Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atılım Üniversitesi İş letme Yönetimi Bilgen Kazancı Şirketlerin Uluslararasılaşma ve süreci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atılım Üniversitesi İş letme Yönetimi Bilgen Kazancı Şirketlerin Uluslararasılaşma ve süreci."— Sunum transkripti:

1 Atılım Üniversitesi İş letme Yönetimi Bilgen Kazancı Şirketlerin Uluslararasılaşma ve süreci

2 o Uluslararası Ş irket Tanımları o Ş irketlerin Uluslararasıla ş ma A ş amaları o Ş irketlerin Uluslararasıla ş ma Süreci o Ş irketlerin Uluslararasıla ş ması Üzerine Yakla ş ımlar, Modeller

3 “İlginç” Bir Yüzyıl ve sonrası...  Sanayi Devrimi;  Yarım yüzyıl süren Do ğ u-Batı gerginli ğ inin sona ermesi;  İ ki Almanya’nın birle ş mesi;  Yüzyıllardır sava ş an ülkelerin neredeyse bütün bir kıtayı kapsayacak bir Avrupa Birli ğ i kurmaları; ulusların önce paralarından, sonra bayraklarından vazgeçmeleri;  Dünyanın neredeyse yarısına yakın bir kısmının birbiriyle ileti ş im kurabilmesi;  Ortak film ve spor yıldızları, MTV’nin ve CNN’in dünyanın her yerinden seyredilebilmesi;  Gerek ülkeler, gerek insanlar arasında gelir, bilgi ve olanak farklılıklarının hiçbir zaman olmadı ğ ı kadar artması;  700 milyon ki ş i fakirlik sınırının altında ya ş aması;  Dünyanın en zengin üç ki ş inin toplam varlıklarının bütün az geli ş mi ş ülkelerin GSMH toplamlarından ve 600 milyon ki ş inin toplam gelirinden daha fazla oldu ğ u bir dönem.

4 Küreselleşmenin Bölüşümsel Sonuçları:İşletmelerin Uluslararasılaşmasına yansıması Küreselle ş me ile ticaret için yeni pazarlar ortaya çıkması, ticareti yapılan malların sayısının artması ve çe ş itlenmesi, artan özel sermaye akımları ve teknolojiye daha kolay ula ş ım gibi birçok yeni fırsatlar do ğ urmu ş tur. Etkinlik ve üretkenli ğ in öne çıkarılması, ihracat ve yabancı yatırımlar için daha uygun bir ortamın bulunmasıyla dı ş a dönük reformlar geli ş mekte olan ülkelerin ekonomik beklentilerini yükseltmi ş tir. İş dünyası küreselle ş me ile daha önceki dönemlerde hiç olmadı ğ ı kadar hızlı bir de ğ i ş im içerisine girmi ş tir. Her ne kadar i ş letmeler varlıklarını ve karlılıklarını sürdürebilmek için uzun dönemde mutlak büyüme zorunlulu ğ u olsada uluslararası bir sektör haline gelmesinin nedeni, birçok ulusal pazarda ekonomik veya di ğ er avantajlar bulunmasıdır. İş letmelerin yapıları, yönetim anlayı ş ları ve üretim biçimleri gibi pek çok de ğ i ş ik konuda hızlı bir geli ş im süreci içine girmekte veya tamamen yenilenmektedir. Güçlü sermaye yapıları, geli ş mi ş teknolojiye sahip alt yapıları ve faaliyet gösterdikleri alanın geni ş li ğ i sebebiyle, küresel alanda faaliyetlerini ve rekabet güçlerini kolaylıkla yürütebilmektedirler.

5 Uluslararası Şirket: Farklı Tanımlar  Türk Dil Kurumu (TDK) uluslararası tanımını, çe ş itli uluslar arasında yapılan; uluslar arasında çok yönlü ili ş kilerle ilgili olan, beynelmilel, enternasyonal olarak vermektedir. Ulusal sınırın ötesine ula ş an kurulu ş lar transnasyonal olarak adlandırılırken, ikiden fazla ülkede ekonomik etkinlik içerisinde bulunan firma ya da korporasyon multinasyonal ya da çok uluslu olarak adlandırılmaktadır.  Ekonomi Ansiklopedisinde; önceleri sadece kar maksimizasyonu amacıyla etkinlik gösteren uluslararası ş irketler daha sonra dünya pazarlarına egemen olmak için, yeni bir ş ekil kazanmı ş tır. Gösterdikleri hızlı geli ş me ve bunun dünya mali sistemindeki etkisi modern ekonominin en belirgin yapısını olu ş turur. Rantabilitelerini maksimize etmek istemelerinin kar maksimizasyonundan daha önemli bir amaç haline gelmesi, uluslararası ş irketlerin uluslararası sistemde üretim ve yatırımların kayna ğ ı yapmı ş tır. Birçok ülkede faaliyette bulunmaları, sermayelerinin de ğ i ş ik ülkelerden toplanmı ş olması, hükümetler üstü bir yapıya sahip olmaları, en tipik özellikleridir. Ş irketin bütünü için bir strateji uygulanmakta ve denetim ş irket merkezince sa ğ lanmaktadır.  Genel bir ifade ile Uluslararası (International) Ş irket; Bir ülkede kuvvetli ş ekilde yerle ş tikten sonra merkez bir yönetimden yararlanarak di ğ er ülkelere girmeye ve oralarda yerle ş meye çalı ş an firmadır.

6 Şirketlerin Uluslararasılaşma Aşamaları 1.A Ş AMA •Dı ş Talep, Mamulleri yabancı ülkeye ihraç; bir i ş letmenin ürünlerinden biri hakkında yabancı bir i ş letmeci ya da ba ğ ımsız yerli bir dı ş alım-satım ş irketi tarafından bilgi istendi ğ i zaman ilk a ş ama ba ş lamı ş olmaktadır. Firma bu talebe olumlu bir kar ş ılık verir ve malın yabancı bir piyasada karlı bir biçimde sattırabilirse mallarının dı ş arıda daha çok satılması için bir ortam hazırlanmı ş olur; ve firma yöneticileri mallarını yabancı ülkelere satmayı dü ş ünebilirler. İş letme kendi ülkesinde üretim yapmakta, ancak ürünleri için dı ş pazar, aracı aradı ğ ı a ş amadır. Firma sonunda, ihraç pazarlarına girerek ulusal sınırlarını a ş ar.

7 2.A Ş AMA •Dı ş Satım Yöneticisi, Dı ş Ülkelerde Satı ş Organizasyonları; firmanın dı ş satımı artmaya devam etti ğ i takdirde yöneticiler artık dı ş arıdan gelen düzensiz taleplere dayanarak i ş yapmak yerine dı ş satım faaliyetlerini kendi yönetim ve denetimleri altına alma zamanının geldi ğ ine karar verirler. Bu karar sonucunda i ş letmenin ürünlerinin aktif olarak pazarlanmasını sa ğ layacak bir dı ş satım yöneticisi gözetimi altında küçük bir kadro olu ş turmaya gidilebilir. Ya da i ş letme örgütsel yapısının bir bölümünü yabancı bir ülkeye aktarır. Genellikle i ş letmenin dı ş pazarlarının geni ş lemesi nedeni ile satı ş bölümünün bir parçası yabancı bir i ş letmeye aktarılır. Bu a ş amada aslında i ş letmenin yapısında fazla bir de ğ i ş im yoktur. Sadece örgüt ş emasına dı ş satım ile ilgili bir müdürlük eklenmektedir.

8 3.A Ş AMA •Dı ş Satım Bölümü ve Do ğ rudan Satı ş, Kendi Mamullerini Yapan Yabancı Firmalara Patent ve Know-how’ı Kullanması İ çin Lisans Sa ğ laması; dı ş satım artmaya devam ettikçe ve yeni pazarlara girildikçe i ş letme mallarının yapımı ve satı ş ı ile ilgili know- how’larının bir bölümünü yabancı bir i ş letmenin patentlerini kullanmasını sa ğ layan lisans sözle ş mesi ile gerçekle ş tirir. Ülke içi satı ş bölümü ile aynı düzeyde tam kadrolu bir dı ş satım bölümü kurulur. İş letmede bu bölüm do ğ rudan do ğ ruya dı ş satım faaliyetleriyle ilgili çalı ş ır ve yerel faaliyetlerle ilgilenmez.

9 4. A Ş AMA • Satı ş Ş ubeleri ve Ba ğ lı Kurulu ş lar, Ülke Dı ş ı İ malat Tesisleri Kurulması; İş letme yabancı ülkelerde kendisine imalat olanakları sa ğ layıcı kurulu ş lara gider. Bu a ş amada, belirli kadrolar için i ş e alma programı uygulamak ve i ş letmenin içinde çalı ş tı ğ ı çevreyi boyutları ile tanımak gerekir. İş letmenin dı ş piyasalarla ili ş kisinin daha fazla yo ğ unla ş ması neticesinde dı ş satımın daha da artması satı ş ve tutundurma i ş leriyle ilgilenmek üzere dı ş arıda satı ş ş ubeleri kurulmasını gerekli hale getirir. Satı ş ş ube yöneticisi do ğ rudan do ğ ruya merkez örgüte kar ş ı sorumludur ve ş ube yabancı piyasalardaki aracılara do ğ rudan satı ş yapar. Bu satı ş ş ubesi giderek dı ş ülkede yerle ş ik bir ba ğ lı satı ş kurulu ş una dönü ş ür.

10 5.A Ş AMA •Dı ş Ülkelerde Montaj, Yönetimin En Üst Kademeden En Alt Kademeye Kadar Uluslararası Hale Getirme; i ş letme artık yabancı piyasalardan bir veya birkaçında montaj faaliyetine ba ş layabilir. İş letme bu nedenle dı ş ülkelere montaj fabrikaları kurabilir. Yönetim açısından artık tepeden tırna ğ a uluslararasıla ş ma dönemi gerçekle ş tirilir. Bu yabancı ulustan olanların ve köken ülkeden gelen yöneticilerin yo ğ un bir ş ekilde e ğ itilmesini gerektirir.

11 6.A Ş AMA •Daha Fazla Dı ş Ülkede Üretim, İş letmenin Mülkiyetini Uluslararasıla ş tırma; Böylece ş irket dünya vatanda ş ı niteli ğ ine bürünür. Bu durumda olan bir i ş letme dı ş ticarete yönelik faaliyetlerinde çe ş itli çevresel engellerle kar ş ıla ş maya ba ş layacak ve bu engeller onu di ğ er a ş amalardan daha çok etkiler hale gelecektir. Ev sahibi ülke hükümetlerinin bazı mallara veya ülkelere kotalar koyması vb. durumlarda i ş letme yabancı ülkede faaliyete geçme kararı alabilir.

12 Bu a ş amalar sonunda i ş letme dı ş arı ülkelerde faaliyette bulunma kararı vermesi durumunda; üretimde bulunmanın genellikle 3 de ğ i ş ik yöntemi vardır.  Sözle ş meye dayalı üretim  Lisans anla ş ması  Üretim tesislerine yatırım

13 Şirketlerin Uluslararasılaşma Süreci Neden Uluslararasılaşmak İstiyorlar ? • Üst düzey yönetimler buna zorlayabilir. • Ortak giri ş im gibi bir öneri alan firmanın bu teklifi de ğ erlendirmesi. • Belli alanlarda ya ş anan yo ğ un iç rekabet nedeniyle i ş letmenin dı ş pazarlarda yeni arayı ş lar içine girmesi. • Keskin yurtiçi rekabet i ş letmeyi yurt dı ş ına yönlendirebilir. • Uluslararası piyasalar potansiyel kâr merkezleri olarak de ğ erlendirilebilirler. Fakat ; en önemli faktör kârdır !!! İ kinci en önemli nedeni ise istikrardır.

14 Uluslararasılaşma Gelişim Etkileri • Ö ğ renme Etkisi • Ölçek Ekonomisi • Üretim Sürecinin Esnekli ğ i ve Arz Potansiyeli • İ thalat Kısıtlamaları ve İ hracat Te ş vikleri • Rakip Firmaların Davranı ş ları • Uluslararası Ta ş ıma Maliyetleri ve İ dari Harcamalar

15 Uluslararasılaşma Faktörleri  Köken Ülkenin İ tici Faktörleri - İ ç Piyasa Ko ş ullarının Yetersizli ğ i - -Mevcut Pazarları Koruma Kaygısı - - Üretilen Malın Uluslararası Niteli ğ i - - Köken Ülkede Ücretlerin Yüksek Sosyal Hakların Geli ş mi ş Olması - - Köken Ülkenin Vergi Mevzuatı - -Köken Ülkenin Yeniden İ thal Kolaylıkları Sa ğ laması - Köken Ülkede Üretimin Daha Rasyonel İş letmecilik Uygulamasına İ mkan Vermemesi  Kabul Eden Ülkenin Çekici Faktörleri - Kabul Eden Ülkenin Geni ş Bir Pazara Sahip Olması - - Kabul Eden Ülkenin Himayeci Önlemleri - Kabul Eden Ülkede İş gücünün Ucuz Olması ve Üretim Faktörleri ile İ lgili Maliyetler - - Kamu Otoritelerince Sa ğ lanan Avantajlar - - İş letmenin Üstün Yönlerinin De ğ erlendirilmesi

16 Ticaret Engellerinin Kaldırılması ve Uluslararası Organizasyonların Etkisi 1957 yılında imzalanan Roma Anla ş masıyla birlikte Ortak Pazar’ın (AET) kurulması uluslararası ticaretin geli ş ip i ş letmelerin uluslararası nitelik kazanmasında önemli bir adım olu ş turmu ş tur. Bu adımla birlikte Amerika ve Avrupa i ş letmeleri AET’nin sa ğ ladı ğ ı imkanlar sayesinde yeni pazar olanakları bulmu ş lardır. Avrupa Serbest Bölge Anla ş ması (EFTA) yeni pazar olanaklarının olu ş masında di ğ er önemli etkenlerden birisidir. Daha sonra uluslararası niteli ğ e sahip organizasyonlar olu ş mu ş tur. Bunlardan en önemlileri; Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’dur. Dünya Bankası ülkelerarası yakınla ş mayı sa ğ lamakta; Uluslararası Para Fonu da uluslararası ticaretin geli ş ip yaygınla ş masına yardımcı olmaktadır. Ek olarak Genel Gümrük Tarifeler ve Ticaret Anla ş ması’nda (GATT) uluslararası i ş letmelerin yaygınla ş masını ve ülke dı ş ı faaliyetlerinin artmasında etkili olmu ş tur.

17 Uluslararasılaşmalarındaki Problemler Ve Riskler  Fırsatları Gözden Kaçırma Riski  Gere ğ inden Fazla İ nceleme Riski  Çevresel Risk

18 Uluslararasılaşma Üzerine Yaklaşımlar, Modeller UPPSALA MODEL İ YEN İ L İ KÇ İ MERKEZL İ MODELLER WAY-STAT İ ON MODEL İ GELENEKSEL YAKLA Ş IMLAR ÇA Ğ DA Ş DO Ğ U Ş TAN GLOBAL Şİ RKETLER (DG Ş ) YAKLA Ş IMI

19 GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR İş letmelerin belli a ş amaları sırasıyla geçerek uluslararasıla ş tıklarını açıklayan yakla ş ıma göre; genel olarak a ş amalar teorisi firmaların ilk ba ş ta ihracat yaparak bilgi toplayıp, deneyim kazanıp ve bu kazanımlarını daha sonra yeni pazarlara girmede kullandı ğ ını savunmaktadır. İ lk a ş amalarda gelen ba ş arı firmaların kendilerine güvenmelerini sa ğ lamakta ve bu güven sayesinde firmalar daha yo ğ un ve hızlı bir ş ekilde uluslararasıla ş ma sürecinde ilerlemektedirler. E ğ er ba ş arısızlık olursa firmalar yeniden bir durum de ğ erlendirmesi yapmakta ve genellikle ba ş arısız oldukları a ş amayı yenilemektedirler.

20  Uppsala Modeli Johanson ve Wiederscheim-Paul (1975) çalı ş malarında İ sveçli dört firmayı incelemi ş lerdir. Bu firmalar, Sandvik, Atlas, Copco, Facit ve Volvo, toplam üretimlerinin üçte ikisini yurtdı ş ına satmakta ve yurtdı ş ında üretim yaptıkları en az bir tesise sahiptirler. Johanson ve Wiederscheim- Paul (1975) yapmı ş oldukları ş irket incelemeleri sonucunda ş irketlerin kurulduktan sonra zamanla büyüdüklerini gözlemlemi ş lerdir. Johanson ve Wiederscheim-Paul (1975) dört farklı uluslararasıla ş ma a ş aması belirlemi ş lerdir. Her geride bırakılan a ş ama uluslararasıla ş ma yolunda daha da ilerlendi ğ ini belirtmektedir. 1. A ş ama : Düzenli bir ihracatın olmadı ğ ı süreç 2. A ş ama : Ba ğ ımsız aracılar vasıtasıyla ihracat 3. A ş ama : Deniza ş ırı, sınır ötesi satı ş için bir yan firmanın (ba ğ lı ortaklı ğ ın)olu ş turulması 4. A ş ama : Deniza ş ırı, sınır ötesi üretim biriminin olu ş turulması

21  Yenilikçi Merkezli Modeller Yenilikçi merkezli modeller (Y modeli), 1966 yılındaki Vernon’un ürün döngüsü teoremine dayanarak, her bir ayrı a ş amayı firma için yenilik olarak kabul etmektedir.Bu modelde firmanın hangi a ş amada oldu ğ una, firmanın ihracat satı ş larının toplam satı ş larına oranına bakılarak karar verilmektedir.  Way Station Modeli Bu model Yip, Biscarri ve Monti tarafından olu ş turulmu ş tur. Bilgi ve katılım süreçleri, birbirini mantıksal bir bütünlük içerisinde ile takip eden 6 farklı bölüme ayrılmı ş tır. Bu bölümler ş unlardır; • Motivasyon ve stratejik planlama • Pazar ara ş tırması • Pazar seçimi • Pazara giri ş ş eklinin seçimi • Olasılıkların ve problemlerin planlanması • Giri ş sonrası strateji ve kaynakların aktarımı

22 ÇAĞDAŞ – DOĞUŞTAN GLOBAL ŞİRKETLER (DGŞ) YAKLAŞIMI Globalle ş me her alanda oldu ğ u gibi bu alanda da etkisini göstererek DG Ş kavramını yaratmı ş tır. Bu ş irketler için DG Ş adı dı ş ında uluslararası yeni giri ş imler adı da kullanılmı ş tır. Dünyanın çe ş itli bölgelerindeki ondan fazla ülkede DG Ş olarak adlandırılan ş irketler belirlenmi ş ve bu ş irketlerin geli ş imini global güçlerin hızlandırdı ğ ı öne sürülmü ş tür. DG Ş, kurulu ş anından itibaren veya kurulu ş undan kısa bir süre sonra karının önemli bir oranını uluslararası pazarlarda ürünlerini satarak kazanmanın yollarını arayan firmadır.Bu firmalar farklı ve benzeri olmayan bir bilgi veya benzer bir ş eye sahiptirler, global pazarın dar bir bölümüne yönelmektedirler, güçlü bir mü ş teri ili ş kisine sahiptirler ve giri ş imcilerinin vizyon ve becerileri kesin bir öneme sahiptir. Bu firmaların do ğ u ş tan global olması bir gereklilikten ziyade bir tercihtir.

23 DG Ş ’ler hakkında yapılan önemli çalı ş malardan birisi olan McKinsey and Co. tarafından 1993 yılında yapılan çalı ş mada DG Ş ’lerin ço ğ unun ş u ortak özellikleri ta ş ıdı ğ ı belirtilmi ş tir ve bu özellikler di ğ er bilimsel çalı ş malarca da desteklenmektedir. 1. Ş irket yönetimi geleneksel ş irketler gibi dı ş pazarları yerel pazarların üzerine ek bir pazar olarak görmeyip, ş irketin kuruldu ğ u ilk andan itibaren dünyayı bir bütün pazar olarak kabul etmektedirler. Hatta yerel pazarları uluslararası pazar için bir destekleyici unsur olarak görmektedirler. 2. DG Ş ’ler kurulduktan sonraki iki yıl içerisinde, üretimlerinin en az % 25’ini ihraç ederek uluslararasıla ş ma süreçlerine ba ş lamaktadırlar. 3. DG Ş ’lerin yıllık satı ş ları 100 milyon doları geçmeyen küçük ve orta ölçekli üretici olarak kalma e ğ ilimi göstermektedirler. 4. DG Ş ’lerin büyük bir kısmı önemli bir proses veya teknolojik yenilik sonucunda kurulan ve kurucuları aktif giri ş imciler olan ş irketlerdir. 5. Benzersiz bir ürün geli ş tirmek için yenilikçi teknolojiler uygulamaktadırlar. 6. DG Ş ’lerin sattı ğ ı ürünler kayda de ğ er bir katma de ğ ere sahip ve büyük bir kısmı endüstriyel kullanım için icat edilmi ş ürünlerdir.

24 Di ğ er önemli çalı ş ma Oviatt ve McDougall’ın 1994 yılında yapmı ş oldukları çalı ş madır. Bu çalı ş malarında küçük ş irketlerin her zaman için a ş amalı olarak uluslararasıla ş mak zorunda olmadı ğ ını, bazı ş irketlerin kurulu ş larının ilk anından itibaren uluslararası bir ş irket felsefesi izlediklerini öne sürmü ş lerdir. Yine aynı çalı ş mada özellikle ileti ş im, ta ş ıma ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerdeki yeni dönem giri ş imcilerin pazarları uluslar arası gördüklerini belirtmektedirler. 1995 yılında Bell tarafından yapılan çalı ş ma ile uluslararasıla ş ma sürecinin geleneksel modellerden farklı bir ş ekilde geli ş ti ğ ini ve ni ş pazarların hedeflenmesi ve ruhsal mesafe yerine endüstriyel gerekliliklerin dikkate alınmasının buna sebep olan etkenler arasında oldu ğ u ortaya konulmu ş tur. Avustralyalı imalat i ş letmeleri üzerine yapılan ara ş tırma sonucunda DG Ş ’lerin do ğ masına sebep olarak bu ş irketlerin ürünlerini de ğ i ş en ihtiyaç ve isteklere göre hızlı bir ş ekilde adapte edebilmeleri ve esnek olmaları gösterilmektedir. Ni ş pazarlara yönelik stratejiler küçük ş irketlere, büyük ş irketlere çarpı ş ma riskinden kaçınma ş ansı tanımaktadır.

25 Kotler’e (1996) göre i ş letmeler genelde a ş a ğ ıdaki özelliklere/ihtiyaçlara sahip pazarlara hizmet verme konusunda uzmanla ş mı ş lardır; • Benzer özellikleri ve ihtiyaçları olan ve göreceli olarak küçük tüketiciler/alıcılar, • Potansiyel karlılı ğ a sahip olacak kadar büyük ve alım gücüne sahip, • Büyük rakiplerce göz ardı edilmi ş veya gözden kaçırılmı ş, • Önemli bir büyüme potansiyeline sahip, • Pazara girecek firmaya kendine has yeteneklerini kullanarak pazarda hizmet verme olana ğ ı sa ğ layan. Madsen ve Servais’e (1997) göre do ğ u ş tan global ş irketler ve yöneticilerinin tutum ve yetenekleri incelenirken, ş irketlerin do ğ u ş larından önceki dönemlerde dikkate alınmalıdır. Knight’ın (2000) yılındaki çalı ş masıyla da giri ş imcili ğ in i ş letmelerin uluslararasıla ş masında anahtar faktör oldu ğ u görü ş ü desteklenmi ş tir. Giri ş imci yöneticiler uluslararası pazarlara dair stratejik hedeflerine ula ş ma yolunda daha ileriye yönelik ve proaktif davranı ş lar sergileme e ğ ilimindedirler.

26 DG Ş ’ler hakkında yapılmı ş en kapsamlı ampirik çalı ş malardan birisi 2002 yılında Moen ve Servais tarafından yapılmı ş tır. Moen ve Servais’in yapmı ş oldukları ara ş tırma Norveç Danimarka ve Fransa’daki çe ş itli sektörlerden i ş letmelerin verilerine dayanmaktadır. Ara ş tırmaların sonuçları ihracat yo ğ unlu ğ u, da ğ ıtım, pazar seçimi ve global yönlendirme konusunda ş irketlerin kurulu ş yıllarının veya ihracata ba ş lama yılların bir etkisi olmadı ğ ı görü ş ünü desteklemektedir. Yine bu çalı ş maya göre, uluslararasıla ş ma yolunda ba ş arıyı belirleyen en önemli nokta, ş irketlerin kuruldukları yıl ile ihracata ba ş ladıkları yıl arasında geçen süredir. Kurulduktan uzun yıllar sonra ihracata ba ş layan ş irketlerin ihracat yo ğ unlu ğ u ve ihracat satı ş ları yönünden ba ş arısız oldu ğ u görülmektedir. Bu çalı ş mada ortaya çıkan bir di ğ er gerçek, ş irketlerin 1/3’ünün kurulu ş u ile ihracata ba ş lamaları arasındaki zaman sürecin iki yıldan daha azdır. Kurulu ş yılları itibarı ile eski sayılabilecek ve uluslararasıla ş ma sürecinde halen yolun ba ş ında olan ş irketlerin ise üzerinde durması gereken 3 nokta bulunmaktadır; 1. Ş irketlerinin uluslararası rekabet gücünü analizi ve arttırmanın yollarını aramak 2. Kaynaklarını yöneltebilecekleri bir hedef pazar belirlemek 3. Yönetimin bu süreçte katılımını sa ğ lamak.

27 KAYNAKÇA ABACIO Ğ LU Nurettin; Uluslararasıla ş ma Kavramından Uluslararası İ laç Sanayine: Yapısal Süreçler ve Sosyalist Seçenek. Alpar C. Çok Uluslu Ş irketler ve Ekonomik Kalkınma; (1980) Ankara, Syf 27-30, 3. Baskı, Turhan Kitabevi. Arvınd V. PHATAK; (1996), İ stanbul, Uluslararası Yönetim; çev: Prof.Dr.Atilla BARANSEL Ar ş.Grv.Tomris SOMAY; İ.Ü. İş letme Fakültesi Yayın No:213 İş letme İ ktisadi Enstitüsü Der Yayınları. BURNAZ Ş ebnem; (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi İ.T.Ü., Beta Basım A. Ş. İ LK İ N A; Çok Uluslu ş irketler, Ekonomi Ansiklopedisi, Syf 265, Cilt 1, Payma ş yayınları, İ stanbul, 1983. Lenin V İ. Emperyalizm, Kapitalizmin En yüksek A ş aması; (1975), Ankara, (Çeviren Süreya C.), 3. Baskı, Sol yayınları. Marksist Dü ş ünce Sözlü ğ ü, Syf. 114, İ leti ş im Yayınları, 2. Baskı, İ stanbul, 2001. MUTLU Esin Can; Mayıs (1999), İ stanbul, Uluslararası İş letmecilik 1.Basım Beta Yayınları.

28 ÖLMEZ Seyfi; (2006), Adana, Kobi’lerin Uluslararasıla ş ma Süreçleri: Adana İ li Üzerine Bir Uygulama. ÖZALP Prof. Dr. İ nan; (1986), Eski ş ehir, Uluslararası İş letmecilik Seçme Yazılar. ÖZTÜRK Sevgi Ay ş e; (2006), Uluslararasıla ş ma Süreci ve Sınırları Zorlayan Ş irketler, Ekin Kitabevi.Ekin Kitabevi TA Ş TAN Ara ş. Gör. Seçil; (2009), Uluslararasıla ş ma Süreci ve Çokuluslu Ş irketler. Uluslararası İş letmecilik Kongresi Bildiriler; 20-23 Mayıs 1980, İ zmir. 6. Ulusal İş letmecilik Kongresi 2000’li Yıllarda İş letmecilik E ğ itimi, Düz: Akdeniz Üniversitesi İ. İ.B.F., 12-14 Kasım 1998.

29 TE Ş EKKÜRLER……..


"Atılım Üniversitesi İş letme Yönetimi Bilgen Kazancı Şirketlerin Uluslararasılaşma ve süreci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları