Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUMU ŞUBAT 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUMU ŞUBAT 2012."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUMU ŞUBAT 2012

2 Sunuş: •2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu mali yönetim sistemimize, kamu kaynaklarının kullanılması ve denetimi konusunda önemli yenilikler getirmiştir. Bu Kanun kapsamında, bütçe birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ön plana çıkmıştır. Kamu kaynaklarının iktisadi ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerinden biri olan önceden idarecilere serbesti tanıyıp, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ve mevcut mevzuat ile kurallara göre kullanılıp kullanılmadığı konusunda üst yönetime, halka ve ilgili tüm taraflara güvence sağlamaktadır.

3 5018 sayılı Kanun ile; •Kamu kaynaklarının kullanımında mali saydamlığın sağlanması, •Hesap verme mekanizmasının kurulması ve işlerlik kazandırılması, •Bütçe uygulamalarına ilişkin bilgilerin zamanında verilmesi suretiyle Kamuoyu denetiminin sağlanması, •Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması, •Uluslararası standartlara uygun bir kontrol sisteminin oluşturulması, •Kamu hesaplarının tutulmasında uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine geçilmesi amaçlanmıştır.

4 Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur. Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir. Faaliyet Raporu

5 •Misyonumuz: Farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içinde; çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete dönüştüren bir anlayışla, mali yönetim sistemleri ışığında, üniversitemizin danışma ve denetim hizmetlerini profesyonellik düzeyinde sunmak.

6 •Vizyonumuz: Mali politika ve süreç uygulamalarında, şeffaflığın gerektirdiği her türlü adımları atan ve kurumsal gelişim için insan kaynağını motive eden, hizmet kalitesini yükselten ve kurum performansını destekleyen bir birim olmak.

7 •GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR •5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi •5436 sayılı Kanunun 15. maddesi •Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

8 Daire Başkanlığımızın Görevleri: •Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yapmak, •İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, •İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, •Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, •İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

9 •İdarenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, •İdarenin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, •İdarenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, •İlgili mevzuatı çerçevesinde idarenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, •Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, •İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

10 •İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, •İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, •Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, •Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, •İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, •İdarede kurulmuşsa strateji geliştirme kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek, •Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, •Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

11 İdari Yapı DAİRE BAŞKANI Bütçe ve Performans Programı Birimi Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

12 Fiziksel Durum Daire Başkanlığımız Üniversitemiz Rektörlük Binası 1. katında olup 7 ofiste hizmet vermektedir.

13 İnsan Kaynakları

14 1- Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü 1- Ahmet BOZDOĞAN - Memur – Birim Sorumlusu 2- Ahmet UNKUN - Memur 3- Nalan TANRIVERDİ - Memur 2- Stratejik Planlama- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü 4- Mehmet Ali TERZİ - Memur - Birim Sorumlusu 5- Şakir DAŞDEMİR - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 6- Gönül ÇALIŞ - Memur 7- Erhan VURAL - Memur 8- Hakan ALTUNBAŞ - Memur 4- Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü 9- Ahmet ARSLAN - Şef - Muhasebe Yetkilisi - Birim Sorumlusu 10- Veysel BAYSAL - Memur 11- Naciye DÜZGÜN - Memur 12- Orhan ÇAĞLAYAN - Memur 13- Ayfer AVSEREN - Memur 14- Volkan BOĞA - Memur

15 Birim Personeli Eğitim Durumu

16 Birim Personelinin Yaş Durumu

17 Sunulan Hizmetler • Personel Maaş, ücret, ek ders, sosyal haklar vb. ödemelerinin yapılması • Diğer ödemelerin yapılması (Mal, Hizmet, Yapım İşleri vb.) • Birim bütçesini hazırlanması ve Üniversite bütçesinin konsolide edilmesi • Birim faaliyet raporunun hazırlanması ve Üniversite faaliyet raporunun konsolidesinin yapılması • Üniversite Performans Programının konsolide edilmesi • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması • Kişi borçlarının takibi • Gelirlerin tahakkuku ve takibi • Şartlı bağış ve yardımların bütçeleştirilmesi • Bütçe ek ödenek işlemleri, ödenek aktarma, ödenek iptal ve devir işlemlerinin yapılması • Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgelerinin düzenlenmesi • Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması • Ödeme emri belgeleri üzerinden yapılan yasal kesintilerin ilgili kurumlara aktarılması (İcra, Nafaka,Vergi,SGK, Sendika aidatları, kefalet aidatı vb.) • Taşınır kayıt ve devir işlemlerinin yapılması • Teminatların kayıt altına alınması ve iade işlemleri • Banka giriş-çıkış işlemlerini kayıt altına alınması ve izlenmesi • Personelin banka maaş promosyon ödemeleri • Ödeme Evrakları, sözleşme tasarıları vb. üzerinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolünü gerçekleştirmek

18 Daire Başkanlığımız Bütçe Durumu Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödenek Toplamı Yıl Sonu HarcamaKalan Harcama Oranı % 01 Personel Giderleri218.000,00251.000,00250.913,7086,30100 02 Sosyal Güvenlik Giderleri 41.000,0045.000,0044.430,19569,8199 03 Mal ve Hizmet Alımları 30.000,0043.000,0027.352,8415.647,1664 Genel Toplam 289.000,00339.000,00322.696,7316.303,27 95

19 Daire Başkanlığımız Bütçe Durumu

20

21 Üniversitemiz 2011 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları KODU ÖDENEK TÜRÜKBÖ TOPLAM ÖDENEK YILSONU HARCAMA YIL SONU GERÇEKLEŞME ORANI (%) İPTAL EDİLEN ÖDENEK İPTAL EDİLEN ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ21.197.00025.051.65624.361.21897690.4393 02 SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD 2.959.0003.593.0003.457.86696135.1344 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.887.0009.092.4097.319.795811.772.61419 05 CARİ TRANSFERLER963.0001.170.0001.156.8579913.1431 06 SERMAYE GİDERLERİ45.800.00044.301.50035.580.339808.721.16120 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000 100 0 GENEL TOPLAM77.806.00086.208.56574.876.0758711.332.49013

22 Üniversitemiz Bütçe Uygulama Sonuçları

23 Harcamaların Dağılımı ( % )

24 Üniversitemiz Bütçe Gelirleri HESAP KODUHESAP ADI BÜTÇE TAH MİNİ 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME 31.12.2011 800 BÜTÇE GELİRLER HESABI 77.806.000,0083.914.427,49 03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.187.000,006.061.812,66 04Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel. 74.538.500,0077.376.857,95 05Diğer Gelirler 80.500,00475.267,88 06Sermaye Gelirleri 0489,00 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER 074.145,88 NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 77.806.000,0083.840.281,61

25 Üniversitemiz Bütçe Gelirleri

26

27 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR TOPLAM ÖDENEKHARCAMAKALAN ÖYP 491.246,08380.410,04110.836,04 İPEK YOLU KALKINMA AJANSI 75.000,003.988,7071.011,30 GENEL TOPLAM 566.246,08384.398,74181.847,34

28 TOPLAM ÖDENEKHARCAMAKALAN BAP 3.971.723,86787.611,923.184.111,94 TL TUBİTAK / GAP 358.339,57308.883,3449.436,23TL FARABİ 21.400,005.544,0015.856,00 TL TOPLAM3.249.404,17 TL ERASMUS 2009-2010 903,85 903,85 € ERASMUS 2010-2011 22.354,49 22.354,49 € ERASMUS 2011-2012 67.867,00 67.867,00 € LEONARDO 19.200,00 19.200,00 € TOPLAM 110.325,34 € Yürütülen Projeler

29 Personel Maaş Promosyonları PROMOSYON BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ ÖDEME YAPILAN KİŞİ SAYISI ÖDENEN 01.08.2010 – 01.08.20138121.039.875,00

30 İşleme Alınan Tahakkuk Evrak Sayıları AÇIKLAMA20112012 (Şubat) SAY2000İ KABUL SAYISI 7.2871.260 SAY2000İ ONAY SAYISI 6.9931.050 HATALI EVRAK TESPİT TUTANAĞI SAYISI 81435

31 Zayıflıklar •Nitelikli personel sayısının yetersizliği. •Personelin mesleki eğitimine (Hizmet içi) ağırlık verilmemesi. •Çalışma alanının ve donanımın yetersizliği. •Hizmet Binalarının yetersizliği •Harcama Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, İhale Komisyon Üyelerinin mevzuattaki bilgilerinin yetersizliği •657, 2547, 2914 gibi önemli kurumsal mevzuatlar hakkında personel bilgilerinin sürekli güncel tutulamaması, •Üniversitemizdeki taşınırların harcama birimlerindeki teşkilatlanmasının eksik olmasından ötürü yerindelik denetimi ve kontrolünün sağlanamaması

32 Üstünlükler  Öğrenmeye açık, özgüvenli, idealist personelin varlığı.  Kurumun finansman iş ve işlemlerini yürütüyor olmak.  Birim içinde idari ve mali konularda karar alabiliyor olması.  Birim içi ve diğer birimlerle güçlü iletişimin varlığı.  Güçlü bir teknolojik altyapının varlığı.

33 Fırsatlar  Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler.  Bütçe ve muhasebe kayıtlarının e-bütçe ve say2000i projelerinde tutulması  Teknoloji sayesinde bilgi kaynaklarına (Mevzuat, Kanun, Yönetmelik vs.) ulaşabilme olanağının artması.

34 Tehditler  Mevzuatların sık sık değişmesi.  Ödeneklerin ihtiyaçları karşılamadaki yetersizliği.  Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin mali mevzuata gerekli hassasiyeti göstermemeleri.  Harcama yetkilileri ve taşınır kayıt kontrol yetkililerinin taşınır malların kayıt ve takibinde ilgisiz kalması.

35 Arz Ederim.


"STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUMU ŞUBAT 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları