Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİK."— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİK

2 Pazarlık (c) maddesine göre yapılamaz,
Güvenlik ihalesinin alt yükleniciye yaptırılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. (Tali bir iş, organizasyon, ramazan etkinlikleri vb.)

3 Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
Üçüncü kişilere verilecek zararlar için yaptırılır. Hırsızlık vb, unsurlar için sigorta yaptırılmayacak, bu yönde düzenleme yapılmayacaktır. Miktar veya tutar belirtilemez. Teminat tutarları devlet tarafından belirlenmektedir. “Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için teklif mektubu eki cetvelde ayrı satır açılacaktır.” (Dipnot)

4 Çalışacak Personeller için Yaş ve askerlik şartı getirilmesi uygun değildir. (Karar No : 2008/UH.Z-2246) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. (1) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.  14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

5 Valiliğe işin başlamasından 7 (Yedi) gün önce bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
Hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. (5188 Madde 5)

6 5188 sayılı Kanun Madde 5: “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.” Faaliyet izin belgesinde yer alan isimler ile şirketin ortakları aynı kişiler olmak zorundadır. “bu alanda faaliyet gösteren tüzel kişilerin sermaye şirketi olmalarına rağmen hizmet sorumluluğunun kişisel olduğu, bu nedenle de faaliyet izin belgelerinin ihale tarihindeki şirket ortakları adına düzenlenmesinin gerekliliği anlaşılmaktadır. (Karar No : 2011/UH.I-1123)

7 Alarm merkezi kurma ve işletme işi de güvenlik firmasına yaptırılacaksa;
Valilikten “Alarm izleme merkezi kurma ve işletme yeterlilik belgesi” alınması zorunludur. Karar No : 2009/UH.I-2280

8 TEMİZLİK

9

10 Araç Kiralama “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: Servis hizmetlerinde kullanılacak araçlar ile bu araçlara ait bakım, onarım ve servis hizmetleri, parça ve yedek parça bedelleri, yapılacak nakliye işleri, araçlara ait emniyet ve bilumum sigorta giderleri, taşınan personele ait yapılması gereken zorunlu sigorta giderleri ile hizmete ilişkin diğer giderler, vergi, resim, ulaşım, harç ve bu gibi giderlerin tamamı yükleniciye aittir ve teklif fiyata dahildir Yüklenici tarafından istihdam edilen tüm sürücülerin ve müdürün sosyal sigortalar kurumu, vergi daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile odalar, dernekler vb. gibi yerlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, buralarda yapılacak yasal işlemlerin ifası ile bunlara ait tüm giderler Yükleniciye aittir ve teklif fiyata dâhildir. 25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”

11 Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Personel(üye) taşıma işinde; Yüklenici Sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşmenin ekinde bulunan diğer belgelerde belirtilen hususlara aynen uymak zorundadır. Yüklenici burada belirtilen esaslara riayet etmemesi, eksik veya kusurlu iş yapması ve bu gibi durumlarda İdare tarafından oluşturulan bir komisyon marifetiyle sözleşme ve eki belgelere aykırı olarak yapılan işler bir tutanakla tespit edilir. Komisyonca tespit edilen eksik, kusurlu, hatalı ve sözleşme hükümlerine aykırı yapılan işler için, ihale dokümanı eki teknik şartnamede yer alan "Personel Taşıma Servisi Ceza Halleri ve Ceza Miktarları Tablosu"ndaki ceza hükümleri uygulanacaktır. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.


"GÜVENLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları