Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4735 SAYILI KAMU İ HALE SÖZLEŞMELER İ KANUNU. Kapsam  Kamu İ hale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4735 SAYILI KAMU İ HALE SÖZLEŞMELER İ KANUNU. Kapsam  Kamu İ hale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan."— Sunum transkripti:

1 4735 SAYILI KAMU İ HALE SÖZLEŞMELER İ KANUNU

2 Kapsam  Kamu İ hale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeler

3 Sözleşme türleri Yapım işlerinde; anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, Mal veya hizmet alımı işlerinde, götürü bedel sözleşme,  Yapım işlerinde; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Yapım işlerinde; niteli ğ i itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,  Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

4 Mücbir sebepler Mücbir sebepler  Do ğ al afetler.  Kanuni grev.  Genel salgın hastalık.  Kısmî veya genel seferberlik ilânı.  Gerekti ğ inde Kurum tarafından belirlenecek benzeri di ğ er haller.

5 Mücbir sebepler Mücbir sebepler  Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;  yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,  taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,  mücbir sebebin meydana geldi ğ i tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması  yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  İ dare mücbir sebep iddiasında bulunabilir mi?

6 Kesin Teminat -Ek Kesin Teminat  Kesin teminatın alınması  Ek kesin teminatın alınması  Kesin ve ek kesin teminatın iadesi  İ ade edilemeyen teminatlar ne olacak?

7 Sözleşmede de ğ işiklik yapılması  Sözleşme imzalandıktan sonra,  sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,  aşa ğ ıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde de ğ işiklik yapılabilir: 1) İ şin yapılma veya teslim yeri. 2) İ şin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

8 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi İ ş artışı; Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İ dareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla

9 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una,  birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir.  Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye ba ğ lanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.

10 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye ba ğ lanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün de ğ ildir.

11 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  Birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde aşa ğ ıdaki hususların esas alınması gerekmektedir:  1) İ ş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem tutarının %20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır.  2) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının %20’sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla di ğ er mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabilir. (Bkz: K İ GT)

12 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  İ şin bu şartlar dahilinde tamamlanamayaca ğ ının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

13 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanaca ğ ı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır.  Bu durumda yükleniciye, yapmış oldu ğ u gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptı ğ ı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

14 Sözleşmenin devri  Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.  Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.  İ ş ortaklı ğ ı veya konsorsiyum olarak yapılan sözleşmelerde, iş ortaklı ğ ını veya konsorsiyumu oluşturan ortakların herhangi birinde de ğ işiklik olması halinde sözleşmenin devri sayılacaktır.

15 Sözleşmenin devri  Ayrıca, isim ve statü de ğ işikli ğ i gere ğ i yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildi ğ i tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.  Müeyyide: İ zinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildi ğ i tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

16 Devir işlemlerinin kontrolü  İ darelerin sözleşmenin devrine ilişkin işlemi onaylamadan önce, devir yasa ğ ı bulunup bulunmadı ğ ının Kurumumuz internet sayfasında bulunan Sorgulamalar sekmesinde yer alan Sözleşme Devri Sorgulama(Firma) seçene ğ ini kullanarak elektronik ortamda teyit ettirmeleri  Teyit işleminden sonra, Sözleşme Devir Teyit Belgesinin çıktısı alınarak ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi  Devir sözleşmesi yapıldıktan sonra, idarece Sözleşme Devri Bildirimi Belgesi doldurularak elektronik ortamda Kuruma bildirilmesi, çıktısı alınarak ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi

17 Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi  Madde: 19- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyece ğ ini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

18 İ darenin sözleşmeyi feshetmesi  Madde 20- Aşa ğ ıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:  a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına ra ğ men aynı durumun devam etmesi,  b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundu ğ unun tespit edilmesi,  Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

19 Yasak fiil ve davranışlar Yasak fiil ve davranışlar 1) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sa ğ lama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 2) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 3) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. 4) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. 5) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek. 6) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. 7) Sözleşmenin Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması

20 Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih  Madde 21- Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İ hale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulundu ğ unun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

21 Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih  Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;  a) İ vedili ğ i nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,  b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,  Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir  Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

22 Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler  Madde 22- 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.  Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin u ğ radı ğ ı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.  Madde: 26- İ halelere katılmaktan yasaklama

23 Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi  Madde 23- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  Yasaklama işlemi yapılmaz

24 Fiyat farkı verilebilmesi Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İ hale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra de ğ işiklik yapılamaz.

25 Fiyat Farkı Esasları  4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununa Göre İ halesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İ lişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (31.12.2002 t. R.G)  4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununa Göre İ halesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İ lişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar(31.12.2002 t. R.G)  4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununa Göre İ halesi Yapılacak Olan Yapım İ şlerine İ lişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar(31.12.2002 t. R.G) .

26 Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler  Madde 13- İ hale konusu işin idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmemesine ra ğ men, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sebebiyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle ötelenmesi halinde, ötelenen süre içinde iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş gruplarına, idari şartname ve sözleşmede belirtilmek şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir

27 Fiyat farkı  Fiyat Farkı Esaslarının uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller fiyat farkı niteli ğ inde olup, sözleşme bedelini etkilemez.  Bedeli yabancı para cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılı ğ ı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz.  Fiyat Farkı Esasları, iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına uygulanır.

28 Fiyat farkı  Hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Bunun dışında yüklenicinin kullandı ğ ı usuller, makine, ekipman, malzeme ve işçili ğ in cins ve miktarı, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında de ğ er kaybetmesi, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının artması ve benzeri di ğ er nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez.

29 Denetim, muayene ve kabul  Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeli ğ i (19.12.2002 t. R.G.)  Yapım İ şleri Muayene ve Kabul Yönetmeli ğ i (4.3.2009 t. R.G.)  Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İ şlemlerine Dair Yönetmelik (22.6.2005 t. R.G.)  Yapım İ şleri Genel Şartnamesi  Hizmet İ şleri Genel Şartnamesi

30 Denetim, muayene ve kabul işlemleri  İ darelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından  Teslim edildi ğ inde  Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.  Muayene ve kabul işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanaca ğ ının sözleşme ve eklerinde belirtilmesi zorunludur.

31 Komisyon  Yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur.  İ şin önemi ve özelli ğ i dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.  Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur.  Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelli ğ ine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.  İ şin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz.  Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte hazır bulunması zorunludur.

32 Komisyon kararları  Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını ço ğ unlukla alır.  Kararlarda çekimser kalınamaz.  Ço ğ unluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

33 Kabul tutana ğ ının onayı  Kabul tutana ğ ı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır.  Kabul tutana ğ ının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumlulu ğ u kalmaz.

34 Ceza sorumlulu ğ u  Yüklenicinin ceza sorumlulu ğ u  Görevlilerin ceza sorumlulu ğ u  Bilgi ve belgeleri açıklama yasa ğ ı

35 Zarar sorumlulu ğ u  Yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin sorumlulu ğ u  Yapı denetim görevlilerinin sorumlulu ğ u  Danışmanlık hizmet sunucularının sorumlulu ğ u  Tedarikçilerin sorumlulu ğ u  Hizmet sunucularının sorumlulu ğ u

36 TEŞEKKÜRLER


"4735 SAYILI KAMU İ HALE SÖZLEŞMELER İ KANUNU. Kapsam  Kamu İ hale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları