Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Adım Marc, iç dünyada çok duygusalım ve cüzdanım boş. Fakat herkes benim yetenekli olduğumu söylüyor.”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Adım Marc, iç dünyada çok duygusalım ve cüzdanım boş. Fakat herkes benim yetenekli olduğumu söylüyor.”"— Sunum transkripti:

1 “ Adım Marc, iç dünyada çok duygusalım ve cüzdanım boş. Fakat herkes benim yetenekli olduğumu söylüyor.”

2 HAYATI  Rus-Fransız bir ressamdır.  1887’de fakir bir Yahudi ailesinin dokuz çocu ğ undan biri olarak o dönemler Rusya İ mparatorlu ğ u’na dahil olan Beyaz Rusya’da dünyaya geldi.  Chagall'ın çalı ş malarındaki göndermelerden de anla ş ıldı ğ ı üzere, ressam mutlu bir çocukluk dönemi geçirdi. O günlerde ya ş adıkları Pokrovskaya Soka ğ ı'ndaki ev "Marc Chagall Müzesi"'ne dönü ş türüldü.

3  1906’da, ünlü bir yerel ressam olan Yehuda Pen'in yanında resme ba ş ladı.  907'de St. Petersburg’a ta ş ındı. Orada Sanat Destekleyicileri Toplulu ğ u'na ait okula, Nikolai Roerich'in yanında çalı ş mak üzere girdi. Okul hayatı boyunca pek çok tarzda ressamı tanıma fırsatı buldu.  1907'de St. Petersburg’a ta ş ındı. Orada Sanat Destekleyicileri Toplulu ğ u'na ait okula, Nikolai Roerich'in yanında çalı ş mak üzere girdi. Okul hayatı boyunca pek çok tarzda ressamı tanıma fırsatı buldu.  1908-1910 yılları arasında ise Zvantseva Resim ve Çizim Okulu'nda Leon Bakst ile birlikte çalı ş tı.   Sıra dı ş ı stilinin fark edilmesi bu döneme rastladı. Resimlerinin çocuklu ğ undan çıkagelen imgeler üzerine odaklanması tüm sanat hayatı boyunca kendisini yönlendirecek sanatsal motivasyonu sa ğ ladı.

4  Petersburg’dan sanat çevresine daha yakın olmak için Paris’teki Montparnasse civarına yerle ş mek üzere ayrıldı.  Bu sürede özlem duydu ğ u köyünden izler ta ş ıyan en ünlü tablolarını yaptı ve bunlar sanatının tanınmasına ve markala ş masına sebep oldu. Güçlü ve açık renkler kullanarak dünyayı bir dü ş ler ülkesine dönü ş türdü. Tablolarında fantezi, nostalji, dinsel simgeler birbirleriyle kayna ş ıyordu.  I. Dünya Sava ş ı’nın patlak vermesinden önce, 1914’de Yahudi resimlerinin ço ğ unlu ğ unu olu ş turdu ğ u tablolarını Berlin’de sergiledi.

5  1915 yılında çok sevdi ğ i e ş i Bella Rosenferd ile evlendi.

6  Sava ş boyunca Rusya’da ya ş adı ve 1917’de devrimi destekledi.  Vitebsk Modern Sanatlar Müzesi ve Sanat Okulu'nu kurmasına ra ğ men, bir süre sonra Sovyet sisteminin politikalarına katlanamamaya ba ş ladı ve bu nedenle ailesi birlikte 1923’te Paris’e geri döndü.

7  1937 yılında Fransız vatanda ş lı ğ ına kabul edildi.  Nazi rejimi Alman müzelerinde sergilenen tüm Chagall yapıtlarının kaldırılması talimatını verince o da 1941'de tüm çalı ş malarını yanına alarak Amerika'ya gitti. Breton, Matisse gibi sanatçılarla dost oldu.  Sevgili e ş i, resimlerinin temel konusu ve hayat arkada ş ı Bella'yı 1944 yılında kaybetti.  Sava ş sonrası tekrar Avrupa'ya döndü.

8  Chagall, 1949‘dan itibaren Fransa'nın güneyinde Provence'de çalı ş maya ba ş ladı. Aynı yıl içinde, Ki ş ilerin Birbiriyle Dostlu ğ u ve Irkçılıkla Mücadele isimli sivil toplum örgütünün kurulu ş unda yer aldı. Provence  Aynı günlerde tiyatro komisyonundan finansal destek aldı ve resimlerinde renklerin özgür ve hayat dolu kullanımını ke ş fetti. Bu dönemdeki çalı ş maları, ço ğ unlukla sevgi ve hayatın ne ş esi üzerineydi. Ayrıca, seramik, heykel ve cam boyama üzerine çalı ş maya ba ş ladı.

9  1950 yılında, grafikle ilgilenmeye ba ş ladı.  1952’de Valentina Brodsky ile ikinci evlili ğ ini yaptı.  1957 yılında İ srail'i ziyaret etti. Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi Sinagogu'nun camlarını boyadı ve 1966'da da yeni parlamento binasının duvar sanatı ile ilgilendi.  Paris Opera Binası’nın tavanı, New York Metropolitan Opera Binası’nın duvarları, Birle ş mi ş Milletler’de cam süslemesi, Vatikan’daki süslemeler Chagall’ın di ğ er eserleri arasında yer alır.

10  1973 yılında İ srail, Chagall'ın pencere çalı ş malarının pullarını çıkarttı.

11  Chagall, 28 Mart 1985’te, 97 ya ş ında iken Fransa'da, Saint-Paul de Vence'de öldü ve oradaki bir mezarlıkta gömüldü.

12   Chagall, Beyaz Rusya’nın halk ya ş amından çok fazla esinlendi.   Pek çok Yahudi temellerini yansıtan dinsel tema i ş ledi.  Yahudi dünyasının resimlerine ek olarak Chagall’ın tabloları İ ncil’de yer alan sahnelerden de ilham aldı. Chagall’ın İ ncil’e olan tutkunlu ğ u İ ncil sahnelerinin resmedildi ğ i ve Rus folklorundan, dinsel ya ş amından ö ğ elerle birle ş tirilmi ş 100’den fazla gravürde kar ş ımıza çıkmaktadır.   1. Dünya Sava ş ı öncesinde Paris'te avangart akımlara dahil oldu fakat çalı ş maları, di ğ erleri ile kar ş ıla ş tırınca dönemin kübizm ve fovizm gibi popüler sanat hareketlerine daha yakındı.  Mutluluk ve iyimserli ğ i çok canlı renkler kullanarak ifade etti.  İ zlenimcilik akımının ardından gelen modern sanat hareketinde yer aldı. SANATI

13  Chagall, sık sık e ş inin ve kendisinin resimlerini yaptı. Bu resimlerde çift, renkli bir dünyaya boyalı camlar arkasından bakan izleyiciler gibidir.  Bazıları, "La Crucifixion Blanche"'ı Stalin rejimi, Nazilerin yaptıkları katliam ve Yahudiler'in çektikleri acıları gören Chagall'ın dünyaya bakı ş ının yansıması olarak kabul eder.

14

15 Sembolizm ve Chagall  İ nek: Hayatın mükemmeliyetidir: süt, et, deri, güç, boynuz.  A ğ aç: Bir di ğ er hayat sembolüdür.  Horoz: Verimlilik. Genellikle sevgililerle birlikte çizdi.  Gö ğ üs (genelde çıplak): Erotizm ve ya ş amın verimlili ğ i (Chagall kadınları seviyor ve onlara saygı duyuyordu).  Kemancı:Chagall'ın kasabası Vitebsk'te hayattaki önemli anlarda kemancı müzik yapardı. (do ğ um, evlilik, ölüm gibi)  Atlar: Özgürlüktür.  Eiffel Kulesi: Gökyüzü ve özgürlüktür.  Ringa Balı ğ ı (Genelde uçan balıkla birlikte çizdi): Babasının bir balık fabrikasında çalı ş ması ile ilgili olabilir.  Sarkaçlı Saat: Zaman ve mütevazi ya ş amdır.  Vitebsk Evleri (Genelde Paris'te oldu ğ u günlerde çizdi): Memleketine olan özlemidir.  Sirkten Manzaralar: İ nsanın içindeki yaratıcılıktır.  İ sa'nın Çarmıha Gerilmesi: Yahudi bir ressam için beklenmedik bir konu. 1930'larda Almanya'da olu ş an Yahudi dü ş manlı ğ ına kar ş ı verilen bir tepki olarak do ğ mu ş tur.

16 Ben ve Köy

17

18 Kemancı

19 Double Portrait with a Glass of Wine

20 SERGİLER  Chagall'ın eserleri Palais Garnier, Chicago'daki Chase Tower, Metropolitan Operası, Metz Katedrali, Zürih'teki Fraumünster, Nice'teki Biblicam Message Müzesi gibi yerlerde sergilenmektedir.  Chagall, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki 12 pencerenin camlarını boyadı. Bu pencerelerdeki her camda ba ş ka bir konu i ş lendi.  ABD’ deki Pocantico Hills Kilisesi de sanatçının cam çalı ş malarına sahiptir. New York'taki Lincoln Center'da, Chagall'ın devasa duvar resimleri The Sources of Music ve 'The Triumph of Music, mekanda bulunan 1966'da açılmı ş, yeni Metropolitan Operasının lobisindedir. New York'ta BM Sanat Koleksiyonu'nda Chagall'ın vitray çalı ş maları vardır.  1973'te, Fransa'nın Nice kentinde Chagall Müzesi açıldı. Memleketi olan Vitebsk'te ise 1997 yılında ailesi ile çocuklu ğ unu geçirdi ğ i ev müzeye dönü ş türüldü. Bu müze sadece ressamın çalı ş malarının kopyalarını sergilemektedir.

21 ETKİLERİ  Kübalı ş arkı ve ş arkı yazarı Silvio Ridríguez 1978 yılında yayınladı ğ ı en bilinen ş arkısı Óleo de mujer con sombrero ( Ş apkalı Kadının Ya ğ lı Boyası) ile Chagall'ı selamlar. Kübalı  Yes'in solisti Jon Anderson, genç bir müzisyenken Fransa'nın Opio kasabasında Chagall ile tanı ş tı. Chagall'dan çok etkilenen Anderson, onun ş erefine bazı parçalar kaydetti. Jon AndersonJon Anderson  1997 yılında ise Pasqualina Azzarello, "A Celebration of Imagination: a Tribute to Marc Chagall" isimli duvar resmini Massachusetts'deki meydanlardan birine çizdi.

22  2005 yılında, müzisyen Tori Amos, Chagall'ın ta ş baskısı serilerinden etkilenerek Garlands'ı yazdı. 2006'da The Weepies grubu "Say I am You" isimli bir albüm çıkardı. Bu albümdeki ş arkılardan birinin ismi "Painting by Chagall" idi. Tori AmosTori Amos  2006 yılında yayınlanan, Dara Horn'un yazdı ğ ı "The World to Come", Marc Chagall resmi çalan bir yazarı anlatır. Ayrıca, Chagall'ın hayatı konusunda da fikir sahibi olunmasında yardımcı olur.

23  Chagall resminde bulunan gökyüzünde uçan ya da bir çatının kenarında oturan kemancı figürü ünlü müzikal Damdaki Kemancı'nın ismine ilham kayna ğ ı oldu. Damdaki KemancıDamdaki Kemancı

24 Self-Portrait with Palette

25

26 The Flying Carriage

27 EXODUS

28 DANCE

29 over THE Seine BRIDGES over THE Seine

30 THE SPOOFUL OF MILK

31

32 The Red Jew

33 Paris Through the Window

34

35 Anywhere Out of the Word

36 Lilies of the Valley

37 In Step

38 Strawberries

39 Purim

40 The Cemetery Gates

41 The Gray House

42 Summer-House Window

43 Self- Portrait with Muse

44 Interior with Flowers

45 Above the Town

46 Cubist Landscape

47 The Wedding

48 Homage to Gogol

49 Red House

50 Introduction to the Jewish Theatre

51 Dance

52 Drama

53 La Mariée

54 Literature

55 Music

56  The Three Candles

57  The Praying Jew

58 CHAGALL  Bütün renkler kom ş ularının arkada ş ı ve zıtlarının sevgilisidir.  Mükemmel sanat, do ğ anın bitti ğ i yerde ba ş lar.  Beni sadece sevgi ilgilendirir ve sadece sevdi ğ im ş eylerle ili ş ki halindeyim.  Adım Marc, iç dünyada çok duygusalım ve cüzdanım bo ş. Fakat herkes benim yetenekli oldu ğ umu söylüyor.  E ğ er Yahudi olmasaydım... Ressam olamazdım ya da çok farklı bir ressam olurdum.  Ya ş amımızda, tıpkı bir ressamın paletinde oldu ğ u gibi tek bir renk vardır ve bu renk ya ş amın ve sanatın anlamıdır. Sevginin rengini kastediyorum.

59 HAZIRLAYAN CANAN EZGİ DURUKAN CANAN EZGİ DURUKAN 10 FEN G 702

60 KAYNAKLAR www.vikipedia.com www.9sn.com www.chess-theory.com


"“ Adım Marc, iç dünyada çok duygusalım ve cüzdanım boş. Fakat herkes benim yetenekli olduğumu söylüyor.”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları