Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 FATİH SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
SGK  EMEKLİLİK HİZMELERİ GENEL MÜD. KISA VADELİ SİGORTALAR DAİRE BAŞK. E- ÖDENEK PROJESİ HASTANE KILAVUZU FATİH SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

2 E- ÖDENEK PROJESİ NEDİR
E- ÖDENEK PROJESİ NEDİR? E-ödenek programı ; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi için MOSİP sistemi aracılığı ile T.C. Ziraat Bankasına aktarılmasına dair bilgisayar programını ifade etmektedir.

3 E- ÖDENEK PROJESİNİN UYGULAYICILARI KİMLERDİR?
Sağlık hizmet sunucuları- İşverenler- SGK Program kural olarak tüm sağlık hizmet sunucularının kullanımına açık hale getirilmekle beraber; işyeri hekimleri, kurum hekimlikleri, aile hekimleri, belediye hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kuruluşları ve Kurumla anlaşması olmayan özel sağlık hizmet sunucularına hâlihazırda MEDULA üzerinden erişim sağlanamadığından, programın ikinci aşamasının uygulamaya açılmasına kadar anılan birimlerce düzenlenen raporlar E-ödenek projesinin dışında tutulmuştur.

4 PROJE İLE AMAÇLANAN NEDİR?
Manuel sistemde, sağlık Hizmet sunucuları tarafından sigortalılar için düzenlenen tek hekim ya da sağlık kurulu raporları iki nüsha olarak düzenlenmekte bir nüshası işverene teslim edilmek üzere sigortalıya verilmekte, bir nüshası, sigortalının işyerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmekte, kontrollü raporlar ise üç nüsha olarak düzenlenmekte üç ’üncü nüsha kontrole gelirken sağlık kuruluşuna ibraz edilmek üzere yine sigortalıya verilmekte, öte yandan işveren tarafından yasal süresi içerisinde, sigortalının istirahatli bulunduğu süreler için çalışılmadığına dair bildirim girişi yapıldıktan sonra, ilgili müdürlük tarafından sigortalıya ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin ödeme işlemleri başlatılmaktadır. E- Ödenek programı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma ve işverene gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi, gönderilmesi, ödeneğin hesaplanması, ödenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu kitapçıkta, sağlık hizmet sunucularının sigortalılar için düzenleyecekleri raporlarda, aşağıda gösterilen prototip ekranlar aracılığıyla hangi usul ve esaslara uymaları gerektiği gösterilmiştir.

5 1 - ) TEK HEKİM RAPORLARI A) Sigortalıya ait TC Kimlik Numarası ile sorgulama yapılır: Sigortalı hekime başvurduğunda ve hekim tarafından geçici iş göremezlik belgesi düzenlenmesine karar verildiğinde, karşımıza çıkacak olan ilk ekran, TC kimlik numarası ile kişinin kimlik paylaşım sistemi üzerinden, kimlik bilgilerinin, numarası girilen kişiye ait olup olmadığının sorgulandığı ekrandır.

6 B ) Ana Menüden Yeni Rapor butonu tıklanır:
T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapıldıktan sonra, hekimin karşısına rapor seçim ekranı gelmektedir. Sigortalının daha önce almış olduğu ve kontrollü olarak işaretlenmiş açık raporu varsa, “mevcut rapor” sekmesi işaretlenir. Bu durumda yeni rapor sekmesi işaretlense dahi sistem tarafından hekimin karşısına “ Söz konusu sigortalıya ait sonlanmamış bir rapor var, devam etmek istiyor musunuz” uyarısı gelmektedir. Eğer hekim önceki rapordan bağımsız olarak yeni rapor vermek isterse, önceki rapor sistem tarafından yeni raporun verildiği tarihten bir gün öncesi itibariyle kesilmiş olur. Eğer teşhis aynı ise aynı rapor takip numarası ile yeni rapor oluşturulması mümkündür. Teşhis farklı ve rapor kontrollü rapor değil ise mevzuata göre düzenlenecek rapor önceki rapordan bağımsız bir rapor olduğundan sigortalının her iki raporuna ait ödeneğinden 2’şer gün kesintiye gidilir.

7 C ) RAPOR ÖNSEÇİM EKRANI
- Rapor önseçim ekranı sigortalının sigortalı olup olmadığını ve ödenek alması açısından yeterli prim ödeme gün sayısı bulunup bulunmadığını sorgulayan ekrandır. Ancak, sigortalı ödenek almaya müstahak olmasa dahi, bu durum kişiye e- rapor düzenlenmesine engel değildir. sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasını (c )bendi kapsamındaki sigortalılar için ise raporlar kâğıt ortamında düzenlenecektir, (b) bendine tabi sigortalılar için ise programın yeni versiyonu devreye girene kadar aynı şekilde manuel ortamda rapor düzenlenebilecektir.

8 C ) RAPOR ÖNSEÇİM EKRANI
- Sigortalının farklı illerde sağlık hizmet sunucularına başvurabilmesi mümkündür. Örneğin, İzmir’de çalışmakta olan sigortalı hangi ilde kontrole giderse gitsin, daha önce almış olduğu rapor “Mevcut Rapor” ekranından karşısına çıkacaktır. Sistem veri tabanındaki bilgiler SGK tarafından tutulmakta sigortalının çalıştığı iş yerinin sicil numarasının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il merkez müdürlüğü tarafından işlemler takip edilmekte ve ödeme işlemi tamamlanmaktadır. - Bilindiği gibi sigortalılara tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilmektedir. - İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise, hekim, bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile birbirini takip eden toplamda en çok 20 gün istirahat verebilmektedir. - İkinci rapordan sonraki raporlar ise sağlık kurulu tarafından verilmektedir. - Bunun yanı sıra, bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından en fazla 40 gün rapor verilebilmekte; 40 günü aşan raporlar ise sağlık kurulu tarafından verilmektedir.

9 C ) RAPOR ÖNSEÇİM EKRANI
- Rapor sürelerine ilişkin bu iki durum, hazırlanan E-Ödenek programı tarafından kontrol edilmekte, aynı veya farklı tek hekim tarafından aynı teşhis ile ve kontrollü olarak sigortalıya iki kereden ve toplamda 20 günden fazla; ya da tek hekimler tarafından bir takvim yılı içerisinde toplam 40 günden fazla rapor verilmesi, uyarı mesajları yöntemiyle önlenmektedir. Hekim tarafından rapor tanzim edilirken uyarı mesajları çıkması halinde ekrana çıkan uyarı mesajı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Tek hekim tarafından yatarak tedavi verilen süreler ise 10 günün hesabına dâhil edilmemektedir. - Ekranda yer alan diğer seçimler ise vaka durumları ve hastanın yatışına ait bilgilerdir. Burada yatış var, yatış yok ve her iki durumun aynı raporda yer alması durumuna ait bilgiler girilmesi için yerler bulunmaktadır. Yatarak tedavinin bulunması halinde, 5510 sayılı Kanuna göre yatarak tedavi gören sigortalının ödeneğini alabilmesi için işverenden çalışılmadığına dair bildirim girişi yapmasına gerek duyulmadığı için, hem manuel ortamda hem de elektronik ortamda rapor hazırlanabilecektir.

10 D ) YENİ RAPOR EKRANI AÇILIR:
- Raporun düzenlenmesine dair yeni rapor ekranı açıldığında, TC kimlik numarası ile giriş yapılarak sigortalıya ait bütün bilgiler sisteme gelmektedir. Sağlık tesisi adı ve düzenleyen poliklinik numarası, poliklinik sıra numarası ve defter sıra numarası ile birlikte hastane veri tabanı tarafından doğrudan hekimin önüne getirilmektedir. Eğer yeni bir rapor tanzim edilecekse hekim tarafından bu menü tıklandığında rapor takip numarası ve rapor sıra numarası 0 olarak karşımıza çıkar. 0 (boş) olarak gelmesine rağmen, SGK alt veri tabanında bu rapor Takip Numarasına göre sistem tarafından düzenlenmektedir.

11 D ) YENİ RAPOR EKRANI AÇILIR:
- Sigortalı kontrole geldiğinde veri tabanından alınan rapor takip numarası ve sıra numarası 1 arttırılmış şekilde devam raporunda yer almaktadır. - Tek hekimin birinci on güne kadar vereceği raporlarda raporun sona erdirilmesi için iki alternatif bulunmaktadır. Bunlardan ilki, rapor sonu itibarıyla sigortalının çalışabileceğini ifade eden “çalışır” butonudur. İkinci alternatif ise, rapor sonu itibariyle sigortalıya kontrol öngören “kontrol” butonudur. Kontrollü raporlarda hasta raporda belirtilen kontrol tarihinden sonra hastaneye gittiği takdirde doktor mevcut rapor bölümünden daha önce kontrollü verilen raporu “Mevcut Rapor” ekranına getirip sigortalının durumuna göre ya “çalışır” kısmını işaretleyecek ya da yeniden istirahate karar verir ise yeni bir kontrollü rapor düzenleyecektir. Bu durumda sigortalı rapor parasını alabilecektir. - Kontrollü raporlarda rapor sona erme tarihi hafta sonuna veya resmi tatillere denk gelmiş ise doktor bu durumdaki sigortalılara yeni rapor gerekli görmesi halinde yeni raporun başlangıç tarihi olarak önceki raporun kontrol tarihini geriye dönük tarihli olarak yazabilecektir. - Kontrollü raporlarda kontrol tarihinin hafta sonuna veya resmi tatillere denk gelmesi durumunda sigortalı kontrole en geç kontrol tarihini takip eden ilk iş gününde gitmek zorundadır. Kontrol tarihini takip eden ilk işgünü sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalıya bu durumda hekim tarafından ya ikinci rapor verilecek ya da kontrol tarihi itibariyle “çalışır ’a” çevrilerek rapor kapatılabilecektir. - Sigortalı kontrol tarihinden itibaren bir ay içinde kontrole gelmiş ise hekim tarafından “kontrol”, “çalışır ‘a” çevrilerek rapor geriye yönelik kapatılabilecektir.

12 KONTROLE GELEN SİGORTALI İÇİN YAPILACAK İŞLEM
E ) KONTROLE GELEN SİGORTALI İÇİN TC KİMLİK NO İLE SORGULAMA YAPILIR: F ) ANA MENÜDEN MEVCUT RAPOR BUTONU TIKLANIR: Kontrole geç gelen sigortalı için hekimin yapabileceği işlemler D bölümünde açıklanmıştır.

13 G ) 1. 10 GÜNE KADAR VERİLMİŞ TEK HEKİM RAPORU AÇILIR:
- Gelen ekranda; birinci 10 güne kadar verilmiş tek hekim raporu açılmakta ve bu rapor ile ilgili bilgilerin yer aldığı menünün alt kısmında, “Güncelle”, “2. Raporu Ver” ve “Sağlık Kuruluna sevket” seçeneklerinden sigortalının durumuna uygun olan seçenek işaretlenecektir. - Belirtilen alanda yapılan işlemlerle sigortalının istirahat durumu sona erdirilebilecek veya iyileşmeyen sigortalının istirahat durumu devam ettirilebilecektir.

14 H) KONTROL ÇALIŞIRA ÇEVRİLİP, GÜNCELLE BUTONU TIKLANIRSA;
- Bu ekranda; “Kontrol” ibaresi “Çalışır” ibaresine çevrilip “Güncelle” butonunun tıklanması ile hekimce sigortalının çalışmaya başlayabileceği tespit edilmiş olup sigortalının istirahatına son verilmiş olacaktır. - Bu işlemin onayı için, gelen ekrandaki hastane ve doktor bilgileri işlenip “kaydet” butonu kullanılarak işlem kaydedilecektir.

15 I ) ‘’2. RAPOR VER’’ BUTONU TIKLANIRSA:
- “2.Raporu Ver” butonu seçilirse, sigortalıya birinci 10 güne kadar olan raporun bitiminden sonra verilecek olan yeni rapora dair verilerin işleneceği ekran açılacaktır. Hekimce, sigortalının birinci on güne kadar olan istirahatının daha devam etmesine veya birinci rapordan sonra çalışmasına karar verilebilecektir. Bu ekranda, birinci on günlük rapor ekranında olduğu gibi; belgenin düzenlendiği tarih sayı ve sigortalı ile sağlık hizmet sunucusunun bilgileri görüntülendikten sonra, sigortalının devam eden istirahatlarına ilişkin (ikinci on güne kadar) verilerin işleneceği menü, doğru ve eksiksiz biçimde doldurularak “kaydet” butonu ile rapor bilgileri veri tabanına kaydedilecektir.

16 İ ) KONTROLE GELEN SİGORTALI İÇİN TC KİMLİK NO İLE SORGULAMA YAPILIR:
2. 10 GÜNE KADAR VERİLMİŞ TEK HEKİM RAPORU AÇILIR: Bundan sonra, tekrar kontrole gelen sigortalı için yine program girişinde T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak; ana menüden tekrar “mevcut rapor” butonu tıklanacak ve ikinci on güne kadar verilmiş olan tek hekim raporu açılacaktır. Sigortalının iyileştiği ve istirahatının bitmesi gerektiği hekimce tespit edilirse, menüdeki “Kontrol” ibaresi “Çalışır” ibaresine çevrilip, rapor bilgilerinin yer aldığı menünün alt kısmında “Güncelle” butonu tıklanarak ikinci on güne kadar olan raporu sonlandırılacaktır. Sigortalının rahatsızlığının ikinci on güne kadar olan istirahat süresinde de düzelmemesi halinde, rapor bilgilerinin yer aldığı menünün alt kısmında “Sağlık Kuruluna Sevket” butonu tıklanarak sigortalı sağlık kuruluna sevk edilecektir.

17 2 ) SAĞLIK KURULU RAPORLARI
A ) YENİ SAĞLIK KURULU RAPORU İÇİN EKRAN AÇILIR: Sağlık Kuruluna özel alanlar KLİNİK BULGULAR, RONLAB BİLGİLERİ, KARAR, DOKTOR LİSTESİ (EN FAZLA 7 HEKİM) Diğer işlemler tek hekim raporları ile aynıdır.

18 Sistem tarafından atanan Rapor Takip No ve Rapor Sıra No mevcuttur.
B ) KONTROLE GELEN SİGORTALI İÇİN; 6. AYA KADAR VERİLMİŞ 1. SAĞLIK KURULU RAPORU AÇILIR: Sistem tarafından atanan Rapor Takip No ve Rapor Sıra No mevcuttur.

19 C ) a –“Kontrol” “ Çalışır’ a” çevrilip, “Güncelle” butonu tıklanırsa:
2 alternatif var : - Hasta iyileştiyse, “Kontrol” “ Çalışır’ a” çevrilir. “Güncelle” butonu tıklanarak bu kararı veren doktor listesi tekrar girilir. - Hasta iyileşemediyse, 2. Sağlık Kurulu Raporu verebilmek için 2. Rapor Ver butonu tıklanır ve sonsuza kadar gidebilen yeni rapor sisteme kaydedilir. C ) a –“Kontrol” “ Çalışır’ a” çevrilip, “Güncelle” butonu tıklanırsa: b- 2. Rapor Ver butonu tıklanırsa:

20 3) İŞ KAZASI RAPORU: İş kazasına özel alanlar
-Yaranın Türü (ESAW Kodları) -Yaranın Yeri (ESAW Kodları) -Nüks -İş Kazası Tarihi (Nüks işaretli ise)

21 ÖNEMLİ: İş kazası ve meslek hastalığı durumlarında, iş kazası meslek hastalığı bildirim formlarının gönderilip gönderilmediği iş kazası meslek hastalığı bildiriminde yer alan aynı takip no ile kontrol edilmiş olacaktır. Meslek Hastalığı Raporu : Sadece Meslek Hastalığı Hastaneleri tarafından verilebilir. Meslek Hastalığına özel alanlar -Yaranın Türü (ESAW Kodları) -Yaranın Yeri (ESAW Kodları) -Nüks 4) ANALIK RAPORU 2 tür analık raporu var: - Doğum Öncesi Analık Raporu - Doğum Sonrası Analık Raporu Aktarma süresi ve istirahat bitiş tarihi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak. A ) ANALIK RAPOR TİPİ ÖN SEÇİM EKRANINDA BELİRTİLMELİDİR

22 Kaydetmeden Önce;

23 -Vaka türü seçilir. -Doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere 2 rapor hazırlanacak. -Amaç doğum öncesin de sigortalıya iş göremezlik ödeneği verilmesinin sağlanması Manuel raporlarda iş göremezlik belgelerinde hekim raporu doldururken zorlanıyordu. -Hekim artık sadece gebelik haftasının 32 inci hafta ibaresini girecek sistem 56 veya 70 günü otomatik olarak hesaplayıp doktorun önüne getirecektir. -Rapor başlangıç ve bitiş tarihleri hafta bazında girilecek, doktor hatası da engellenmiş olacaktır. Doğum öncesi çalışır raporu;

24 Doğum Sonrası Analık Raporu;

25 Doğum öncesi rapor düzenleniyorsa hekim gebelik başlangıç haftasını 32 girecek. Gebelik haftasına göre kişinin hesaplamaları özellikle poliklinik tarihi işini ilk doktora gittiği tarih geliyor. Kişinin bu zaman dilimine göre iş göremezlik ödeneği alacağı tarihler geliyor. Doktor, analık raporlarında sadece istirahat başlangıcı olarak 32 inci haftayı girer. Kontrol diyemez, sadece çalışır diyebilir. Aksi halde ödeme yapılmaz. Aktarma raporlarında hekim kaçıncı haftaya kadar çalışabileceğine karar verecek. Bu 37 nci haftaya kadar herhangi bir süre olabilir. Doktor bu raporu manuel olarak doldurarak aktarma süresini belirleyecek. Doktor 37 nci hafta dedi ancak risk olması durumunda raporu güncelleyerek ncı hafta gibi daha erken bir süreye çekebilir. Çocuk doğduktan sonra doldurulması gereken alanlar bebek doğum tarihi bebek doğum haftası ve canlı çocuk sayısıdır. Bebek doğum tarihi önemlidir, çünkü 6111 sayılı Kanunla gelen düzenleme ile erken doğum olmuşsa kalan sürenin doğum sonrasına eklenmesi sağlanacak. Erken doğum olması halinde, doktor doğum öncesi raporda yer alan doğum yaptığı tarihi ve gebelik haftasını güncellediği zaman, doğum öncesi 8 haftalık süreden arta kalan süreyi sistem otomatik olarak doğum sonrası süreye aktaracaktır. Erken doğum olması halinde doktorun ilk hazırlamış olduğu doğum öncesi rapordaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Geç doğum olması halinde ise doktor, doğum sonrası sigortalının hakkettiği sürenin bitimini takip eden gün sayısı kadar, hastalık raporu düzenleyecektir.

26 EMZİRME RAPORU: -Bebek canlı doğduktan sonra verilir. -Eşi çalışmayan erkek sigortalıya da verilebilir. Böyle bir durumda annenin TC Kimlik Numarası da girilecek. -Pasif bir rapor, sigortalının aynı döneme ait başka bir raporunu kesmez. 5-a) SİGORTALI BAYAN İSE

27 5-b) SİGORTALI ERKEK İSE
Emzirme raporu pasif bir rapor olup, sigortalıya ait aktif raporu kesme durumu bulunmamaktadır. Raporların doktor tarafından MEDULA sistemi üzerinden girilmesi sağlanmaktadır.

28 FATİH SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI BİRİMİ İRTİBAT TEL: / BİLGİN GÖKÇEL MAİL: HATİCE KARADAĞ MAİL:

29 HASTANE MODÜLÜ SORUMLUSU
BERNA ÖZKAN TEL : /8422 MAİL:


"FATİH SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları