Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun"— Sunum transkripti:

1 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Uygulama Esasları Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ

2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu:
“Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.   İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.” Alattin ÜŞENMEZ

3 Uygulama İlkeleri 1-Sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 2-Bu Kanunda belirtilen haller (işin yapılma veya teslim yeri/işin süresinden önce yapılması durumunda ödeme) dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 3-Sözleşmenin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Alattin ÜŞENMEZ

4 İdarelerce Sözleşmeler Düzenlenirken:
1- İhale usulü ne olursa olsun, Tip Sözleşmelerin esas alınarak işe ilişkin sözleşmenin hazırlanması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

5 Sözleşme Türleri 1-Götürü Bedel Sözleşmeler:
a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, b) Mal veya hizmet alımı işlerinde: Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, Alattin ÜŞENMEZ

6 2- Birim Fiyat Sözleşmeler (Miktar x teklif birim fiyat)
a) Yapım işlerinde; Uygulama projesi hazırlanmadan ** ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayanılarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Alattin ÜŞENMEZ

7 2- Birim Fiyat Sözleşmeler (Miktar x teklif birim fiyat)
b) Mal veya hizmet alımı işlerinde: idare tarafından belirlenen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Alattin ÜŞENMEZ

8 Yapım işlerinde karma sözleşme
niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için ise, birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme, Alattin ÜŞENMEZ

9 Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan
Münferit Sözleşme Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme, Alattin ÜŞENMEZ

10 Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
Alattin ÜŞENMEZ

11 Fiyat Farkı ödenebilmesi için
sözleşmede buna ilişkin düzenlemenin yapılması zorunludur. Sözleşmelerde bu konudaki hükümler sözleşme imzalandıktan sonra değiştirilemez. Alattin ÜŞENMEZ

12 Fiyat Farkı (Dayanak-Teminat)
Fiyat farkının ödenmesinde, Fiyat Farkı Kararnamelerine uyulması zorunludur; farklı düzenlemeler öngörülemez. Fiyat farkı ödenirken ek kesin teminatın alınması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

13 Mücbir Sebeplerin Geçerli Olmasının Şartları
1.Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 2.Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 3.Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 4.Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması, 5.Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

14 Muayene ve Kabul İşlemleri
Muayene ve kabul işlemleri, en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak üretim sürecinin belirli aşamalarında denetim yapılabilir. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

15 Ek Kesin Teminat Fiyat farkı olarak ödenecek tutar ile varsa sözleşme bedelindeki artış tutarının % 6'sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek tutar karşılığında kesilecek ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de alınabilir. Alattin ÜŞENMEZ

16 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
( tarih ve sayılı RG) Alattin ÜŞENMEZ

17 Ek kesin teminat Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla ---fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının % 6’sını aşan kısmının, gerekli olan ek kesin teminat tutarını karşılaması halinde yükleniciden ayrıca bir ek kesin teminat istenmemesi gerekmektedir.” (KİG Tebliği:18.6) Alattin ÜŞENMEZ

18 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi Şartları
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi Yüklenicinin bu işten dolayı idareye borcunun olmaması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

19 Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi usulü:
a) Yapım işlerinde; geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, ***SGK’den ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, Yükleniciye iade edilir. Alattin ÜŞENMEZ

20 Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,
b) Yapım işleri dışındaki işlerde; SGK’ den ilişiksiz belgesinin getirilmesinden sonra; alınan mal veya yapılan hizmet için: Bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, SGK’den ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Alattin ÜŞENMEZ

21 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Mahsubu/ İadesi.
Yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye ve SGK’ ye olan borçları ile ücret vb. ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin kabul/kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, ** kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Alattin ÜŞENMEZ

22 İade Edilemeyen Teminatlar
Teminatların mahsup edilmesine gerek bulunmayan hallerde : İşin kesin kabul / kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Alattin ÜŞENMEZ

23 Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Sözleşme imzalandıktan sonra: sözleşme bedelinin aşılmaması, idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması Kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları (İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla) İle ilgili sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

24 (İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç )
Sözleşmenin Devri Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. (İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç ) Alattin ÜŞENMEZ

25 Devir Alacaklarda İlk İhaledeki Şartların Aranması (Sözleşmenin Devri)
İhale esnasında istenilen: ---Ekonomik ve Mali Yeterlilik, *Banka referans, bilanço ve gelir tabloları. ---Mesleki ve Teknik Yeterlilik, *İş deneyim, kalite standardı gibi. Alattin ÜŞENMEZ

26 Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra (mücbir sebep halleri dışında) ***yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle **taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın: Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, Sözleşme feshedilir, Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Alattin ÜŞENMEZ

27 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
a) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi Veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ****idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir Sözleşme feshedilir Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Alattin ÜŞENMEZ

28 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi (Yüklenicinin Yasak Fiil Veya Davranışlarda Bulunması)
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında ***yüklenicinin Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın: Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir Sözleşme feshedilir Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Alattin ÜŞENMEZ

29 a) Sözleşmeye esas proje içinde kalınması,
Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalınması, b) Asıl işten ayrılması halinde teknik veya ekonomik olarak, idareyi külfete sokacak olması şartlarıyla süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

30 İlave iş veya iş azalışının sınırı:
Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen YAPIM İHALELERİNDE : % 10 Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen BÜTÜN İHALELERDE : % 20 (Birim fiyat sözleşme ile yürütülen YAPIM işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40'a kadar arttırmaya yetkilidir. ) Alattin ÜŞENMEZ

31 İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Alattin ÜŞENMEZ

32 İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi (Yükleniciye %5 Ödeme)
İşin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle bitirilmesi durumda: Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, ***sözleşme bedelinin % 80'i ile ***sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Alattin ÜŞENMEZ

33 Sözleşme bedelinin % 80'i = 80.000.-TL
ÖRNEK: Sözleşme bedeli = TL Sözleşme bedelinin % 80'i = TL İşin tamamlanma bedeli = TL Bedel farkı = = TL Gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık (%5) = 0,05 x = TL Alattin ÜŞENMEZ

34 Mali Hizmetler Uzmanı ausenmez24@gmail.com
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ


"Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları