk ve Tellerin Demontajı, İstiflenmesi İle Nakliyesi 125 Eğitim ve Dinlenme Tesisi İnşaatı 126 Ekim ( İşçi İle ) (Fidan Üretim Çalışmalarında) 40 Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 127 Ekim ( Makinalı ) (Fidan Üretim Çalışmalarında) 25 128 El İle Ot Çapalanması ve Biçilmesi 35 129 El ve Kompresörle Kazı Yapılması İşi 130 Elektrik Ana Besleme Hatlarının Onarımı 10 131 Elektrik Ana Dağıtım Panolarının Tadilatı 12 132 Elektrik Ana Dağıtım ve Kompanzasyon  Panolarının Yapımı 133 Elektrik Enerji Temini İşi (Enerji Nakil Hattı) TRP (Trafo İstasyonu) AGŞ (Alçak Gerilimli Elektrik Şebekesi) 8 134 Elektrik Motoru ve Blover Montajı 135 Elektrik Sisteminin Enterkonekte Sisteme Bağlanması İşi 6 136 Elektrik Tesisatı (Bina) 137 Elektroliz Hücresinin Komple Refrakter Örümü İşi 13 138 Elektropompaj Tesisatı İnşaatı 5 139 Elevatör ve Benzeri Sistem İle Tahmil Tahliye İşleri 140 Endeks Okuma İşi 30 141 Endüstri Tesisleri İnşaatı B.A. Silolar İnşaatı B.A. Soğutma Kuleler ve Bacalar İnşaatı Teknolojik Montajlar 142 Enerji Hattı Direk İmal ve Montajı (Tel Çekimi Yok) Beton Direk (Direk İmali Fabrikasyon) Kaynaklı Demir Direk Galvanizli, Civatalı, Demir (Çelik) Direk ( Direk İmali Fabrikasyon 143 Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi 144 Esanjör Dairesinin Onarımı 145 Eskavatör İle Kömür Kurutma ve Kırma İşleri (Makinada) 3 146 Eski-Eser Görünümlü Bina İnşaatı 147 Et ve Süt Entegre Tesisi İnşaatı ve Montajı 9 148 Fabrika Binaları İnşaatı a) Tam Prefabrik Fabrika Bina İnşaatı b) Yarı Prefabrik Fabrika Bina İnşaatı 7 149 Fabrika Elektrik Kuvvet Tabloları İmal ve Montajı 4 150 Fabrika Elektrik Kuvvet Tesisat İnşaatı

33 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 151 Fidan Dikimi ve Dikenli Tel Çekimi 9 152 Fidanlık Bakımı İşi 45 153 Fileli Servis Peçetesi Yapımı 20 154 Fırın İnşaatı (Ateş Tuğlası ve Harç Kullanılarak) 155 Fıskiyeli Havuz İnşaatı 15 156 Fosseptik ve Rögar Onarımı 25 157 Fotosel Kapı Yapımı 158 Futbol Sahasının Çimlendirilmesi 10 159 Futbol Sahasının Çimlendirilmesi ve Dolgu Tribün İnşaatı 160 Galvanizli Direk İmali, Montajı ve Tel Çekimi İşi 8 161 Gemi Onarımı (Kaynak ve Elektrik İşleriyle Boyama,Raspalama ve Çapaklama İşleri) 162 Gemilerin Temizliği İşi 163 Göletler 4 164 Gözetleme Kulesi 165 Granit Döşeme Kaplama İşi 166 Grodoni Teras Yapımı 40 167 Haddehanelerin Bakımı ve Onarımı (Makinalı ve Malzemeli) 12 168 Hait Onarım (Elektronik Data Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi) 6 169 Halı Saha ve Sosyal Tesisi Yapımı 170 Halı Sahaya Halı Döşenmesi (Malzemeli) 171 Halı Spor Sahası Yapımı (İnşaatı) 172 Ham Petrol Boru Hattı ve Atık Su Sistemi İnşaatı 173 Hamam Onarımı 174 Hammaliye İşi (Tahmil-Tahliye-İşçilik Ağırlıklı) 175 Hangar Kapısı ve Apron Kaplama İşi 176 Harita Alımı İşleri 14 177 Hasarlı Oto Korkuluklarının Tamiri ve Yollara Montajı 178 Hastane Oksijen ve Elektrik Tesisatı İşi 179 Hava Alan, Havuz Rehabilitasyon İşi (Apron Rehabilitasyonu) 180 Hava Alanı Pat Sahalarının Onarımı 7 181 Hava Meydanları İnşaatı 182 Hava Radar İkmal İnşaatı 183 Hava Üssü Kaplamalı Sahaların Onarımı ve Ana Pistte Grooving İşleri Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 184 Hava Üssü Taksi Yolu Banket Restorasyonu İnşaatı 5 185 Havaalanı Kule İnşaatı a) Radar ve Haberleşme Sistemi Dahil b) Radar ve Haberleşme Sistemi Hariç 9 186 Havai Hat Demontaj İşi 15 187 Havai Hat Toplanması a) Makinalı 6 b) İnsan Gücü 20 188 Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina) 8 189 Hayvan Barınaklarının Onarımı 190 Helezonik Engel Telinin Montajı (Tel Çekimi) (Tel İdareye Ait) 25 191 Her Türlü Stablize İşleri (Hazırlama,Nakil,Figüre,Serme,Sıkıştırma) 4 192 Her Türlü Yapı Restorasyon İşleri (Cami,Minâre,Türbe,Çeşme Vb) 193 Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı ( Kapak, Cebri Boru Vb.) 12 194 Hidrofor Sistemi İle Su Deposu İnşaatı ve Ana Dağıtım Borularının Değişimi 195 Hizmet Binası İle Çevre Temizliği (Makinasız) 35 196 Islak Hacimler Onarımı 197 İçme Suyu Abone Bağlantısı 198 İçme Suyu Borularının Onarımı 199 İçme Suyu Elektrik Tesisi İşi 200 İçme Suyu İnşaatı 201 İçme Suyu Kaçak Tespit Çalışmaları 202 İçme Suyu Katodik Koruma Tesisi İşi 203 İçme Suyu Toplama Odasında Kaptaj, Drenaj ve Tesisat Montajı İşi 204 İçme Suyu, Arıtma Tesisi İnşaatı 205 İglo Tipi Cephanelik İnşaatı 7 206 İhata ve İstinat Duvarları İnşaatları a) Kargir 18 b) Beton ve Betonarme 207 İlave Usturmaca İnşaatı

34 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 208 İplik ve Elyaf Ünitesine Boru ve Makina Montajı 13 209 İskele Onarımı 7 210 İstinat Duvarı Onarımı a) Kargir 18 b) Beton ve Betonarme 9 211 İşçi Gücü İle Canlandırma Kesimi Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 30 212 İşçi Gücü İle Tekne Tipi ve Akıtıcı Teras Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarından) 40 213 Jeotermal Su Üretim ve Taşıma Hattı 214 Jeotermal Su Üretimi, Jeotermal Isıtma ve Su Soğutma Sistemi İnşaatı 15 215 Kale Onarımı 25 216 Kalorifer Kazanlarının Fuel-Oil Sisteme Dönüştürülmesi 10 217 Kalorifer  Tesisatı (Bina) 218 Kalorifer Tesislerinin Bakımı,Onarımı ve İşletilmesi 219 Kalorifer Yakımı (İşin Sözleşmesinde Çalışacak İşçi Sayısı Belirlenmemiş İse) 220 Kanalizasyon İnşaatı 8 221 Kanalizasyon Onarımı 222 Kanalizasyon Temizliği (Makinasız) 35 223 Kanalizasyon ve Fossepdik Tesisi İnşaatları 224 Kanalizasyon ve Rögarların Bakımı Vs Onarımı 20 225 Kapalı Garaj İnşaatı 226 Kapalı Spor Salonu İnşaatı 227 Karayolunun Kışlık Bakımı ve Temizliği 228 Katı Atıkların Düzenli Depolama Alanı İnşaatı (Makinalı) 229 Kavşaklarda Havuz Yapılması 230 Kaya Dolgu İşi 6 231 Kazan Dairesi Tesisatı ve Brülör Onarımı İşi 232 Kesici Ölçü Kabini Montajı 233 Keson Kuyu Açılması İşleri 234 Kompanzasyon Tesisatı İnşaatı 3 235 Kömür İstihsali (Makinalı) 236 Kömürlerin Kırılması,Elenmesi İstiflenmesi,Taşınması Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 237 Köprü İnşaatları a) Betonarme Köprü 9 b) Çelik Köprü 10 c) Kargir Köprü 18 238 Köprü Korkuluklarının Yıkanması Temizliği (Makinasız) 30 239 Lambrilerin Bakımı ve Onarımı 15 240 Liman Mendirek Onarım İnşaatı 241 Limanlar ve Barınaklar İnşaatı 6 242 Mahalle Ana Arterlerinin Vakumlu Süpürge İle Süpürülmesi {Makinalı) 243 Mahalle Meydanı Düzenleme ve Çeşme İnşaatı 8 244 Mahalle ve Sokakların Temizlenmesi ve Çöplerin Toplanması İlenakliyesi (Makinalı) 20 Makinalı Kazı ve Dekapaj İşleri 3 246 Merdiven Basamaklarının Karo İle Kaplanması 247 Mevcut Bina Yangın Merdiveninin Yeniden Yapılması ve Merdivene Açılan Yerlere Kutu Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması 12 248 Mezar İnşaatı 249 Misafirhane Tesisi İşleri (Dekorasyon) 250 Mlüşavirlik ve Proje Hizmetleri 26 251 Müşterek Tesisat (Bina) 252 Nakliye İşleri 4 253 Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları 254 Ocaktan Dolomit Veya Kuvarsit Temini 255 Ocaktan Taş Çıkarma, İşyerine Nakli ve İşyerinde Makinasız Kırılması 21 256 Ocaktan Taş Çıkarma, Makina İla Kırılması ve Yerine Nakli 11 257 Odun Yükleme, Boşaltma ve Nakliyesi 258 Organize Sanayi Bölgesi Veya Toplu Konut Alt Yapı İnşaatı 259 Orman Erozyon Kontrolü İnşaatı 35 260 Orman İçi Ağaçlandırma (İşin Bir Bölümü Makinalı) 261 Orman Sahasının Fidan Dikimine Elverişli Hale Getirilmesi (Diri Örtü Temizliği, Yangın ve Emniyet Yolu İle Toprak İşleme İşleri-Makinalı)

35 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 262 Orman Ürünlerinin Depoda İstifi (Makinalı) 10 263 Ot Alma, Çapa Sürgün Kontrolü Bakım İşi (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 30 264 Ot Biçilmesi (Makinalı) 265 Ot Ekimi, Tohum Ekimi (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 25 266 Ot ve Sap Balyalama İşi 267 Oto Korkuluk Montajı 7 268 Otobüs Durağı İnşaatı 12 269 Otomatik Kapı Montajı 270 Otopark Yapılması 271 Öğrenci Sıra Yapımı İşi 15 272 Ön Arıtma Tesisi 9 273 Ön Cephelerde Bina Çelik Makaslarının Boyanması (İthal Boya İle) 274 Paratoner İnşaatı 275 Park Alt Yapı İnşaatı 276 Park Havuzu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi 18 277 Park ve Bahçenin Düzenlenmesi ve Bakımı 278 Park Yapımı 279 Parke Kaldırım Döşeme İşleri 280 Parkların Bitkisellerinin ve Tesisatlarının Bakımı ve Onarımı 281 Pazar Yeri Tadilat İşi 282 Plastik İmalat ve Isı Yalıtımlı Panel İle Cephe Kaplama İşi 283 Plexglas  Yemek Masası Üstü Yapımı ve Montajı 284 Portatif Tribün İnşaatı 285 Ptt.Radyoling Plon İnşaatı 286 Rafineri Su Hatlarının Bakım ve Onarımı 287 Rafineri Tankının Gövde Saçlarının Değiştirilmesi İle Kumlama ve Boyanması İşi (Malzeme Dahil) 288 Rafineri ve Petrokimya Tesisleri 289 Rafineride Ki Asit ve Kostik Sahalarının Anti Asit Malzeme İle Kaplanması 290 Rafinerinin Kuvvet Santralinin Eski Kazanlarının Sökümü İşi 23 291 Refüj Aydınlanma Direklerinin (Beton) Değişimi 6 Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 292 Refüj Bordürü Dizilmesi ve Refüj Toprağının Nakli ve Düzeltilmesi 9 293 Refüj İnşaatı 7 294 Regülatörler 12 295 Renk Değişimli Süs Havuzları İnşaatı 8 296 Renkli Özel Kilit Taş Yapımı İşi 25 297 Repikaj (Fidan Üretim Çalışmalarında) 30 298 Restaurant Kafeterya İnşaatı 299 Rıhtım İnşaatı İle Dolgu İşleri 300 Sabit Asfalt Tankları,Boru Yapımı ve Bunların İzolasyonu İşleri 10 301 Sac Bacaların Temizliği (Yatay Boruların Sökülmesi, Temizlenmesi, Yağ ve Ziftlerin Yakılması İle Yerine Montajı) 302 Saha Tanzimi ve Betonlama İşleri 303 Sahil Kollektör Temizliği ve Onarımı 304 Sahil Yolu Bölgesinin Anroşman İnşaatı 305 Saman Balyalama İşi 15 306 Sanat Yapıları (Menfez Geçitler,İstinat Duvarı, Tahkimat Vb) 307 Selevir Sulamasının Bakımı ve Onarımı a) Makinalı b) İnsan Gücü İle 20 308 Seramik Dekorlama İşi a) Fabrikasyon Seramik Kullanılırsa b) Sanatsal Seramik Kullanılırsa 309 Sert PVC Profil İle Isıcam Takılması 310 Sifonlar 311 Sıhhi Tesisat (Bina) 312 Silis (Döküm) Kumunun Temini ve Nakli 313 Sinyalizasyon Tesisi İşleri 314 Soğuk Hava Deposu İnşaatı 315 Söküm ve Ambalajlama (İşçilik + Makinalı )(Fidan ve Üretim Çalışmalarında) 316 Söküm ve Ambajlama ( Makinalı ) (Fidan ve Üretim Çalışmalarında) 317 Spor Tesisi İnşaatı

36 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 318 Su Artıma Tesislerinin Tadilatı 10 319 Su Borusu Paket Tipi Buhar Kazanının Onarım İşi 15 320 Su Borusu (PVC Boru İle) Döşenmesi İnşaatı 6 321 Su Deposunun Bakımı ve Onarımı 12 322 Su İsale Hattı İnşaatı 323 Su Kulesi Onarımı 324 Su Soğutma Kulesi İmalatı ve Montajı 325 Su Sondaj ve Enjeksiyon İşleri 326 Su Tankı İmalatı 11 327 Su Tasfiye Tesisi ve Su Deposu İnşaatları 328 Su Yolunun Temizlenmesi (İnsan Gücü İle) 50 329 Sulama Şebekesi ve Regülatör İnşaatı (Klasik Sistem Makinalı) 330 Sulama Tesisi Veya Kanalı İnşaatları a) Klasik Sistem b) Borulu Sistem c) Kanalet Sistemi 9 d) Sprinker Sistem 331 Suni Çim Saha İnşaatı 332 Sur Onarımı, Restorasyonu İle Çevre Düzenlemesi 25 333 Superfosfat Fabrikası NPK-1 Tesisi İlave Elek İmal ve Montajı 334 Şehir Eıektrik Tesisatı İnşaatıı ( Köy Kasaba Dahil) a) Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon) b) Kaynaklı Demir Direkli 8 335 Şehir Havagazı Tesisatı İnşaatı 336 Şehiriçi Ankesör Kabini Yapımı 337 Şehiriçi Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı (%50'ye Kadar Malzemeli) 338 Tahmil Tahliye İşleri (Karada ve Limanda) a) İnsan Gücü İle Makinasız 40 b) Makinalı 7 339 Tank Boyama ve Temizleme İşi 340 Taş Bordür İmali 341 Taş Kırma İşleri a) Makinalı b) Makinasız Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 342 Taş Ocaklarında Galeri Açılması (Makinalı) 8 343 Teknolojik Kalıplı ve Hazır Betonlu Prefabrik Elemanlı Su Arıtma Tesisi Pompa İstasyonları ve Yaklaşım Yolları İnşaatı 6 344 Tel Örgü İşleri (Kafes Tel Vb) 9 345 Telefon Santral Binalarının Elektrik ve Çevre Topraklama İşi 10 346 Telekominikasyon Tesisi İşleri 5 347 Televizyon Kulesi İnşaatı 348 Temel Kazık İşleri (Fore, B.A.Çakma,Çelik) 349 Tenis Kortu Sahası Yapımı 350 Terma, Plastik Boya İle Yol Çizimi ve Soğuk Yol Çizgi Boyasının Silinmesi, a) Malzeme Makina Dahil b) Malzeme ve Makina Hariç 25 351 Termik Santralin Kazan Dairesinin Yenilenmesi (Revizyonu) 352 Termik Santralinin Kömür Kanallarının Onarımı 353 Termik Santrallar İnşaatı a) Komple İnşaat b) Elektro Mekanik Techizat Montajı C)Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri 354 Terzilik İşleri 20 355 Tohum Çıkarma (Fidan Üretim Çalışmalarında) 366 Tonos Yapımı İşi 357 Toprak Yüzeyli Antreman Sahası İnşaatı 12 358 Tören Alanının (Zemin) Mermerle Kaplanması. 359 Trafik İşaret Levhaları İçin Taşıyıcı Ünite (Portik) Direk Yapılması ve Montajı a) Makinalı b) Makinasız 14 360 Trafo Merkezleri Montajı a) Bina Tipi b) Direk Tipi c) Şalt Tesisi 7 361 Tretuvar Onarımı 362 Tribün İkmal İnşaatı (Betonarme) 363 Tuz Yığın Yeri Islahı 15

37 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 364 Tünel İçine Seramik Kaplama İşi a) Malzemesiz 30 b) Malzemeli 10 365 Tünel Kalıp Sistemi İle Yapılan Bina İnşaatı 7 366 Tüneller ve Metrolar a) 10 M2 Küçük Alanlar 9 b) 10 M2 Büyük Alanlar 5 367 Tüp ve Kap Doldurma (Fidan Üretim Çalışmalarında) 25 368 Tütün Yükleme, Nakli ve Boşaltılması İşi (Yükleme İnsan Gücü İle) 369 TV.Binası ve Stüdyo İnşaatı 8 370 Uzay Sistemli Çelik Çatı İnşaatı 15 371 Ürün Silosunun İç Yüzeyinin Kumlanması ve Boyanması 372 Varyant Yol İnşaatı 373 Yağmur Oluklarının Onarımı 374 Yağmurlama Sistemi İle Hububat Sulaması 375 Yağmur Suyu Baksı Deplase Hattı İnşaatı 376 Yalıtım (İzolasyon) İşleri 12 377 Yangın Alarm Tesisinin Yenilenmesi 378 Yangın Havuzu İnşaatı 379 Yanık Orman Sahasının Örtü Temizliği 20 380 Yapıların Restorasyonu 381 Yaya Ulaşım Bölge Düzenlenmesi İşi 14 382 Yemek (Tabldot) İşleri 383 Yemekhane Tanzimi İşi 384 Yer Üstü Geniş Hat Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi 385 Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, Telefon Vb.) a) Makinalı 3 b) Elle (Makara) 6 Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 386 Yeşil Alanların Bakımı ve Gübrelenmesi 12 387 Yol Aydınlatılması İşi 10 388 Yol Bakım,Onarımı ve Müteferrik İşler 7 389 Yol Çevre (İstinat) Duvarı İnşaatı, Aydınlatma ve Dolgu İşleri 390 Yol Çevresi Yeşil Alanlarının Düzenlenmesi 25 391 Yol İnşaatı 4 392 Yol Şebeke Planı 393 Yol Tamiratı 394 Yol, Yağmursuyu, Istinat Duvarı, Asfalt ve Yaya Kaldırımı Düzenleme İnşaatı 395 Yolcu Gemisi Tatlı Su Tanklarının Boyanması 15 396 Yollara Asfalt Yama İşleri a) Malzemeli b) Malzemesiz 397 Yollara Izgara Yapılması, Asfalt Dökülmesi İle Tretuvar ve Düzenleme İnşaatı 9 398 Yollara Kardireklerinin Dikimi a) Makinalı 5 b) Makinasız 20 399 Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (Komple) a) Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon) 6 b) Kaynaklı Demir Direkli 8 c) Galvanizli Civatalı (Demir) Çelik Direkli (Direk İmali Fabrikasyon) 400 Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı

38 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1 Ağaç dikimi (makinasız) 40 2 Ağaç dikimi (makinalı) 10 3 Ağaç kesimi (yükleme  ve nakliye dahil) (makinasız) 20 4 Ağaç kesimi (yükleme  ve nakliye dahil) (makinalı) 5 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 30 6 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 7 Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı - arazöz) 8 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız) 35 9 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı) Ağaçtan kozalak toplama 11 Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı) 12 Arazi sulaması (işçi ile ark açarak) 13 Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 14 Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 15 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı) 16 Aşı çalışması 17 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 18 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 19 Biçer Döver ile hasat Budama işi (makinasız) 45 21 Budama işi (makinalı) 22 Çobanlık Hizmetleri 23 Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 24 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı) 25 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız) 26 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı) 27 Fidan Dikilmesi   a) Fidanların İdarece verilmesi halinde b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde 28 Fidanlık bakım işi 29 Futbol sahası çimlendirilmesi işi Halı döşenmesi (spor sahalarına) Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 31 İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile) 25 32 İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8 33 Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı) 10 34 Ot - saman - sap balyalama işi (makinalı) 35 Ot alma - ot biçilmesi (makinasız) 40 36 Ot alma - ot biçilmesi (makinalı) 37 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 38 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı) 7 39 Park,  refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması 20 Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 41 Süt Sağımı a) Makinasız 30 b) Makinalı 6 42 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ile ve makinalı) 43 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 15 44 Şelale inşaatı 45 Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 46 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinasız) 47 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinalı) 48 Teraslama (makinasız) 49 Teraslama (makinalı) 50 Yanık orman sahası örtü temizliği 51 Fidanların araziye dağıtımı 52 Çalı dikimi a)Çalı idarece verilirse b)Çalı yükleniciye ait ise 9

39 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ 1 Akaryakıt depolama tankları tesisi 9 2 Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 3 Akaryakıt tankları katodik koruma, izolasyon ve boya 4 Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) 8 5 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12 6 Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dahil) 7 Rafineri ve petro kimya tesisleri Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı (komple) Akaryakıt boru hattı inşaatı (komple) 10 Ham petrol boru hattı inşaatı (komple) BARAJ - GÖLET - SULAMA Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj), komple (dolgu tünel savak) Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu tünel savak) Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu tünel savak) Dolu savak inşaatı Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi Regülatör inşaatı Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (borulu sistem) Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 11 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem) 13 Baraj onarımı (beton) 14 Baraj onarımı (toprak dolgu) Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV  ve  Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,Eski Eser vb.) 1 BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı genişletme işleri 8 2 BİNA - Ahşap kaplama işi 11 3 BİNA - Ahşap parke yapılması 15 4 BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9 5 BİNA - Aerodinamik laboratuvar inşaatı 6 BİNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı 12 7 BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10 BİNA - Andezit plak taş  döşenmesi BİNA - Anıt mezar inşaatı BİNA - Asansör revizyonu 13 BİNA - Asansör tesisatı 14 BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi BİNA - Banko yapılması işi 16 BİNA - Bayrak direği yapılması 17 BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit) 18 BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 19 BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 20 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 21 BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi 22 BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 23 BİNA - Elektrik tesisatı 24 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 25 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 26 BİNA - Granit Plak döşenmesi 27 BİNA - Su basman altı temel imalatı 28 BİNA - İnce inşaat (kabası biten inşaatın tamamlanması ) 29 BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması

40 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 30 BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi 10 31 BİNA - Yarı prefabrik (% 50'den az) inşaat 7 32 BİNA - Tam prefabrik (%50'den fazla) inşaat 6 33 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat 34 BİNA - Betonarme karkas inşaat 9 35 BİNA - Yığma inşaat 12 36 BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi 37 BİNA -  Karot alma 38 BİNA -  Laminat parke döşemesi 39 BİNA -  Paratoner tesisatı  işi 40 BİNA -  Çatı veya terasın kurşun kaplaması 41 BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 42 BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 43 BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8 44 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 45 BİNA - Traverten kaplama 46 BİNA - Boya veya badana yapılması 15 47 Büst yapımı 25 48 Cami minaresi inşaatı (betonarme) 49 Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 50 Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16 51 Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 52 Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 53 Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 54 Çatıların alüminyum ile kaplama işi 55 Çelik çatı yapımı 56 Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)   57 Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 58 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri  (kumlama hariç) 59 Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı 60 Çimento fabrikası komple inşaatı  (mekanik, elektrik montaj dahil) Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 61 Çok katlı otopark inşaatı 9 62 Dekorasyon işleri 11 63 Demir korkuluk yapılması 10 64 Dış cephede mermer kaplama 12 65 Doğalgaz santrali inşaatı (komple)   7 66 Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 35 67 Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar) 68 Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 69 Endüstri tesisleri inşatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8 70 Eski eser görünümlü bina inşaatı 71 Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6 72 Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 73 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20 74 Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 75 Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 76 Fotosel, otomatik kapı yapılması 77 Güneş enerjisi tesisatı işi 78 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 79 Hasır çelik 80 Hazır beton 1.5 81 Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makinalı)   5 82 İzolasyon işleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü) 83 İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 84 Kalorifer tesisatı 85 Kapalı garaj inşaatı 86 Kapalı spor salonu inşaatı 87 Kapı doğramaları yenilenmesi 88 Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi

41 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 90 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25 91 Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10 92 Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 93 Mezarlık bakımı 40 94 Mezbaha inşaatı (komple) 9 95 Müşterek tesisat (bina içi) 8 96 Otomatik kontrol tesisatı 7 97 Brülör tesisatı 98 Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı 99 Mutfak tesisatı 100 PVC yer döşemesi, jeotekstil kaplama 5 101 PVC profil, ısıcam temini ve takılması 102 Sera inşaatı  (çelik konstrüksiyon ile) 103 Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)  a) Malzemeli                      b) Malzemesiz 35 104 Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 105 Sıhhi tesisat (daire içi) 106 Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 107 Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 108 Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15 109 Stadyum içinde tartan pist yapımı 110 Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6 111 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makinalı) 112 Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) 113 TV kulesi inşaatı (betonarme) 114 TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon) 115 Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 116 Yürüyen merdiven tesisi 117 Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 118 Her türlü tarihi yapının restorasyonu 20 119 Çeşitli bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple) 13 120 Sıhhi tesisatı onarımı 12 Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 121 Sıhhi tesisatı onarımı 10 122 Müşterek tesisat onarımı 12 123 Havalandırma ve klima tesisatı 8 124 Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 13 125 Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 126 Brülör tesisatı onarımı 127 Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odaları dahil) 128 Çamaşırhane tesisatı onarımı 129 Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 130 Elektrik tesisatı onarımı 131 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) a)Makineli   b)Makinesiz 35 132 Ahşap yapı karkası 15 133 Bilgi teknoloji sınıfları alt yapı inşaatı 9 DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK 1 Balık üretim tesisi inşaatı 2 Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı 5 3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı 4 Deniz tahkimat inşaatı Deniz iskele inşaatı 6 Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 7 Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı) Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı) 18 Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 11 İskele onarımı Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 14 Liman ve balıkçı barınağı inşaatı Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 16 Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı 17 Usturmaca yapılması İskele, köprü, liman, vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması  20

42 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % ELEKTRİK - MONTAJ 1 Ag - Og elektrik tesisi bakım  onarımı 9 2 Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi 3 Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18 4 AG - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri a) Beton direkli 6 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli c) Kaynaklı demir direkli 8 5 Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15 Ana besleme hatlarının onarımı 7 Ana dağıtım panolarının tadilatı 10 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) Armatür montajı Bara imali ve montajı 11 Bilgisayar yazılımı 20 12 Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 13 Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 14 Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30 16 Endeks okuma işi 17 Enerji nakil hattı tel çekimi işi Enerji temini, trafo postası (TRP),  alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 19 Giriş kontrol sistemi tesisi Güvenlik kamera sistemi tesisi 21 Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 22 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple) a) Direk imalatı fabrikasyon                                  b) Direk imalatı yükleniciye ait 23 Havai  hatların yer altına alınması (komple) 24 Jenaratör revizyonu 25 Jeneratör montajı 26 Kapalı devre TV sistemi 27 Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 28 Kesintisiz güç kaynağı montajı 6 29 Kompanzasyon tesisi 30 Kumanda panosu içi işlemleri 10 31 Kablo tavası döşenmesi 8 32 Pano imali ve montajı 33 Panolara besleme hattı çekilmesi 7 34 Radyolink İnşaatı 35 Sayaç sökme, takma işleri 36 Telefon santrali montajı 37 Telekomünikasyon tesisi işleri 38 Topraklama tesisatı 39 Tranşe arıza işi (komple) 9 40 Trafo merkezleri montajı a) Bina tipi b) Direk tipi c) Şalt tipi 41 Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç) 42 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) HAMMALİYE    1 Hammaliye işi HAVAALANI   Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4 2 Hava Alanı (beton pist yapımı) 3 Hava Alanı (bina inşaatı) Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 5 Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler Hava Alanı ısı merkezi inşaatı Hava Alanı radar ikmal inşaatı Hava  Alanı taksi yolu onarımı Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu  çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 11 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)

43 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik arıtma) 1 Atıksu arıtma tesisi 9 2 Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8 3 Betonarme rögar kapağı imali 7 4 Biyolojik arıtma 5 Boru tazyik testi 6 İçme suyu abone bağlantısı 15 İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı) 10 İçme suyu katodik koruma tesisi İçme suyu  kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı 11 İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 12 İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple) 13 İçme suyu elektrik tesisi işi 14 İksa (imalat dahil) Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 16 Kanalizasyon temizliği  (baca ve rögarlar) (işçi ile) 40 17 Kanalizasyon temizliği borular  (makine, pompa ile) 18 Kollektör inşaatı 19 Kollektör temizliği (makinalı) 20 PVC su borusu döşenmesi (şebeke) 21 Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 22 Su deposunun bakım ve onarımı 23 Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 24 Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 25 Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 26 Su kuyusu açma (makinalı) 27 Su sondaj ve enjeksiyon işleri 28 Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % MADEN İŞLERİ 1 Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5 2 Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9 3 Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7 4 Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10 MAKİNE  - MONTAJ Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 16 Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6 Anten direği boyanması (verici istasyonu) 12 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı Baca filtresi temini ve montajı Baca filtresi temizliği 40 Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 8 Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 11 Buhar santralı (komple) Buharlı kazan onarımı 13 Çamaşırhane cihazlarını yenileme 14 Çelik borulu sulama hattının onarımı 15 Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18 Çelik konstrüksiyon demontajı 17 Çelik konstrüksiyon montajı Çelik silo-kovalı elevatör  yapımı 19 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı ( ton) 20 Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 35 21 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 22 Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 23 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) a) makinalı b) makinasız

44 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 24 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği 40 25 Demiryolu vagon bakımı ve onarımı a) malzemeli                                                  12 b) malzemesiz 30 26 Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9 27 Döner fırın inşaatı 20 28 Döner fırın revizyonu 29 Elektro pompaj tesisatı 8 Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10 31 Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15 32 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 33 Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 34 Gemilerin temizliği işi (makinalı) 35 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 36 Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 6 37 Hammadde temini işi 4 38 Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 39 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi Araç kiralanması 41 İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 42 Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 43 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 44 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 45 Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 46 Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 47 Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 48 Ön arıtma tesisi 49 Röntgen ile kaynak kontrolü 50 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı) 51 Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 52 Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8 53 Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15 54 Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6 55 Su tankı imalatı (saç) 10 56 Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7 57 Tambur bakım onarım ve kaplaması 12 58 Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 59 Termik santral kömür kanallarının onarımı 60 Yangın ihbar sistemi 61 Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi a) Tuğla idarece verilirse 35 b) Tuğla yükleniciye ait ise 20 62 Elektro motor ve blover bakım ve onarımı 63 Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 13 64 Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 65 Jeo-termal su üretimi, Jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 66 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi, vs. boya işleri) 9 67 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi NAKLİYE İŞLERİ 1 Nakliye  işleri 4 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK Amenejman plan yapımı 2 Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 3 Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14 Fotokopi, ozalit çekilmesi 5 Harita plan ve kadastro işleri (bilgisayarla) Müşavirlik hizmeti Proje yapımı (bilgisayarla) As-built proje yapımı TERZİLİK İŞLERİ İşçi gücü ile terzilik işi 40 Makine ile terzilik işi

45 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % TESİS İŞLETMESİ 1 Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 20 2 Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15 3 Beton santralı işletmesi (nakliye dahil) 10 4 İçme suyu, atıksu arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) 5 Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) 9 Tünel - Metro inşaatı enerji temini ve cer gücü 6 Tünel - Metro inşaatı katener sistemi 7 Tünel - Metro sinyalizasyon YOL - DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon ) Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma) Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama) Asfalt kaplama işleri (malzeme idareden) 8 Asfalt mıcırı temini ve nakli (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma ve yola nakli dahil) 11 Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) Asfalt sökülmesi (makinalı) Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı Asma köprü inşaatı 12 Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) Beton bordür, büz, parke imali Beton bordür döşenmesi Beton yol korkuluğu imali ve montajı 13 Beton yol yapımı 14 Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 16 Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 17 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ve kompresörle) 30 18 Demir yolu travers ve ray döşenmesi Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 19 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9 20 Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4 21 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 30 22 Fore kazık, betonarme çakma kazık, çelik çakma kazık 6 23 Greyderle reglaj yapımı 24 İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 25 İstinat duvarı onarımı (kargir) 18 26 İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 27 İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 28 Katlı kavşak inşaatı 29 Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8 31 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 32 Keson kuyu açılması (makine ile) 10 33 Keson kuyu açılması (işçi ile) 40 34 Köprü, menfez  içi temizliği (işçi ile) 35 Köprü, menfez  içi temizliği (makine ile) 36 Köprü inşaatı (betonarme) 37 Köprü inşaatı (çelik) 38 Köprü inşaatı (kargir) 39 Köprü inşaatı (kirişler prefabrik betonarme) 7 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 41 Köprü onarım işi (söküm, yıkım hariç ) a- Betonarme             b- Kargir 42 Köprü tabliye onarımı işi  (tabliye kaldırma işlemi dahil) 43 Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 44 Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 45 Oto korkuluk montajı (makinalı) 46 Oto korkulukları demontajı (hasarlı) 47 Oto korkulukları tamir ve montajı 48 Otopark yapılması (açık otopark, beton) 49 Otopark yapılması (çok katlı otopark)

46 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi
Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 50 Parke ile kaldırım ve yol yapımı 18 51 Prefabrik köprü inşaatı (% 50 den fazlası prefabrik) 6 52 Refüj, yol bordürü döşenmesi, refüj toprağı nakli ve düzeltilmesi işi 9 53 Renkli kilit taşı parke yapımı 54 Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 12 55 Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) 56 Sifon yapılması (münferit olarak inşa edilirse) 10 57 Sinyalizasyon tesisi  (karayollarında) 7 58 Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli  (işçi ile yükleme) 30 59 Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi 60 Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 61 Taş kırma işleri  (makinalı)   62 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 63 Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) 40 64 Trafik işaretlerinin bakım ve onarımı 65 Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 66 Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinalı) 5 67 Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinasız) 14 68 Tretuvar yapımı (beton) 8 69 Tretuvar yapımı (karo, plaka)    70 Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 71 Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 72 Yol bakım onarımı (beton yollarda) Sıra No İ  Ş   K  O  L  U Oran % 73 Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4 74 Yol hendek reglajı ve bakımı (makinalı) 75 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 76 Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi  (makinalı)   5 77 Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi  (makinasız)   20 78 Yol kenarlarına kenar dikmesi  (makinalı)   7 79 Yollara asfalt yama yapılması a) malzemeli                                                                                             b) malzemesiz 15 80 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalı) 6 81 Dekapaj - Kazı yapılması (Makineli), (nakliye hariç) 3 82 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması (nakliye hariç)  YÜKLEME - BOŞALTMA 1 Boşaltma, şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot müteahhitten) 12 2 Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) Yükleme, boşaltma (makine ile kum, çakıl, demir, profil, paket halinde tuğla, tankerle taşınan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kırmataş, anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, gaz beton) Yükleme, boşaltma  (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 40

47 UYGULANACAK BİRİM FİYATI
Hesaplamada kullanılan rakamlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleridir.   SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır.

48 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli I. SINIF 1989 69.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 I. SINIF A GRUBU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 54 2007 61 2008 65 2009 71 I. SINIF B GRUBU  94 105 112 123

49 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli II. SINIF  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 II. SINIF A GRUBU  2001 2002 2003 2004 2005 2006 149 2007 167 2008 178 2009 195 II. SINIF B GRUBU  205 230 245 268

50 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli III. SINIF A GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 334 2007 375 2008 399 2009 437 Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli III. SINIF  B GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 381 2007 427 2008 455 2009 498

51 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli IV. SINIF A GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 430 2007 482 2008 513 2009 561

52 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli IV. SINIF B GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 475 2007 533 2008 568 2009 622

53 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli IV. SINIF C GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 571 2007 640 2008 682 2009 746

54 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli V. SINIF A GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 708 2007 794 2008 846 2009 926 Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli V. SINIF B GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 858 2007 962 2008 1.025,00 2009 1.122,00

55 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli V. SINIF C GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 979 2007 1.098,00 2008 1.169,00 2009 1.279,00 Yapının Sınıf ve Grubu Yılı M2 Maliyet Bedeli V. SINIF D GRUBU  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.169,00 2007 1.311,00 2008 1.396,00 2009 1.528,00

56 YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI
AÇIKLAMALAR (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) 1-Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 2-Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2008 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2008 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 3-Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) 2-Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2009 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2009 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

57 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI I. SINIF YAPILAR Her cins yapı için (çok basit tarım binaları, basit barakalar, trafo, istinat duvarı v.b.) 1 SINIF A GRUBU YAPILAR -3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları -Basit kümes ve basit tarım yapıları -Plastik örtülü seralar -Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları -Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar -Yardımcı yapılar (Müştemilat) -Gölgelikler-çardaklar -Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları ve bu gruptakilere benzer yapılar. 1 SINIF B GRUBU YAPILAR -Cam örtülü seralar -Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları -Su depoları -İş yeri depoları ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF YAPILAR -Her cins yapı için (basit tek  konutlar, kule vb.) II. SINIF A GRUBU YAPILAR -Kuleler, ayaklı su depoları -Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları -Kayıkhane ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF B GRUBU YAPILAR -Pnömatik ve şişirme yapılar -Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı) -Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler -Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları -Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı beton ve çelik prefabrike depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri) -Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri -Jeoloji, botanik ve tema parkları -Mezbahalar ve bu gruptakilere benzer yapılar.

58 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI III. SINIF A GRUBU YAPILAR -Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları) -Katlı garajlar -Hobi ve oyun salonları. -Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz) -Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b) -Basımevleri, matbaalar -Soğuk hava depoları -Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil – asansörsüz ve kalorifersiz) -Benzin istasyonları -Kampingler -Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane) -Semt postaneleri ve bu gruptakilere benzer yapılar. III. SINIF B GRUBU YAPILAR -Kreş-Gündüz bakımevleri -Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) -Entegre tarımsal endüstri yapıları -İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) -Gençlik Merkezleri -Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları -Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler -Temel eğitim okulları -Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri -Jandarma ve emniyet karakol binaları -Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri) -Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü) -Halk evleri -Pansiyonlar -150 kişiye kadar cezaevleri -Fuarlar -Sergi salonları -Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli) -Marinalar -Gece kulübü, diskotekler -İtfaiye kurtarma istasyonları -Misafirhaneler -Büyük çiftlik yapıları ve bu gruptakilere benzer yapılar.

59 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI IV. SINIF A GRUBU YAPILAR -Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) -Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç) -Liman binaları -İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) -Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli) -150 kişiyi geçen cezaevleri -Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri -Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri -İbadethaneler (Dini yapılar 1000 kişiye kadar) -Entegre sanayi tesisleri -Aqua parklar -Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) -Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) -Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları -Büyük alışveriş merkezleri -Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri -Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli) ve bu gruptakilere benzer yapılar. IV. SINIF B GRUBU YAPILAR -İş Merkezleri -Araştırma binaları ve laboratuarlar -Metro istasyonları -Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları -Büyük postaneler (merkez postaneleri) -Otobüs terminalleri -Satış ve sergi binaları (showroomlar) -Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları) -Banka binaları -Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf moteller) -Normal radyo ve televizyon binaları -Özelliği olan genel sığınaklar ve bu gruptakilere benzer yapılar.

60 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI IV. SINIF C GRUBU YAPILAR -Hastaneler (150 yatağa kadar) -Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları -Bakanlık binaları -Yüksek öğrenim yurtları -Arşiv binaları -Radyoaktif korumalı depolar -Büyük Adliye Sarayları ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF A GRUBU YAPILAR -Radyo-Tv İstasyonları -Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi -Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar -Borsa binaları -Üniversite kampüsleri -Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar -Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan) ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF B GRUBU YAPILAR -Kongre merkezleri -Müze, sergi kütüphane kompleksleri -Olimpik spor tesisleri – hipodromlar -Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları -Havaalanları -İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde) ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF C GRUBU YAPILAR -Hastaneler (150 yatağın üstündeki hastaneler ve özelliği olan ihtisas hastaneleri) -Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) -Büyük radyo ve televizyon binaları ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF D GRUBU YAPILAR -Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri -Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar ve bu gruptakilere benzer yapılar.

61 Özel bina inşaatlarındaki uygulamayı iki aşamaya bölebiliriz
Özel bina inşaatlarındaki uygulamayı iki aşamaya bölebiliriz. Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama, ikinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.

62 ÖN DEĞERLENDİRME (ARAŞTIRMA) ÜNİTECE (DOSYA MEMURUNCA) YAPILAN İŞLEMLER

63 SGK Merkez Müdürlüğü tarafından asgari işçilik uygulamasına esas ön değerlendirme işlemi yapılabilmesi için; İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması, Tescil edilmiş olmakla birlikte yasal süre içinde Kurum’a bildirimde bulunulması gerekmektedir.

64 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerleri hakkında Ünitece yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Bina inşaatı işyerlerinde, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

65 Ünitece yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden bulunan; gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bina inşaatı işyerlerinde hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

66 İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra müfettiş tarafından inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır .

67   Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda Kurum Denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının tarafından inceleme yapılır.

68 01.05.2004 Tarihinden Sonraki Uygulama
Yapımına tarihinden sonra başlanılan, veya tarihinden sonra başlandığı halde tarihinden sonra bitirilen binaların maliyetinin hesaplanmasında, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır.  Örneğin tarihinde başlayan ve tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti, 2003 yılı için belirlenmiş olan birim maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Örneğin; tarihinde başlayan ve tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyetinin hesaplanmasında, 2005 yılı için belirlenecek olan birim maliyet bedeli dikkate alınır.

69 Bu hesaplamayı formüle etmek istersek;
Tüm Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = ( Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik toplamı

70 Ünitede Yapılacak İşlemler;
Örnek; Özel bir bina inşaatının yapımına tarihinde başlandığını ve tarihinde bitirildiğini, inşaatın sınıfının 2-B, metrekaresinin ise 100 m² olduğunu, Kuruma bu işle ilgili olarak tarihleri arasında TL sigorta primine esas kazanç bildirdiğini varsayarsak ünitece yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır.

71 Bildirilmesi gereken: 17.300 X % 6.75 = 1.167,75 TL bulunur.
İnşaat 2004 yılında başlayıp bittiğinden 2004 yılı birim fiyatı kullanılacaktır. 2-B sınıfı yapıların 2004 yılı birim maliyeti 173. TL’ dir. Buna göre;   173 x 100 = TL toplam maliyet bulunur. Bulunan bu maliyete inşaatlar için asgari işçilik oranı olan % 9'un % 25 düşüğü olan % 6.75 oranı uygulanır ve Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç miktarı bulunur. Bildirilmesi gereken: X % 6.75 = 1.167,75 TL bulunur.

72   Bulunan miktar, bildirilen miktardan fazla olduğundan Kurumca İlişiksizlik Belgesi verilmez. İşveren, kendisine yapılan borç ödeme tebliğinden itibaren Kuruma 1 ay içinde dilekçe ile başvurarak aradaki fark primini ödemek istediğini varsayarsak; aradaki farka ait primi 1 aylık süre içinde öderse ilişiksizlik belgesi hemen verilir. Bu durumda işverene aylık prim hizmet belgesi vermemekten dolayı idari para cezası uygulanmaz.

73 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILAN İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI
Şirketler ve kooperatifler tarafından gerek mülk edinmek ve gerekse satmak amacıyla yapılan bina inşaatı için işçilik değerlendirilmesinde; yaklaşık maliyet bedeli esas alınmakta ancak yasal kayıtlardan saptanan maliyet tutarı yaklaşık maliyet bedelinden daha fazla ise kayıtlardaki maliyet bedeli dikkate alınmaktadır.

74 Kooperatif ve şirketlerin, inşaatın tamamını anahtar teslimi veya bir bölümünün bir müteahhit veya başka bir şirkete yaptırmış olması halinde işçilik değerlendirilmesi yaklaşık maliyet esasına göre yapılır.

75   Örnek: A Anonim Şirketi, ruhsatta 2500 m² olan, 2004 yılında başlayıp 10 Mayıs 2009 tarihinde biten, III-A grubunda yer alan inşaatının ilişiksizlik belgesi (dosyasının kapatılması) için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmuştur. İnşaatın maliyeti şirketin yasal kayıtlarına göre ,00 TL İnşaatın toplam maliyeti hesaplanırken; yılı birim maliyet bedeli esas alınır. (2008 yılı maliyet bedeli: 399,00 TL ) Maliyet : 399,00 x = ,00 TL   Şirketin yasal kayıtlarındaki maliyet ( ,00 TL), yaklaşık maliyet değerinden ( ,00 TL ) daha fazla olduğundan hesaplamada defter maliyeti dikkate alınır.

76 A Anonim Şirketi'nin yukarıdaki inşaatı kendisinin değil, kaba işlerini C Limited Şirketi'ne, ince işlerini ise F Anonim Şirketi'ne yaptırdığını varsayarsak bu durumda dikkate alınacak maliyet yaklaşık maliyettir. A Anonim Şirketinin işi parça parça değil anahtar teslimi ile bütünüyle başka bir şirkete yaptırması sonucu değiştirmeyecektir.

77 İnşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmez.

78 KISMEN BİTEN İNŞAATLARDA İNCELEME
Uygulamada inşaatlar çeşitli nedenlerden dolayı bazen tamamen bitirilememekte, kısmen bitirilmektedir. Biten kısımlar için yapı kullanma izin belgesi istenmesi söz konusu olduğunda, asgari işçilik uygulaması toplam inşaat alanı için değil inşaatın kısmen biten bölümü için yapılır.

79 Örnek 1: tarihinde başlanılan 3-A sınıfı bir binanın zemin katı tarihinde bitirilmiştir. İnşaat ruhsatına göre yapılacak inşaat kalorifersiz olup zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Zeminin ve 1. katın alanı eşit olmak üzere toplam inşaat alanı 280 m² ’dir. Biten kısım için Kuruma toplam ,00 TL'si işçilik bildirilmiştir İnşaatın biten kısmının toplam inşaatın ne kadarı olduğu yapı kısmi değerlendirme cetvelini kullanarak bulacağız. Buna göre Biten Kısımlar Toplam Alana Oranı % Temel hafriyatı, grabeton ve taş duvar 7 Zemin katın ikmali 15 Doğramaların Yarısının ikmali Zemin katın iç sıvalarının ikmali 3 Zemin katın tesisatının ikmali 7.5 Zemin katın şap, mozaik ve yağlı boyalarının ikmali 4.5 Zemin Katın badana, dış sıva ve harici boruların ikmali TOPLAM 48.5

80 Biten kısmın alanı : 280 X % 48.5 = 135.8 m²
Yapılan değerlendirme neticesinde inşaatın % 48.5’ inin bitmiş olduğu bulunur. 2006 yılı birim fiyatı : 334,00. -TL Biten kısmın alanı : 280 X % 48.5 = m² Bildirilmesi gereken işçilik : 334,00 X x % 6.75 = ,44 TL İşveren toplam ,00 TL işçilik bildirmiş olduğundan biten kısım için ilişiksizlik belgesi alır.

81 İHALELİ İŞLER Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

82 İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

83 Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

84 HESAPLAMA YÖNTEMİ İhaleli işlerde, maliyet hesaplamasında istihkak bedeli (hakediş bedeli) baz alınır. Bu istihkak bedeli; müteahhide ödenen ve kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutarıdır.

85 İhale konusu işlerde ilgili müteahhide daha sonradan ödenen fiyat farkı (malzeme için) ve akreditif bedeli toplam istihkaka dahil edilir. Hesaplamaya esas alınacak hak ediş tutarı Katma Değer Vergisiz hariç tutardır. Ünitece yapılacak araştırma; belirtilen istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

86 Ancak, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler ünitece resen düzenlenir.

87 İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.

88 Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün yada geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

89 İhale konusu işler ile ilgili olarak işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre sigortalı istihdam edilebilmektedir. Bu nedenle de, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunulmaya devam edilebilmektedir.

90 Bu gibi durumlarda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmakta, işyeri, en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır. Ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimler ünitece yapılan araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmemektedir.

91 FATURALI İNCELEME

92 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ Asgari işçilik uygulamasına konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise, bu durumda belirtilen malzemeli ve salt işçilik faturaları değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Fakat bu durumda asgari işçilik oranından %25 eksiltme yapılmamaktadır.

93 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ
İşyeri ve kayıt belgelerinin incelemeye alınması halinde, kayıtlara işlenmiş yasal düzenlemelere uygun birim, ölçü ve tutarlarının doğruluğu gerektiğinde karşı inceleme yapılmak suretiyle belirlenmiş işçilik içeren; Kurumda tescilli olduğu belirtilmiş işin bazı bölümlerini yapan 5510 sayılı Yasa Kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara (Fatura, gider makbuzu-pusulası) dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri. Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, İşin bazı bölümlerini, yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda söze edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri, Yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hak ediş tutarından düşülmektedir.

94 SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ
Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, Doğruluğu işyeri kayıtlan ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen (Örneğin: vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş) yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (5510 sayılı Kanun'un 80. maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerindekiler de dâhil), doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektedir.

95 İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı =
Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = (Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat) - Malzemeli İşçilik Faturaları İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = (Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) – (salt işçilik faturaları + SPEK üst sınırı üzerinde yapılan bildirimler) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ya bildirilen işçilik toplamı

96 Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarlar, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişden veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

97 Örnek: İncelenen kesin hesap özetinde hafriyat tutarı karşılığı KDV hariç ödenen TL olmasına karşın, fatura KDV hariç TL tutarlı tanzim edilmiş ise, bu faturanın TL’si dikkate alınmaktadır.

98 İŞ BİTİM TARİHÎNDEN SONRA DÜZENLENEN FATURALARIN ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenleneceği hükmüne aykırı olarak düzenlenerek cari yıl yasal defter ve belgelerine kaydedilmiş olan bu faturanın çeşitli şekillerde (karşı inceleme yapılması, mahkeme ilamı, Vergi Dairesi yazısı) sahte olduğu tespit edilmedikçe asgari işçilik uygulamasında dikkate alınması gerekmektedir. .

99 Ancak faturanın içeriğinin doğruyu yansıtmadığının yani belgenin muhteviyatı itibariyle sahte olduğunun tespit edilmesi halinde, bu faturada yazılı olan miktarın asgari işçilik uygulamasında dikkate alınmamakta, ilgili Vergi Dairesine ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

100 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK
1- Müteahhit A, X kamu kuruluşuna idari hizmet binası inşaatını taahhüt etmiştir. Müteahhit Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nde dosya açmış çalışan işçiler bu dosyadan bildirilmiştir. Söz konusu iş için işveren toplam ,00 TL hakediş almış ve bu işten dolayı toplam TL SPEK kazanç bildirmiştir. Sıva kalıp işleri taşeron (B) tarafından taşeronun aynı Merkez Müdürlüğündeki işyeri çalışanları tarafından yapılarak ,00 TL salt işçilik faturası kesilmiştir. Demir doğrama işleri ise aynı Merkez Müdürlüğü'nde kendi adına işyeri dosyası bulunan (C) ye yaptırılmış ve ,00 TL malzemeli işçilikli fatura alınmıştır.   Müteahhit faturalı imalatlarının bulunduğunu belirterek Kurumdan Müfettiş incelemesi talep etmiştir.

101 Bu durumda müfettişçe; yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır;
Alınan hak ediş (-Malzemeli İşçilik Tutan) X bina inşaatlarda asgari işçilik oranı Toplam Hak ediş Tutarı : ,00 Uygulanacak İşçilik Oranı : % 9 Faturalı Ödemeler : Malzemeli İşçilik Toplamı : ,00 Salt işçilik Toplamı : ,00 Bildirilen SPEK Toplamı : ,00 A- Değerlendirmeye Esas Hakediş Tutarı : , ,00 = ,00 TL B- işin Yürütümü için Gerekli En Azami işçilik : (1, ,00X% 9) ,00 : ( , ,00) = ,00 C- Bildirilen SPEK : ,00 D- Bildirim Eksikliği : ,00 – ,00 = ,00 TL

102 Yapılan hesaplama neticesinde 30
Yapılan hesaplama neticesinde ,00 TL bildirim eksikliği çıkmıştır. Çıkan bu eksiklik için Kurum (30.800,00X % 35.5=10.934,00 TL) prim, ayrıca gecikme zammı talep edecektir. Çıkan bu fark nedeniyle yasal kayıt ve belgeler geçersiz sayılacak ve bu miktar kadar aylık prim ve hizmet belgesinin eksik verildiği varsayılarak idari para cezası uygulanacaktır. (B)’ye ödenen para sadece işçilik karşılığı olduğundan faturadaki miktar işveren sanki kendisi işçilik bildirmiş gibi dikkate alınmıştır. (C)’nin Kurumda tescil edilmiş işyerinde çalışan işçilerle doğrama işlerini yapmış ve yaptığı bu iş karşılığında malzemeli işçilik faturası düzenlendiği için maliyetten düşülmüştür. Çünkü yapılan malzeme + işçilik bulunmaktadır. Değerlendirmede fatura miktarı dikkate alınır.

103 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ TALEP EDİLMESE İDİ
Bildirilmesi Gereken:(1, ,00X%6,75) = TL Bildirilen :70.000 Fark İşçilik : = FARK OLARAK ÖDENECEK PRİM ASLI; Müfettiş İncelemesinde; x %35,5 = ,00 TL Müdürlükçe İnceleme ; x %35,5= ,75 TL SONUÇ: BU ÖRNEK İÇİN MÜFETTİŞ İNCELEMESİ CAZİP DEĞİLDİR.

104 ÖZEL BİNA İNŞAATI İLE İHALELİ İŞİN ÜNİTE VE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARK İLE İLGİLİ ÖRNEK
İşveren A, arsası üzerin özel bina inşaatı yaptırmaya karar veriyor, yapı lan inşaat ile ilgili bilgiler ise aşağıda belirtilmiştir. İnşaatın sınıfı= 3A Toplam m2 =1500 m2 Başlama tarihi= Bitiş tarihi = Kuruma bildirilen toplam işçilik miktarı= TL Malzemeli işçilik faturaları toplamı= TL Salt işçilik faturalan toplamı = TL Asgari işçilik oranı =%9 m2 birim maliyeti= TL

105 İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli= 1.500 x 375,00 = 562.500,00.-TL
Yukarıdaki bilgiler ışığında dosya memuru tarafından yapılan hesaplama aşağıda belirtildiği şekildedir. İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli= x 375,00 = ,00.-TL Kuruma bildirilmesi gereken= ,00 x%6.75= ,75.-TL   Fark işçilik= , = ,75 TL (15.968,75 x %35,5= 5.668,80 TL daha prim ödemeli) Eğer işveren, dosya memuru tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda tespit edilen ,75 fark işçiliğin primini kuruma yatırmayı kabul ederse Müfettiş incelemesi yapılmadan ilişiksizlik belgesi işverene verilecektir.

106 1. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için yaklaşık maliyet bedeli bulurken malzemeli işçilik faturasını düşülmemiştir. (İnşaatın Yaklaşık Maliyeti – Malzemeli İşçilik ,00 – = ,00 TL) Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı=( ,00x%9) – (salt işçilik faturası)=27,925,00.-TL 2. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarını bulurken salt işçilik faturasını düşmemiştir. 3. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı ve işverenin faturalı ödemelerinin bulunabileceği göz önüne alındığı için asgari işçilik oranı olan %9 dan %25 lik bir eksiltme yaparak % 6.75 işçilik oranını üzerinden yapılmıştır. Eksik işçilik = 27,925,00 – ,00 = 5.925,00.-TL Bu örnekte işverenin kayıt ve belgelerini inceletmek suretiyle prim farkını Kuruma yatırmasının, kendi açısından daha karlı olduğu görülmektedir. (5.925,00 x %35,5 = 2.103,38 TL daha prim ödemeli)

107 ALT İŞVEREN Kanunda belirtilen tarife göre bir kimseye alt işveren denilebilmesi iki şartın varlığına bağlıdır. İşin tamamının yapımını üstlenen ve sigortalı çalıştıran (adına tescilli dosya bulunan) işveren, İşverenden, işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran kişinin, bulunması gerekmektedir. Örneğin; İhale suretiyle yol yapım ihalesini alan A müteahhidi aldığı bu yol inşaatı işinin bir bölümünü B şahsına verirse ve B şahsıda eğer kendi adına sigortalı işçi çalıştırırsa (B) şahsının 5510 sayılı kanun karşısındaki durumu alt işverendir. İşin tamamının yürütümü ile sorumlu olan işverenden iş alan, ancak sigortalı çalıştırmayanların alt işverenlik niteliği olmayacaktır. Örneğin; İşverenden bina inşaatının ana giriş kapısının demir doğraması yapımını alan ve hariçten işçi-sigortalı çalıştırmadan bizzat kendisi çalışarak sonuçlandıran kişi alt işveren kabul edilmeyecektir.

108 İşverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişki, alınan işin sonuçlandırılmasını kapsayan bir sözleşme olduğundan istisna akdini teşkil etmektedir. Alt işveren, büyük müteahhitten iş alan küçük müteahhit olarak da tanımlanabilir. Bölüm veya eklentilerde iş alanın aldığı işte çalıştırdığı sigortalılar, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olunmalıdır. Esasen iş alanın var olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileriyse, bu durumda, iş alanın alt işveren olarak kabulü mümkün değildir.

109 İş sahibinin kendisi işçi çalıştırmaksızın, işi belirli kısımlara ayırıp başka başka (birden çok) kişilere yaptırması halinde, bu kişiler alt işveren değil (işin bunlara devri söz konusu değil ise) kural olarak işveren vekilidirler ve Sosyal Güvenlik Kanunu yönünden işi bölüp dağıtan iş sahibi işveren niteliğiyle sorumludur. Örneğin; Yapı Kooperatifi, kendisi hariçten işçi çalıştırmayıp, inşaatın kısımlarını ayrı şahıslara yaptırması durumunda, Yapı Kooperatifi işveren, bölüm veya eklentilerden iş alanlar ise işveren vekili, Kurum uygulaması yönünden alt işveren sayılacaklardır.

110 ALT İŞVEREN BİLDİRİMİ Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

111 İNŞAAT, TAMİRAT, TADİLAT ve TESİSAT İŞLERİNDE İŞVERENLİK
Özel Olarak Yaptırma Mülkiyeti (tapusu) gerçek veya tüzel kişilere ait bina ve diğer inşaatlar ile tamirat, tadilat ve tesisat işyerlerinde yapılan işler, bizzat mülkiyet sahipleri tarafından sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapılıyor ise belirtilen kişiler işveren kabul edilecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin ruhsatsız yaptırılmış olması işverenlik sıfatını etkilemez.

112 İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri sahipleri tarafından sigortalı çalıştırmaksızın tamamının yapımı üçüncü bir kişiye (gerçek veya tüzel) verildiği takdirde; mülkiyet sahibi ile yapımı üstlenen arasında istisna akdi bulunacağından, işlerin yapımını üstlenen kişi müteahhit sıfatı ile işveren olarak kabul edilecektir. Bu durumda mülkiyet sahibi ile işi yapan kişi arasında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek için noterden anahtar teslimi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

113 Belirtilen işlerin malzemeli veya malzemesiz yapılması işverenlik durumlarını değiştirmeyecektir.
İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin yapımını gerçekleştiren kişi (mülkiyet sahibi veya müteahhit), yapılan işlerin bir kısmını sair şahıslara yaptırdığı takdirde, işin kısımlarını yapan bu kişi veya kişiler alt işveren sayılacaktır.

114 Örnekler: Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı dükkan inşaatını sigortalı çalıştırmak suretiyle tamamlaması halinde, işveren (A) şahsının kendisi olacaktır. Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı inşaatının tamamını (B) şahsına verdiği takdirde, işveren olarak (B) şahsının kabulu gerekir. Yapımını taahhüt ettiği tadilat işlerinden dolayı işveren kabul edilen (C) şahsı, tadilat işlerinin bir kısmını (D) ve (E) şahıslarına yaptırması durumunda, (D) ve (E) şahısları alt işveren olarak kabul edilecektir. Şahsına ait arsa üzerine yaptıracağı işhanı inşaatının değişik kısımlarını (B), (C) ve (D) şahıslarına kendisi hariçten işçi çalıştırmadan yaptıran (A) şahsı ile (B), (C) ve (D) şahıslarının konularının ne olacağı sorusuna; İnşaatın yapımının tamamı bir şahsa verilmediğinden arsa sahibi (A) şahsını işveren kabul etmek, İnşaatın kısımlarından iş alan (B), (C) ve (D)- şahısları ile işveren (A şahsı) arasında istisna akdi bulunacağından, (B), (C) ve (D) şahıslarının, alt işveren olarak kabulü, gerekir. ,

115 SGK' YA YAPILAN SPEK BİLDİRİMLERİ VE SPEK ÜST SINIRI ÜZERİNDEN YAPILAN İŞÇİLİK BİLDİRİMLERİNİN ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDAKİ YERİ Asıl işveren ve asıl işverenin işyeri dosyasından kuruma işçilik bildirimi yapan alt işveren işçilik bildirimlerinin toplamı asgari işçilik değerlendirmesi esnasında dikkate alınır

116 Örnek: İşveren "A", tarafından yapılan taahhüt konusu iş olan "Bina inşaatı onarım" işi ile ilgili olarak gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Hakediş bedeli = ,00TL İşe başlama tarihi = İş bitim tarihi = Kuruma bildirilen toplam SPEK tutarı =445.00,00.-TL Salt işçilik veya malzemeli işçilik faturası bulunmamaktadır. İnşaat onarım işlerinin asgari işçilik oranı %15 dir. Yapılan inceleme esnasında işveren "A" kendisinin inşaat mühendisi olduğunu ve dışarıdan ücret karşılığında istihdam edilecek bir inşaat mühendisi gibi inşaatta bil fiil 30 gün çalıştığını beyan eder ve bu beyanının da yapılan inceleme neticesinde doğru olduğu anlaşılır. x %15= TL sı tutarında kuruma asgari işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

117 İlk bakışta İşveren "A" nın inşaat onarım işi ile ilgili olarak kuruma 5.000,00- TL sı tutarında eksik işçilik bildiriminde bulunduğu görülmekle birlikte "A" nında inşaatta normal bir işçi gibi çalıştığı ve emsal olarak en az 5.000,00-TL ücret almayı hak ettiği için 5.000,00-TL sı tutarındaki eksik işçiliğin nedeninin işveren "A" nın inşaatta kendisinin de çalışmasından kaynaklandığı, sigortasız işçi çalıştırmasından kaynaklanmadığı kanaatine varılır ve işveren tarafından kuruma yeterli miktarda işçilik bildiriminde bulunulduğu sonucuna ulaşılır Asgari işçilik miktarının hesaplanmasının özü yapılan işin en az kaç işçi ile, kaç günde ve SGK'ya ne kadar işçilik bildirilerek yapılacağının saptanmasıdır, bu şekilde bir saptama yapıldığı bilindiği zaman kaçak işçi (sigortasız işçi) sayısında da büyük bir azalma olmaktadır.

118 Faturaların Salt İşçilik ve Malzemeli İşçilik Olarak Ayrılması
İbraz edilen faturanın malzemeli işçilikli fatura olması için faturanın içeriğinde belirtilen yapılan işin malzeme ve işçilik dahil olarak yapılması, malzemenin faturayı kesen firmaya ait olması ve yapılan işçiliğin de asıl mahallinde ve asıl iş ile doğrudan bağlantılı olarak, asıl işinin yapımı esnasında meydana gelmiş olması gerekmektedir.

119 Örnek: Asıl işveren olan A firması yapmakta olduğu inşaatın boya işlerini fatura mukabilinde B firmasına verir ve boya malzemelerinin tamamını da kendisi karşılar Burada yapılacak olan ilk iş asıl işverenin kayıt ve belgelerinde boya işinde kullanılan malzemelerin kendisine ait olduğunu kanıtlayacak kayıtların bulunup bulunmadığıdır. Yapılan bu inceleme neticesinde malzemenin tamamen asıl işveren tarafından sağlandığı tespit edildikten sonra geriye sadece boya işi kalmaktadır, boya işi işçilik olduğu için ve bire bir inşaatta yerinde yapıldığından ötürü bu fatura salt işçilik faturasıdır.

120 A firması B firmasından pencere camı satın alır ve bu pencere camlarını C firmasına monte ettirir.
B firmasından alınan fatura sadece cam yani malzeme alımına yönelik olduğu için malzeme faturasıdır, C firmasından alınan fatura ise sadece monte işine yönelik olduğu için ve bu monte işide inşaatta direk yapıldığı için fatura salt işçilik faturasıdır.

121 Örnek : A firması, taahhüt konusu iş olan Çocuk Esirgeme Kurumu Ek Hizmet Binasının "çeşitli bina onarım" işlerinin yapımını taahhüt etmiştir. Kesin hak ediş bedeli : ,00 Yer teslim tarihi : İşe başlama tarihi : İş bitim tarihi : A firması yapılan bu taahhüt konusu iş ile ilgili olarak SGK’nın ilgili Müdürlüğüne aşağıda belirtilen işçilik miktarlarında bildirimde bulunmuştur. Ocak = 4.000,00.-TL Şubat = 4.000,00.-TL Mart = 3.000,00.-TL Toplam = ,00-TL

122 A firması taahhüt konusu bu iş ile ilgili olarak dışarıya yaptırdığı işlere karşılık ,00-TL tutarında malzemeli işçilik faturası, 1.000,00-TL tutarında da salt işçilik faturası almış ve bu faturaları da incelemeye ibraz etmiştir. Taahhüt konusu iş olan Çocuk Esirgeme Kurumu Ek Hizmet Binasının "çeşitli bina onarım" işinin yapımı ile ilgili olarak A firmasının SGK'ya işin yürütümü için yeterli miktarda işçilik bildirip bildirmediğinin hesaplaması ,

123 Öncelikle değerlendirmeye esas hak ediş miktarının bulunması gerekmektedir, bunun içinde toplam hak ediş miktarından malzemeli işçilik faturaları düşülür. Değerlendirmeye esas hak ediş miktarı = , ,00 = ,00 -TL İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı 85.000,00.TL x %15(asgari işçilik oranı) ,00-TL(salt işçilik faturaları toplamı)= ,00 –TL Yapılan hesaplama neticesinde işin yürütümü için ,00.-TL tutarında SGK'ya en az işçilik bildiriminde bulunulması gerektiği anlaşılmıştır. İşveren tarafından kuruma ,00-TL tutarında işçilik bildirildiği göz önüne alındığı zaman; 11.750, ,00 = 1.750,00 -TL eksik işçilik bildiriminde bulunduğu görülmektedir.

124 Örnek : İşveren "A", tarafından yapılan taahhüt konusu iş olan okul inşaatı işi ile ilgili olarak gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Hak ediş bedeli = ,00.TL İşe başlama tarihi = İş bitim tarihi = Kuruma bildirilen toplam SPEK tutarı =1.200,00-TL Salt işçilik veya malzemeli işçilik faturası bulunmamaktadır. İnşaat işlerinin asgari işçilik oranı %9 dur, ( %6,75 müdürlükte çözümlenmesi durumu) Malzemeli işçilik faturası mevcut olmadığı için değerlendirmeye esas hak ediş miktarı olarak ,00-TL sı esas alınacaktır. 20.000,00X%6,75 =1.350,00-TL kuruma asgari işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. 1.350, ,00 = 150,00 -TL eksik işçilik bildiriminde bulunulmuştur

125 SÜREKLİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE İHALE KONUSU İŞLERİN YAPIMI
İhale yolu ile bir işin yapımını yüklenen müteahhidin 5510 sayılı kanuna göre işveren sayılabilmesi için ihale suretiyle aldığı işin yapımı dolayısıyla işçi çalıştırması ve bu işçilerin ihale konusu işte çalıştırılmak üzere işe alınmış olması gerekmektedir. Taahhüt edilen işin ayrıca işçi alınmaksızın müteahhidin esasen mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle yapılmış olması halinde ihale konusu işten dolayı işverenlik sıfatı söz konusu olmayacağından taahhüt edilen işin ayrı bir işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır, keza bir müteahhidin ihale yolu ile almış olduğu işin mahiyeti icabı mevcut işyeri dışında yapılması gerekmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer işlerden olması halinde ise ihale konusu işin yapımı esnasında işçi alınmış olsa dahi ihale konusu işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmadığından ihale konusu işten dolayı tescili gereken bir işyeri ve işverenlik söz konusu olmayacaktır.

126 Özel bina İnşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işler ve ihale konusu işler için ayrı bir işyeri tescil ettirmeksizin, söz konusu işleri devamlı işyeri işçileri ile yaptıklarını ileri süren işverenlerin, bu işleri devamlı işyeri işçileriyle yapmalarının olanaklı olup olmadığını saptanabilmesi aşağıdaki hususların tespiti ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

127 İhale konusu işlerin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edilmesi durumunda ilişiksizlik belgesinin verilmesinin usul ve esasları Öncelikle ihale konusu işin yapıldığı işyerinin devamlı mahiyette bir işyeri olduğunun ve devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

128 İhale konusu işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki işyerinin, faaliyetine devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale konusu işten bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla ihale konusu iş olmasaydı dahi mevcut olan veya olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilecektir.

129 Örnek- (A) Limited Şirketinin «metal kapı ve pencere imalatı ve montajı» faaliyet konusu ile Kurumda tescilli olan ve sigortalı bildiriminde bulunulan bir işyeri mevcut iken, (B) kamu kurumunun yapmış olduğu ‘kapı ve pencerelerin yenilenmesi’ ihalesine iştirak ederek ihale konusu işi üstlendiği varsayıldığında, (A) Limited Şirketinin ihale konusu işi yaptığı işyerinin, ihale konusu işten dolayı mevcut olan bir işyeri olmaması nedeniyle devamlı mahiyetteki bir işyerinin varlığının kabulü gerekecektir.

130 Devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodunun yapılan ihale konusu iş ile uyumlu olmaması halinde, öncelikle devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun tespiti yönüne gidilecektir. Yapılan tespit sonucunda, devamlı mahiyetteki işyerinde ihale suretiyle yapılan işin konusunda bir faaliyet yapıldığının anlaşılması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki hükümler dikkate alınarak gerekmesi halinde devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodu 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddelerine göre değiştirilerek

131 Devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun imalat işleri olduğu durumlarda, idareye karşı üstlenilen işin, imalatın yanı sıra, montaj, döşeme, takılma gibi işleri de içermesi halinde, bu hususun, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre daha yüksek bir prim oranını gerektirmemesi kaydıyla, ayrıca montaj, döşeme, takılma gibi durumlar dikkate alınmaksızın işlem yapılacaktır.

132 Örnek- İhale suretiyle yapılan işin konusunun „parke döşemesi‟ işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda „1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı‟ işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmaz.

133 Örnek-İhale suretiyle yapılan işin konusunun „kartonpiyer döşenmesi‟ işi olduğu ancak söz konusu işin Kurumda “2361-İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, kartonpiyer döşenmesi işinin „4333-Yer ve duvar kaplama‟ işkolu kodunda ve V tehlike sınıfında, „inşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı‟ işkolu kodunun ise IV tehlike sınıfında tasnif edilmiş olması nedeniyle bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespiti yönüne gidilir.

134 İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olduğu işler
İhale sözleşmesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması veya idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen Kuruma bildirildiği hallerde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar Kuruma bildirim yapıldığının veya idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı bildirilen kişilerin sigortalılıklarının sağlandığının anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeyecek işverene ilişkisizlik belgesi verilecektir.

135 İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı işler
İhale sözleşmesinde ihaleli işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece de ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının ismen Kuruma bildirilememesi halinde; ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılacaktır.

136 Örnek- İstihkak tutarı 150
Örnek- İstihkak tutarı TL olan bir iş dolayısıyla, (oran %9 ) Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarının TL olduğunun araştırma işlemi sonucu hesaplanmasına karşın ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarının TL olduğu varsayıldığında, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin, ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

137 Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri kısmen de olsa çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapılmış olması halinde, ihale konusu bir iş için dikkate alınmış olan işçilik, diğer ihale konusu işler için dikkate alınmayacaktır.

138 İHALE KONUSU İŞLER ve ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİ HAKKINDA MESLEK MENSUPLARININ İLİŞİKSİZLİK RAPORU DÜZENLEMESİ (Resmi Gazete: 27 Eylül 2008 Sayı : 27010)

139 RAPORA EKLENECEK BELGELER
Rapor tarihinden önceki 3 ay içinde meslek mensubunun bağlı olduğu Meslek Odasından alınmış olan “FAALİYET BELGESİ”, İncelemeyi yapan meslek mensubu ile işveren arasında düzenlenmiş olan “SÖZLEŞMENİN” aslı veya noterden onaylı bir örneği, İnceleme konusu iş ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken ve örneği Yönetmeliğin 4 ve 5 inci sayfalarında yayımlanan “HESAPLAMA CETVELİ”,

140 RAPOR KAÇ NÜSHA DÜZENLENECEK
Rapor en az üç nüsha düzenlenecektir. Bir nüshası Kuruma, Bir nüshası işverene, Bir nüshası da meslek mensubunda kalacak ve 5 yıl süreyle saklanacak.

141 RAPORUN BÖLÜMLERİ Genel bilgiler, Usul incelemeleri,
Hesap incelemeleri, Sonuç, bölümlerinden oluşur.

142 GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ Ücret ödeme bordrolarının,
İncelenen yasal defterlerin ilgili olduğu yıllar, defterin cinsi ve noter onayı yazılır. Ücret ödeme bordrolarının, Kuruma verilen prim belgeleri ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin, Muhtasar beyannameler, ihale makamı ile işveren arasında yapılan sözleşmeler ve geçici-kesin kabul tutanakları ile son hak ediş raporlarının, incelendiği belirtilir.

143 USUL İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ
İncelenen defter ve belgelerden saptanan ücretler, Sigortalı sayıları ve prim ödeme gün sayıları, Prim belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olup olmadığı, İşyeri kayıtlarının geçerli olup olmadığı, geçerli değilse geçersizlik halleri, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi göz önünde bulundurularak sigorta primlerinin Kuruma eksiksiz bir şekilde tahakkuk ettirilerek ödenip ödenmediğine, Ödenmeyen primlerin gider olarak yazılıp yazılmadığına, Ay içerisinde hak edilen veya ödenen ücret ve diğer ödemelerden sigorta primlerinin kesilip kesilmediğine, Kuruma bildirilen sigortalı sayıları ile muhtasar beyannamelerdeki sigortalı sayılarının mutabakatına yer verilir.

144 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ
İş ihale konusu ise; Yapılan işin niteliği, İşin başlama ve bitiş tarihleri ile faaliyet süresi, Toplam sigortalı ve toplam prim ödeme gün sayısı, Stopaj, malzeme fiyat farkı, akreditif bedeli, KDV hariç alınan istihkak tutarı, defter ve belgelerden tespit edilen malzemeli ve salt işçilik ödemeleri, İdari para cezaları, belirtilir.

145 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ
Özel bina inşaatı ise; Binanın toplam maliyet tutarı, Maliyetin tespit şekli, Defter ve belgelerden saptanan bina maliyeti, Malzemeli ve salt işçilik ödemeleri, İdari para cezaları, belirtilir.

146 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ
İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatı olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan yada tescilli olmasına rağmen Kuruma, APHB vermemiş olan bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez.

147 RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ İnceleme yapılan işyeri ile ilgili olarak “ilişiksizlik belgesi“ verilip verilemeyeceği, veya ilişiksizlik belgesinin hangi koşullarda verilebileceği; yazılır.

148 RAPOR ÜNİTEYE VERİLİNCE
Raporlarda herhangi bir eksiklik veya maddi hata tespit edildiği takdirde, eksiklik veya maddi hatanın 15 gün içinde düzeltilerek ek rapor verilmesi için ilgili meslek mensubuna durum iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Ek raporda da eksiklik veya maddi hatanın giderilmezse, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılamayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla ilgili meslek mensubuna ve işverene bildirilir.. Ek rapor verilmez veya eksiklik ya da maddi hata düzeltilmez ise durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmektedir.

149 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ
Raporda herhangi bir eksiklik veya maddi hata yoksa ve raporun sonuç bölümünde, “ilişiksizlik belgesi” verilmesi gerektiği önerilmiş ise bu rapora istinaden işverene ilişiksizlik belgesi verilir. (raporda eksik işçilik vs.tespiti yoksa)

150 FARK İŞÇİLİK ÇIKARSA Raporun sonuç bölümünde eksik işçilik tespit edildiği belirtilmiş ve buna bağlı olarak idari para cezası önerilmiş ise; Kuruma bildirilmediği saptanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve gecikme zammının bir ay, idari para cezalarının ise onbeş gün içinde ödenmesi için Kurumca işverene tebligat yapılır. İşveren borcu öderse ilişiksizlik belgesi verilir.

151 İŞVEREN BORCU ÖDEMEZSE
İşverence borcun bu süreler içinde ödeneceğinin dilekçe ile bildirilmesi ve ödenmemesi halinde, borcun, Ünitelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden takip ve tahsiline başvurulacaktır. İşverenin ödeme yapacağını tebligatı aldıktan sonra bir ay içerisinde bildirmemesi durumunda konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir.

152 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMEMESİ
İşyeri kayıtlarının fark işçiliğin kayıtlara intikal ettirilmemesi nedeniyle oluşan geçersizlik hali dışında başka bir nedenle geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde;

153 Örnek : Tasdik ettirilmesi zorun olduğu halde tasdiksiz olan defterler, VUK gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerektiği halde işletme esasına göre defter tutulması, Ücret bordrosunda, işyeri sicil numarası, sigortalının adı soyadı vs. bilgilerin olmaması gibi hallerde ilişiksizlik belgesi verilmez. Konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına aktarılır.

154 RAPORDA İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLMESİ
Raporun sonuç bölümünde, sadece 5510 sayılı Kanunun 102 ncı maddesi birinci fıkrası (c) ve (d) bendleri gereği idari para cezası önerilebilir. Bunun dışında, idari para cezası gerektiren bir fiilin tesbiti varsa sadece raporda bu durum belirtilir ve ceza önerilmez.

155 Örnek: İşyeri kayıtlarının incelenmesi neticesinde, işyerinin tescil tarihinin geriye alınması gerektiği tespit edilmişse, rapora sadece bu tespit yazılır, bununla ilgili olarak 5510/102.maddeye göre idari para cezası önerilmez. Ancak, raporda idari para cezası önerilmese de tespit varsa ünite cezayı uygular.

156 ASGARİ İŞÇİLİK ORANI Malzemesi kısmen ya da tamamen verilmiş olan işlerin asgari işçilik oranları, tebliğ eki listede belirtilen oranlardan farklı olması veya yapılan işin oranının tebliğde olmaması halinde, asgari işçilik oranının Asgari işçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi talep edilir.

157 ASGARİ İŞÇİLİK ORANINA İTİRAZ
İşveren, asgari işçilik oranına, varsa yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek, Kurumun ilgili ünitesine bir ay içinde dilekçe vermek veya bu dilekçeyi posta yoluyla göndermek suretiyle ancak bir kez itiraz edebilir. İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Asgari işçilik oranına yapılan itiraz üzerine komisyonca alınan karar işverene tebliğ edilir.

158 KURUMUN İNCELEME YETKİSİ
Meslek Mensuplarınca rapor düzenlenen tüm işyerleri hakkında Kurumun inceleme yetkisi saklı olduğundan, Kurumca gerek görülmesi durumunda Müfettiş tarafından tekrar inceleme yapılabilir.

159 İşyeri kayıtlarının incelenme yetkisinden muaf tutulan iş ve işyerleri aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; 1- Daimi Nitelikteki İşyerleri: Meslek mensuplarının İşyeri sicil numarasında mahiyet kodu “1” ve “2” olan ve hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işlerle ilgili rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır. 2- Mal Alış-Satışı Yapılan İşler: Yapılan işin konusunda 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen sigortalıların çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin olduğu işlerle ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez. 3- Kaçak İnşaat Olan İşyerleri: İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya yapıldığı sonradan anlaşılan inşaat işyerleri ile ilgili olarak Kurum’a herhangi bir işçilik bildirimi yapılmamış olan özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez.

160 4- İşvereniyle Müşteri ve Akraba İlişkisi Olan İşyerleri: İşverenin mali yönünden müşavirlik hizmetini yürüterek, işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren için veya kendilerinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve furuundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrı hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları ya da yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında meslek mensuplarının rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır. 5- Meslek Mensubuna Göre Rapor Konusu Olan İşin İstihkak ve Maliyet Bedeli Yönünden Sınırlandırılması: Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenir.  Belirlenen miktara göre; inceleme yetkisi sınırlandırılabilir.

161 ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN PRİM FARKINA İTİRAZ ŞEKİLLERİ
GECİKME ZAMMI UYGULAMASI PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

162 ASGARİ İŞÇİLİĞE BAĞLI ÇIKACAK PRİM BORCUNA İTİRAZ
Araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmeyeği belirtilir yada cevap verilmez ise Müfettiş incelemesi yapılır.

163 Müfettiş incelemesi sonucu bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

164 Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Vermeyen Kuruma İPC uygulanır.

165 GECİKME ZAMMI VE G. CEZASI
Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

166 PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

167 PRİM ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI
Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Kurumun prim ve diğer alacakları; Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden,

168 Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanır. Bu alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır.


"Asgari İşçilik Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları