Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU

2 oguzhanhoca.com

3

4 1) Belirlenen hedeflere ulaşma amacıyla düzenlenen, eğitim durumlarının planlanmasında ve uygulanmasında, doğruluğu ve geçerliği kabul edilmiş olan bir takım ilkelere uyulması gerekir. Bu ilkelere öğretim ilkeleri adı verilir. Öğretim stratejisinin-yönteminin ve tekniğinin seçiminde ve kullanılmasında rehber niteliği taşıyan öğretim ilkeleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi hatalıdır? A) Öğrencilerin “bilinçli tüketim ve israf” konusunu işledikten sonra satın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine bakması en çok yaşama yakınlık ilkesi ile alakalıdır. B) Öğrenciye görelik ilkesine uygun hareket eden bir öğretmenin, bireysel farkları dikkate alarak süreci düzenlemesi ve her öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak etkinlikleri belirlemesi gerekir. C) Öğretim ilkelerinden yaşama yakınlık, programın özelliklerinden işlevsellik ile ilgilidir. D) Anlamlı öğrenme modelindeki yeni bilgilerin eski sistemler içine yerleştirilmesi, bilinenden bilinmeyene ilkesi ile ilişkilidir. E) Dersin ön koşul öğrenmelerin hatırlatılması aşamasında en çok güncellik ilkesi işe koşulur.

5 aşamasında (en çok) işe koşulur.
ÖRGÜTLEME YAPALIM! Öğretim İlkelerinden Dersin Giriş Kısmı Aşamalarından Güncellik Dikkat Çekme aşamasında (en çok) işe koşulur.

6 aşamasında (en çok) işe koşulur.
ÖRGÜTLEME YAPALIM! Öğretim İlkelerinden Dersin Giriş Kısmı Aşamalarından Yaşama Yakınlık Güdüleme aşamasında (en çok) işe koşulur.

7 ÖRGÜTLEME YAPALIM! Öğretim İlkelerinden Programın Özelliklerinden
Yaşama Yakınlık İşlevsellik ile alakalıdır.

8 ÖRGÜTLEME YAPALIM! Öğretim İlkelerinden Dersin Giriş Kısmı
Aşamalarından Bilinenden Bilinmeyene Önkoşul Öğrenmelerin Hatırlatılması aşamasında işe koşulur.

9 2) Sibel Öğretmen Hayat Bilgisi dersinin giriş kısmında ön öğrenmelerin hatırlatılmasını sağlamak amacıyla: “Geçen hafta işlediğimiz savurganlık olgusunu kim anlatmak ister?” diye sormuştur. Öğrencilerden Tuğra “Öğretmenim geçen hafta savurganlık konusunu işledik ama olgusundan hiç bahsetmedik.” demiştir Yukarıdaki olayda Sibel Öğretmen’in hangi öğretim ilkesini önemsemediği görülmektedir? A) Açıklık B) Somuttan Soyuta C) Yakından Uzağa D) Bütünlük E) Bilinenden Bilinmeyene Önemsediği İlke !

10 3) Eğitim programlarının özellikleri, dersin aşamaları (eğitim durumları) ve öğretim ilkeleri arasında yakın ilişkiler söz konusudur. Bazen dersin herhangi bir aşamasında öğretim ilkelerinden biri etkin olarak kullanılırken, bazen de bir öğretim ilkesi eğitim programının özelliklerinden herhangi birine vurgu yapar. Buna göre aşağıda verilen öğretim ilkesi, program özelliği ve eğitim durumu aşamalarından hangi ikisi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz? A) Güdüleme - İşlevsellik B) Yaşama Yakınlık - İşlevsellik C) Bilinenden bilinmeyene - Önkoşul öğrenmeleri hatırlatma D) Hedeften haberdar etme - Somuttan soyuta E) Güncellik - Dikkat çekme

11 4) Ergün Öğretmen, derslerini öğrencilere belirlenen zamanda dersin hedeflerini gerçekleştirmeye
yönelik olarak planlamakta, açık ve anlaşılır bir dil kullanarak derslerini işlemektedir. Zaman zaman işlediği konularda gündemdeki olay ve sorunlar arasında bağ kurmayı da ihmal etmeyen Ergün Öğretmen öğrencilerinin öğrendiklerini yaşamlarında kolayca uygulayabilmeleri için yaşamda karşılaşacakları durumlara da derslerinde yer vermektedir. Aşağıda verilen öğretim ilkelerinden hangisinin Ergün Öğretmen tarafından kullanıldığına dair bir bulgu paragrafta yer almamaktadır? A) Ekonomik B) Açıklık C) Güncellik D) Yakından Uzağa E) Hayatilik

12 5) Matematik dersinde saniye-dakika ve saat kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenen Osman’ın bu bilgileri Coğrafya dersindeki saat hesaplamalarında kullanabilmesi öncelikle ………… ilkesi; Amerika’daki kardeşi ile saat farkını doğru hesaplayarak telefonlaşabilmesi ise öncelikle ……….. ilkesi ile ilgilidir. Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangi öğretim ilkeleri gelmelidir? A) Somutan Soyuta - Yaşama Yakınlık B) Transfer - Yaşama Yakınlık C) Yaşama Yakınlık - Transfer D) Yaşama Yakınlık - Güncellik E) Transfer - Somuttan Soyut TRANSFER YAŞAMA YAKINLIK

13 6) Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin, eğitim programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Okul müdürü, öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır? A) Yapılandırmacılık B) Mikro öğretim C) Tam öğrenme D) Çoklu zekâ E) İşbirliğine dayalı öğrenme

14 Değerlendirme Türlerinden Tam Öğrenme Modelindeki
ÖRGÜTLEME YAPALIM! Amacına Göre Değerlendirme Türlerinden Tam Öğrenme Modelindeki Bilişsel Giriş Testi Tanılayıcı (Diagnostik) Test İzleme Testi Biçimlendirici (Formatif) Test kapsamında kabul edilir.

15

16

17 Tam Öğrenme Modelindeki
ÖRGÜTLEME YAPALIM! Tam Öğrenme Modelindeki Eğitim Sisteminin Öğrenci Nitelikleri Girdi Öğretim Hizmeti İşlem Öğrenme Ürünleri Çıktı boyutları ile alakalıdır.

18

19

20 7) Tam öğrenme modeli “Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.” düşüncesinden hareketle olumlu öğrenme ortamı sağlandığında ve ek öğrenme zamanı verildiğinde herkesin öğrenebileceği görüşünü benimsemiştir. Bununla birlikte tam öğrenmede bazı öğrenci özellikleri öğrenmenin etkisiyle değiştirilebilirken bazıları değiştirilememektedir. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde değiştirilemeyen öğrenci özelliklerinden biridir? A) Zeka B) Genel ve özel yetenekler C) Kişilik özellikleri D) Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi E) Akademik özgüven

21

22 8) Tam öğrenme ve programlı öğretim modellerinin farklı yönleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Programlı öğretimde ipucu etkin olarak kullanılmaz iken tam öğrenmede öğretmen tarafından ipuçları kullanılmaktadır. B) Tam öğrenme bireysel farkları azaltırken programlı öğretim bireysel farkları daha da belirginleştirir. C) Programlı öğretimde öğretim materyali kullanılması şarttır. Ancak tam öğrenmede böyle bir mecburiyet yoktur. D) Tam öğrenme modelinin uygulanışında eksiklerin giderilmesi için programlı öğretimden yararlanılabilir. Ancak programlı öğretimin uygulandığı bir öğretim sürecinde tam öğrenmeden faydalanılmaz. E) Tam öğrenme modeli bireysel öğrenme süreci iken programlı öğretim grupla öğretim sürecini yansıtmaktadır.

23 Programlı Öğretim - Davranışçı - Bireysel Öğretim
- Her Öğrenciye Kendi Hızında Öğrenme Fırsatı - Materyal Zorunluluğu - KEBAB (Küçük Adımlar, Etkin Katılım, Başarı, Anında Dönüt-Düzeltme, Bireysel Hız) - En önemli özelliği Dönüt ve düzeltmeyi anında yapması

24 9) Can Öğretmen İngilizce dersinde “geçmiş zaman” konusunu işlerken önce konuyla ilgili tanımları vermiş, devamında genel ilke ve kavramları anlatmış sonra da ayrıntılı bilgiler ve örnekler vermiştir. Can Öğretmen bu dersi aşağıdaki öğrenme yaklaşım ya da kuramlarından hangisine uygun yapmıştır? A) Basamaklı Öğretim B) Aktif Öğrenme C) Anlamlı Öğrenme D) Buluş Yoluyla Öğrenme E) Yapılandırmacılık

25 Anlamlı Öğrenme - Bilinenden Bilinmeyene - Önkoşul - Tümdengelim
- İlk önce temel kavram daha sonra ayrıntılar - Öğretmen merkezli - Kavram Haritaları

26 10) Bilginin doğruluğu ve geçerliliği bireylere, yaşanılan zamana, içinde bulunulan duruma ve ait olunan kültüre göre değişir. Nesnel bilgi yoktur. Bu yüzden bilgi, deneysel, subjektif ve özneldir. Yukarıdaki görüşleri savunan bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yaklaşım ya da modellerinden hangisini temel alması beklenir? A) Sunuş Yoluyla Öğretim B) Tam Öğrenme C) Bireyselleştirilmiş Öğretim D) Buluş Yoluyla Öğretim E) Yapılandırmacılık

27 Yapılandırmacılık Deneyim Öznel, subjektif, deneysel bilgi
Öğrenci merkezli İlgi uyandıran sorunlar Piaget’in Zihinsel Gelişim Kuramı Öğrenci boş kutu değil, kendi öğrenmesinden sorumlu birey Ne öğrenildiği değil, nasıl öğrenildiği önemli Bilgiyi depolama yerine bilgiyi kullanma

28 11) Okulda Öğrenme modelinin savunucusu Carroll, “ 1963 yılında “Okul Öğrenimine İlişkin Bir Model” başlıklı makalesinde her öğrenciye gereksinim duyduğu ek zaman olanağı verildiğinde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceğini savunmuştur. Ona göre öğrenmeyi etkileyen beş temel değişken vardır. Bunlar yetenek, fırsat, sebat, öğretimden yararlanma yeteneği ve öğretimin niteliğidir. Buna göre Carroll’un okulda öğrenme modelinde ileri sürdüğü öğrenmeye etki eden değişkenlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Modeldeki en önemli değişken zamandır. Diğer bütün değişkenler zamanla ifade edilmektedir. B) Sebat, Bloom’un tam öğrenme modelindeki duyuşsal giriş davranışları ile örtüşmektedir. C) Fırsat ve öğretimin niteliği doğrudan öğrenciyle ilgili olan değişkenlerdir. D) Öğretimden yararlanma yeteneği Bloom’un tam öğrenme modelindeki bilişsel giriş davranışları ile örtüşmektedir. E) Yetenek, öğrencinin konuyu öğrenmek için ihtiyaç duyduğu zamandır.

29 Okulda Öğrenme Carroll’a göre her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir fakat hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Öğrenmede belirleyici olan değişken zamandır. Diğer değişkenler de zaman kavramı ile açıklanmaktadır. Yetenek: Öğrencinin konuyu öğrenmek için ihtiyaç duyduğu zaman Öğretimden Yararlanma Yeteneği: Konuyla ilgili ön bilgiye sahip olan öğrencinin daha kısa zamanda öğrenmesi Sebat (Sabır) : Öğrencinin konuyu öğrenmek için gönüllü olarak harcadığı zaman Fırsat: Öğrenme içim verilen zaman Kaliteli öğretim: Ek öğrenme zamanına ihtiyaç duyurmadan yapılabilen eğitim

30 Öğretimden Yararlanma Yeteneği Bilişsel Giriş Davranışları
ÖRGÜTLEME YAPALIM! Carroll'ın Okulda Öğrenme Modelindeki Bloom'un Tam Öğrenme Modelindeki Öğretimden Yararlanma Yeteneği Bilişsel Giriş Davranışları Sebat Duyuşsal Giriş Özellikleri İle örtüşmektedir.

31 12) 5E modelini uygulayan fen bilimleri öğretmeni Elif Hanım “Vücudumuzda Sistemler”
ünitesini işlerken öğrencilerinin ilgi ve meraklarını uyandıracak soruları ortaya koymuş, öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve fikirlerini almaya çalışmış, öğrencilerine açık uçlu ve her yöne dağılan birçok soru sormuş, fakat soruları cevapsız bırakmıştır. Fen bilimleri öğretmeni Elif Hanım’ın 5E modelinin hangi aşamasındaki etkinlikleri yerine getirdiği söylenebilir? A) Girme B) Keşfetme C) Açıklama D) Derinleştirme E) Değerlendirme

32 5E Modeli Giriş (Engage): Tanım verme, açıklama, anlatma yok. Sorular sorar ama cevaplarla ilgili yorum yapmaz. Soru sormadaki amaç da dikkat çekme güdüleme hazırlık Keşfetme (Explore): Öğrenci merkezli aşama . Çalış,a tecrübe etme,laboratuar etkinlikleri var. Öğretmen rehber niteliğinde Açıklama (Explain): Öğretmen merkezli. Açıklamalar var. Öğrencinin güçlük çektiği aşamada öğretmen desteğini ifade eder. Formal olarak tanımları ve bilimsel olarak açıklamaları yapar. Derinleşme (Elaborate): öğrenciler birlikte ulaşmış oldukları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve durumlara uyarlar. Değerlendirme (Evaluate): Öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. Öğrenciler kendi bilgi beceri ve yeteneklerini değerlendirir. Öğretmen ise öğrencilerin öğrenme sonuçlarını değerlendirir.

33

34 Zihinsel Beceri Bilişsel Strateji Sözel Bilgi Tutum Psikomotor Beceri
13) Gagne öğrenme sürecinde kazanılan temel davranışları sözel bilgi, zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutum ve psikomotor beceri olmak üzere beş gruba ayırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilişsel strateji türünde bir davranışa örnek teşkil eder? A) Verilen bir problemi nasıl çözeceğini belirleme B) Bilgileri zihinde kodlamak için farklı bir yol geliştirme C) Konu ile ilgili kitaptaki tanımları söyleme D) Ders çalışmayı oyun oynamaya tercih etme E) Verilen bir aleti standartlarına uygun olarak kullanabilme Zihinsel Beceri Bilişsel Strateji Sözel Bilgi Tutum Psikomotor Beceri

35

36 14) I. Güven, enerji, özdenetim, gruba ait olma ve duyarlılık
II. Yarış kazanma ve birilerini memnun etme çabası III. Gürültü yaparak çevresindekilere rahatsızlık verme IV. Yüksek motivasyonla çalışma ve sorumluluk duygusu V. Başarılı öğrencilerin daha başarılı, başarı düzeyi düşük öğrencilerin daha başarısız olması VI. Katılımda ve başarı düzeyinde yükselme Aktif öğrenme yöntemlerinin başarıyla uygulandığı bir sınıfın öğrencilerinde yukarıda belirtilenlerden hangilerinin ortaya çıkma olasılığı yüksektir? A) I, II, III B) I, IV, VI C) II, III, V D) II, IV, V E) III, V, VI

37 15) Sınıfında aktif öğrenme modelini uygulayan Elif Öğretmen öğrenme sürecinde öğrencilerin kendilerini rahat hissetmelerini, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını, katılımcı bir biçimde derste yer almalarını ve sürekli bir şeylerle meşgul olmalarını sağlamıştır. Ayrıca onları dikkatli, meraklı, yaratıcı ve gayretli birer birey olarak yetiştirmeyi amaçlamıştır. Buna göre Elif Öğretmenin yaptığı uygulamaların anlatıldığı yukarıdaki paragrafta aktif öğrenmenin hangi ilkesine vurgu yapılmamıştır? A) Güven B) Enerji C) Özdenetim D) Gruba Ait Olma E) Duyarlılık

38 Doğa Zekası Mantıksal Zeka Görsel Zeka
16) I - Güçlü ve zayıf yönlerim konusunda eleştirel düşünebilirim. II - Mevsimlere ve iklim olaylarına ilgi duyarım. III - Deney yapmaktan ve yeni denemelerden hoşlanırım. IV - Özgürlüğüme düşkünümdür. V - Duygularımı abartmadan olduğu gibi ifade ederim. VI - Zihinden resim çizmekten ve grafikle uğraşmaktan hoşlanırım. Uygulanan bir çoklu zeka ölçeğinde, kendisinin içsel zekasının yüksek olduğunu söyleyen birinin yukarıdaki maddelerden hangilerine işaret koyması beklenir? A) I , III , IV B) I, IV , V C) II, IV, V D) IV, V, VI E) I, IV , V , VI Doğa Zekası Mantıksal Zeka Görsel Zeka

39 17) Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin üst düzey becerilerinin gelişmesine ve yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözüm yollarını üretmelerine katkı sağlar. Bu yaklaşımı kullanmak isteyen bir öğretmen problem durumu seçerken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir? A) Öğrenciyi meraklandırıp ilgi ve dikkat çekmesine B) Mevcut olanaklarıyla çözülecek nitelikte olmasına C) Farklı çözüm yoluyla çok yönlü düşündürmeye D) Okul dışında gözlem yapma fırsatı vermeye E) Öğrencinin öğrendiği bilgilerin tutarlı olmasına

40 18) Proje tabanlı öğrenme modelinden yararlanılan bir öğrenme sürecinde, öğrencilerde aşağıdaki davranışlardan hangisinin oluşması beklenir? A) Arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurma B) Kendini daha iyi ifade edebilme C)  Öğretmeninden ve sınıf arkadaşlarından bağımsız olarak çalışma D)  İlgilendiği konuda keşfettiği bilgileri düzenleyerek sunma E)  Gündelik yaşam problemlerine karşı daha duyarlı olma

41

42 19) Proje tabanlı öğrenme, öğrenciyi öğrenme -öğretme sürecinin merkezine alan, gerçek yaşamın konularına ve uygulamalarına yer veren bir öğrenme yaklaşımıdır. Proje tabanlı öğrenme, eğitimde bir çok avantajı sağlarken bazı sınırlıkları da barındırmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınırlıklardan biri olamaz? A) Bağımsız çalışma becerisi geliştirilmemiş öğrenciler büyük sıkıntı çekebilirler. B) Öğretmeni her öğrencinin veya grubun çalışmasını izlemesi güç olabilir. C) Zaman alıcıdır. Programda belirtilen konular, belirtilen zamanda ele alınamayabilir. D) Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini azaltır. E) Grup projelerinde üyelerden her birinin ne kadar çalıştığını ve grubuna ne kadar katkıda bulunduğunu belirleyebilmek oldukça zordur.

43 20) Derste, iklim özelliklerinin sosyal yaşama etkileri konusunu işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımıyla işlemek isteyen Arzu Öğretmen, öğrencileri küçük gruplara ayırır ve her gruba yararlanmak için farklı öğretim materyalleri verir. Öğrencilerin çalışmanın her aşamada paylaşım içinde olmalarını ve ortaya çıkan ürünün ortak bir çalışma olması gerektiğini vurgular. Arzu Öğretmen’in bu yaklaşımı kullanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri birbirleriyle yarışmaya özendirip kişisel yeteneklerini geliştirmek B) Öğrenciler arasında olumlu bağlılık yaratıp çok yönlü düşünmelerini sağlamak C) Öğrencilerin iklim özellikleriyle ilgili farklı kaynaklardan bilgi toplamalarına fırsat vermek D) Öğrencilerin konuya karşı olumlu tutum geliştirmeleri için ortam hazırlamak E) Öğrencilerin çalışmalarını tamamlamaları için zaman kazanmalarına yardımcı olmak

44 İşbirlikli Öğrenme Olumlu Bağlılık Heterojen Gruplar
Ortak Ödül , Grup Ödülü Bireysel Sorumluluk Paylaşılan Liderlik Sosyal Beceriler Eşit Başarı Fırsatı Yüzyüze Etkileşim

45 21) Tuğra öğretmen, öğrencilerine "Teknolojinin toplumsal yaşam üzerindeki etkileri" ile ilgili konuyu anlatır ve öğrencilerini gruplara ayırır. Grup üyelerinin birbirlerine konuyla ilgili soru sormalarını ve cevap vermelerini ister. Öğrencilerine “…siz neler yapardınız?”, “…benzerlik ve farklılıkları nelerdir?” gibi bazı soru köklerini ipucu olarak vererek onları konu hakkında daha derin düşünmeye yönlendirir. Aynı zamanda sözel iletişimlerin gelişmesine de katkı sağlamış olur. Bu öğretmenin iş birliğine dayalı öğrenme tekniklerinden hangisini kullandığı söylenebilir? A) Öğrenci takımları, başarı grupları B) Ayrılıp-birleşme (Jigsaw) C) Takım destekli bireyselleştirme D) Karşılıklı sorgulama (discussion group) E) Takım-oyun-turnuva

46 İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
Rekabetin En Çok Olduğu : Takım Oyun Turnuva Rekabetin En Az Olduğu: Jig – Saw Sözel İletişimi En Çok Geliştiren: Karşılıklı Sorgulama Materyal Kullanım Zorunluluğu Olanlar: Takım Destekli Bireyselleştirme İşbirlikli Birleştirilmiş Okuma Ve Kompozisyon

47 22) Derslerinde yeni bilgilerle önceki bilgileri ilişkilendirerek öğrencilere aktaran ve bilgilerin anlamlı bir biçimde sunulması gerektiğini savunan bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez? Önce temel kavramları daha sonra ayrıntıları öğretmesi Dersinde anlatım yönteminin yanında soru-cevap yöntemini de kullanması Ele aldığı konuları resim ve şemalarla desteklemesi Öğrencilerin, kendi zihinsel deneyimlerine göre kavram haritası oluşturmalarını sağlaması Konuyu daha iyi açıklayan bir video izlettirmesi

48

49 23) Öğretmenler öğrencilerin merak duygusunu körüklemeli, kendi çabalarıyla öğrenecekleri ortamlar oluşturmalıdır. Öğrencilere yeterli miktarda üçgen olan ve üçgen olmayan örnek sunulursa onlar sonuçta bir üçgenin temel, ayırt edici özelliklerinin neler olduğunu kendileri keşfedebileceklerdir.  Yukarıdaki sözleri söyleyen birinin hangi öğretim stratejisini savunduğu söylenebilir? Sunuş Yoluyla Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Araştırma – İnceleme İşbirlikli Öğrenme Tam Öğrenme

50 Buluş Stratejisi Buluş Stratejisi
24) I. Öğrenciler gerçek yaşamla paralellik gösteren sorunlar üzerinde çalışma fırsatı bulurlar. II. Bilimsel düşünme, yöntem ve süreçle ilgili bilgi, beceri ve deneyim kazanırlar. III. Problem durumu ve çözüm önerileri için öncelikle sezgisel düşünme temel alınır. IV. Demokratik tutum ve becerileri geliştirip konuşma ve dinleme alışkanlığı öğretilir. V. Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenerek öğrenmeyi öğrenirler. Yukarıdakilerden hangileri araştırma ve inceleme yaklaşımının temel özelliklerindendir? A) I, II, III B) I, II, V C) II, III, I D) II, IV, V E) III, IV, V Buluş Stratejisi Buluş Stratejisi

51 25) Muammer Öğretmen, fen ve teknoloji dersinde “Maddenin Hâlleri” konusunu işlerken A şubesinde öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak ortamları oluşturarak ilke, kavram ve genellemelere ulaşmalarını sağlamıştır. B şubesinde ise yeteri kadar zamanı olmadığı için öğrencilere ilke, kavram ve genellemeleri kendisi vermiş, daha sonra ise farklı örneklerle konuyu pekiştirmiştir. Buna göre Muammer Öğretmen’in gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Öğretmen A şubesinde öğrenci merkezli bir öğretim stratejisi uygularken B şubesinde öğretmen merkezli bir strateji uygulamıştır. B) A şubesinde gerçekleştirilen öğretim stratejisinin akıl yürütme yolu tümevarımken B şubesinde gerçekleştirilen stratejinin akıl yürütme yolu tümdengelimdir. C) Her iki şubede de bilişsel kurama dayanan öğretim stratejileri uygulanmıştır. D) Öğretmenin A şubesinde kullandığı strateji doğrudan bir öğretim stratejisi iken B şubesinde uyguladığı strateji dolaylı-etkileşimli bir öğretim stratejisidir. E) Öğretmenin A şubesinde yaptığı etkinlik kavrama düzeyinde kazanımlar sağlarken B şubesinde izlediği yol öğrencilerin bilgi düzeyinde kazanımlar elde etmelerini sağlar.

52 26) Öğretim stratejileri ile bu stratejilerde kullanılabilecek içerik düzenleme yaklaşımları aşağıda
verilmiştir: I. Sunuş Stratejisi - Doğrusal Yaklaşım II. Buluş Stratejisi - Sarmal Yaklaşım III. Araştırma/İnceleme Stratejisi - Konu Ağı, Proje Merkezli Yaklaşım Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

53 27) I. Demonstrasyon - Sunuş
II. Örnek Olay - Araştırma / İnceleme III. Tartışma - Buluş IV. Proje - Araştırma / İnceleme V. Tartışma - Sunuş Yukarıda verilen öğretim yöntemleri ile bu yön­temlerin kullanıldığı öğretim stratejileri eşleş­tirmelerinden hangileri doğrudur? A) III ve IV B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) III, IV ve V E) I, II, III ve IV

54 28) • Öğrenciler okulda öğrendiği bilgileri günlük yaşama taşımalıdır.
• Öğrenciler etkin olarak katıldığı öğrenme sürecinde kendi deneyimleriyle bilgi edinmelidir. • Öğrenciler edindiği bilgileri paylaşmalı ve yeni aktivitelerine aktarmalıdırlar. • Öğrenciler farklı görüşlere açık olmalı ve öz eleştiri yapabilmelidir. Yukarıdaki özelliklere sahip olan bir öğrencinin öncelikle hangi becerisinin daha çok geliştiği söylenebilir? A) Yaratıcı düşünme B) Empatik düşünme C) Bilimsel düşünme D) Yansıtıcı düşünme E) Eleştirel düşünme

55

56

57

58

59 Yaratıcı D. Yansıtıcı D. Iraksak D. Lateral D.
29) Öğrencisine analitik düşünme becerisi kazandırmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine öncelik verir? A) Konuyla ilgili öğrencilerinden özgün, yeni ve farkı ürün, öneri ve çözümler bulmalarını ister. B) Kendi yaptıklarının sorumluluğunu üstlenip bunlardan ders çıkararak yeni etkinliklerde kullanmayı sağlar. C) Öğrencilerine bir konuyla ilgili kıyaslama yapma, benzerlik ve farklılık bulma, sonucu bulma, parçalar arasında ilişki kurma becerisi kazandırır. D) Ortak duygu ve düşüncelerden hareket ederek farklı sonuçlara ve önerilere gidecek etkinlikler düzenler. E) Kişilerin sorunlara farklı yönlerden bakabilmeyi ve çok yönlü düşünebilmeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçlar. Yaratıcı D. Yansıtıcı D. Iraksak D. Lateral D.

60 30) Türkiye’de yaşanan terör sorununun çözümüne ilişkin öğrencilerinin düşüncelerini almak isteyen Raife Öğretmen, sınıfta konuyla ilgili bir tartışma ortamı oluşturmuştur. Görüş ve düşüncelerini açıklamak isteyen her öğrencinin çözüm önerilerine ilişkin konuşabileceğini, çözüm önerilerini sunarken bunları mutlaka temellendirerek, belli dayanaklar göstererek çözüm önerilerini sunmaları gerektiğini söylemiştir. Raife Öğretmen’in öğrencilerinin düşünceleri­ni temellendirmelerini istemesi, hangi düşünme becerisinin ve belirgin özelliğin gelişimine daha çok katkı sağlamış olur? A) Hipotetik - Bilimsellik B) Yaratıcı - Hayal gücü C) Eleştirel - Argümantasyon D) Metabilişsel - Özdenetim E) Yansıtıcı – Ders Çıkarma

61 31) Eleştirel düşünmenin gelişmesi için fikirlerin gerekçelendirilmesi çok önemlidir. Gerekçelendirilemeyen (dayanaklandırılamayan) fikirlerle de argümantasyon becerisinin geliştirilmesi mümkün olmaz. Buna göre; I. Panel II. Beyin Fırtınası III. Açık Oturum IV. Görüş Geliştirme V. Konuşma Halkası VI. Çalıştay yöntem - tekniklerinin hangileri argümantas­yon becerisini geliştirmede kullanılması öne­rilen yöntem ya da teknikler arasında yer al­maz? A) II ve III B) II ve IV C) II ve V D) I, III ve VI E) II, IV ve V Yaratıcılık Empati

62 32) Burçin Öğretmen eğitimde öğrencilerin kendi düşünme süreçlerinin farkında olmaları ve bu süreçleri kontrol edebilmeleri gerektiğine inanan bir eğitimcidir. Ona göre birey, kendi bilişsel süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak bu süreçleri denetim altına alabilmeli ve daha nitelikli bir öğrenme için bu süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili bir biçimde kullanabilmelidir. Burçin Öğretmen’in vurgu yaptığı bu özellikler düşünme becerilerinden hangisi ile ilişkilidir? A) Lateral B) Yansıtıcı C) Iraksak D) Eleştirel E) Meta bilişsel

63 33) Dunn’ın öğrenme stilleri modelinde bilişsel sü­reçler yansıtıcı ve dürtüsel, bilgiyi algılama biçimleri ise globaller ve analitikler olmak üzere 2 ayrı kategoride ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi algılama biçimi global olan bireyler için söylenemez? A) Öncelikle konunun bütününü görmek ister. Bütünü gördükten sonra detayları daha iyi öğrenir. B) Çalışma alanı dağınık gibi görünür ama karışıklık içinde aradığını bulur. C) Risk alabilir. Dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyar. D) “Neden bunu öğreniyoruz?”, “Bu önemli mi?” gibi sorular yöneltir. Bu onun öğrenme yolu­dur. E) Bilgiyi sırayla parça parça alır ve adım adım öğrenirler.

64 Dürtüsel Yansıtıcı Globaller Analitikler Öğrenme Stilleri
Bilişsel Süreçler Beyin Bölümlemesi Dürtüsel Çabuk tepki verir. Risk alır. Çabuk sıkılır. Meraklıdır. Daha az konsantre olur. Çabuk öfkelenir. Yansıtıcı - Analiz eder. - Konsantre olabilir - Yanlış yapmaktan kaçınır. - Duygusal açıdan kontrollü olur. Beynin Bölünmesi Globaller Sağ beyin yarım küresi baskın kişilerdir. Bütüncül öğrenirler. Müzikal, sanata yatkın, görsel-uzamsal öğrenirler. İlk önce ana fikri anlatmaya çalışırlar. Öncelikle konunun bütününü görmek ister. Bütünü gördükten sonra detayları daha iyi öğrenir. Çalışma alanı dağınık gibi görünür ama karışıklık içinde aradığını bulur. Orta düzeyde stres altında daha verimli olur. Risk alabilir.Dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyar.. Neden bunu öğreniyoruz? Bu önemli mi? gibi sorular yöneltir. Bu onun öğrenme yoludur. Resim ve renkler çok önemlidir, renklere ihtiyaç duyar. Analitikler - Sol yarım küresi baskın kişilerdir. - Sözel, ardıl ve analitik becerileri gelişmiştir. - Analitik düşünenler bilgiyi sırayla parça, parça alır ve adım, adım öğrenirler. - Öğrenmeleri sırasında detaya önem verirler. Bazen detaylar arasında kaybolup bütünü göremeyebilirler. - Mükemmeliyetçi, sorumluluk sahibi, uyum sağlayan, kendini güdüleyen, planlı ve programlıdır. - Çalışma alanları düzenlidir. Düzen onlar için oldukça önemlidir. - Sessiz, aydınlatmanın yoğun olduğu, oturma düzeninin kurallara uygun olduğu öğrenme ortamlarını tercih ederler. - İşlerini bitirene kadar devam ederler. - Otoriteye saygılıdır. - Planlı ve organizedir.

65 34) Aykut duygular yerine mantık, kavram ve düşüncelere önem veren, nasıl ve neden
sorularına öğrenme sürecinde yanıt bulmaya çalışan bir bireydir. Fatih ise düşünce ve olayları ayrıntılı bir şekilde izleyerek, farklı bakış açılarından değerlendiren, nasıl ve neden sorularına bu deneyimlerin neticesinde yanıt arayan bir bireydir. Yukarıda verilenler doğrultusunda Kolb’a göre Aykut ve Fatih’in hangi öğrenme stillerine sahip oldukları söylenebilir? Aykut Fatih A) Yansıtıcı Gözlem Soyut Kavramsallaştırma B) Soyut Kavramsallaştırma Yansıtıcı Gözlem C) Yansıtıcı Gözlem Aktif Yaşantı D) Somut Yaşantı Yansıtıcı Gözlem E) Soyut Kavramsallaştırma Aktif Yaşantı

66 KOLB’UN ÖĞRENME STİLLERİ
1.Aktif yaşantı (Yapma ve yaşamaya dayalı) İzlemek yerine pratik uygulama yapar. 2.Somut yaşantı(Hissetmeye dayalı ) -Problemlerle bireysel olarak ilgilenmek ve hissetmek, düşünmekten daha önemlidir. 3.Soyut kavramsallaştırma (Düşünmeye dayalı) -Duygular yerine mantık, kavram ve düşünceler önemlidir 4.Yansıtıcı gözlem (İzlemeye dayalı) -Düşünce ve olayları ayrıntılı bir şekilde gözlemleyerek, farklı bakış açılarından değerlendirme süreci önemlidir.

67 (Yaparak ve yaşayarak)
SOMUT YAŞANTI (Hissederek) Yerleştiren Değiştiren (Yaparak ve hissederek) (Hissederek ve izleyerek) AKTİF YAŞANTI YANSITICI GÖZLEM (Yaparak ve yaşayarak) (İzleyerek) Ayrıştıran Özümseyen (Düşünerek ve yaparak) (Düşünerek ve izleyerek) SOYUT KAVRAMSALLAŞTIRMA (Düşünerek)

68 KOLB’UN ÖĞRENME STİLLERİ
1: Aktif 2: Somut 3: Soyut 4: Yansıtıcı 1+2 = Yerleştiren 1+3 = Ayrıştıran 4+2 = Değiştiren 4+3 = Özümseyen

69 35) Dokuzuncu sınıf rehber öğretmeni Bilal Bey, veli toplantısında öğrencisi Ali için Ali’nin annesine şunları söylemiştir: Ali’nin bir sorunla karşılaştığı zaman problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizini yapma ve sistematik planlama yapma belirgin özellikleridir. Okulda bir problem çözerken sistemli olarak planlama yapıyor. Ayrıca yaparak öğrenme Ali için çok önemlidir. Öğrenilen bir materyali uygulamak için sürekli fırsatlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle de sürekli fırsatları kolluyor. Bu bilgilere göre Ali’nin Kolb’un öğrenme stillerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir? A) Ayrıştıran B) Değiştiren C) Özümseyen D) Yerleştiren E) Aktif yaşantı

70 36) Hürrem hisleri ile hareket eden, dikkatli ancak zaman zaman kararsız bir bireydir. Farklı bakış açılarından dinlediklerini ve izlediklerini bütünleştirir. Yaratıcı, girişken, fikir üreten ve hayal gücü kuvvetli olan Hürrem grup çalışması ile çalışmayı sevmekte ve uzman yorumlarına önem vermektedir. Mahidevran da kararsız bir birey olup üstelik girişken de değildir. Daha çok tasarım yapmaktan hoşlanmakta ve iyi sentezlemeler ortaya koyabilmektedir. Bir kuramın mantıksal geçerliliğine pratik değerinden daha fazla önem verir. Mahidevran için öğrenme sürecinde sunulan bilgiler sıralı, mantıklı ve ayrıntılı olmalıdır. Kolb’un Öğrenme Stilleri modeline göre Hürrem ve Mahidevran’ın öğrenme stilleri aşağıdakilerden hangisidir? Hürrem Mahidevran A) Ayrıştıran Yerleştiren B) Değiştiren Özümseyen C) Özümseyen Ayrıştıran D) Yerleştiren Analitik E) Analitik Değiştiren

71 37) Son dönemlerde televizyonda yapılmış en iyi işlerden biri olan ‘İşler Güçler’ adlı dizide birbirinden ilginç karakterler yer almakta ve her karakter Kolb’un öğrenme stilleri modeline göre farklı bir öğrenme stilinin özelliklerini yansıtmaktadır: Ahmet Kural; hislere önem vermekte, düşünce ve olayları ayrıntılı bir şekilde gözlemleyerek farklı bakış açılarından değerlendirmektedir. Hayal gücü kuvvetli ve yaratıcıdır. Ancak mantıklı değildir ve çoğu zaman da kararsızdır. Murat Cemcir; yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi seven, duygular yerine mantık ve düşüncelere önem veren biridir. Planlı ve detaycıdır. Problem çözmekten hoşlanır. Sadi Celil Cengiz; düşüncelere önem veren ve izleyerek öğrenen bir bireydir. İyi sentezleme yapar. Girişken değildir. Salih Abi ise izlemek yerine pratik uygulamaları tercih eden, problemlerle bireysel olarak ilgilenmeyi düşünmekten daha önemli gören biridir. Meraklı ve araştırmacıdır. Keşfederek öğrenmekten hoşlanır. Yukarıda verilenlere göre Ahmet, Murat, Sadi ve Salih’in sahip oldukları öğrenme stilleri aşağıda­kilerden hangisidir? Ahmet Murat Sadi Salih A) Değiştiren Ayrıştıran Yerleştiren B) Özümseyen C) D) E)

72 38) Öğrencilere kaynaklara ulaşma, bilgi teknolojilerinden yararlanma, rapor yazma, kaynak gösterme ve sunu yapmada kılavuzluk etmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki yaklaşım, kuram ya da yöntemlerden hangisini uygulamalıdır? A) Beyin temelli öğrenmeyi B) Öyküleştirmeyle öğrenmeyi C) Proje tabanlı öğrenmeyi D) Yaratıcı drama oturumlarını E) Çoklu zekâ kuramını

73 39) Derse katılımı sağlayan öğretim yöntemlerinden biri de tartışmadır
39) Derse katılımı sağlayan öğretim yöntemlerinden biri de tartışmadır. Yapılan bazı araştırmalar tartışmalara katılmayan ya da çekingen olan öğrencilerin de konuyla ilgili yeterli donanıma sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler derse katılmama nedenini, yanlış yapmaları durumunda sınıfta kendileriyle alay edilmesinden korktukları biçiminde açıklamışlardır. Öğretmenler öğrencileri bu duygudan uzaklaştırmak için öğrencilerin düşüncelerine anlayışla yaklaşmalı, eleştirilerinde olumlu ve yapıcı olmalıdır. Buna göre, tartışma yöntemini uygulayacak öğretmene yapılacak en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencileriniz yanlış yanıtlar verdiğinde, yanıtının yanlış olduğunu söylemeyiniz. B) Öğrencilerinize üst düzey bilgiler ve beceriler kazandırınız. C) Öğrencilerinizin bilgi, beceri ve daha birçok bakımdan birbirlerinden farklı olduğunu unutmayınız. D) Çekingen öğrencilerinizin tartışmaya katılmasını sağlamak için sınıf kurallarını kaldırınız. E) Merkezine insan onurunu alan bir sınıf atmosferi oluşturunuz.

74 40) Aktif öğrenme; öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma olanaklarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorladığı bir bir öğrenme süreci, olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aktif öğrenme modelini benimseyen bir öğretmenin aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini öncelikli olarak uygulaması beklenmez? Problem Çözme İstasyon Laboratuar Demonstrasyon İşbirlikli Grup Çalışması

75 41) Öğrenme öğretme sürecinde ele alınan problem durumuna, öğrenci seviyesine, uygulanan stratejiye, çalışmanın amacına göre örnek olay ya da problem çözme yöntemlerinde biri tercih edilebilir. Örnek olay ve problem çözme yöntemlerinin her ikisinde bir sorun durumunun ele alınmasına ve ortak yönlerinin bulunmasına rağmen pek çok farklılıklar da vardır. Örnek olay ve problem çözme yöntemlerinin farklılıkları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Örnek olay buluş stratejisine, problem çözme yöntemi ise araştırma-inceleme stratejisine uygun biçimde gerçekleştirilir. Örnek olay uygulama düzeyinde problem çözme ise kavrama düzeyinde kazanımlar sağlar. Örnek olayda gündelik sorunlar ele alınırken, problem çözme yönteminde bilimsel yönü olan sorunlar ele alınır. Örnek olayda problemlere tartışarak, problem çözme yönteminde ise araştırarak çözüm üretilir. Örnek olay sınıf içinde, problem çözme yöntemi ise sınıf içinde ve sınıf dışında gerçekleştirilen bir uygulamadır.

76 42) Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak, öğrenilenleri kontrol etmek, dönüt vermek, düzeltme yapmak, konuyu tekrar etmek ve pekiştirmek için kullanılabilecek en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım Problem Çözme Örnek Olay Soru – Cevap Görüş Geliştirme

77 43) Öğretmenler, öğretim sürecinde yöntem seçerken pek çok faktörü göz önünde bulundurmalıdırlar.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yöntem seçimini etkileyen faktörler arasında yer almaz? Öğrenmeye ayrılan zaman Okulun sahip olduğu olanaklar Öğrenci sayısı Okulun yönetim anlayışı Öğrenme ünitesinin kazanımları

78 gerçeğe uygun bir ortamda uygulama yaptırır.
44) Sıkça yaşanan depremlerin ardından öğretim programlarında deprem konusuna önem verilmeye başlanmıştır. Meral Öğretmen deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmek üzere, önce hazırladığı slaytlarla öğrencilerin bilgilenmelerini sağlar ve sonra öğrencilere gerçeğe uygun bir ortamda uygulama yaptırır. Meral Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem, teknik ya da yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma – Rol oynama B) Anlatım – Eğitsel oyun C) Gösterim – Eğitsel oyun D) Tartışma – Benzetim E) Anlatım – Benzetim

79 45) Aşağıdakilerden hangisi, öğretim sürecinde etkin katılımı sağlamak için kullanılan “tartışma yöntem ya da tekniği”nin öğrenme açısından önemli sınırlılıklarından biridir? A) Öğrencilerin farklı süreler kullanabilmesi B) Küçük gruplarda uygulanmasının güç olması C) Somut deneyimler kazandırmada yetersiz kalması D) Öğrencilere kendini ifade etme olanağı vermemesi E) Çok uzun bir hazırlık süreci gerektirmesi

80 46) ( I) sınıfında, ülkemizde yaşanan trafik kazalarına ilişkin istatiksel grafikler gösteren öğretmen, özellikle bayram tatillerinde kaza artışlarının nedenini sorar.(2) Öğretmen öğrencilerinden konuyla ilgili araştırma yapıp bilgi toplamalarını ister.(3) Daha sonra öğrenciler, uygun ölçme araçları hazırlayıp veri toplarlar .(4) Problemin çözümüyle ilgili hipotez kurarlar.(5) Hipotezi test edip bir sonuca ulaşırlar. Problem çözme yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı bu uygulama da hangi iki işlem basamağının yeri değiştirildiğin de doğru sıralama elde edilir? I-II II-III II-IV III-IV IV-V

81 Probleme Dayalı Öğrenmenin Aşamaları

82 47) Pilates Eğitmeni Ebru Hanım “Yeni Başlayanlar İçin Pilates Egzersizleri” dersi ile ilgili hedefleri öğrencilerine kazandırmak için gösterip yaptırma yöntemini kullanmak istemektedir. Buna göre Ebru Hanım’ın planladığı yöntemle ders işlemesi için aşağıdaki etkinliklerden hangisine yer vermesi gerekir? A) Pilates egzersizleri ile ilgili bir gösteriyi önce öğrencilerine izletir, daha sonra sınıfta istekli olan öğrencilerin bunları drama yöntemiyle tekrar etmelerini ister. B) Öğrencilere egzersizlerin önce bilişsel boyutlarıyla ilgili bilgilerini verdikten sonra psikomotor becerilerini öğretir ve duyuşsal boyutlarını kazandırmak için tartışma ortamı düzenler. C) Pilates egzersizleri ile ilgili öğrenciler kendi aralarında iş birliği ve iş bölümü yaparak, gerçeğe benzetilen ortamlarda egzersizleri öğrenir ve birbirlerinin hatalarını düzeltmek için çalışırlar. D) Öğrencilerin bireysel ve bağımsız çalışması için uygun ortam hazırlar, öğrenciler kendi hızlarına ve ihtiyaç duyduğu zamana göre öğrenir ve sonunda her öğrenci egzersizleri sergiler. E) Kazandırmak istediği becerileri önce kendisi kolaydan zora doğru öğrencilerine gösterir ve her öğrenciye, istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar etme şansı verir.

83 48) Son yirmi yıldır eğitim alanyazınına önceleri “workshop” daha sonra “düşünce atölyesi” ya da “çalıştay” sözcüğüyle giren grup çalışmasının belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Katılımcıların bilgili ve deneyimli olması B) Ortaya çıkan ürünlerin bir salonda sergilenmesi C) Çalışmaya başlanacağı zaman rastlantısal olarak grup oluşturulması D) Her katılımcının grup içinde bireysel olarak çalışması E) Katılımcıların çalışma sonunda bireysel sunu yapması

84 49) Öğretim yöntem ya da tekniklerinin her biri öğrencilerde farklı beceri ya da yetiyi geliştirmede daha etkilidir. Aşağıda verilen öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinin, yanındaki beceri ya da yetiyi geliştirme olasılığı en yüksektir? A) Beyin fırtınası – empati B) Konuşma halkası – araştırma C) Deney – yansıtma D) İstasyon – duygu ve düşünceyi ayırt etme E) Altı şapkalı düşünme – karar verme

85 50) Öğretim sürecinin bir diliminde soru-yanıt uygulamasını seçen Metin Öğretmen, aşağıdakilerden hangisini yaparsa bu yöntem ya da tekniği etkili kullanmış olur? A) Yanıtı “Evet.” ya da “Hayır.” olan soruları tercih ederse B) Önceden hazırladığı soruları, belirlediği öğrencilere sorarsa C) Sorduğu sorulara doğru yanıt veren öğrencilere artı, yanlış yanıt veren öğrencilere eksi puan verirse D) Önce basit sorular daha sonra yüksek düzeyli sorular sorarsa E) Konunun önemli kısımlarının yanı sıra ayrıntı denebilecek bilgileri de sorarsa

86 51) Bir öğretmen, beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde “üretim dağıtım ve tüketim: ürettiklerimiz” konusunu farklı bir yöntemle işlemek istemektedir. Bu amaçla beş kişiden oluşan bir grup oluşturup öğrencilerden konuya çeşitli kaynaklardan hazırlanmalarını, ulaştıkları bilgilere kendi görüşlerini ya da bakış açılarını da katmalarını istemiştir. Ayrıca konunun her bir boyutunu bir öğrencinin ele almasını, sınıfın önünde sunmalarını ve tartışmalarını istemiştir. İzleyen öğrencilerin de isterlerse sorular sorabileceğini, sunuş yapanların bu soruları yanıtlayacağını belirtmiştir. Yukarıda açıklanan tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Panel B) Konferans C) Münazara D) Görüş geliştirme E) Büyük grup tartışması

87 52) Sedat Öğretmen Gezi Parkında yaşanan olaylar ile ilgili bir video izletmiş, daha sonra ise öğrencilerden konu ile ilgili görüşlerini açıklamalarını istemiş bunu yaparken de farklı görüşlere saygı duyulmasını, iletişim becerilerinin geliştirilmesini, sınıf içerisinde güven ve saygı ortamının oluşturulmasını hedeflemiştir. Bununla birlikte özellikle öğrencilerinde duygu ve düşünceleri ayırt edebilme, empati yeteneklerini geliştirebilme gibi amaçlar güden Sedat Öğretmenin başvurduğu öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Örnek Olay Drama Konuşma Halkası Görüş Geliştirme Fikir Taraması

88 53) Sosyoloji öğretmeni Ahmet Bey “Demokratik yaşama toplumsal olarak nasıl daha iyi katkı getirebiliriz?” sorusunu öğrencilerine sorduktan sonra onların verdiği tüm yanıtları tahtaya yazmış, öğrenciler görüşlerini dile getirirken asla müdahale etmemiş ve diğer öğrencilerin de tepki vermeden görüşleri dinlemesini sağlamıştır. Daha sonra ise ortaya atılan çözüm önerileri doğrultusunda demokratik yaşamdaki insan rollerinin öğrenciler tarafından istedikleri şekilde canlandırılmasını sağlamıştır. Buna göre Ahmet Bey yukarıdaki uygulamada hangi öğretim yöntem ya da tekniklerinden yararlanmıştır? Beyin Fırtınası – Rol Oynama Örnek Olay – Drama Beyin fırtınası – Eğitsel Oyun Örnek Olay – Rol Oynama Beyin Fırtınası –Drama

89 54) Dersinde “Sanayileşmenin çevreye etkileri” konusunu işleyecek olan Beyza öğretmen, öğrencilerinin olayın farklı yönlerini görmelerini ve tek tip düşünme şekline takılmadan çok yönlü olarak konuyu ele almalarını istemektedir. Buna göre Beyza öğretmenin bu düşüncesine uygun olarak aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini önermek daha uygun olur? Altı Şapka Münazara Görüş Geliştirme Güç Alanı Analizi Beyin Fırtınası

90

91 55) Ünlü dedektif Sherlock Holmes, doğru ipuçlarını bularak olayları soğukkanlı bir biçimde çözmesiyle ünlüdür. İpuçlarını toplarken rahat bir biçimde çok yönlü hareket eder. Tarafsızdır. Bunun yanı sıra kendi kendine yaptığı laboratuvar araştırmaları sonucunda elde ettiği bilgileri tekil olaylara uygular ve sigara izmaritlerinden, el yazılarından, ayak izlerinden, ve her türlü bilgi kırıntısından sonuca ulaşır. Yukarıda Sherlock Holmes ile ilgili verilen bilgiler onun altı uygulama ayakkabısından hangisini kullandığının göstergesi olarak kabul edilir? A) Gri spor ayakkabı B) Lacivert resmi ayakkabı C) Mor binici çizmesi D) Kahverengi yürüyüş ayakkabısı E) Turuncu lastik çizme

92 Altı Ayakkabılı Uygulama
Lacivert (Resmi) Ayakkabı: Resmiyeti temsil eder. Rutin işler mümkün olduğunca mükemmel biçimde uygulanır. Gri (Spor) Ayakkabı: Gri renk net olamayan durumları, spor ayakkabı da resmi olmamayı ve rahatlığı simgeler. Bilgi toplarken rahat bir biçimde çok yönlü olmayı ve tarafsız davranmayı gerektirir. Kahverengi (Yürüyüş) Ayakkabı: Karmaşık durumları temsil eder. Pratikliği gerektirir. Uygulamaya dönük davranış ve esneklikten faydalanılarak sonuca varılır. Turuncu (Lastik) Çizmeler: Tehlike, aciliyet ve krizi ifade eder. Odaklanma ve öncelik oluşturma duygusu en önemli özelliğidir. Pembe (Ev) Terlikler: İnsancıllığı, duyarlılığı ve sıcaklığı temsil eder. Korumayı, acımayı, insanların duygu ve hassasiyetlerine karşı duyarlı olmayı çağrıştırır. Mor (Binici) Çizmeler: Yetkiyi ifade eder. Kişi kendi yeteneği ile değil otoriteden aldığı resmi yetki ile hareket eder.

93 56) Sınıf içi öğrenmeleri desteklemek, öğrenmeleri pekiştirmek ve öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek için, öğrencilere verilen çalışmalara ev ödevi denir. Ödevler pek çok amaca yönelik olarak verilebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ev ödevlerinin amaçları arasında yer almaz? Öğrenilmiş bilgileri tekrar etmek ve transferi sağlamak Öğrencilere birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak C) Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak D) Çeşitli nedenlerle derste işlenemeyen konuları öğrencinin tek başına öğrenmesini sağlamak E) Bireysel çalışma planı yapmak, bağımsız çalışma alışkanlığı ve ödevi zamanında teslim etme sorumluluğu kazandırmak

94 57) Öğretmen, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde “Türkiye sahip olduğu bor kaynağını doğru biçimde kullanmaktadır.” önermesiyle tartışmaya dayalı bir etkinlik planlamaktadır. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmalarını, düşündüklerini gerekçeler göstererek belirtmelerini, düşüncelerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerinde başkalarının düşüncelerine saygı, dinleme, kendi düşüncesini savunma ve kanıt bulma becerileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu etkinlik aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi için en uygundur? A) Münazara B) Görüş geliştirme C) Forum D) Panel E) Konuşma halkası

95

96

97 58) “İzci liderlerinin kendilerine özgü yön bulma yöntemleri nelerdir
58) “İzci liderlerinin kendilerine özgü yön bulma yöntemleri nelerdir?” sorusuna öğrencilerin çözüm üretmesini isteyen Coğrafya öğretmeni Ahmet Bey’in, beyin fırtınası ilkelerine göre asla yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Akla yakın olmayan ve uçuk fikirlerin ifade edilmesine izin vermelidir. B) Düşüncelerin değişik biçimlerde ifade edilmesine izin vermelidir. C) Ortaya atılan fikirleri büyük kâğıtlara yazmalıdır. D) Beyin fırtınasıyla yeni tanışanlara önlerindeki engelleri anlatmalıdır. E) Çalışmaya fiilen katılmayan öğrencilerin süreci izlemesine izin vermelidir.

98 Beyin Fırtınası Yaratıcılık Geniş Hayal Gücü Serbest Çağrışım
Fikir üretirken nicelik, değerlendirirken nitelik önemli Kayıt cihazları kullanılmaz. Öğretmen ipucu vermez, yorum yapmaz. Etkinliğin gerçekleştiği ortama misafir , izleyici vb. alınmaz.

99 Beyin Fırtınası Benzerinden Yararlanma: Kedinin civcivi tırnaklarıyla yakalamasından esinlenerek tasarlanan ve pamuk toplamaya yarayan çırçır makinası Fikir Bağlantısı Kurma: Ormanında yürürken elbiseye takılan dikenlerden esinlenerek cırt cırt diye tabi edilen Amerikan fermuarının icat edilmesi(Bu keşif astronotların yerçekimsiz ortamda rahatlıkla kıyafetlerini değiştirebilmeleri ihtiyacından doğmuştur.) Zarardan Kar Çıkarma: Beklemiş birayı katkı maddesi yaparak ucuz hayvan yemi imal edilmesi (Ya da Tom Sawyer’ın arkadaşlarına “size çitlerimi boyama şerefini bahşediyorum ve bunun için sizden hiçbir ücret talep etmeyeceğim” şeklindeki dahiyene söylemi)

100 59. ve 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE YANITLAYINIZ.
Bir fen ve teknoloji öğretmeni “ çevre kirliliği ve sağlık” konusunu işlerken sınıfı üç gruba bölmüştür. Gruplara konuyla ilgili; Bir gazete haberi hazırlama İstedikleri bir şarkının sözlerini konuya uyarlama Görsel öğeler çizerek konunun özünü ifade etme görevlerini vermiştir. Her gruba 10 dakika çalışma süresi vermiş, sürenin sonunda gruplar birbirleriyle yer değiştirerek çalışmaya birbirlerinin kaldıkları yerden devam etmişlerdir. Dersin sonunda üç grubun ortak çalışması olarak ortaya çıkan ürünler sınıfa sunulmuştur.

101 59) Bu öğretmenin uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Örnek olay İstasyon Kollekyum Beyin fırtınası Gösteri 60) Öğretmenin kullandığı bu öğretim yöntem ya da tekniği öğrencilerde daha çok hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur? Problem çözme Yansıtıcı düşünme Eleştirel düşünme Yaratıcılık Dayanaklandırma

102 61) Türk Eğitim tarihinde önce “Atabey”, “Lalâ” daha sonraları ise “Mürebbiye” olarak ifade edilen kişilerin öğrencilere davranış kazandırdıkları öğretim süreci, aşağıdaki öğretim uygulamalarından hangisi ile bağdaşmaktadır? A) Keller Planı B) Akran Öğretimi C) Tutor Destekli Öğretim D) Dalton Planı E) Programlı Öğretim

103 62) Mustafa Öğretmen dersinde görgü kuralları konusunu işlerken önce uyulması gereken görgü kurallarını kendisi açıklamıştır. Ardından da iki öğrencisinden birine yaşlı bir insan, diğerine ise o yaşlı insanla yolda karşılaşan bir çocuk görevlerini vererek görgü kuralları çerçevesinde bir diyalog gerçekleştirmelerini, bunu yaparken de büründükleri karakterlerin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamaya çalışmalarını istemiştir. Mustafa Öğretmen bu uygulamada hangi öğretim yöntem ya da tekniklerinden yararlan­mıştır? A) Demonstrasyon - Drama B) Anlatım - Rol Yapma C) Demonstrasyon - Rol Yapma D) Anlatım - Drama E) Anlatım - Eğitsel Oyun

104

105 63) 63) Yukarıdaki Venn diyagramında iki farklı öğretim tekniğinin özellikleri verilmiştir. Buna göre diyagramda yer alan teknikler aşa­ğıdakilerden hangileridir? I II A) Münazara Zıt Panel B) Kollegyum Münazara C) Zıt Panel Kollegyum D) Münazara Kollegyum E) Zıt Panel Forum

106 64) Oğuzhan Öğretmen Öğretim Yöntem ve Teknik­leri dersinde Altı Şapkalı Düşünme tekniğini işlerken bir şapkadan “Polyanna Şapkası” diye bahsetmiş ve ardından bu şapkanın rengine uygun örnekler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Oğuzhan Öğretmen’in verdiği örneklerden biri olamaz? A) Yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışan bireylerin bu sayede kilo almadıklarını söylemesi B) Sanayileşmeyle birlikte doğaya verilen önemin arttığından bahsetmesi C) Benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte bireylerin otomobil kullanımında tasarruf bilincini kazandığını belirtmesi D) Yaşanan felaketlerin sonrasında toplumsal dayanışmanın arttığını vurgulaması E) Emniyet kemeri takılmadığında yaşanabilecek kazaların olası tahribatlarından söz etmesi Sarı Şapka Sarı Sarı Sarı Sarı Siyah

107 65) 5.sınıf sosyal bilgiler öğretmeni olan Nuray Hanım; “Toplum İçin Çalışanlar” ünitesinde konu ile ilgili olarak öğrencilerinin “Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını, resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır.” kazanımını elde etmeleri için sınıfa Kızılay Derneğinden bir yetkiliyi davet eder ve onun görüşlerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlar. Öğrenciler de merak ettikleri soruları doğrudan bu yetkiliye sorma fırsatı elde ederler. Buna göre Nuray Öğretmen’in başvurduğu öğre­tim tekniği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı kazanımın alanı ve düzeyi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kollegyum – Duyuşsal - Alma B) Uzman daveti – Bilişsel - Analiz C) Görüşme – Bilişsel - Kavrama D) Görüşme – Bilişsel - Analiz E) Uzman daveti – Bilişsel – Kavrama

108 Tabloda özellikleri verilen öğretim teknikleri sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisidir?
I II A) Zıt panel Kollegyum B) Münazara Görüş geliştirme C) Görüş geliştirme Zıt panel D) Zıt panel Görüş geliştirme E) Münazara Kollegyum

109 67) Tuğba Öğretmen, öğrencilerine “Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için ne yapmalıyız?” sorusunu sorduktan sonra öğrencilerinden konuyla ilgili görüşlerini almış, daha sonra aynı görüşü savunan öğrencilerin o görüşün yer aldığı görsel tutum formu altında toplanmalarını istemiştir. Aynı görüş altında toplanan öğrenciler konuyu aralarında tartışmışlar ve içlerinden biri vardıkları noktaları ve grubun konu ile ilgili görüşlerini sınıftaki diğer arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Tuğba öğretmen’in uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Görüş Geliştirme Beyin Fırtınası Köşelenme Münazara Öğrenme Galerisi

110

111 68) Öğrenciler verilen konu hakkında önce bireysel düşünür, sonra bir arkadaşıyla birlikte konuyu ele alır, son aşamada ise tüm sınıfa ortak görüşlerini açıklarlar. Öğrencilerin bir konu hakkında önce bireysel sonra iki kişilik gruplar ardından çiftlerin oluşturduğu dörtlü gruplar, dörtlülerin birleşiminden oluşan sekizli gruplar şeklinde kademeli olarak verilen konuyu ele aldığı bir etkinliktir. Öğrencilerden önce tek başlarına düşünmeleri, daha sonra arkadaşları ile bir araya gelerek düşüncelerini tartışmaları istenir. Özellikleri verilen aktif öğrenme teknikleri aşağıdakilerden hangisidir? I II III A) Düşün-Eşleş-Paylaş Kartopu Tereyağ Ekmek B) Sandviç C) D) E)

112 KARTOPU TEREYAĞ - EKMEK

113 Teryağ-Ekmek Tekniğinde de Olan Kısım Sandviç Tekniğine Özgü
Önce bireysel çalışma ve düşünme Ardından bu düşünceleri arkadaşlarla paylaşma Daha sonra ortak kararlar doğrultusunda somut bir ürün oluşturma Oluşturulan ürünü sınıfa sunma Teryağ-Ekmek Tekniğinde de Olan Kısım Sandviç Tekniğine Özgü Olan Kısım SANDVİÇ TEKNİĞİ

114 69) Yerleşik öğrenme modelinin uygulanmasını kolaylaştırabilecek bir öğrenme sürecidir. Bu öğrenme sürecinde öğrencinin bir uzmanı gözleyerek işe başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile o işi kendi başına hatta kendi biçemi ile yapabildiği, öğrencinin deneyim kazandığı söylenebilir. Örneğin oto tamircileri, berber ve kuaför çırakları bu modele göre yetişip ustalaşmaktadır. Bu durumu en iyi anlatan öğretim model, yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösteri B) Yaptırma C) Drama D) Rol oynama E) Bilişsel çıraklık

115 70) Bazen kelimeler kullanılmadan da bir şeyler ifade etmek mümkündür
70) Bazen kelimeler kullanılmadan da bir şeyler ifade etmek mümkündür. Bu yolla özellikle soyut kav-ramların öğretiminde etkili sonuçlar ortaya konabilir. Bir elin yürek üzerine konması “aşk” duygusunu ifade eder. Gözler üzerine yerleştirilen ellerin aşağıya doğru çekilmesi “gözyaşı” izlenimi verir. Sıkılmış yumrukların baş üzerinde sallanması “öfke”yi anlatır; kolların çapraz olarak aşağıda tutulması “arzu”yu dile getirir. Ağzını ve gözünü kocaman açmak ise şaşkınlığı belirtir. Yukarıdaki paragraf öğretim tekniklerinden hangisi ile ilgilidir? A) Ben Kimim? B) Donuk İmge C) Sessiz Sinema D) Ayna Çalışması E) Mim

116 Özellikleri verilen öğretim teknikleri aşağıdaki­lerden hangileridir?
Aşağıda verilen Venn şemasında iki farklı öğretim tekniğinin özellikleri yer almaktadır. Özellikleri verilen öğretim teknikleri aşağıdaki­lerden hangileridir? I II A) Rulman Çember B) Akvaryum Rulman C) Konuşma halkası Rulman D) Akvaryum Çember E) Rulman Akvaryum

117 AKVARYUM RULMAN

118 72) Bir problemin çözümünü destekleyen ve engelleyen faktörlerin belirlenmesi için kullanılır. Değişim, güçler arasındaki mücadelenin sonucudur. Bu fikri geliştiren tekniğe güç alanı analizi denir. Aşağıdakilerden hangisi güç alanı analizi tekniğinin işlevlerinden biri değildir? A) İstenen ve beklenen değişikliğin tüm yönlerini ortaya çıkarır. B) Değişime başlamak için hedef seçmede bir başlangıç noktası oluşturur. C) Sorunun çözümüyle ilgili araştırma yapma ve veri toplama imkânı yaratır. D) Denge çizelgesinin her iki yanındaki faktörlerin önceliği hakkında fikir birliği sağlar. E) İstenen değişiklik için bireyleri her şeyi bir arada düşünmeye zorlar.

119 DESTEKLEYİCİ (SÜRÜCÜ) GÜÇ ENGELLEYİCİ (ÖNLEYİCİ) GÜÇ
Kilo vermek istiyorum ama kilo verme ile ilgili bazı tereddütlerim var. Hadi bir güç analizi yapıp bu sorunu çözelim. DESTEKLEYİCİ (SÜRÜCÜ) GÜÇ ENGELLEYİCİ (ÖNLEYİCİ) GÜÇ Sağlık Tehlikesi Zaman Yokluğu Fit Görünme Tutkusu Genetik Nitelikler İstediği Kıyafetleri Giyememe Mali Boyut Çevrenin Rolü Kötü Beslenme Alışkanlığı İnce Olmak İçin Kültürel Saplantı Yanlış Tavsiyeler GÜÇ ALANI ANALİZİ ÖRNEĞİ oguzhanhoca.com

120 73) Zihin haritası, düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir diyagramdır. MEB öğretmen kılavuz kitaplarında öğrencilerin plan yapması açısından da tavsiye edilen zihin haritaları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Öğrenilenleri bütünleştirmeyi amaçlayan farklı bir öğrenme ve not alma tekniğidir. B) Beynin sol ve sağ yarı kürelerinin işleyişini birlikte ele alır. C) Düzenli ve kâğıda dökülmüş beyin fırtınası tekniğidir. D) Öğrenciler merkezi bir fikirden yola çıkıp çabucak büyük bir resim oluştururken yaratıcılıklarını da geliştirme fırsatı bulurlar. E) Bilginin zihinde nasıl anlamlandırıldığı ve kavramlar arası bağların nasıl yapılandırıldığını gösterir.

121

122 BUNU DA BİL!

123 74) “Kavram karikatürü” terimi, spesifik bir bilimsel kavramla ilgili görüşlerin karikatür biçiminde sunulması anlamına gelir. Kavram karikatürleri, her bir karikatür karakterinin günlük yaşamdaki bir olaya ilişkin farklı bakış açılarını savunduğu, ilgi çekici ve şaşırtıcı karikatür biçimindeki çizimlerdir. Kavram karikatürleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Kavram karikatürleri öğrencilerin konuya odaklanmalarını sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir. B) Karakterlerin fikirleri eşit statüde ortaya konmakta olup günlük olaya ilişkin birbirinden farklı bakış açıları, kabul edilebilir ve akla yatkın düşünceler olarak ileri sürülmektedir. C) Düşünceler genellikle bireylerin fiziksel olgu, ilke ya da durumlar hakkındaki var olan yanılgılarını ve hatalı bakış açılarını da kapsamaktadır. D) Karikatürler bireyleri güldürmek amacıyla kullanılırken, kavram karikatürleri öğrencileri eğlendirerek bilgilerini sorgulatmak amacıyla kullanılmaktadır. E) Kavramsal karikatürler, konuya ilişkin bilgileri doğrudan vermek amacıyla da yararlanılabilen araçlardır.

124

125

126 Oğuzhan Öğretmen, iş birlikli öğrenme modeli ile ilgili bir tanılayıcı dallanmış ağaç hazırlanmış olup bu etkinliği uyguladığı öğrencilerinden Emine 3.çıkıştan çıkarak 100 tam puan almış, Mesut ise 7. çıkıştan çıkarak hiçbir soruyu doğru yanıtlayamamış ve 0 puan almıştır. Buna göre verilen şekilde I ve II numaralı boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangilerinin gelmesi uygun olur? A) I. sözel iletişimi en çok geliştiren iş birlikli öğrenme tekniği karşılıklı sorgulamadır. II. rekabetin en çok olduğu iş birlikli öğrenme tekniği takım-oyun-turnuvadır. B) I. sözel iletişimi en çok geliştiren iş birlikli öğrenme tekniği ayrılıp birleşmedir. C) I. sözel iletişimi en çok geliştiren iş birlikli öğrenme tekniği karşılıklı sorgulamadır. II. rekabetin en çok olduğu iş birlikli öğrenme tekniği ayrılıp birleşmedir. D) I. sözel iletişimi en çok geliştiren iş birlikli öğrenme tekniği karşılıklı sorgulamadır. II. rekabetin en az olduğu iş birlikli öğrenme tekniği ayrılıp birleşmedir. E) I. sözel iletişimi en çok geliştiren iş birlikli öğrenme tekniği öğrenci timleri başarı bölümleridir. II. rekabetin en az olduğu iş birlikli öğrenme tekniği takım-oyun-turnuvadır.

127 Kavram Yanılgılarını Tespit Etmede ve Gidermede Kullanılan Yöntemler

128 KPSS’DE BAŞARILAR DİLEĞİMLE… ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN!


"ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÇIKMASI MUHTEMEL 75 SORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları