Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)"— Sunum transkripti:

1 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)
YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ

2 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nedir?”
AB ortaklığı yoluyla: Genel anlamda İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Yani; Farklı içeriklerde geliştirilmiş var olan yenilikçi ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal , bölgesel, yerel yada sektörel düzeyde ya da coğrafi olarak proje ortakları düzeyinde Dil, Yerel ihtiyaçlar, sektörel ihtiyaç Kültürel durum açılarından uyarlanmasıdır (Adaptasyon)

3 NELER TRANSFER EDİLEBİLİR?
Aşağıdaki hususlar ile ilgili transfer yapılabilir: MEÖ ile ilgili olan içerikler, araçlar, materyaller, metotlar, metodolojiler, kredi transfer sistemleri, deneyimler, uygulanan politikalardan çıkarılan dersler ve tecrübeler vb. Transfer edilecek şey alanla ilgili son ve en gelişmiş uygulamanın sonuçları olmalıdır. Örnek: Transfer edilecek proje 5 yıl önce yapılmış olabilir ancak bundan sonra daha gelişmiş bir uygulama varsa eskisi transfer edilemez.

4 LEONARDO DA VINCI 2011 Yılı Program Öncelikleri-1
Mesleki eğitim ve öğretim ile iş dünyası arasında işbirliğinin teşviki (encouragement of cooperation between VET and the world of work) Öncelik 2 Mesleki Eğitim Öğretim sistemindeki eğiticiler ve öğreticiler ile usta öğreticilerinin sürekli-temel eğitimi (support to initial and continuous training of VET teachers, trainers, tutors and VET institutions managers) 4

5 LEONARDO DA VINCI 2011 Yılı Öncelikleri- 2
MEÖ de temel becerilerin kazanılmasının teşviki (promotion of acquisition of key competences in VET) Öncelik 4 MEÖ de hareketlilik stratejilerinin transferi ve geliştirilmesi (development and transfers of mobility strategies in VET)

6 LEONARDO DA VINCI 2011 Yılı Öncelikleri- 2
Öğrenim çıktılarının ve niteliklerinin tanınması için ECVET (ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications) Öncelik 6 MEÖ de kalite güvence sisteminin geliştirilmesi (improving quality assurance system in VET)

7 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 1
Projenin hedef kitlesinin/sektörünün ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yenilikçi eğitim / öğretim metot ve araçları içeren projenin/ projelerin var olup olmadığı araştırılır Bulunan projelerin transfer edilebilirliği kontrol edilir. Bunun için söz konusu projenin sahibi ile irtibat kurulur ve bu kuruma projenin çıktılarının transfer talebine ilişkin niyet bildirilir. 7

8 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 2
Eski proje sahibinin yazılı onayı alınır. (IPR hakkı sorunu göz ardı edilmemelidir) Bu süreçlerden sonra transfer edilecek çıktıların transferi amacıyla bir Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. Proje yazılırken aktif ve etkili bir yaygınlılaştırılma planı hazırlanır ve bu plana uygun faaliyetler öngörülür. Proje Ulusal Ajans’a sunulur.

9 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kimlerle Yapılır?”
Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: mesleki eğitim kuruluşları kamu kuruluşları yerel yönetimler özel kuruluşlar sivil toplum örgütleri vb KOBİ’ler başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların da projeye katılımları teşvik edilmektedir.

10 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Önemli Detaylar”
Somut sonuçlar hedefler (Müfredat, Hizmet-içi Eğitim Programı, Uzaktan Eğitim Modülü gibi) Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, (başvuru sahibi dâhil toplam 3 ülke olmalıdır.) Proje Süresi en fazla 2 yıl (24 ay) Hibe miktarı: €/ yıl Proje Ortakları toplam bütçenin % 25’lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır.

11 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Transfer Projesi Nasıl Bulunur?”
Bilinen projeler olabilir. Başka uluslar arası, AB veya ulusal fonlar kullanılarak yapılmış olan projeler olabilir. ADAM proje veritabanı da transfer edilecek proje bulmak için iyi bir kaynaktır. Bakınız: 2006 yılına kadar yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium “Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı” taranabilir.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nereye ve Ne Zaman Başvuru Yapılır?”
Ulusal Ajans’a başvurulur. 2011 Yılı İçin Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2011

28 ÇOK TARAFLI PROJELER “Yenilik Geliştirme Projeleri”
Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına başvurulur Somut proje sonuçları ve ürünleri hedeflenmelidir En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,(başvuru sahibi dahil 3 ülke) En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır Proje başına yıllık hibe miktarı: €’dur. (Hiç bir şartta en fazla hibe miktarı toplam €’yu geçemez.)

29 ÇOK TARAFLI PROJELER Ağ Geliştirme Projeleri”
Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına Başvurulur En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir En az 5 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır. Proje başına yıllık hibe miktarı €’dur

30 Başvuruları Yaparken…
2011 yılında başvurular çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır Ancak: Teklifler ve tüm ekleri kâğıt üzerinde de sunulmalıdır 1 ıslak imzalı asıl nüsha ve 1 CD kopyası Tüm eklerin listelendiği bir sayfa olmalıdır Zarf/kutu içinde, program ismi yazılarak doğru adrese gönderilmelidir Başvuruların “Alındı Belgesi” son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde gönderilecektir

31 Başvuruların Geçerlilik Kriterleri
Son başvuru tarihine uyulması AB resmi dillerinden birinde yapılmış olması 2011 yılı Yenilik Transferi Proje Başvuru Formu Başvuru Formunun Kurum Yetkilisince imzalanmış olması Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunması (Başvuru sahibi dâhil 3 ülke) Doğruluk Beyanının imzalanmış olması Finansal açıdan kurumun yeterliliğinin kontrolü için son mali yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tabloları sunulması

32 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kalite Kriterleri”
Yenilikçi tarafı nedir? Projenin ülkeye, sektöre ve hedef kitleye sağlayacağı katkı ve katma değer nedir? (Çıktı tanımlamaları) İhtiyaç analizi nasıldır? (Hedef, amaçlar) AB boyutunun projeye sağladığı katkı ve önemi nedir? Sağlam Ortaklık Yapısı oluşturulmuş mudur? (Konsorsiyum yapısı) İyi bir iş planı ve bütçe yapılmış mıdır? Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin program nasıldır? (Öngörülen etkileri)

33 Seçim Kriterleri Kurumun teknik ve profesyonellik açıdan yeterliliği denetlenecektir Projede çalışacak kilit isimlerin özgeçmişleri başvuru ile sunulmalıdır Özel kurumlar için oda kayıt/sicil/vergi kaydı sunulmalıdır.

34 Seçim Kriterleri Finansal kapasite değerlendirmesi:
Özel kurum/kuruluşlar finansal kapasite açısından yeterli olmalıdırlar Avro’dan fazla hibe istenmiş ise son yıla ait mali belgeler (Gelir-Gider Tablosu ve Bilanço)

35 Bütçe 1 “Genel” Proje ile ilgili “Doğrudan Giderler” (Direct Costs)
Personel Giderleri (Staff Costs) İşletim Giderleri (Operational Costs) Seyahat& Harcırah Giderleri (Travel and Subsistence) Ekipman (Equipment): Maksimum %10 Taşeronluk (Subcontracting): Maksimum %30 Diğer Giderler (Other) Proje ile ilgili “Dolaylı Giderler” (Indirect Costs) Dolaylı Giderler: Maksimum %7

36 Bütçe- 2 “Personel Giderleri”
Doğrudan Giderler: Personel Giderleri Proje sahibi ve ortaklarının proje kapsamında çalıştırdıkları bordrolu veya kurum ile personel arasında yapılan iş sözleşmesine göre proje süresince geçici olarak çalışan kişiler, Uzman bir dış kurumdan temin edilen geçici personel Not: Taşeronun çalıştırdığı personel bu kategoride değerlendirilmez.

37 Bütçe- 3 “Personel Giderleri”
Proje de 4 kategoride personel çalıştırılmaktadır: Yönetici Araştırmacı/Eğitici/Öğretici Teknik personel İdari personel Personel projede, kurumdan aldığı gerçek ücret üzerinden ücretlendirilmelidir Ücretlerin hesaplanması günlük üzerinden yapılır Günlük ücret ise yıllık gelir toplamının iş gününe bölünmesi ile bulunur

38 Bütçe-4 “Personel Giderleri”
Personel için belirlenen günlük ücret, Net maaş Sosyal ve yasal katkılar ve ödenekler ve Personel için yapılan ek ödenekler gibi personele yapılan tüm ödemeleri içeren brüt maaş üzerinden belirlenmelidir.

39 Bütçe- 5 “Personel Giderleri”
ÖRNEK: P0 KURUM PROJE ÇALIŞANI X Kişisi = Araştırmacı/ TR Aylık Maaş YTL SSK YTL Sağlık Yardımı YTL Aile Yardımı YTL BRÜT MAAŞ YTL 2.400 YTL MAAŞ/AY*12 AY YTL YILLIK EK DERS ÜCRETİ YTL YILLIK DANIŞMANLIK YTL TOPLAM YTL

40 Bütçe-6 “Personel Giderleri”
Yıllık Çalışma Gün Sayısı = 240 GÜN 32.800/ 240 = YTL/GÜN (P1 Araştırmacı günlük çalışma ücreti)

41 Bütçe-7 “Seyahat/Harcırah”
Seyahat ve İaşe Gider kalemi altında: Proje sahibi kuruluş ve/veya ortak kuruluşların projede görevli personelinin proje ile ilişkili, iş programında tanımlı, planlı seyahatleri için yapılan harcamalar yer alır. Seyahat Gideri, ikamet edilen adresten yola çıkılarak, gidilecek ülkede ulaşılması hedeflenen konaklama noktasına kadar yapılan her türlü harcamayı kapsar.

42 Bütçe-8 “Harcırah” Harcırah gideri,
projede görevli personelin, proje ile ilgili gerçekleştirdiği bir seyahat sırasında konaklama- yeme-içme gibi (ulaşım hariç) günlük ihtiyaçlarına karşılık aldığı ücrettir. Hesaplamada seyahat edilen ülkenin harcırah değerleri kullanılmalıdır. Seyahatler için kullanılacak maksimum harcırah değerleri 2011 Teklif Çağrısında bulunabilir.

43 Bütçe-9 “Ekipman” Bu gider kalemi altında:
yeni veya ikinci el araç-gerecin satın alınması kiralanması veya leasing yoluyla temini; bakım ve sigorta masrafları da dâhil harcamaların ödemesi yapılabilir.

44 Bütçe-10 “Ekipman” AMORTİSMAN (Depreciation):
Proje faaliyetleri için gerekli olduğu durumlarda satın alınan araç gerecin; proje içerisinde kullanım yüzdesi göz önüne alınarak, söz konusu araç-gereç için projeye yazılacak gider belirlenir. Örneğin proje için alınan bir bilgisayar söz konusu ise; Bilgisayar satın alım bedeli = 2000 AVRO Proje süresi = 24 Ay Bilgisayarın proje içerisinde kullanım yüzdesi = % 50

45 Bütçe-11 “Ekipman” Örneğin:
Bir bilgisayarın normal şartlardaki tahmini kullanım ömrü 4 yıldır. 2 yıllık bir projede ömrünün 2/4’ ünü tüketecektir. Öyleyse; 2000 * 2/4 = 1000 AVRO Bilgisayarın %50 performans ile kullanılması durumunda proje bütçesinden bu bilgisayar için ödenebilecek en yüksek ücret: 1000 * %50 = 500 AVRO

46 Bütçe-12 “Taşeronluk” Taşeronluk Gideri
Proje Sahibi veya ortak kuruluşlarından biri olmayan, projeyle ilgili özel bir uzmanlık gerektiren bir defalık özgün bir görevi yürüten bağımsız bir tüzel kurum ve kişiliğe ödenen ücretlerdir. Tüzel Kişilik Kendi işini yapan kişiler ile, kendi sosyal güvenliğinden ya da sosyal yardımlarından, emeklilik ödemelerinden ve yasal vergilerinden sorumlu kişileri kapsar.

47 Bütçe-13 “Diğer Giderler”
Bu başlık altında aşağıdaki giderler uygun harcama sayılır: Basın bildirileri, reklamlar ve ilanlar (bir defalık giderler) Telif veya diğer fikri mülkiyet haklarının satın alınması Proje kapsamında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, pilot uygulamaların yapılacağı yerlerin kiraları (Ancak bu yerler proje sahibi veya ortak kuruluşlara ait olmamalıdır.)

48 Bütçe-14 “Diğer Giderler”
Proje için gerekli materyallerin satın alınması Konferans katılım ücretleri, toplantı kayıt giderleri Proje sahibi ve ortakları bünyesinde çalışan kişiler haricindeki proje yararlanıcı, uzman veya danışmanlarının seyahat ve iaşe giderleri Sergi alanı kirası Yapılacak proje bilgilendirmesi veya toplantısı için verilecek yemeklere dair giderler (Masrafı karşılanan kişiler proje sahibi veya ortakları bünyesinde çalışan kişiler olmamalıdır.) Banka teminatı giderleri (Merkez Başkanlığımız tarafından istendiği takdirde)

49 Bütçe-15 “Dolaylı Giderler Kalemi”
Doğrudan giderler kalemi toplamının %7’sinden fazla olamaz. Günlük iletişim (posta, faks, telefon, e-posta...vb) Projenin idaresi ile ilgili her türlü gider (PC's, notebook vb. Projenin yürütüldüğü yer ile ilgili kira, elektrik vs. Giderleri Fotokopi (idari yönetim için) Ofis materyalleri/kırtasiye/ büro sarf malzemeleri Bu giderler için belgelendirme zorunluluğu yoktur.

50 Bütçe-16 “Örnek” A. DOĞRUDAN GİDERLER (Direct Costs)
1. Personel Gideri (Staff Costs) 50% 2.1. Yol ve Harcırah Gideri (Travel and subsistence) 50.000 17% 2.2. Ekipman gideri (Equipment) (Doğrudan giderlerin en fazla %10’u) 20.000 6% 2.3. Taşeronluk Giderleri (Subcontracting) (Doğrudan giderlerin en fazla % 30%) 2.4. Diğer Giderler (Other) 30.000 10% TOPLAM DOĞRUDAN GİDERLER A (Total Direct Costs (A)) 100% B. DOLAYLI GİDERLERİ (Indirect Costs) (Doğrudan giderlerin en fazla % 7’si) 21.000 7.00% TOPLAM PROJE BÜTÇESİ A+B (Total Project Expenditures (A+B) ,00 Hibe % ( Co-financing % (from request) 75.00% BÜTÇE DETAYI TALEP EDİLEN HİBE (Proposed Community Contribution) ,00 ORTAKLARIN KATKISI (Partner's own fundings (from request) 80.250,00 DİĞER FİNANSMAN KAYNAKLARI (Other sources of financing (from request) 0.00 TOPLAM PROJE BÜTÇESİ (TOTAL PROJECT REVENUES) So here you can see that staff costs are split into four categories. Although the staff costs figure of €164,000 is fixed, if this was your approved budget, you would be able to have an overspend in one or more categories and an underspend in one or more categories. Staff costs are fixed, so funds cannot be vired into or out of staff costs. Staff costs cannot include costs relating to persons undertaking subcontracting tasks. Travel and Subsistence costs are for members of the partnership, and cannot include costs for subcontractors. The rates can only be used if it is that particular partner organisation’s normal policy to claim subsistence rates. If adopted, the rates cannot be exceeded. Equipment costs are fixed at 10% of the total approved budget figure. Other costs must not include costs that should really be under another heading, so if you are aware of this happening, costs should be moved from “other” costs and into the correct cost heading during the contracting stage. Examples of “other costs” are: Purchase of information materials such as books or studies; Room hire for seminars and conferences, outside of the partner organisations’ premises, and Conference fees. Sub-contracting costs are for tasks which cannot normally be carried out within the partnership. Examples of Sub-contracting costs are: translation; expert consultancy; interpretation; design and printing, and conference organisation. Sub-contracting costs are for tasks which cannot normally be carried out within the partnership, but can be no more than 30% of the total direct costs. It is extremely important to collect the appropriate documentation. Sub-contracting Agreements must be obtained, and there are also tendering requirements, as follows: <€ No tender >€200 to <€ One Tender >€3500 to <€ Three Tenders >€ to >€ Five tenders >€ National procurement rules apply Indirect costs can be up to a maximum of 7% of the total direct costs.

51 Bütçe-17 “Ortaklara Dağılım”
Ortakların Mali Katkısı Dengeli mi? Projedeki Sorumluluk Oranı Belli Oluyor mu? Harcamaların Dağılımı Ortakların Projedeki Görev Dağılımına Uyuyor mu? Sessiz Ortakların Projeye Katkı Durumu

52 Bütçe-18 “Hatırlatma 1” Projeyle ilgili olmalıdır.
Harcamalar gerekli ve gerekçelendirilmiş olmalıdır. Proje uygunluk döneminde yapılmış olmalıdır. Kanunlara uygun olarak muhasebeleştirilmiş olmalı ve her harcama ayrı ayrı görülebilmelidir. Expenditure generated or spent in a non-participating country (eg. Russia) is not eligible Expenditure relative to Silent Partners is not eligible

53 Bütçe-19 “Hatırlatma 2” Uygun giderler Projede çalışan personel maaşı
Proje ile ilgili yol ve iaşe giderleri Ekipman Giderleri (Doğrudan giderlerin en fazla %10’u) Taşeronluk giderleri (Doğrudan giderlerin en fazla %30’u) Diğer Giderler Dolaylı Giderler (Doğrudan giderlerin en fazla % 7’si) Uygun olmayan giderler - Projeyle ilgili olmayan kişilere yapılan masraflar - Projeyle ilgili olmayan harcamalar - Gereksiz yapılan harcamalar

54 Bir İş Programının Görünümü
Work package no: Work package title: Start Month: End Month: Cost: Package leader: Work package aims: Description of activities: Description of methodological / pedagogical framework (where relevant) Description of outputs:

55 Faydalı Dokümanlar www.ua.gov.tr AB Komisyonu Kararı
2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje sahipleri için Rehber Proje sahipleri için İdari ve Mali Elkitabı Başvuru Formu Tarafımızca verilecek olan dokümanlar


"LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları