Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Java Uygulamalarına Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Java Uygulamalarına Giriş"— Sunum transkripti:

1 Java Uygulamalarına Giriş
2 Java Uygulamalarına Giriş

2 2.1 Giriş 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır metin yazdırmak 2.3 İlk Java programımızı değiştirelim 2.4 printf komutuyla metin görüntülemek 2.5 Başka bir Java uygulaması: Dogal sayıları toplamak 2.6 Hazıfa Kavramı 2.7 Aritmetik hesaplamalar 2.8 Karar vermek: Eşitlik and Karşılaştırma Operatörleri

3 2.1 Giriş Java uygulamalarını programlamak Mesajları görüntüle
Kullanıcıdan bilgi al Aritmetik hesaplamalar Karar vermenin temelleri

4 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır metin yazdırmak
Uygulama Örnek program Bir satırlık bir yazıyı görüntülüyor Java dilinin önemli birkaç özelliğini gösteriyor

5 Outline Hosgeldin.java

6 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır metin yazdırmak (devam)
Bilgilendirmeler şu işaret ile başlar: // Program çalışırken bilgilendirmeler dikkate alınmaz Sadece dökümantasyon ve tarif olarak kullanılırlar Programın daha kolay okunmasını sağlar Geleneksel bilgilendirme işareti: /* ... */ /* Geleneksel açıklama işareti Birden fazla satıra yazılabilir */ Bir bilgilendirme satırı daha // Fig. 2.1: Hosgeldin.java // Metin yazdırma programı.

7 Çok görülen programlama hataları 2.1
Bilgilendirme satırındaki işaretlerden birini unutmak bir syntax error oluşturur. Syntax bir programlama dilinin kurallarını ifade eder. syntax error hatası derleyicinin Java programlama dilinin kurallara uymayan yazılım parçaları bulması nedeni ile olur. Bu durumda derleyici bir .class dosyası oluşturmaz.Onun yerine programcıya yardımı olacak bir hata mesajı oluşturulur . Syntax errors hatalarına compiler errors, compile-time errors veya compilation errors de denir, bunun nedeni hatanın derleme anında oluşmasıdır. Tüm syntax errors hataları giderilmeden program çalıştırılamaz.

8 İyi programlama uygulaması 2.1
Her programın kendisinin ne yaptığını belirten bir açıklama kısmı olmalıdır, buna programı yazan kişinin adı ve zaman gibi bilgiler de eklenebilir.

9 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır metin yazdırmak (devam)
3 Boş satır Programları daha okunabilir yapar Boş satırlar, space ve tabs tuşu ile oluşturulan alanlar Derleyici tarafından ihmal edilirler Sınıf tanımlaması Hosgeldin ile başlar Her Java programında kullanıcının tanımladığı bir sınıf (class) vardır Anahtar kelimeler: Java için ayrılmış kelimeler class anahtar kelimesinden sonra sınıf ismi gelir Sınıflara isim verme kuralı: her kelimeye büyük harf ile başlanır NotDefteri public class Hosgeldin

10 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır Text yazdırmak (devam)
Java belirteci Harf , rakam , alt cizgi ( _ ) , dolar işareti ($ ) inden oluşan karakter serisi Rakamla başlanmaz ve boşluk kullanılmaz Examples: Hosgeldin, $deger, _deger, deger7 7deger geçerli değil Java büyük küçük harf ayrımı yapar a1 ve A1 farklıdır public class Hosgeldin

11 İyi programlama örneği 2.3
Java sınıf isimlerini büyük harf ile başlayınız ve içinde gecen başka kelimelerin de ilk harfini büyük yazınız. Java programcıları bu kelimelerin sınıf ismi olduğunu bu notasyondan anlarlar.Böylece programın okunabilirliği artar. Ör: NotDefteri

12 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır Text yazdırmak (devam)
Dosyaları saklamak Dosya ismi sınıf ismine .java eklenerek elde edilmelidir Hosgeldin.java Sol parantez { Her sınıfın gövdesi bu işaretle başlar Sağ parantez tanımlamayı bitirir } public class Hosgeldin {

13 Genel programlama hatası 2.4
İçinde sınıf tanımlaması olan bir dosyayı .java uzantısı ile bitirmemek hatadır . Uzantı doğru değilse Java derleyicisi doğru çalıştırılamaz.

14 İyi programlama örneği 2.4
Ne zaman programınızda bir sol parantez açsanız, {, bunun karşılığı olan sağ parantezi, }, de kapatıp bunların arasına yazınız. Bu uygulama sık görülen parantez hatalarını önler.

15 İyi programlama örneği 2.6
Kendinize bir satır başlangıcı boşluğu uzunluğu tanımlayın ve standart olarak bunu kullanın. Tab tuşu boşluk bırakmak için kullanılabilir, fakat değişik editörler için bu boşluğun uzunluğu değişik olabilir. Bu boşluğun üç harf uzunluğunda olması tavsiye edilir.

16 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır metin yazdırmak (devam)
Her Java uygulamasının bir parçasıdır Uygulamalar main kısmından çalışmaya başlar Parantezler main in bir metod olduğunu gösterir Java uygulamaları birden fazla metodlar içerebilir Bunlardan sadece bir tanesinin adı main olmalıdır Metodlar iş yapıp sonuç geri döndürebilir void un anlamı main in bir sonuç geri döndürmeyeceğidir Şimdilik, main‘in içinde olduğu satırı bu şekilde kullanalım Sol parentez metodun gövde kısmını başlatır Sağ parantez tarafından bitirilir } public static void main( String args[] ) {

17 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır Text yazdırmak (devam)
Bilgisayara bir işlem yaptırır Bir karakter satırını (string) ekrana yazdırır String – tırnaklar arasındaki karakter dizisi Satır içindeki boşluklar ihmal edilmez System.out Standart çıktı nesnesi Konsola yazdırır Metod System.out.println Bir satırı yazar Bu satır bir işlem yapar Noktalı virgül ile bitirilmeli ; System.out.println( "Java programlamaya hosgeldiniz!" );

18 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır Text yazdırmak (devam)
metod tanımlamasını bitirir Sınıf tanımlamasını bitirir Sonlandırma satırlarına açıklama yazılabilir } // main in sonu 10 } // Hosgeldin sınıfının sonu

19 İyi programlama örneği 2.8
Bir metodun gövdesine ait olan veya sınıf deklarayonuna ait olan Sağ parantezden (}) sonra bu parantezin kime ait olduğunu yazan bir açıklama kısmı eklemek program okunabilirliliğini artırır.

20 2.2 Java’da ilk programımız: Bir satır Text yazdırmak (devam)
Programı çalıştırmak java Hosgeldin JVM başlatılır JVM .class dosyasını yükler .class uzantısı çalıştırırken yazılır JVM main metodunu çağırır

21 2.3 İlk Java programımızı değiştirmek
Önceki örnekteki programı aynı sonucu verecek şekilde değiştiriyoruz Hosgeldin2.java (Fig. 2.3) Hosgeldin.java (Fig. 2.1) ile aynı sonucu veriyor Programlar aynı değil System.out.print( "Welcome to " ); System.out.println( "Java Programming!" );

22 Outline System.out.print kursorun aynı satırda kalmasını sağlar, System.out.println kursorun kaldığı satırdan devam eder.

23 2.3 İlk Java programımızı değiştirmek
Escape karakterleri Backslash ( \ ) Özel karakterlerin görüntüleneceğini belirtir Yeni Satır karakteri (\n) System.out.print ve System.out.println metodları tarafından özel karakter olarak algılanır İmleçi yeni satırın başına koyar Hosgeldin3.java (Fig. 2.4) Satırlar \n işareti ile bölünür \t boşluk bırakır.\r satır atlatır.\” tırnak yazar System.out.println( “Java\nprogramlamaya\nhosgeldiniz!" );

24 Outline

25 Fig. 2.5 | Some common escape sequences.

26 2.4 printf ile metin görüntüleme
System.out.printf J2SE 5.0’ın yeni özelliği Formatlanmış veri gösterir Format karakterleri Sabit metin Format belirleyiciler – gerçek değerin yerini tutar Format belirleyici %s – string için yer tutar System.out.printf( "%s\n%s\n", “Java programlamaya", “hosgeldiniz!" );

27 Outline

28 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması
Gelecek program Kullanıcıdan doğal sayı okumak için kütüphaneden Scanner sınıfı kullanılıyor İki değerin toplamını göstermek için printf kullanılıyor

29 Outline import komutu Scanner sınıfını java.util paketinden getiriyor
Scanner tipindeki a1 değişkenine ilk değer ataması . Kullanıcıdan alınan değerin num1’e atanması.

30 Outline Toplama.java

31 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması (devam)
import deklerasyonu Java programlarında kullanılan sınıfların kütüphaneden getirilmesi için kullanılır Derleyiciye Scanner sınıfının java.util paketinden yüklenmesi gerektiğini söyler public sınıf Toplama’yı başlatır Dosya isminin Toplama.java olması gerektiğini hatırlayınız import java.util.Scanner; // program Scanner sınıfını kullanıyor 5 public class Toplama 6 {

32 Çok görülen programlama hataları 2.8
Bütün import deklarasyonları aynı dosyadaki ilk sınıf deklarasyonundan önce yapılmalıdır. import deklarasyonunu sınıfın içinde yapmak syntax error hatası verir.

33 Hata önleme önerisi 2.7 Bir import deklarasyonunu unutmak “cannot resolve symbol.” hatasını verilmesini sağlar. Bu durum oluşursa import deklarasyonunun olup olmadığını ve import deklarasyonundaki isimlerin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

34 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması (devam)
Değişken tanımlaması Değişkenler Bir değişken hafızanın belirli bir yerinde bir değeri saklar Kullanılmadan önce tipi ve adı tanımlanmalıdır a1 değişkeninin tipi Scanner Programın dışarıdan veri okumasını sağlar Değişken adı: herhangi bir Java belirteci gibi tanımlanır tanımlamalar ; ile biter Değişkene tanımlama sırasında bir ilk değer atamak için Eşit işareti kullanılır Kullanıcıdan bir okuma yapmak için kullanılan standard input sınıfı System.in dir Scanner a1 = new Scanner( System.in );

35 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması (devam)
int num1; int num2; 15 int toplam; num1, num2 ve toplam değişkenlerini int tipinde tanımla int doğal sayıları tutar (küsüratsız sayılar): örnek, 0, -4, 97 float ve double tipleri ondalıklı sayıları tutabilir char tipi tek bir karakteri tutar : örnek, x, $, \n, 7 int, float, double ve char primitive tiplerdir Değişkenlerin ne amaçla kullanılacağını açıklamak yararlıdır Aynı tip değişkenler aynı deklerasyonda tanımlanabilir Virgül ile ayrılmış liste kullan int num1, num2, toplam;

36 İyi programlama örneği 2.12
Değişken isimleri küçük harf ile başlamalı ve değişken içindeki kelimeler büyük harfle başlamalıdır. Örneğin firstNumber değişkeni küçük harf ile başlamış ve Number kelimesi büyük yazılmış.

37 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması (devam)
Mesaj kullanıcının bir aksiyon yapmasını belirtiyor java.lang paketi nextInt‘in sonucu olarak num1 değişkenine değer girilir. = operatörü kullanılır Atama yapar = ikili operatör – iki değer lazım Sağdaki ifade hesap edilip soldaki değişkene atanır num1= a1.nextInt( )’ın değerini alır System.out.print( “Birinci sayiyi giriniz: " ); num1 = a1.nextInt();

38 Yazılım Mühendisliği Gözlemi 2.1
java.lang paketi, her Java programında otomatik olarak import edilir; java.lang Java API’ı içinde tek import deklerasyonu gerektirmeyen pakettir.

39 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması (devam)
Önceki satır ile benzer Kullanıcıya ikinci değeri girmesini söyler num2 değişkenine değer girilir Atama num1 ve num2’nin toplamı hesaplanır (sağ kısım) atama operatör = toplamı sum değişkenine atamak için kullanılır System.out.print( “İkinci sayiyi giriniz: " ); num2 = a1.nextInt(); toplam = num1 + num2;

40 2.5 Başka bir Java uygulaması iki sayının toplanması (devam)
System.out.printf sonucu görüntülemek için kullanılır Format belirleyici %d Bir int değeri için yer tutar Hesaplamalar printf içinde yapılabilir num1 + num2 dışına parantez koymak gerekmez System.out.printf( “Toplama sonucu %d\n: " , sum ); System.out.printf( “Toplama sonucu %d\n: " , ( num1 + num2 ) );

41 2.6 Hafıza konuları Değişkenler
Her değişkenin bir ismi, tipi, boyutu ve değeri vardır İsim hafızadaki bir yeri temsil eder Değişkene atanan yeni değer eski değeri siler Değişkenleri hafızadan okumak değeri değiştirmez

42 Fig. 2.8

43 Fig. 2.9 |

44 Fig |

45 2.7 Aritmetik Aritmetik hesaplamalar birçok programda kullanılır
Kullanım * çarpma için / bölme için % kalanı bulmak için +, - Tamsayı bölmede kalan atılır 7 / 5’in sonucu 1 dir Kalan operatörü % kalanı verir 7 % 5 sonucu 2 dir

46 Fig. 2.11 | Arithmetic operators.

47 2.7 Aritmetik (Devam) Operatör öncelikleri
Bazı aritmetik operatörler diğerinden daha önce kullanılır (örnek, çarpma toplamadan önce) Gerektiğinde parantez kullan Örnek: Üç değişkenin ortalamasını bulmak Yanlış : a + b + c / 3 Doğrusu : ( a + b + c ) / 3

48 Fig. 2.12 | Precedence of arithmetic operators.

49 Fig. 2.13 | Order in which a second-degree polynomial is evaluated.

50 2.8 Karar verme: Eşitlik ve Karşılaştırma operatörleri
Koşul İfade doğru(true) veya yanlış(false) olabilir if deyimi Bir koşul doğru( true) ise, if deyiminin gövdesi çalıştırılır. if deyiminden sonra, ilk gelen komutla devam edilir if içindeki koşul eşitlik veya karşılaştırma operatörü yardımıyla yazılır.

51 Fig. 2.14 | Eşitlik ve karşılaştırma operatörleri.

52 Outline Karsilastirma.j ava Class Karsilastirma

53 Outline Karsilastirma.java Program çıktısı

54 2.8 Karar verme: Eşitlik ve Karşılaştırma operatörleri
Line 6: begins class Comparison declaration Line 12: declares Scanner variable input and assigns it a Scanner that inputs data from the standard input Lines 14-15: declare int variables Lines 17-18: prompt the user to enter the first integer and input the value Lines 20-21: prompt the user to enter the second integer and input the value

55 2.8 Decision Making: Equality and Relational Operators (Cont.)
if statement to test for equality using (==) If variables equal (condition true) Line 24 executes If variables not equal, statement skipped No semicolon at the end of if statement Empty statement No task is performed Lines 26-27, 29-30, 32-33, and 38-39 Compare number1 and number2 with the operators !=, <, >, <= and >=, respectively if ( number1 == number2 ) System.out.printf( "%d == %d\n", number1, number2 );

56 Common Programming Error 2.9
Forgetting the left and/or right parentheses for the condition in an if statement is a syntax error-the parentheses are required.

57 Sık yapılan hatalar 2.10 Eşitlik operatörünün atama operatörü ile karıştırılması, ==, karşılaştırma operatörüdür, =,atama operatörüdür.

58 Sık yapılan hatalar 2.11 ==, !=, >= ve <= aralarına boşluk konulması sentaks hatasına sebep olur,ÖR: = =, ! =, > = ve < = hatalı yazılışmaldır.

59 Sık yapılan hatalar 2.12 Karşılaştırma operatörlerinin yerlerinin değiştirilmesi != ve =! , >= ve <=, => ve =<

60 Fig |


"Java Uygulamalarına Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları