Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Değişiklik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Değişiklik."— Sunum transkripti:

1 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Değişiklik : Tarihli 5286 Numaralı Kan Tarihli 5335 Numaralı Kan. Tarihli 5345 Numaralı Kan Tarihli 5436 Numaralı Kan.

2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5436 Sayılı Kanun Madde 15
……………………………………. c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler tarafından yürütülür: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 60 – Mali Hizmetler Birimi (DEĞİŞİK: 60 ncı madde; 24/12/ /7 mad.) Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 60 – Mali Hizmetler Birimi (DEĞİŞİK: 60 ncı madde; 24/12/ /7 mad.) ……………………… Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

5 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mali hizmetler biriminin kurulması Madde 25- Mali hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre mali hizmetler birimi kurulur. Kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ile mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlükleri mali hizmetler birimi olarak görev yaparlar. Mali hizmetler biriminin stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır. İdarelerin teşkilat yapılarına göre, bu görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak, iç kontrol görevinin, diğer görevleri yürüten alt birim veya personelden ayrı bir alt birim veya personel tarafından yürütülmesi zorunludur.

6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Stratejik planlama alt birimi Madde 26- Stratejik planlama alt birimin görevleri şunlardır: a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek. c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

7 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bütçe ve performans programı alt birimi Madde 27- Bütçe ve performans programı alt biriminin görevleri şunlardır: a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. b) Bütçeyi hazırlamak. c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak. d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak. e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek. f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek. g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak i) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. j) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

8 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi Madde 28- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır: a) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. b) Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek. c) Bütçe kesin hesabını hazırlamak. d) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. e) İdare faaliyet raporunu hazırlamak. f) Mali istatistikleri hazırlamak. g) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. i)Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

9 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 61 – Muhasebe Hizmetleri
Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması muhasebe hizmetidir. Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür.

10 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 62 – Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri ve Atanması (DEĞİŞİK: 62 inci madde; 24/12/ /8 mad.) Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak. c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak. d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak. e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak. f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır. Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Muhasebe yetkililerinin eğitimi ve bunlara sertifika verilmesi ile çalışma usûl ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

11 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Geçici Madde 5 (DEĞİŞİK: Geçici 5 inci madde; 24/12/ /9 mad.) tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak yürütmekte olanlar, bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yetkililiği görevini tarihinden itibaren sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler. Bu kişiler, sertifika alamamaları halinde kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerde muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği kişilerce yürütülür.

12 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç kontrol alt birimi Madde 29- İç kontrol alt biriminin görevleri şunlardır: a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak. c) Ön mali kontrol görevini yürütmek. d) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. e) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. f) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

13 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması Madde 14- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler birimince bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

14 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Taşınırların Kaydı İle Yönetim Hesabının Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Madde 6– Taşınır kayıtları harcama yetkilisi adına “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” tarafından tutulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi memuriyet unvanına bağlı değildir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilileri tarafından, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından, ihtiyaca göre yeterli sayıda görevlendirilir. Taşınır hesap sorumluları Madde 7- Kamu idarelerinde, üst yönetici adına taşınır yönetim hesabı işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve ilçe teşkilatında birer taşınır hesap sorumlusu bulunur. Merkez birimlerinde taşınır hesap sorumlusu, Mali Hizmetler Birimi bünyesinde taşınır işlemlerinden sorumlu birim yöneticisidir. Merkez dışı birimlerde bölge, il ve ilçe teşkilatının mali hizmetlerinin yürütüldüğü birimin yöneticisi, taşınır hesap sorumlusudur. Mali hizmetlerin yürütüldüğü ayrı bir birimi bulunmayan bölge, il ve ilçe teşkilatında bu görev, kamu idaresi üst yöneticisi tarafından belirlenerek duyurulan yöneticiler veya bunların yardımcıları tarafından yerine getirilir. Taşınır hesap sorumluları; il ve ilçede şube başkanlarına, bölgede bölge müdürlerine,. merkezde ise Mali Hizmetler Birimi yöneticisine bağlıdır İlçe taşınır hesap sorumluları ilçe teşkilatının taşınır hesabını oluşturan cetvelleri, mali yılı takip eden ikinci ayın sonuna kadar il taşınır hesap sorumlusuna gönderir. İl, bölge veya merkezdeki taşınır hesap sorumluları ise, hesap yönünden kendine bağlı taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilçe taşınır hesap sorumlularından yıl sonlarında alacağı hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin il, bölge veya merkez teşkilatı “taşınır yönetim hesabı”nı hazırlamak ve cetvellerin birer nüshasını Nisan ayı sonuna kadar merkez taşınır hesap sorumlusuna göndermekle yükümlüdür.

15 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5436 Sayılı Kanun Geçici Madde 1
Bu Kanunla kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığında ihdas edilen Daire Başkanlığı kadrolarından ikisi (İçişleri ve Adalet bakanlıklarında biri) ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kadrolarına (Emniyet Genel Müdürlüğü hariç), Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunan personel arasından, ilgili idarelerce tarihine kadar atama yapılabilir. Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanlar bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen idarelerde ihdas edilen Müdür kadrolarına da atanabilirler. Yukarıda belirtilen şekillerde ataması yapılamayan Bütçe Dairesi Başkanları ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları Maliye Bakanlığı personeli atama ve görevde yükselme esaslarının belirlendiği yönetmelikle öngörülen aynı hizmet gruplarındaki durumlarına uygun kadrolara tarihine kadar atanırlar. Bunlar bu süre içerisinde başka işlerde görevlendirilebilirler.

16 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5436 Sayılı Kanun Geçici Madde 1 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü / B.07.0.BMK Sayılı Yazı ………………………. Söz konusu kadroların birinci dereceli kadro olmaları nedeniyle birinci dereceli kadroya atanabilmek için gerekli şartları taşımayanların ataması yapılmayacaktır. Söz konusu kadrolara yapılacak atama işlemleri 01/01/ /03/2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

17 Mali Yönetim ve Kontrol Yapısı

18 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının İdari Yapısı

19 Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi

20 İç Kontrol Alt Birimi

21 Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi

22 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının İdari Yapısı


"KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Değişiklik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları