Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İHALE KANUNU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İHALE KANUNU."— Sunum transkripti:

1 KAMU İHALE KANUNU

2 Kamu harcamasına ilişkin alımlar düzenlenmektedir.
Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri Kanun kapsamındadır.

3 2886 sayılı Kanun Kamuya gelir sağlanmasına yönelik olarak Satım
Kiraya verme Trampa Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi

4 Kapsamdaki Kuruluşlar
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri (Ziraat Bankası ve Vakıfbank) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

5 Kanun kapsamında olmayan işler
Kamu kaynağı kullanmayı gerektirmeyen işler İdareler arası kaynak aktarımları İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar Bankalar aracılığı ile yapılan fatura tahsilat işlemi Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon hizmeti alımı

6 İstisnalar Doğrudan tarımsal üretim yapan üreticiden yapılan alımlar
Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlar Uluslar arası anlaşmalara bağlı olarak finanse edilen alımlar, uluslar arası derecelendirme kuruluşlardan hizmet alımı, MB.nın banknot üretimine ilişkin al ve hizmet alımları İdarelerin yurt dışındaki kuruluşlarının alımları (e) bendinde sayılan kuruluşlardan yapılacak alımlar Ulusal araştırma kuruluşlarının yürüttüğü ve desteklediği ar-ge projeleri için yapılacak alımlar 2/b-g’de belirtilen kuruluşların doğrudan üretime yönelik ve mal ve hizmetler ile, yüklenici oldukları yapım işleri (10 yıla kadar) ne ilişkin olarak YTL.sını aşan alımları Kültür varlıklarının rölöve, restorasyon vb. amaçla yapılacak mal ve hizmet alımları Deniz çevresinin acil korunmasına ilişkin alımlar

7 İhale süreci İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2
Süreç Adım No İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3 Yaklaşık Maliyet 4 İhale Usulünün Tespiti

8 5 6 7 8 9 10 11 12 USUL A.İ. Usulü B.İ.İ. Usulü Pazarlık Usulü
İhale Dokümanı Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları 6 İhale Onayının Alınması 7 İhale Komisyonunun Kurulması 8 İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı 9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması 10 Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması 11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması 12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

9 Temel İlkeler Saydamlık Rekabet Eşit Muamele Güvenirlik Gizlilik
Kamuoyu Denetimi İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması Kaynakların Verimli Kullanılması

10 4734 sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar
Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür ÇED raporu olmadan ihaleye çıkılamaz

11 Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz
Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz. Yatırım işlerinde proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılır ve daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz İhaleler zamanında yapılır, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlerde ihale yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılır Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz 22-d ve 21/f bendine göre yapılacak alımların tutarı, o alım için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aşamaz İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz

12 İhale Komisyonları İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

13 İhale İşlem Dosyası İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

14 Eşik değerler belirlenmiştir.
Katılım kriterleri İlan süresi ve ilan yerleri İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı Yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanması Tahmini bedel uygulaması kaldırılarak, yerine yaklaşık maliyet uygulaması getirilmiştir Ödenek İsteklilerden gelen tekliflerin karşılaştırılması Aşırı düşük teklif sorgulaması İşin bütçesinin programlaması İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir Müteahhitlik karnesi uygulamadan kaldırılmıştır

15 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri İhale konusu işte danışmanlık hizmeti sunanlar İdare bünyesinde bulunan vakıf, dernek gibi kuruluşların ortak oldukları şirketler

16 Avrupa Birliği mevzuatına uygun ilan süreleri getirilmiştir
Teknik şartnameler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamalı ve rekabeti engelleyici hükümler içermemelidir. Avrupa Birliği mevzuatına uygun ilan süreleri getirilmiştir İlanın yayımlanacağı yerler İlandaki hatalı hususların düzeltilmesi İhale usulleri uluslararası mevzuata uygun bir biçimde üç ana başlık halinde düzenlenmiştir

17 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
Açık İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık Usulü 4964 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile doğrudan temin, bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

18 DOĞRUDAN TEMİN İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin YTL, diğer idarelerin YTL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları. İlan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

19 İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanı satın alması zorunludur.
İdarelerce ihaleye çıkmadan önce ihale dokümanı hazırlanması zorunludur. İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması gereken zorunlu hususlar 27 inci madde de açıklanmıştır. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanı satın alması zorunludur. Doküman idarede bedelsiz görülebilir. Doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Güvenliğinin sağlanması kaydıyla dokümanlar CD. Ortamında da verilebilir.

20 İhale öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi imkanı getirilmiştir.
Zeyilname düzenlemesi Açıklama yapılması İdarelerce alınan teminat mektuplarının süreli olduğu, haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konamayacağı hüküm altına alınmıştır Şekli KİK tarafından belirlenir Sürelidir Teminatlar; nakit, teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri

21 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Teklifler tek bir zarfın içinde sunulmalıdır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır ve mühürlenir. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır Verilen teklifler zeyilname düzenlenmesi hali hariç geri alınamaz, düzeltilemez ve değiştirilemez

22 Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi
Tekliflerin alınması ve açılması Tekliflerin değerlendirilmesi Belgeler idarece teyit ettirilebilir Kural olarak eksik belge ve bilgi tamamlatılamaz Aritmetik hatalar düzeltilir Aşırı düşük tekliflerin sorgulaması İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü YM üzerindeki teklifler Kısmi teklif Alternatif teklif

23 İhale komisyonun ve ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi kurala bağlanmıştır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına veya fiyat dışı unsurlara göre belirlenmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Aynı fiyatın teklifi halinde Mal alımı fiyat dışı unsurlar Yapım ve hizmet iş deneyim tutarına göre EAEAT tespit edilir

24 Kesinleşen ihale kararı bütün isteklilere bildirilir
EAEA 1. teklif sahibi sözleşmeyi imzalamak zorundadır EAEA 2. teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir. Sözleşmenin imzalanmaması halinde idarenin sorumluluğu vardır

25 Bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanma zorunluluğu getirilmiştir (21/f ve 22. m. hariç)
Sözleşme bedelinin Kanunda belirtilen miktarları aşması halinde ihale sonucunun ilanı zorunludur. Mal ve hizmet alımlarında YTL, Yapım ihalelerinde YTL’yi aşan ihalelerin sonuçları sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Resmi Gazetede ilan edilir Danışmanlık hizmet ihalelerine ilişkin özel düzenlemeler getirilmiştir

26 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Sözleşmelerde ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez Kanun’da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz, ek sözleşme düzenlenemez Kanun kapsamında yapılan kamu ihale sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez, Kanun’un yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur

27 Uluslararası uygulamalara paralel olarak:
1-Anahtar teslimi götürü bedel (Yapım) 2-Götürü bedel (Mal, hizmet) 3-Birim fiyat (Yapım, mal, hizmet) Şeklinde üç sözleşme türü belirlenmiştir.

28 İdareler, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmeleri esas alarak uygulama yapmak zorundadır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında Kurumun uygun görüşü alınmak şartıyla matbu olarak olarak hazırlanan mutat sözleşmeler kullanılabilir. Sözleşmede yer alması gereken zorunlu hususlar 7. maddede sayılmıştır.

29 Fiyat farkının verilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.
Yapım işlerinde yüklenicinin işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırma zorunluluğu mevcuttur. Mücbir sebep hallerine ilişkin özel düzenleme yapılmıştır.

30 Mücbir Sebep Doğal afetler. Kanuni grev. Genel salgın hastalık.
Kısmî veya genel seferberlik ilânı. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

31 Kesin ve ek kesin teminatlar;
Her alım için denetim, muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur. Sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin de üzerinden aynı oranda ek kesin teminat alınması zorunludur. Kesin ve ek kesin teminatlar; Yapım işlerinde,geçici kabul tutanağının onayından sonra yarısı, SSK. ilişiksizlik belgesi ve kesin kabulden sonra kalanı iade edilir. Mal ve hizmet alımlarında SSK. ilişiksizlik belgesi getirilince, ancak garanti süresi varsa yarısı bu aşamada, kalanı ise garanti süresi bitince iade edilir. İki yıl içinde alınmayan teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankaya iade edilir, diğer teminatlar hazineye gelir kaydedilir.

32 Sözleşmede değişiklik yapılması
İşin yapılma veya teslim yeri, İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir. Ancak ikincil mevzuatta yer alan bazı düzenlemeler çerçevesinde de sözleşmelerde değişikliklerin yapılması mümkündür.

33 Sözleşmelerin, yalnızca Kanun’da belirtilen hallerde devredilebileceği hükmü getirilmiştir.
Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Sözleşmenin devredilmesi halinde KİK.na bildirilmesi zorunludur.

34 İş artışı ve iş eksilişi
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi yeniden düzenlenmiştir: - Sözleşmeye esas proje içinde kalması - İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması Şartlarıyla; Anahtar teslim götürü bedel yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una Teklif birim fiyat mal, hizmet ve yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde süre hariç ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Mal ve hizmet alımlarında teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde %20’ye kadar iş artışı yapılabilir.

35 Sözleşmelerin feshine ilişkin düzenlemeler;
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar nedeniyle fesih Mücbir sebep nedeniyle fesih Sözleşme karşılıklı olarak feshedilebilir

36 Sorumluluğu ilişkin düzenlemeler;
Yasak fiil ve davranışlar İhalelere katılmaktan yasaklama Yüklenicilerin ve görevlililerin ceza sorumluluğu Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı Kamu kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasını ve sözleşmelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla kamu taahhütlerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen yükleniciler, danışmanlık hizmeti sunucuları, tedarikçiler ve hizmet sunucuları ile idare görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir.

37 Yükleniciler, alt yükleniciler
Kamu yapı denetim görevlileri Danışmanlık hizmeti sunucuları Kesin kabul tarihinden itibaren müştereken ve müteselsilen 15 yıl süre ile sorumludurlar. Tedarikçiler ve hizmet sunucuları 5 yıl süre ile sorumludurlar

38 KAMU İHALE KURUMU 4734 Sayılı Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanun’da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. Kurum’un ilişkili olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı’dır. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, görevini yerine getirirken bağımsızdır, hiç bir makam, organ, merci ve kişi Kurum’un kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

39 KAMU İHALE KURUMU Kamu İhale Kurulu, Başkanlık, Hizmet birimlerinden,
oluşur

40 Kamu İhale Kurumu’nun görevleri
İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek, sonuçlandırmak. 4734 Sayılı Kanun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

41 Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak

42 Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu ihale bültenini yayımlamak

43 Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kurulu’na teklifte bulunmak

44 Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak Kurum, ayrıca gerekli gördüğü takdirde, 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.

45 Kamu İhale Kurumu’nun gelirleri
4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden bedeli ,- YTL. (Yüzaltmışbeşbin altmışaltı) aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi. Şikayette bulunan isteklilerden alınacak 245,- YTL. (İkiyüzkırkbeş), Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler

46 Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar Diğer gelirler

47 İHALE DIŞI KALACAKLAR İflas eden ve tasfiye halinde olanlar
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar Vergi borcu olanlar İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetinden dolayı hüküm giyenler İhaleyi yapan idareye yaptığı iş sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği bu idare tarafından ispat edilenler Kayıtlı bulunduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilenler Eksik, sahte veya yanıltıcı bilgi, belge verenler 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği ihaleye katılanlar 17 nci madde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar

48 10/ son fıkra gereği istenen belgeler ve düzenleyecek makamlar
(a), (b) ve (g) bendine ilişkin olarak isteklinin kayıtlı olduğu oda tarafından, (c) bendi isteklinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, (d) bendi isteklinin mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesi tarafından, (e) bendi, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından, düzenlenmesi gerekir. (f) ihaleyi yapan idarece ispat edilmesi gerekir.

49 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Yasaklı olanlar, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan mahkum olanlar Hileli iflas edenler İdarenin ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli olanlar, Yukarıda belirtilenlerin eşleri ve yakın akrabaları, Bunların ortakları ile şirketleri, İhale konusunda danışmanlık hizmeti sunanlar, İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan vakıf, dernek gibi kuruluşların şirketleri, Bu maddeye aykırı davrananların geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve 17. madde uyarınca yasaklanması gerekir

50 YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
Hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, rüşvet vb. gibi yollarla fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek Rekabeti veya ihale kararını etkileyebilecek davranışlarda bulunmak Sahte belge kullanmak, teşebbüs etmek, Alternatif teklif verebilme halleri hariç birden fazla teklif vermek 11.maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde katılanlar

51 YASAKLAMA 17. Maddeyi ihlal edenler 1 yıldan 2 yıla kadar
Sözleşme imzalamayanlar 6 aydan 1 yıla kadar Yasaklanırlar Yasaklama kararı: İhaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından 45 gün içinde verilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

52 Tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde ortakların tamamı sermaye şirketi olması halinde yarısından fazlasına sahip olan ortakları, ve bu ortakların diğer ortaklardaki sermayelerinin yarısından fazlasına sahip olduğu diğer ortaklıklarda yasaklanır. Yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar yasaklama kararı yayınlanıncaya kadar, o ihaleye ve aynı idarenin diğer ihalelerine de iştirak ettirilmez .

53 Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda yasak ve ceza hükümleri uygulanmaz
45 günlük süre içinde yasaklama kararının verilmesi zorunludur. Yasaklı firmaya ait ürün başka istekliler tarafından sunulabilir. İhale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulananların daha sonra tespit edilmeleri halinde sözleşme feshedilir.

54 17. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar Türk Ceza Kanunu’na göre ayrıca ceza kovuşturması yapılır Ceza davası açılanlara ilişkin bilgilerin Kuruma ulaştığı tarihte listeye işlenir, dava açılanlar bu tarihten itibaren kamu ihalelerine katılamazlar Kamu görevlileri hakkında disiplin cezası verilir, ceza kovuşturması yapılır ve varsa zarar tazmin ettirilir. 5. ve 62. maddeleri ihlal edenler 60. Madde uyarınca cezalandırılırlar. Kamu görevlileri ve danışmanlık hizmeti sunanlar tarafından, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerinin teknik ve mali yönlerine ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve belgeler açıklanamaz ve başkalarının yararına kullanamazlar.

55 4735 sayılı Kanunda yer alan ceza ve yasaklamaya ilişkin hükümler
Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve sözleşmelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, kamu taahhütlerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen yükleniciler ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir Kamu yapılarının fen ve sanat kurallarına uygun ve sağlam bir şekilde yapılmasını sağlamak, denetim eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek can kaybı ve hasarların oluşmaması için gerekli tedbirleri almak ve buna rağmen herhangi bir hasar oluşması durumunda da devletin zararını önlemek amacıyla yapım ve denetim sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır

56 Yasak fiil ve davranışlar;
İhalelere katılmaktan yasaklama, Yüklenicilerin ceza sorumluluğu, Görevlilerin sorumluluğu, Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı, Yapım müteahhidi, danışmanlık hizmeti sunucusu, mal tedarikçisi, hizmet sunucusu ve kamu görevlilerinin sorumluluğu


"KAMU İHALE KANUNU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları