Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 2. Finansal Tablolar zTEMEL FİNANSAL TABLOLAR yBilanço – belirli bir tarihte varlıklar, borçlar ve özkaynakların durumunu gösterir yGelir Tablosu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 2. Finansal Tablolar zTEMEL FİNANSAL TABLOLAR yBilanço – belirli bir tarihte varlıklar, borçlar ve özkaynakların durumunu gösterir yGelir Tablosu."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 2

2 Finansal Tablolar zTEMEL FİNANSAL TABLOLAR yBilanço – belirli bir tarihte varlıklar, borçlar ve özkaynakların durumunu gösterir yGelir Tablosu – belirli bir dönemin faaliyetlerinin sonuçlarını gösterir zEK FİNANSAL TABLOLAR ySatışların Maliyeti Tablosu yÖzkaynaklar Değişim Tablosu yKar Dağıtım Tablosu yNakit Akım Tablosu

3 TEMEL FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENME İLKELERİ Temel finansal tabloların düzenlenme ilkeleri, temel finansal tablolara paralel olarak iki ana gruba ayrılır: 1- Bilanço İlkeleri i) Varlıklara İlişkin İlkeler, ii) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler, iii) Özkaynaklara İlişkin İlkeler. 2- Gelir Tablosu İlkeleri

4 Bilanço İlkeleri Bilanço ilkelerinin amacı ; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. Bilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye halinde bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir. Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi değerleri ile gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesine bir engel oluşturmaz. Bu doğrultuda net değer bilanço düzenlenmesinin gereği olarak indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında açıkça gösterilmesi esastır. Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

5 Varlıklara İlişkin İlkeler 1- İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 2- İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır. 3- Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.

6 Varlıklara İlişkin İlkeler 4- Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5- Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6- Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.

7 Varlıklara İlişkin İlkeler 7- Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 8- Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.

8 Varlıklara İlişkin İlkeler 9- Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 10- Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. Bu ilke alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir. Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

9 Yabancı Kaynaklara ilişkin İlkeler 1- İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. 2- İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. 3- Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen borçların durumları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir.

10 Yabancı Kaynaklara ilişkin İlkeler 4- Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5- Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilânço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6- Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.

11 Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler 1- İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları özkaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilânço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) bilânçoda özkaynaklar grubu içinde gösterilir. 2- İşletmenin ödenmiş sermayesi bilânçonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa, esas sermaye hesapları her grubun haklarını kar ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilânçonun dipnotlarında gösterilmelidir.

12 Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler 3- İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmalar, hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir. 4- Özkaynakların bilânçoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. 5- Özkaynaklar; ödenmiş sermaye; sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları (zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.

13 Mali Tablo Dipnotları zTablonun yapısında bulunmayan ilave bilgiler sağlar zNumerik olması zorunlu değildir zÖrnekler: yMuhasebe politikaları tanımlanması veya kesin olmayan ve beklenmedik olaylara ait açıklamalar yİstatistiki ve büyük hacimli detaylar

14 Bilanço Türkiye’de aşağıdaki hesap sınıflarından oluşur y1** Dönen Varlıklar y2** Duran Varlıklar y3** Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar y4** Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar y5** Öz Kaynaklar

15 Dönen Varlıklar 1** zÇok kısa bir sürede, genellikle bir yıl içinde işletmede kullanılması veya nakte çevrilmesi beklenen varlıklardır. zDönen varlıklar nakde çevrilebilme sırasına göre listelenirler. zÖrnekler: y100 Kasa y110 Hisse Senetleri y121 Alacak Senetleri y131 Ortaklardan Alacaklar y153 Ticari Mallar y180 Gelecek Aylara Ait Gelirler y191 İndirilecek KDV

16 Duran Varlıklar 2** zBir yıl içerisinde nakde çevrilmesi beklenmeyen varlıklardır. zBir yıl içinde işletme içinde kullanılması düşünülmeyen varlıklar. zÖrnekler: y221 Alacak Senetleri y231 Ortaklardan Alacaklar y240 Bağlı Menkul Kıymetler y252 Binalar y261 Şerefiye y271 Arama Giderleri y280 Gelecek Yıllara Ait Giderler y292 Diğer KDV

17 Maddi Duran Varlıklar 25* zÖrnekler: y250 Arazi ve Arsalar y251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri y252 Binalar y253 Tesis, Makine ve Cihazlar y254 Taşıtlar y255 Demirbaşlar y256 Diğer Maddi Duran Varlıklar y257 Birikmiş Amortismanlar (-) y258 Yapılmakta Olan Yatırmlar y259 Verilen Avanslar zNispeten daha uzun kullanımı olan varlıklar zİşletmenin faaliyetlerinde kullanılan varlıklar

18 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26* zFiziksel varlıkları yoktur zKıymetli olan (parayla ölçülebilen) avantajların rekabeti zMaddi Olmayan Duran Varlıklar, eşi olmayan haklar veya sahip oldukları imtiyazlar nedeniyle kıymetlidirler. zÖrnekler: y260 Haklar y261 Şerefiye y262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri y263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri y264 Özel Maliyetler y267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar y268 Birikmiş Amortismanlar (-) y269 Verilen Avanslar

19 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 27* zDoğal kaynaklarla ilgili varlıklar zİşletmenin faaliyetlerinde kullanılan varlıklar zÖrnekler: y271 Arama Giderleri y272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri y277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar y278 Birikmiş Tükenme Payları (-) y279 Verilen Avanslar

20 Amortisman... Satın alma yılında tüm maliyetin masraf yazılması yerine, varlığın satın alma fiyatının yıllara bölünerek yıllara tahsisi işlemidir.

21 Birikmiş Amortisman / Tükenme Payı zVarlığın ömrü boyunca hesaplanan toplam amortisman ve tükenme payını gösterir. 257 Birikmiş Amortismanlar (-) 268 Birikmiş Amortismanlar (-) 278 Birikmiş Tükenme Payları (-)

22 KısaVadeli Yabancı Kaynaklar 3** İçinde bulunulan yıl içinde ödenmesi gereken yükümlükler. z300 Banka Kredileri z321 Borç Senetleri z331 Ortaklara Borçlar z340 Alınan Sipariş Avansları z360 Ödenecek Vergi ve Fonlar z370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları z380 Gelecek Aylara Ait Giderler z391 Hesaplanan KDV Bir ÇEK alabilir miyiz?

23 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 4** İçinde bulunulan yıldan sonra ödenmesi beklenilen borçlar Örnekler… z400 Banka Kredileri z421 Borç Senetleri z431 Ortaklara Borçlar z440 Alınan Sipariş Avansları z472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları (-) z480 Gelecek Yıllara Ait Giderler z492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV

24 Öz Kaynaklar 5** z50* Ödenmiş Sermaye – ortaklar tarafından işletmeye yapılan yatırımlar z52* Sermaye Yedekleri – işletmede kullanılmak üzere elde tutulan kazançlar z54* Kar Yedekleri - işletmede kullanılmak üzere elde tutulan karlar

25 1– Finansal tablonun başlığını hazırla •İşletme adı •Tablo adı •Tarih ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000

26 AKTİFLER DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Kasa 2,000 TL Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri (-) 4,000 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Müşteriler 1,800 Alacak Senetleri 16,000 Toplam Aktifler 23,800 TL 2 – Aktifleri listele ve toplamı al ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000

27 AKTİFLER DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Kasa 2,000 TL Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri (-) 4,000 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Müşteriler 1,800 Alacak Senetleri 16,000 Toplam Aktifler 23,800 TL YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,000 TL UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5,000 Toplam Borçlar 7,000 3 – Borçları listele ve ara toplamı al ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000

28 4 – öz kaynakları listele ve ara toplamı al. Yabancı kaynakları ekle, toplam al. ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000

29 AKTİFLER DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Kasa 2,000 TL Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri (-) 4,000 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Müşteriler 1,800 Alacak Senetleri 16,000 Toplam Aktifler 23,800 TL YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,000 TL UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5,000 Toplam Borçlar 7,000 ÖZKAYNAKLAR 16,800 Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklar Topları 23,800 TL ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000

30 Eğer toplam aktifler ve toplam pasifler eşit ise çift çizgi ile altını çiz.

31 AKTİFLER DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Kasa 2,000 TL Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri (-) 4,000 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Müşteriler 1,800 Alacak Senetleri 16,000 Toplam Aktifler 23,800 TL YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,000 TL UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5,000 Toplam Borçlar 7,000 ÖZKAYNAKLAR 16,800 Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklar Topları 23, 800 TL ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000

32 ME1 A.Ş. Açılış Bilançosu 01 OCAK 2000 TOPLAM AKTİFLER * (1.000 TL.): TOPLAM PASİFLER * (1.000 TL.):

33 İŞLETME SAHİBİNİN YATIRIMI 5.000 TL İŞLEMEDEN ÇEKTİĞİ 1.100 TL - 3.500 + 5.000 - 1.100 = 400 ME1 A.Ş. Kapanış Bilançosu 31 Aralık 2000 TOPLAM AKTİFLER * (1.000 TL.): TOPLAM PASİFLER * (1.000 TL.):

34 Birikmiş Amortisman maliyet azalışı (-) olarak gösterilmelidir. ME A.Ş. Bilanço 31 Aralık 2000 AKTİF 100 Kasa 2,000 TL 120 Müşteriler 4,000 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 1,800 253 Tesis, Makine ve Cihazlar24,000 257 Birikmiş Amortismanlar (-) 8,000 16,000 Toplam Aktifler 23,800 TL

35 Gelir Tablosu İlkeleri Gelir tablosu ilkelerinin amacı ; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında veya sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

36 Gelir Tablosu İlkeleri Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır. Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.

37 Gelir Tablosu İlkeleri Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve kârlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.

38 ME A.Ş. Gelir Tablosu 31 Aralık 2000 1 – Finansal tablonun başlığını hazırla •İşletme adı •Tablo adı •Tarih

39 Gelirler Brüt Satışlar 12,000 TL Satışlar İndirimler (-) 2,000 Net Satışlar 10,000 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 6,000 Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1,000 Toplam Gelirler 17,000 TL ME A.Ş. Gelir Tablosu 31 Aralık 2000 2- Gelirleri listele ve toplamı al

40 Gelirler Brüt Satışlar 12,000 TL Satışlar İndirimler (-) 2,000 Net Satışlar 10,000 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 6,000 Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1,000 Toplam Gelirler 17,000 TL Giderler Satıların Maliyeti 8,000 Faaliyet Giderleri 1,000 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 700 Finansman Giderler 300 Olağan Dışı Gider ve Zararlar 200 Toplam Giderler 10,200 TL ME A.Ş. Gelir Tablosu 31 Aralık 2000 3- Giderleri listele ve toplamı al

41 Gelirler Brüt Satışlar 12,000 TL Satışlar İndirimler (-) 2,000 Net Satışlar 10,000 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 6,000 Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1,000 Toplam Gelirler 17,000 TL Giderler Satıların Maliyeti 8,000 Faaliyet Giderleri 1,000 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 700 Finansman Giderler 300 Olağan Dışı Gider ve Zararlar 200 Toplam Giderler 10,200 TL Net Gelir 6,800 TL ME A.Ş. Gelir Tablosu 31 Aralık 2000 4 – Net geliri elde etmek için giderleri gelirlerden çıkart

42 FİNANSAL tablolar hangi sırada hazırlanır? NEDEN ?

43 Nakit Akım Tablosunun Amacı Aşağıdaki konularda bilgi sağlamaktır. zNakit hasılatı zNakit ödemeleri zNakitteki net değişimler

44 I. Faaliyet işlemlerinden sağlanan (kullanılan) nakit TL 23,000 II. Yatırım işlemlerinden sağlanan (kullanılan) nakit TL 10,000 III. Finansman işlemlerinden sağlanan (kullanılan) nakit TL 2,000 IV. Nakit artışı (azalışı)TL 35,000 V. Dönem başındaki nakitTL 12,000 VI.Dönem sonundaki nakitTL 47,000 ME A.Ş. Nakit Akım Tablosu 31 Aralık 2000

45 Değişimler Aşağıdaki İşlemlerden Kaynaklanır zFaaliyet işlemleri zFinansman işlemleri zYatırım işlemleri

46 Faaliyet İşlemleri Nakit girişleri ve nakit çıkışları işletmenin ana faaliyetleriyle ilgilidir.

47 Finansman İşlemleri Nakit girişleri/çıkışları kaynakları işletmeye aktarmaktan kaynaklanır... zHisse Senedi Satışı / Karpayı Ödemesi zBorç Vermek / Borçları Ödemek

48 Yatırım İşlemleri Nakit girişleri/çıkışlar yatırımlar ve duran varlıklardaki değişimlerden kaynaklanır... zYatırımlar ve uzun-ömürlü varlıkları satınalma/el koymada nakit kullanılır zBorç verme ve borçları tahsil

49

50

51

52 zMALİ TABLOLAR yTEMEL MALİ TABLOLAR xBilanço xGelir Tablosu yEK MALİ TABLOLAR xSatışların Maliyeti Tablosu xÖzkaynaklar Değişim Tablosu xKar Dağıtım Tablosu xNakit Akım Tablosu zYönetim Müzakereleri ve Analizi zMurakıp Raporu zMali Tablo Dipnotları zDenetçi Raporu (Bağımsız Denetim Raporu) YILLIK RAPORUN ÖĞELERİ

53 BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1.Finansal tablo dipnotları gerekli değildir. Doğru Yanlış 2.Kar dağıtım tablolarının düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır. Doğru Yanlış 3.Ödenmiş Sermaye, işletmede ortaklar tarafından sağlanan yatırımlar demektir. Doğru Yanlış 4.Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin finansal tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilir. Doğru Yanlış

54 5.Nakit Akış Tablosu, işletme, yatırım ve finansman faaliyetleriyle ilgili bilgiler sunar. Doğru Yanlış 6.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu için doğru değildir? a. Üç gelir, altı gider sınıfı vardır b. Faiz gelirleri hesap sınıfı vardır c. Faaliyet giderleri hesap sınıfı vardır d. Brüt satışlar hesap sınıfı ile Satış indirimleri hesap sınıfı arasındaki fark net satışlardır 7.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda gözükmez? a. Hizmet geliri b. Faiz gideri c. Net gelir d. Kar dağıtımı 8. Aşağıdakilerden hangisi ek finansal tablolardan değildir? a. Nakit akın tablosu b. Kar dağıtım tablosu c. Satışların maliyeti tablosu d. Gelir tablosu

55 9.Finansal tablolar genellikle hangi sırada hazırlanır? a. Gelir tablosu, Nakit akış tablosu ve Bilanço b.Bilanço, Nakit akış tablosu ve Gelir tablosu c.Bilanço, Gelir tablosu ve Nakit akış tablosu d. Gelir tablosu, Bilanço ve Nakit akış tablosu 10.Aşağıdakilerden hangisi performans ölçütleri ve performansı arttırmak için alınan tedbirlerden biri değildir? a. Verimlilik ölçütleri, verimliliği arttırmak için yapılan yatırımlar b. Satış ölçütleri, satışları arttırmak için alınan tedbirler c. Tutumluluk ölçütleri, tutumluluğu arttırmak için alınan tedbirler d. Kalite ölçütleri, kaliteyi arttırmak için alınan tedbirler 11.Özkaynaklar Değişim Tablosu, a. İçinde bulunulan dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde sunulur. b. Önceki dönem verilerini içerecek biçimde sunulur. c. İçinde bulunulan dönem verilerini içerecek biçimde sunulur. d. İçinde bulunulan dönem ve gelecek dönem verilerini içerecek biçimde sunulur.

56 12.Personele Temettü (-); a. Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür. b. Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hüküm uyarınca personele % 5 birinci temettü hariç, kalan karın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir. a. Yönetim kurulu kararıyla personele dağıtılacak temettüdür. b. Borçlar Kanunundaki ilgili hüküm uyarınca personele % 5 birinci temettü hariç, kalan karın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir. 13.Olumlu faaliyet geliri brüt karın aşağıdakilerden hangisinden fazla olması durumunda olur? a. Faaliyet giderleri b. STMM - Faaliyet giderleri c. STMM + Faaliyet giderleri d. STMM 14.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesap sınıflarından değildir? a. Brüt Satışlar b. Satış İndirimleri c. Net Satışlar d. Satışların Maliyeti (-)

57 15.Özkaynaklardaki belirli bir dönemdeki değişimi gösteren finansal tablo hangisidir? a. Gelir tablosu b. Bilanço c. Özkaynaklar değişim tablosu d. Nakit akış tablosu 16.Finansal tablolar yönetimin emrine verilen kaynakları nasıl ve ne etkinlikte kullanıldığını gösterir. Bu amaca ulaşmak için finansal tablolar işletmeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisini sunmazlar? a. Özkaynaklar b. Gelir ve karlar ile gider ve zararlar c. Nakit akışları d. Fon Akışları 17.Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle raporlamak (gösterebilmek) için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek a. karşılıkların ayrılması zorunludur. b. amortismanların ayrılması zorunludur. c. dipnot yazılması zorunludur. d. giderlerin belirtilmesi zorunludur.

58 18.Satışların Maliyeti Tablosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinden bilgi alınır? a. Bilanço ve Gelir Tablosu b. Bilanço ve Nakit Akış Tablosu c. Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu d. Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu 19.“İşletmenin işlemleri karlı mı?” sorusuna cevap verilirken hangi finansal tablo kullanılır? a. Gelir Tablosu b. Bilanço c. Kar Dağıtım Tablosu d. Gelir Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu 20.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloda bulunan kalemlerle ilgili ilave bilgi sunar? a. Murakıp faaliyet raporu b. Finansal tablo dipnotları c. Yönetim müzakereleri ve analiz bölümü d. Bağımsız denetçi raporu

59 Bölüm 2 sonu


"Bölüm 2. Finansal Tablolar zTEMEL FİNANSAL TABLOLAR yBilanço – belirli bir tarihte varlıklar, borçlar ve özkaynakların durumunu gösterir yGelir Tablosu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları