Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Uygulama Esasları Uygulama Esasları Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Uygulama Esasları Uygulama Esasları Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler."— Sunum transkripti:

1

2 Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Uygulama Esasları Uygulama Esasları Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı ausenmez24@gmail.com

3 Alattin ÜŞENMEZ2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu: “ Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.”

4 Alattin ÜŞENMEZ3 Uygulama İlkeleri 1-Sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.1-Sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 2-Bu Kanunda belirtilen haller (işin yapılma veya teslim yeri/işin süresinden önce yapılması durumunda ödeme) dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.2-Bu Kanunda belirtilen haller (işin yapılma veya teslim yeri/işin süresinden önce yapılması durumunda ödeme) dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 3-Sözleşmenin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez.3-Sözleşmenin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez.

5 Alattin ÜŞENMEZ4 İdarelerce Sözleşmeler Düzenlenirken: 1- İhale usulü ne olursa olsun, Tip Sözleşmelerin esas alınarak işe ilişkin sözleşmenin hazırlanması zorunludur.

6 Alattin ÜŞENMEZ5 Sözleşme Türleri 1-Götürü Bedel Sözleşmeler: a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, b) Mal veya hizmet alımı işlerinde: Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

7 Alattin ÜŞENMEZ6 2- Birim Fiyat Sözleşmeler (Miktar x teklif birim fiyat) a) Yapım işlerinde; Uygulama projesi hazırlanmadan ** ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayanılarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

8 Alattin ÜŞENMEZ7 2- Birim Fiyat Sözleşmeler (Miktar x teklif birim fiyat) b) Mal veya hizmet alımı işlerinde: idare tarafından belirlenen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

9 Alattin ÜŞENMEZ8 Yapım işlerinde karma sözleşme Yapım işlerinde;Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için ise, birim fiyat teklifi alma yöntemleriniteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için ise, birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

10 Alattin ÜŞENMEZ9 Münferit Sözleşme Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalananÇerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

11 Alattin ÜŞENMEZ10 Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

12 Alattin ÜŞENMEZ11 Fiyat Farkı Fiyat Farkı ödenebilmesi için sözleşmede buna ilişkin düzenlemenin yapılması zorunludur. Sözleşmelerde bu konudaki hükümler sözleşme imzalandıktan sonra değiştirilemez.

13 Alattin ÜŞENMEZ12 Fiyat Farkı (Dayanak-Teminat) Fiyat farkının ödenmesinde, Fiyat Farkı Kararnamelerine uyulması zorunludur; farklı düzenlemeler öngörülemez. Fiyat farkı ödenirken ek kesin teminatın alınması zorunludur.

14 Alattin ÜŞENMEZ13 Mücbir Sebeplerin Geçerli Olmasının Şartları 1.Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 2.Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 3.Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 4.Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması, 5.Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

15 Alattin ÜŞENMEZ14 Muayene ve Kabul İşlemleri – – Muayene ve kabul işlemleri, en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. – – Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak üretim sürecinin belirli aşamalarında denetim yapılabilir. – – Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

16 Alattin ÜŞENMEZ15 Ek Kesin Teminat Fiyat farkı olarak ödenecek tutar ile varsa sözleşme bedelindeki artış tutarının % 6'sı oranında ek kesin teminat alınır.   Fiyat farkı olarak ödenecek tutar karşılığında kesilecek ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de alınabilir.

17 16 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı RG) Alattin ÜŞENMEZ

18 17 Ek kesin teminat Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla ---fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının % 6’sını aşan kısmının, gerekli olan ek kesin teminat tutarını karşılaması halinde yükleniciden ayrıca bir ek kesin teminat istenmemesi gerekmektedir.” (KİG Tebliği:18.6) Alattin ÜŞENMEZ

19 18 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi Şartları   Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi   Yüklenicinin bu işten dolayı idareye borcunun olmaması gerekmektedir.

20 Alattin ÜŞENMEZ19 Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi usulü: a) Yapım işlerinde; geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, ***SGK’den ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, Yükleniciye iade edilir.

21 Alattin ÜŞENMEZ20 b) Yapım işleri dışındaki işlerde; SGK’ den ilişiksiz belgesinin getirilmesinden sonra; alınan mal veya yapılan hizmet için: – – Bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, – –Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, SGK’den ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

22 Alattin ÜŞENMEZ21 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Mahsubu/ İadesi. Yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye ve SGK’ ye olan borçları ile ücret vb. ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin kabul/kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, ** kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

23 Alattin ÜŞENMEZ22 İade Edilemeyen Teminatlar Teminatların mahsup edilmesine gerek bulunmayan hallerde : İşin kesin kabul / kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

24 Alattin ÜŞENMEZ23 Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözleşme imzalandıktan sonra: 1. 1.sözleşme bedelinin aşılmaması, 2. 2.idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması Kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları (İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla) İle ilgili sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

25 Alattin ÜŞENMEZ24 Sözleşmenin Devri Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. (İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç )

26 Alattin ÜŞENMEZ25 Sözleşmenin Devri) Devir Alacaklarda İlk İhaledeki Şartların Aranması (Sözleşmenin Devri) İhale esnasında istenilen:İhale esnasında istenilen: ---Ekonomik ve Mali Yeterlilik, *Banka referans, bilanço ve gelir tabloları. ---Mesleki ve Teknik Yeterlilik, *İş deneyim, kalite standardı gibi.

27 Alattin ÜŞENMEZ26 Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra (mücbir sebep halleri dışında) ***yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle **taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın: 1. 1.Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, 2. 2.Sözleşme feshedilir, 3. 3.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

28 Alattin ÜŞENMEZ27 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi a) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi Veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, **** idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir 1. 1.Sözleşme feshedilir 2. 2.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

29 Alattin ÜŞENMEZ28 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi ( İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi (Yüklenicinin Yasak Fiil Veya Davranışlarda Bulunması) b) Sözleşmenin uygulanması sırasında ***yüklenicinin Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın: 1. 1.Kesin teminat + ek kesin teminatlar gelir kaydedilir 2. 2.Sözleşme feshedilir 3. 3.Hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

30 Alattin ÜŞENMEZ29 Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalınması, b) Asıl işten ayrılması halinde teknik veya ekonomik olarak, idareyi külfete sokacak olması şartlarıyla süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

31 Alattin ÜŞENMEZ30 İlave iş veya iş azalışının sınırı: Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen YAPIM İHALELERİNDE : % 10Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen YAPIM İHALELERİNDE : % 10 Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen BÜTÜN İHALELERDE : % 20Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen BÜTÜN İHALELERDE : % 20 (Birim fiyat sözleşme ile yürütülen YAPIM işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40'a kadar arttırmaya yetkilidir. )

32 Alattin ÜŞENMEZ31 İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Sözleşme bedelininSözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır.

33 Alattin ÜŞENMEZ32 İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi (Yükleniciye %5 Ödeme) İşin sözleşme bedelininİşin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle bitirilmesi durumda: Yükleniciye,Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, ***sözleşme bedelinin % 80'i ile ile ***sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

34 Alattin ÜŞENMEZ33 ÖRNEK: Sözleşme bedeli = 100.000.-TL Sözleşme bedeli = 100.000.-TL Sözleşme bedelinin % 80'i = 80.000.-TL Sözleşme bedelinin % 80'i = 80.000.-TL İşin tamamlanma bedeli = 75.000.-TL İşin tamamlanma bedeli = 75.000.-TL Bedel farkı = 80.000. - 75.000.= 5.000.-TLBedel farkı = 80.000. - 75.000.= 5.000.-TL Gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık (%5) = 0,05 x 5.000 = 250.-TLGerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık (%5) = 0,05 x 5.000 = 250.-TL

35 Alattin ÜŞENMEZ34 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı ausenmez24@gmail.com ausenmez24@gmail.com


"Alattin ÜŞENMEZ1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Uygulama Esasları Uygulama Esasları Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları