Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAKEDİŞ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAKEDİŞ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAKEDİŞ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI
Dr. Ferhat GÜNDÜZ Sayıştay Uzman Denetçisi

2 Sözleşme Tasarısında Yapılanlar - Yapılması Gerekenler

3 İdari Şartname Madde 25: Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir(30): ………………………………………………… 25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

4 İstanbul … A.Ş. İhale tarihi: 22.05.2014
Madde 46 - Fiyat farkı 46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. Yemekhane personeline verilecek ücretler; Baş Aşçı için en az Brüt Asgari Ücretin % 100 fazlası, Aşçı için en az Brüt Asgari Ücretin % 70 fazlası, Garson için en az Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası ve Aşçı Yardımcı Personel için en az Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası, 25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Malzeme Dahil Yemek Pişirilmesi ve Yemek Servisi işi hizmeti personelinin bu hizmetle ilgili olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı % 1’dir.

5

6 Bir idare örneği (Yemek Hizmeti Alımı) 2013 yılı İhalesi
Madde 46 - Fiyat farkı 46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: İşin niteliği gereği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel için mesai ücreti ödenecektir. Her bir gün için 1 Aşçıbaşı, 4 Aşçı, 2 Aşçı Yardımcısı, 11 diğer işçiler çalışacaktır. İşçilerin (teknik şartnamede belirtilen miktarda ve özellikte olan) giyim giderleri teklif fiyata dahildir. 25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Bu ihalenin yaklaşık maliyeti hazırlanırken, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası (Kısa Vadeli Sigorta) prim oranı % 1 olarak dikkate alınmıştır.

7 Aynı ihalenin teklif mektubu eki cetveli

8 9.1……………………………………………………………………………………(14)
Madde 9- İşin Süresi 9.1……………………………………………………………………………………(14) 9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. İşin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesin olması, İşe başlama tarihinden itibaren belli bir gün veya ay olması

9 Madde 9 - İşin süresi 9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) gündür. 10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 Üç gün içinde işe başlanacaktır.

10 Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi (Tebliğ Md: 80)
80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde, 9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir. 

11 Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi (Tebliğ Md: 80)
80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.

12 Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslimi ve işe başlama tarihi
10.1. (Değişik: / 36 md.) İşin yapılacağı yer/yerler: 10.2. (Değişik: / 36 md.) İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi:…… İşyeri teslimi yapılacak mı? İşe başlama tarihi idarelerce nasıl belirlenir? Sözleşmenin imzalanmasına müteakip … gün, İşyeri tesliminden sonra… İşin başlangıç ve bitiş tarihleri kesinse düzenlemeler nasıl olmalı?

13 Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler
11.1. Kesin teminat : Yüklenici bu işe ilişkin olarak (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. Kesin teminat mektubunun süresi …../…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. Sınır değerin altında teklif veren kişilerden yaklaşık maliyetle orantılı kesin teminat alınacaktır. Bu düzenleme henüz yürürlüğe girmemiştir. ( )

14 Madde 14- Fiyat Farkı Esasların 7-1. maddesine göre;
Fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Esasların 7-3. maddesine göre; İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Esasların maddesine göre; İdari şartname ile sözleşmelere, sadece 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm konulabilir. (İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik)

15 14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. 31/08/2013 tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ ın 6 ncı maddesi çerçevesinde fiyat farkı hesaplanacaktır.

16 Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 14.1. …
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. … Teknik Şartname … Madde IV. YAPILACAK İŞLER: Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi: Tesiste en az 1 Mühendis (Çevre Mühendisi veya Kimya Mühendisi veya Makine Mühendisi) 2 Kimyager, 3 elektrik teknisyeni, 20 işçi ve 10 kişi atık alım koordinasyon merkezinde olmak üzere toplam 36 personel görevlendirilecektir. Yüklenici işin süresi boyunca, Atık Kabul Tesisini ve koordinasyon merkezini 7 gün 24 saat bu personel ile işletilmesini sağlayacaktır.

17 14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.
31/12/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2002/5037 sayılı (Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar) kararının, 07/05/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8 inci maddesine göre fiyat farkı verilecektir. Madde 8. İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

18 14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.
Fiyat farkı hesaplanacaktır tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” başlıklı Bakanlar Kurulu kararıyla değişik, tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”a göre verilecek fiyat farkı uygulamasında; Bu esasların aşağıda belirtilen 8. Maddesi uygulanacaktır. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark (Değişik: /3 md.)

19 Madde 16- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
16.1.  (Değişik: / 49 md.) İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. (26)…………………………………………………………

20 Madde 16- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
26 Nolu Dipnotta yer alan düzenleme şu şekildedir: Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir: (1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.  

21 Madde 16- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

22 Madde 16- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
(3) (Değişik: / 39 md.) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak suretiyle kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir.

23 Madde 16- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

24 Madde 16- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.

25 Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda; İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin %0,01 (onbindebir) dir. Sürekli tekrar eden işlerde işin tekrar eden kısımlarının sözleşmede öngörülen süre içinde tamamlanmaması halinde, gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı; sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)dir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

26 Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: A-İdare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının (eksik işçi çalıştırılması ve işin şartnamelere uygun yapılmadığının v.s) tespit edilmesi halinde; 1. defada sözleşme bedelinin %03 karşılığı TL 2. defada sözleşme bedelinin %04 karşılığı TL 3. defada sözleşme bedelinin %05 karşılığı TL ve daha fazla defada her gün için sözleşme bedelinin %1 karşılığı TL yükleniciden ceza olarak kesilerek hak edişinden mahsup edilecektir. Ancak 3 (Üç) defadan fazla aynı durumun gerçekleşmesi durumunda 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.

27 Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,02 (Yüzde Sıfır nokta sıfır iki) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 (Yirmi) günü aşması ve İdarenin ihtarına rağmen aynı durumu devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Kesin Teminat Gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tefsiye edilir.

28 Sözleşme Tasarısı Diğer Hususlar Kısmında
5) Yüklenicinin İlçe sınırları içerisinde Kamu ve Özel alanda çalışması esnasında herhangi bir imalatın zarar görmesi durumunda yüklenici firma zararı tazmin eder. Tazmin etmediği durumda zarar idare tarafından onarılır ve % 20 fazlasıyla Yükleniciye ödettirilir.

29 Madde 19- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar
19.1.(29) …………………………… “İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülecek kayıt ve tutanaklar işin niteliğine göre Genel Şartnamedeki usul ve esaslar çerçevesinde burada düzenlenecektir.”

30 Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
19.1. İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülecek kayıt ve tutanaklar Genel Şartnamedeki usul ve esaslar çerçevesinde tutulur. İlgili kayıtlar (Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde) Madde 34- İşyerinde, işin sözleşme ve eklerine ve iş programına uygun olarak yapılmasını temin ve bunun kontrolü için idarenin sözleşmesinde belirlediği kayıtlar, yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur. Yüklenici bu kayıtları ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.

31 Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
19.1. İdare tarafından yükleniciye tutanakla iş programı verilecek olup ,iş programında tutanak altına alınan zamanda yapılmayan her iş kalemi için sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)i kadar para cezası uygulanacaktır.

32 Madde 20- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
20.1. (30) ……………Kısmi Kabul var mı? 20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur(31). 20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren ……..(32) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. (33)

33 20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 1 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

34 20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere … Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır." 20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

35 SÖZLEŞME UYGULAMALARI

36 Genel Hükümler ve Uygulama Esasları
Hizmet alımlarının ilgili olduğu mevzuat düzenlemeleri geniş ve karışıktır Hizmet alımlarının temel ayırıcı özellikleri Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olanlar/Olmayanlar Sürekli nitelikte olanlar/Belli çalışma sonrasında ortaya konanlar

37 Genel Hükümler ve Uygulama Esasları
Hizmet alımları eser sözleşmesi (Hizmet sözleşmesi değil.) hükmündedir. Hizmet alımlarında delil sözleşmesi nedir? Davalarda yargı mercii neresidir? Yazılı sözleşme olmayan, ihale olmayan hallerde nasıl hareket edilir. (Vekaletsiz iş görme)

38 Genel Hükümler ve Uygulama Esasları
Yüklenicinin Yükümlülükleri Özen Mevzuata Uygunluk Zarardan sorumlu olma İşbaşında bulunma Onarım ve Düzeltme

39 Genel Hükümler ve Uygulama Esasları
İhale dokümanlarında öncelik sıralaması Sözleşmelerin değiştirilemez olması Hizmet alımlarında SGK’nın yeri Sözleşme imzalandıktan sonra, Hakediş ödemeleri yapılırken, Kesin teminatlar iade edilirken, Doğrudan temin alımlarında…

40 İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama
Yükleniciye iş yeri teslimi zorunlumudur? İşyeri tesliminin hukuki anlamı nedir?

41

42

43 İş Artışları ve İş Eksilişleri
İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir? Personele dayalı işlerde, sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi iş artışı yapılır? İş artışı kalem bazında mı yapılır? İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?

44 İş Artışları ve İş Eksilişleri
İş artışı kararı ve onayı nasıl verilir? İş artışı ne zaman yapılır? Götürü bedel hizmetlerde iş artışı?

45 İş Artışları ve İş Eksilişleri
İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı? İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

46

47 Yeni Birim Fiyat Yeni birim fiyat nedir?
İşin devamı sırasında, yapılması idarece istenen veya 53 üncü maddeye göre sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar. Hizmet alımlarında mümkün müdür? Götürü bedel hizmet alım ihalelerinde nasıl uygulanır?

48 Süre Uzatımı Nedir, nedenleri nelerdir?
Mücbir Sebepler (Öngörülemezlik, önlenemezlik) İdareden Kaynaklı Sebepler (Yer teslimi, teknik dokümanların teslimi, iş programı onayı, ödenek yetersizliği, iş artışı, SGK ilişiksizlik belgesi temini gecikmesi gibi…) Süre uzatımı verilebilmesinin şartları: Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

49 Süre Uzatımı Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı verilebilir mi? Sözleşme hükümleri değiştirilerek süre uzatılabilir mi? Zamanında sözleşmesi imzalanamayan hallerde süre uzatımı verilebilir mi?

50

51 Ceza – Gecikme Cezası Nedir? İfaya ekli Ceza
İhtarname ceza için şart mı? Gecikme cezaları kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır? Geç Tespit, ihtarın geç gönderilmesi, idarede geçen süreler, idarelerin üzerine düşen izin, ruhsat gibi yükümlülükler vb. Verilen ihtar süresi, cezalı çalışılan günlerden düşülür mü?

52 Ceza – Gecikme Cezası Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir? Sözleşmesi feshedilen işlerde ihtar süresi kadar, feshedilmeyen işlerde işin bittiği tarihe kadar ceza kesilir. Ceza % 30’u geçebilir mi? Ceza tutarı idarelerce re’sen azaltılabilir mi?

53 İdarece bu oran değiştirilebilir mi?
Hizmet alım ihalemizde “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. maddede "ceza uygulanması gereken bir durum ortaya çıktığında" uygulanacak oran "onbinde bir" olarak ifade edilmiştir. Ancak 36. maddeye diğer hususlar başlığında işçi ücretlerinin 2 işgünü içinde işçilerin hesabına yatırılmaması halinde uygulanacak gecikme cezası oranı  sehven günlük "0,01" olarak yazılmıştır (yüzde bir). (İhale hazırlığı sırasındaki bir anlık dalgınlık ile yapılan bu hata şimdi büyük bir sorun oluyor.) İdarece bu oran değiştirilebilir mi?

54 Sözleşmelerin Feshi İdare hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?
Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir? Fesih ne zaman geçerli kabul edilecektir? 19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Feshedilmiş sayılma farklı, fesih kararı alınması farklıdır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

55 Sözleşmelerin Feshi Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?
Kontrol teşkilatı çok hassas olmalıdır. Neden? Sözleşmenin feshi halinde idarece yapılması gereken işlemler nelerdir? Menfi Zarar Teminatlar, alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir.

56 Ağır Hastalığı, tutukluluk ve mahkumiyet
Teminatlar Yasaklılık İdarenin Zararı Yüklenicinin Ölümü İflası Ağır Hastalığı, tutukluluk ve mahkumiyet Mali acz Taah.yerine getirmeme ve yasak fiiller Sözleşmeden Önceki Yasak fiiller Mücbir Sebepler

57 Sözleşmenin feshine alternatif: Sözleşmenin Devri.
Anlaşmazlıkların Sulhen Çözümü 659 sayılı KHK, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu (Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.) 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu

58 SORU: Normal şartlarda 32. Haftadan sonra resmi doğum izni hakkına sahip olduğum halde doktorumdan aldığım çalışabilir raporuyla 38. Haftaya kadar çalıştım. Bunun nedeni de kanuni hakkım olan 16 haftalık doğum izin hakkımı doğumdan sonra kullanmayı düşünmüştüm. Bu itibarla 15 Şubat’a kadar işime devam ettim. Doğumumun sezaryenle olacağından dolayı doktorum doğum tarihimi 7 Mart’a verdi. Dolayısı ile 15 Şubat’tan sonra çalışmam yasal olarak mümkün değildi. Bu arada çalışmış olduğum ihale 28 Şubat’ta yenilendi, ben 15 Şubat’ta doğum iznine ayrıldığım için bu ihalenin dışında bırakıldım ve ayrıca 16 haftalık kanuni iznimi de kullanamadım. Görüştüğüm ilgililer, benim ya yasal olan doğum iznimi bozdurmam gerektiğini yada yeni yapılacak olan ihale kapsamında çalışamayacağımı söylediler. Şayet 28 Şubat’taki ihale 1 yıllık yapılmış olsaydı, benim doğumumda bu 1 yıllık zaman içinde gerçekleşseydi 16 haftalık doğum iznimi kullanamayacak mıydım? Yada yine ihalede çalıştırılmayacak mıydım? Durumum, ihale ve SGK mevzuatı açısından nasıl değerlendirilmelidir? İş Kanunu’ndan gelen haklarımı gözetmesi gereken yüklenici midir, idare midir? Kısacası benim durumumda olan yani ihaleli işte çalışırken sözleşme süresi içerisinde doğum yapan kişilerin durumu ne olacaktır?

59 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda idarenin sorumlulukları nelerdir? Aynı idarede 1 yıldan fazla süredir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur? Kıdem Tazminatı??? Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda idare nasıl hareket etmelidir? İdare yükleniciye ödenecek hakediş tutarını doğrudan işçilere ödeyebilir mi?

60 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
İşçinin yasal izin kullanarak işe gelmemesi durumunda( yıllık izin, evlenme izni, özlüm izni,….vs.) idare yükleniciden başka işçi çalıştırmasını isteyebilir mi? Çalışan kişilerin rapor alması durumu? Saklı Haklar Madde 45 - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.

61 Personel çalıştırmaya yönelik aylık birim fiyat teklifli işimizin hak edişlerin de yapılan rapor kesintilerinde kurum 2 güne kadar ödediği için 2 günü çıkarıp gerisini yevmiye olarak kesinti yapıyoruz. Bazı arkadaşlar bir ay boyu alınan raporlardan 2 gün çıkarıp (raporlar arka arkaya gelmese dahi tarih olarak) kalanını kesiyorlar. Bazıları da her raporu kendi içinde değerlendirip rapor 2 günü geçiyor ise kesiyorlar. Mesela bir ay boyu işçinin 2 tane 2 günlük 1 tane 3 günlük raporundan sadece 1 gün kesinti yapılıyor. Oysa bu 5 gün mü olmalı? 

62 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Çalışma süresinden sayılan haller (4857 sayılı Kanun Md: 66) Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller (4857 sayılı Kanun Md: 55) Yüklenicinin idareye verdiği maaş bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı? Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa idare ne yapmalıdır?

63 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda idarenin sorumluluğu var mıdır? Fazla mesai öngörülmeyen bir işte, sonradan fazla mesai yatırılabilir mi? Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır? Yıllık 270 saati geçen fazla mesailerin ücreti Yükleniciye ödenebilir mi?

64 78.28. (Ek : 25/12/ R.G./ 3. md.) İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

65 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Yol ve Yemek bedeli ödenen işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazeret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi? Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

66 Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı
Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, idari şartname ve sözleşmelere fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gereklidir. Personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmetlerde fiyat farkı zorunlu hale gelmiştir. Fiyat farkı verilsin veya verilmesin, süre uzatımı verilen ihalelerde fiyat farkı zorunlu hale gelmiştir. İdari şartname ile sözleşmelere, sadece 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm konulabilir.

67 Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı
Kararname maddeleri değişmiş olup, 8. madde 6, 7. madde de 5 olmuştur… Madde 6- İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik Personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, ihale tarihi itibarıyla brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyet arasındaki fark fiyat farkı olarak ödenecek veya kesilecektir. Fazla mesai ve tatil günleri ödemelerinde de uygulama ayı maliyetleri dikkate alınacaktır.

68 Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı
Madde 5: Fiyat Farkı Hesabı Sağlık hizmetleri, elektronik haberleşme hizmetleri ve diğer hizmetler için aynı mantık içerisinde üç formül geliştirilmiştir.

69

70 b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b2: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, c:  Makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

71 Ağırlık oranlarına ilişkin katsayılar, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenen a1, a2, b1, b2 ve c katsayıları toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenir ve ihale dokümanında gösterilir. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı a1 katsayısı olarak alınır.

72 a) İo, İn: İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti,
b) Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı “Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri”, 231 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 232 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını, c) Go, Gn:  İhale konusu hizmet kapsamında yer alan malzeme ve diğer hizmetler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,

73 ç) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 29 numaralı “Makine ve Teçhizat b.y.s.”, 291 numaralı “Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç Olmak Üzere Mekanik Güç Kullanımı ve Üretimi İçin Makineler”, 292 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 293 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 295 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayıyı, ifade eder. (5) Yukarıdaki endekslerden Go ve Gn için idarece; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan sütun veya sütunlar tespit edilerek hangi sütun veya sütunlardaki sayı veya sayıların kullanılacağının ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları veya yapmamaları durumlarda ise Go ve Gn endeksleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ ÜFE Genel” sütunundaki sayılar esas alınır.

74

75 İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas b1, b2, ve c değerleri için aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir.

76 83.2. Anılan Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret alan personel için fiyat farkı, temel asgari ücretin yüzde fazlası ile güncel asgari ücretin yüzde fazlası arasındaki farkın işverene maliyeti kadar hesaplanır. Örneğin ihale tarihindeki temel asgari ücretin 100 TL olması durumunda yüzde 30 fazla ücret alan işçi için yüzde 5’lik asgari ücret artışına göre ödenecek fiyat farkı; Temel asgari ücret döneminde brüt maliyet= 130 TL (temel asgari ücretin yüzde 30 fazlası) +30 TL (ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamının varsayımsal tutarı)= 160 TL Güncel asgari ücret döneminde brüt maliyet= 136,5 TL (güncel asgari ücretin yüzde 30 fazlası) +31,5 TL (ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamının varsayımsal tutarı)= 168 TL Fiyat Farkı= 168 TL-160 TL=8 TL olarak hesaplanır.

77 83.3. Anılan Esasların 5 inci maddesinin uygulandığı işlerde, a1 olarak belirlenen işçiliğin fiyat farkı 6 ncı maddeye göre hesaplanacak, 5 inci maddeye göre hesaplanan fiyat farkı formülünde a1’e yer verilmekle birlikte formül gereği a1 için herhangi bir artış katsayısı uygulanmayacağından fiyat farkı hesabına herhangi bir etkisi olmayacak ve 5 ve 6 ncımaddeler gereği ayrı ayrı hesaplanacak tutarların toplamı, ödenecek veya kesilecek toplam fiyat farkını oluşturacaktır. İdari şartnamede hem a1 hem de a2 için katsayı belirlenmişse bu durumda toplam fiyat farkı 5 ve 6 ncımaddeye göre hesaplanan fiyat farklarının toplamından oluşacaktır.

78

79

80

81

82

83 Hakediş Birim fiyat sözleşmelerde hakediş ödemeleri,
İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir. hakediş raporunun “İdareye verilen tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir Götürü bedel sözleşmelerde hakediş ödemeleri, Hakediş ödemelerinde öncelik sıralaması var mıdır?

84 Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?
Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır? Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar? Geçici hakedişlerde yapılan hatalar daha sonradan düzeltilebilir mi?

85 Hakediş arka kapağı (ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?
Hakediş Raporları Hakediş arka kapağı (ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir? Yüklenicinin İdareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

86 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

87 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
87

88 Kontrol ve Muayene İşlemleri
Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri (HİGŞ, Md: 4) İletişim Yöntemi, Denetim Görevi, Talimat Verme Yetkisi, Malzeme Kabul Etmeme ve işleri yeniden yaptırma yetkisi, İdareye Görüş Bildirme Yetkisi HİGŞ’nin 26 ncı maddesine göre; fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında kontrol teşkilatı idareye görüş bildirir.

89 Kontrol ve Muayene İşlemleri
Kontrol Teşkilatı tarafından tutulacak kayıtlar ve önemi ÖRNEK İDARE DÜZENLEMELERİ Aylık puantajlar, bordrolar, kantar fişleri İşin yürütülmesinde Muayene ve Kabul Komisyonu hak ediş tutanağına esas olacak; Kontrol Teşkilatınca aylık olarak, şoförü ile birlikte minibüsler ve binek otomobilin, çalıştırılıp çalıştırılmadığına ve her gün kaç kilometre görev yapıldığına, konaklama yapılıp yapılmadığına ilişkin puantaj cetveli ve aylık bilgi formları varsa cezalara ilişkin tutanaklar ile diğer tutanakları hazırlayarak buna göre Muayene ve Kabul Tutanağı düzenleyecektir. Teknik şartname ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre yürütülecektir. Belediye idaresi tarafında oluşturulan Denetim, Muayene ve Kabul komisyonu tarafından denetim işleri uygulanacaktır. İşçilerin yaka kartları devamlı takılı olacaktır, işçilerin mesaiye devamı imza cetveli ile takip edilecektir.

90 Kontrol ve Muayene İşlemleri
Her hakediş raporuna muayene kabul belgesi eklenir mi? Muayene ve Kabul Komisyonu Hizmet İşlerinde Ne Manaya Gelir? Ne zaman oluşturulur? Süreklilik arzeden hizmetlerde kabul nasıl yapılır?

91

92 Kesin Hesap Raporu İhale yetkilisi (harcama yetkilisi) tarafından görevlendirilen muayene ve kabul komisyonu tarafından kabul belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç altmış (60) gün içerisinde kesin hesap raporu düzenlenmelidir. Düzenlenecek olan kesin hesap raporunun asgari şu bilgileri içermesi gerekir: İdare tarafından yükleniciye ödenmiş olan bütün tutarlar, İdarenin sözleşmeden kaynaklı bütün alacakları (Bunlar içerisinde, idare malı kullanımları, cezalar, kesintiler, SGK kesintileri yer alır.), İdarenin yükleniciye borçlu olduğu tutar.

93 Uygulanacak Kesintiler
Damga vergisi kesintileri Karar + Sözleşme Damga Vergisi Ödeme Damga Vergisi İş Artışı Damga Vergisi Nüshalardan Damga Vergisi Alınır mı? Süre uzatımlarında Damga Vergisi Alınır mı? İptal edilen ihalelerde damga vergisi alınır mı?

94 Uygulanacak Kesintiler
KDV tevkifatı kesintisi Ek kesin teminat kesintisi Fiyat farklarından, İş Artışlarından Ceza kesintileri

95 Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları
Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur? Kamu zararından kimler sorumludur? Üst yöneticilerin sorumlulukları Harcama yetkililerinin sorumlulukları Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları


"HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAKEDİŞ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları