Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulama Esasları Cem POLAT Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulama Esasları Cem POLAT Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı"— Sunum transkripti:

1

2 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulama Esasları Cem POLAT Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı cempolat@istanbul.edu.tr 0 212 440 00 00 / 10790 Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı1

3 “ Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.” Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı2

4 Uygulama İlkeleri 1-Sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 2-Bu Kanunda belirtilen haller (işin yapılma veya teslim yeri/işin süresinden önce yapılması durumunda ödeme) dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 3-Sözleşmenin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı3

5 İdarelerce Sözleşmeler Düzenlenirken: 1- İhale usulü ne olursa olsun, Tip Sözleşmelerin esas alınarak işe ilişkin sözleşmenin hazırlanması zorunludur. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı4

6 İsteklilerin Matbu Sözleşmeleri “Mal ve hizmet alımlarında, tip sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutad olan sözleşmeler kullanılabilir.” Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı5

7 Sözleşme Türleri 1-Götürü Bedel Sözleşmeler: a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, b) Mal veya hizmet alımı işlerinde: Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı6

8 2- Birim Fiyat Sözleşmeler: (Miktar x teklif birim fiyat) a) Yapım işlerinde; Uygulama projesi hazırlanmadan ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayanılarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı7

9 2- Birim Fiyat Sözleşmeler: (Miktar x teklif birim fiyat) b) Mal veya hizmet alımı işlerinde: İdare tarafından belirlenen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı8

10 Yapım işlerinde karma sözleşme Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için ise, birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme, Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı9

11 Münferit Sözleşme Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme düzenlenir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı10

12 Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı11

13 Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı12 Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. b) İdarenin adı ve adresi. c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı. g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

14 Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı13 i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. o) (Değişik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

15 Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı14 r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. y) Anlaşmazlıkların çözümü.

16 Fiyat Farkı Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usullere tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözleşmede fiyat farkına ilişkin düzenlemenin yapılması zorunludur. Sözleşmelerde bu konudaki hükümler sözleşme imzalandıktan sonra değiştirilemez. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı15

17 Fiyat Farkı (Dayanak-Teminat) Fiyat farkının ödenmesinde, Fiyat Farkı Kararnamelerine uyulması zorunludur; farklı düzenlemeler öngörülemez. Fiyat farkı ödenirken ek kesin teminatın alınması zorunludur. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı16

18 İşin ve İşyerinin Sigortalanması Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden-kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek: deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, sigorta yaptırmak zorundadır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı17

19 İşin ve İşyerinin Sigortalanması Geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı18

20 MÜCBİR SEBEPLER a)Doğal afetler, b)Kanuni grev, c)Genel salgın hastalıklar, d)Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı19

21 Mücbir Sebeplerin Geçerli Olmasının Şartları 1. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 2. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 3. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 4. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve 5. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı20

22 Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri – Muayene ve kabul işlemleri, en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. – Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. – İmalat ve üretim sürecinin belirli aşamalarında denetim yapılabilir. – Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı21

23 Ek Kesin Teminat  Fiyat farkı olarak ödenecek tutar ile varsa sözleşme bedelindeki artış tutarının % 6'sı oranında ek kesin teminat alınır.  Fiyat farkı olarak ödenecek tutar karşılığında kesilecek ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de alınabilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı22

24 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi Şartları  Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı23

25 Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi usulü: a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı24

26 b) Yapım işleri dışındaki işlerde; SGK’dan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınan mal veya yapılan iş için; – Bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, – Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı25

27 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Mahsubu/ İadesi: Yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye ve SGK’ya olan borçları ile ücret vb. ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin kabul/kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı26

28 İade Edilemeyen Teminatlar Teminatların mahsup edilmesine gerek bulunmayan hallerde; Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı27

29 Geçerlik Süresi dolmak üzere olan teminat mektupları: Yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi yüklenicilerce getirilmemesi halinde kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilecek, varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı28

30 Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözleşme imzalandıktan sonra: 1. sözleşme bedelinin aşılmaması, 2. idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması Kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. ile ilgili sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı29

31 Sözleşmenin Devri Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. (İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç) Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı30

32 Yüklenicinin Ölümü Halinde 1.Sözleşme feshedilir, 2.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir, 3.Kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı31

33 Ancak; 1.Aynı şartları taşıyan varislerin talepte bulunması, 2.İdarenin uygun görmesi, 3.Ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme varislere devredilebilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı32

34 Yüklenicinin İflası Yüklenicinin iflas etmesi halinde; Sözleşme feshedilir; yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci Maddeye göre işlem yapılır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı33

35 Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getirememesi Halleri Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı34

36 ***30 gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı35

37 Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getirememesi (Vekil Tayin Edilememesi) Yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı36

38 Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getirememesi (Sözleşmenin Feshi) Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 inci maddeye göre işlem yapılır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı37

39 Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk Veya Mahkumiyet 1- Böyle bir durumda sözleşme feshedilmez; – Ancak, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. (Mecburiyet var) Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı38

40 2- Pilot ortağın iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması hallerinde, a. Sözleşme feshedilir b. Yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 inci maddeye göre işlem yapılır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı39

41 Pilot ortağın ölümü halinde ise : a. sözleşme feshedilir, b. işler tasfiye edilir, c. kesin teminat iade edilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı40

42 Bu durumların oluşunu izleyen 30 gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı41

43 Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra (mücbir sebep halleri dışında) yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın; 1.Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, 2.Sözleşme feshedilir, 3.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı42

44 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir 1.Sözleşme feshedilir 2.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı43

45 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi (Yüklenicinin Yasak Fiil Veya Davranışlarda Bulunması) b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın: 1.Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, 2.Sözleşme feshedilir, 3.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı44

46 Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, 1.Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, 2.Sözleşme feshedilir, 3.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı45

47 Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Ancak, Taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması, Taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması, İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı46

48 Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı47

49 Ancak bu durumda, 1.Yüklenici hakkında 26 ıncı maddeye göre işlem yapılır. 2.Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı48

50 Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle (mücbir sebep halleri dışında) fesih talebinin idareye intikal tarihi, Sözleşme hükümlerine uygun olarak işin yerine getirilmemesi nedeniyle, idarenin ihtar süresinin bitim tarihi, Yasak fiil veya davranışların tespit tarihi, itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı49

51 Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler (Fesih İşlemleri) S özleşmenin feshedilmiş sayıldığı tarihleri izleyen 7 gün içinde idare tarafından fesih kararı alınmalı ve 5 gün içinde yükleniciye bildirilmelidir. Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar güncellenir ve fark yükleniciden tahsil edilmelidir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı50

52 Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalınması, b) Asıl işten ayrılması halinde teknik veya ekonomik olarak, idareyi külfete sokacak olması şartlarıyla süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı51

53 İlave iş veya iş azalışının sınırı: Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen YAPIM İHALELERİNDE : % 10’una Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen BÜTÜN İHALELERDE : % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. (Birim fiyat sözleşme ile yürütülen YAPIM işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40'a kadar arttırmaya yetkilidir. ) Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı52

54 İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı53

55 İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi (Yükleniciye %5 Ödeme) İşin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle bitirilmesi durumda: Yükleniciye,yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80‘i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı54

56 ÖRNEK: Sözleşme bedeli = 100.000.-TL Sözleşme bedelinin % 80'i = 80.000.-TL İşin tamamlanma bedeli = 75.000.-TL Bedel farkı = 80.000. - 75.000.= 5.000.-TL Gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık (%5) = 0,05 x 5.000 = 250.-TL Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı55

57 Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Tespiti Yapım işi ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerin uygulanması sırasında, sözleşme eki teklif birim fiyatlarda bulunmayan iş ve imalatlar için yeni birim fiyatların tespiti mümkün görülmektedir: Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı56

58 Yeni Birim Fiyat Tespiti (Yapım İşleri) Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşmede bulunmayan işlerin yapılması ve birim fiyatının tespit edilmesi, ancak; teklif birim fiyat esasına göre yapılan yapım sözleşmelerinde mümkün olabilmektedir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı57

59 Yeni Birim Fiyat Tespiti (Yapım İşleri-Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Yapım İşleri Genel Şartnamesinde, anahtar teslimi götürü bedel esasına göre düzenlenen sözleşmelerin uygulanması sırasında, yeni birim fiyat tespit edilmesi, İş Artışları Dışında öngörülmemiştir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı58

60 Yeni Birim Fiyat Tespiti (Hizmet işleri ) Hizmet işlerinde yeni birim fiyat tespiti de, yapım işlerinde olduğu gibi, teklif birim fiyat sözleşmelerde mümkün olabilmektedir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı59

61 İhalelere Katılmaktan Yasaklama 25 inci maddede belirtilen Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından 1 – 2 yıl süreyle bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı60

62 Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu 25 inci maddeye göre Yasak fiil veya davranışlardan TCK’ya göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, ayrıca idarece verilen yasaklama kararına ilave olarak 1 – 3 yıl arasında bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanırlar. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı61

63 Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri,  Yapı denetim görevlileri,  İhtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer, Görevlerini -kanuni gereklere uygun, -tarafsızlıkla yapmadıkları, -taraflardan birini zarara uğratmaları halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince : Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı62

64 Uygulanacak Yaptırımlar: Disiplin Cezası, Ceza kovuşturması, Tarafların zarar ve ziyanının tazmini, Görev yasağı (hüküm giymesi halinde), Kadro yasağı (hüküm giymesi halinde). Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı63

65 Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı Görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı64

66 Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için kesin kabul onay tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı65

67 Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan 15 yıl süre ile, yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı66

68 Cem POLAT/Mali Hizmetler Uzmanı67 TEŞEKKÜRLER Cem POLAT Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı cempolat@istanbul.edu.tr 0 212 440 00 00 / 10790


"4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulama Esasları Cem POLAT Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları