Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞ."— Sunum transkripti:

1 SUNUŞ

2 Gündem 1. Birlik Başkanı sayın Suat YALKIN’ın toplantıyı açış konuşması 2. Eğitim Müdürü Metin İÇTEM’in sunumu Küçük işletmeler için Avrupa şartı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tarih ve 2006/58 sayılı genelgesinin arzı 4. Dilek ve temenniler 5. Kapanış

3 KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN AVRUPA ŞARTI
(Genel İlişkiler Konseyi tarafından 13 Haziran 2000 de kabul edilmiş ve Feira Avrupa Konseyi tarafından 19/20 Haziran 2000 de benimsenmiştir.) Küçük girişimler, Avrupa ekonomisinin belkemiğidir. Temel bir iş kaynağı ve iş fikirleri için bir gelişme alanıdır. Avrupa’nın yeni ekonomiyi getirme çabaları ancak küçük işletmeler gündemin en üst sırasına alındığı takdirde başarılı olacaktır. Küçük girişimler, iş ortamındaki değişikliklere karşı en hassas olan işletmelerdir. Aşırı bürokrasi ile baskı yapıldığında ilk zarar görecek olan bunlardır. Ve bürokrasiyi azaltma ve başarıyı ödüllendirme girişiminde de ilk yıldızı parlayacak olan bunlardır. Lizbon’da Avrupa Birliği’nin hedefi olarak şunu belirledik: sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha fazla ve daha iyi iş ve daha büyük toplumsal kenetlenme sağlayabilecek, dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayalı ekonomisi olmak. Küçük girişimler, Avrupa’da yenilik ve istihdamın yanında toplumsal ve yerel entegrasyon için de ana itici güç olarak düşünülmelidir. Bu nedenle küçük işletmeler ve girişimcilik için mümkün olan en iyi ortamın yaratılması gerekmektedir.

4 En iyi araştırma ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmaya ,
İlkeler Bu amaç için uğraşımızda, biz; Yeni pazar ihtiyaçlarına cevap vermede ve iş sağlamada küçük girişimlerin dinamik kapasitelerini kabul ediyoruz, Girişim ve amaca bağlılığın örnekleri olarak davranırken, küçük girişimlerin toplumsal ve bölgesel gelişmeyi destekleyici rolünün önemini vurguluyoruz, Her sorumluluk düzeyinde girişimciliği değerli ve üretken bir yaşam becerisi olarak tanıyoruz, Adil bir şekilde ödüllendirmeyi hak eden başarılı girişimi takdir ediyoruz, Bazı başarısızlıkların sorumlu girişim ve risk almanın sonucu olduğunu ve esasen bir öğrenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz, Yeni ekonomide bilgi, amaca bağlılık ve esnekliğin değerlerini kabul ediyoruz. Avrupa Birliği içinde küçük işletmelerin durumu; girişimciliği teşvik eden, mevcut önlemleri değerlendiren ve gerektiğinde bunları küçük işletmeler için kolaylaştıran ve politikaları belirleyen kişilerin küçük işletmelerin ihtiyaçlarını gereğince dikkate almalarını sağlayan çalışmalarla iyileştirilebilir. Bu amaçla, aşağıdaki hususlar için söz veriyoruz: Avrupa iş dünyasının önündeki rekabeti karşılamasına olanak veren yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu güçlendireceğimize, Girişimci faaliyete yardım eden düzenleyici, mali ve idari bir çerçeve oluşturacağımıza ve girişimcilerin durumunu iyileştireceğimize, Daha öncelikli kamu politikası hedefleriyle tutarlı olan, en az külfetli koşullar temelinde pazara erişim sağlayacağımıza, En iyi araştırma ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmaya ,

5 Girişimin tüm hayatı boyunca finansmana erişimini iyileştireceğimize,
AB’nin dünyadaki küçük işletmeler için en iyi ortamı sunabilmesi için performansımızı sürekli iyileştirmeye, Küçük işletmelerin sesini dinlemeye, En üst seviyede küçük işletme desteği sağlayacağımıza. Çalışma Alanları Bu Sözleşmeyi onaylamakla, küçük işletmelerin ihtiyaçlarını gereğince dikkate alarak, aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. 1. Girişimci Öğretimi ve Eğitimi Avrupa, küçük yaşlardan itibaren girişimcilik ruhunu ve yeni becerileri geliştirecektir. Okullarda her düzeyde iş ve girişimcilikle ilgili genel bilgilerin öğretilmesi lazımdır. Ortaokul, kolej ve üniversiteler de özel, ticaretle ilgili modüler öğretim programlarının temel bir parçası haline getirilmelidir. 2. Daha Ucuz ve Daha Hızlı Başlangıç Şirketlerin faaliyete geçme maliyetleri, dünyadaki en rekabetçi hazırlama maliyetlerine doğru gelişme kaydetmelidir. Yeni şirketlerin onaylanmasında en uzun gecikmeler ve en külfetli usullerin söz konusu olduğu ülkeler, bu konularda en hızlı olan ülkeyi yakalama yönünde teşvik edilmelidir. Kayıt içi online erişim arttırılmalıdır.

6 3. Daha İyi Yasalar ve Yönetmelikler
Ulusal iflas yasaları, iyi uygulamalar ışığında değerlendirilmelidir. Standart uygulamalardan öğrenilenler, bizi AB’deki şu anki uygulamaların iyileştirilmesine götürmelidir. Ulusal düzeyde ve topluluk düzeyinde yeni düzenlemeler, küçük girişimler ve girişimciler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla incelenmelidir. Mümkün olduğunda, ulusal kurallar ve AB kuralları basitleştirilmelidir. Hükümetler kullanıcıya kolaylık sağlayan idari belgeleri benimsemelidir. Küçük girişimler belirli yasal yükümlülüklerden muaf tutulabilir. Bu bağlamda, komisyon küçük işletmelerin uyum yükünü azaltmak için rekabet mevzuatını basitleştirebilir. 4. Becerilerin Bulunabilirliği Eğitim kurumlarının, hizmet içi eğitim programlarının da tamamlanmasıyla, küçük işletmelerin ihtiyaçlarına uyarlanmış, yeterli bir beceri tedarikinde bulunması ve ömür boyu eğitim ve danışmanlık sağlanmasını temin etmek için çaba göstereceğiz. 5. Online Erişimin İyileştirilmesi Kamu kurumlarının, küçük işletme sektörüyle iletişimlerini arttırmaları konusu üzerinde önemle durulmalıdır. Böylelikle şirketler online olarak, yani daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde tavsiye alabilecek, başvuruda bulunabilecek, vergi beyannameleri verebilecek ve basit bilgileri alabileceklerdir. Komisyon bu alanda örnek olmalıdır.

7 6. Tek Pazarın Dışında Daha Fazla Çalışma
Küçük işletmeler, Avrupa ekonomisinde yapılmakta olan reformların faydalarını hissettirmektedirler. Bu nedenle komisyon ve üye ülkeler yapılan reformları, elektronik ticaret, telekomünikasyon, kamu hizmetleri, kamu temin, sınır ötesi ödeme sistemleri dâhil küçük işletmeler için kritik gelişim alanlarında küçük işletme dostu olan birlik içerisinde gerçek bir iç pazarın tamamlanmasını hedefleyerek devam ettirmelidir. Aynı zamanda, küçük işletmelerin yeni pazarlara girmek ve adil şartlarda rekabet etmek için her şansa sahip olabilmelerini sağlamak üzere Avrupa ve ulusal rekabet kuralları sağlam bir şekilde uygulanmalıdır. 7. Vergilendirme ve Mali Konular Vergi sistemleri başarıyı ödüllendirecek, şirket kurmayı teşvik edecek, küçük işletmelerin genişlemesi ve iş alanlarının yaratılmasını destekleyecek ve küçük işletmelerin oluşum ardıllığını kolaylaştıracak şekilde uyarlanmalıdır. Üye ülkeler, vergilendirme ve bireysel performans teşviklerinde en iyi uygulamaları uygulamalıdır. Girişimcilerin, isteklerini gerçeğe dönüştürmek için finansmana ihtiyacı vardır. Küçük girişimlerin finans hizmetlerine erişimini iyileştirmek için şunları yapacağız.

8 Tüm Avrupa’nın katıldığı bir sermaye piyasasının yaratılması ve Mali Hizmetler Eylem Planının ve Risk Sermayesi Eylem Planının uygulanmasının önündeki engelleri belirleyeceğiz ve kaldıracağız, Kredi ve yüksek riskli işlere yatırılacak sermayeye erişim için uygun koşullar yaratarak bankacılık sistemi ile küçük girişimler arasındaki ilişkiyi iyileştireceğiz, Yapısal fonlara erişimi geliştireceğiz ve Avrupa Yatırım Bankasının şirket kuruluşu ve ileri teknoloji girişimleri için ayrılan fonları, sermaye araçları dahil, arttırma girişimlerini memnuniyetle karşılayacağız. 8. Küçük Girişimlerin Teknolojik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknolojinin küçük işletmelere yayılmasını ve küçük işletmelerin teknolojileri belirleme, seçme ve uyarlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan mevcut programları güçlendireceğiz. Çeşitli büyüklüklerdeki şirketler arasında, özellikle de Avrupa’daki küçük girişimler arasında teknoloji işbirliğini ve paylaşımını destekleyecek, bilgi ve teknolojinin ticari uygulamasına odaklanmış daha etkin araştırma programları geliştirecek ve küçük işletmeler için kalite ve belgelendirme sistemleri geliştirecek ve uyarlayacağız. Bir topluluk patentinin mevcut olması ve girişimciler tarafından kolaylıkla erişilebilir olmasını sağlamak önemlidir. Yerel, ulusal, Avrupa düzeyi ve uluslararası düzeyde küçük girişimlerin firmalar arası işbirliğine katılımını, bununla birlikte küçük girişimler ve yüksek öğrenim ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini destekleyeceğiz. Bu nedenle, küçük girişimlerin tüm Avrupa’yı kapsayan pazara girme ve faaliyetlerini üçüncü dünya ülkelerine yayma kabiliyetlerini iyileştirmek için firmalar arası topluluklar ve ağlar geliştirmeyi hedefleyen ulusal ve bölgesel düzeydeki eylemler desteklenmeli, bilişim teknolojileri kullanılarak küçük girişimler arasında tüm Avrupa’yı kapsayan bir işbirliği geliştirmeli, işbirliği anlaşmalarında en iyi uygulamalar yayılmalı, ve küçük girişimlerin işbirliği desteklenmelidir.

9 9. Başarılı e-ticaret Modelleri ve En Üst Düzeyde Küçük İşletme Desteği
Komisyon ve üye ülkeler, küçük girişimlerin yeni ekonomi içerisinde gerçek anlamda büyümelerine olanak tanıyan en iyi uygulamaları gerçekleştirmelerini ve başarılı işletme modellerini benimsemelerini teşvik etmelidir. Erişilmesi ve anlaması kolay ve işletmenin ihtiyaçlarına uygun bilişim ve iş destek sistemleri, ağları ve hizmetleri oluşturmak için üye ülkeleri ve AB faaliyetini koordine edeceğiz, web siteleri de dâhil olmak üzere akıl hocalarından ve iş dünyasının meleklerinden rehberlik ve destek alınması için AB çapında erişim sağlayacağız ve küçük ve orta ölçekli girişimler üzerine Avrupa Gözlemevi’nden faydalanacağız. 10. Birlik Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Küçük Girişimlerin Çıkarlarının Daha Güçlü ve Daha Etkin Bir Şekilde Temsil Edilmesi Toplumsal diyalog yolunu da kullanarak, küçük işletmelerin çıkarlarının AB düzeyinde ve ulusal düzeyde nasıl temsil edildiği hakkında bir inceleme hazırlayacağız. Ulusal girişim politikalarının koordinasyonu gibi açık bir yöntemle bu hedeflere doğru ilerlemeye kendimizi adayacağız. Bu amaçla Çok Yıllık Girişim ve Girişimcilik Programı, Cardiff ekonomik reformlar süreci, Lüksemburg istihdam politikaları süreci, ve diğer topluluk programları ve girişimleri kullanılacaktır. Bahar zirvelerinde ilgili konularda hazırlan Komisyon raporu temelinde, kaydedilen ilerlemeyi yıllık olarak izleyecek ve değerlendireceğiz. Performansımızı sürekli iyileştirmek için, küçük işletmeleri etkileyen tüm alanlarda daha iyi uygulama öğreniş ve arayışımızı güçlendirmek amacıyla zaman içinde ve dünyadaki en iyiye kıyasla ilerlemeyi değerlendirmek için etkin göstergeler kullanacağız.

10 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU
Eğitim ve Planlama Müdürlüğü Sayı: Eğt.Pln.Gk / * Konu: Çıraklık Eğitimi Uygulamaları BİRLİK VE FEDERASYONLARA 06/58 SAYILI GENELGE Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen ve bir örneği ekte yer alan 22/09/2006 tarih ve 5655 sayılı yazıda, özellikle 2005–2006 eğitim ve öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulamaya konulan modüler öğretim programları ile ilgili olarak tereddüte düşülen konulara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bilindiği üzere, 4702 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici 9. madde ile; 4702 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2001 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan 109 meslek dalında Kanuna aykırı olarak ustalık belgesi olmadan işyeri açanlara, alınacak telafi eğitimi ve sınav sonucunda belgeye ulaşmaları için 5 yıllık bir süre tanınmıştır.

11 Bu süre 10 Temmuz 2006 tarihinde sona ermiş, ancak birçok esnaf ve sanatkarımız bu haktan yararlanmamıştır. Konfederasyonumuzca Bakanlık nezdinde yapılan yazılı ve sözlü girişimler sonucu, özellikle yeterli sayıya ulaşılamadığı için sınıf açılmaması nedeniyle mağdur olan üyelerimiz için yeni bir imkân yaratılmıştır. Geçici 9. madde kapsamında, 10 Temmuz 2001 tarihinden önce ustalık belgesi olmadığı halde işyeri açmış olanların katılacağı telafi eğitimine yeterli başvuru olmadığından, söz konusu kanunun öngördüğü 5 yıllık sürede başvuruda bulunduğu halde telafi eğitimi programlarına alınmayan usta adayları, mesleki eğitim merkezlerine zamanında yapılan başvuruları esas alınmak suretiyle grup sayısına bakılmaksızın telafi eğitimine alınacaklardır. Yukarıda belirtilen hakkın ve ekli genelgede yer alan diğer konuların odalar vasıtasıyla esnaf-sanatkarımıza bildirilmesi önem arz etmektedir.

12 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU
Eğitim ve Planlama Müdürlüğü Sayı: Eğt.Pln.Gk.5.06/ * Konu: MYK Kanunu BİRLİK VE FEDERASYONLARA 06/60 SAYILI GENELGE Ülkemizin eğitim ve istihdam arasında yaşanan kopukluk iş piyasasını son derece etkilemekte, bir yandan %20 lere ulaşan işsizlik oranı yaşanırken, diğer yandan iş piyasasında nitelikli ara insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim ile istihdam arasındaki bu kopukluk, hem eğitime yapılan yatırımlar bakımından, hem de istediği kalitede işgücü bulamadığı için verimliliği düşen işletmelerin ekonomik kayıpları bakımından ciddi bir kaynak israfına yol açmaktadır. Bilindiği gibi bu sorunun çözümünün temelinde iş piyasası ile eğitim kurumları arasında kurulacak sıkı bağlar ve işbirliği yatmaktadır. 1990’lı yılların başlarından itibaren gündeme gelen meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına ilişkin konular, Dünya Bankası destekli İstihdam ve Eğitim Projesi ile ele alınmış, bu proje çerçevesinde 250 meslek standardı hazırlanmış, sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin temeller oluşturulmuş ve bu sistemi yönetecek bir kurumun kurulmasına ilişkin temeller oluşturulmuş ve sistemi yönetecek bir kurumun kurulmasına ilişkin yasa taslağı hazırlanmıştı.

13 2002 yılında yürürlüğe giren Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) ile bu konu genişletilerek yeniden ele alınmış ve yürütülen uzun çalışmalardan sonra 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda belirtilen her iki geniş kapsamlı projede Konfederasyonumuz partner olarak yer almış ve alt teşkilatı ile birlikte yapılan çalışmalara katkı ve katılım sağlamıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile; Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulması, Meslek standartlarının hazırlanması, Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, Eğitim programlarının hazırlanması, Sınav ve belgelendirme sisteminin kurulması, Standart hazırlayacak, eğitim verecek ve sınav yapacak kurumların yetkilendirilmesi gibi temel konularda düzenlemeler bulunmaktadır. Hem iç iş piyasası, hem de başta AB olmak üzere dış iş piyasasında işgücümüzün rahat hareket edebilmesi ve yaşam boyu öğrenme felsefesi içinde kendini geliştirerek niteliğini sürekli arttırabilmesi açısından son derece gerekli olan bu düzenlemeler, bu kanun ile yasal çerçeveye oturtulmuş bulunmaktadır.

14 Mesleki Yeterlilik Kurumu, bazı iş ve işletmelerden doğrudan sorumlu bulunmakta, bazılarını akredite edilen kuruluşlara ihale edebilmekte, bazı konularda ise ilgili kurum ve kuruluşlarla (MEB ve YÖK gibi) işbirliği yapmayı öngörmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olacak olan kurum, başta sosyal taraflar olan meslek kuruluşları, işçi ve işveren örgütleri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi birçok kurum ve kuruluşla da yakın bir işbirliği içinde çalışacaktır. Kurumun genel kurulunda ve yönetim kurulunda Konfederasyonumuz temsil edilmekte olup, 5544 sayılı Kanun gereğince oluşturulan ve kurumu ilk genel kuruluna götürecek olan çalışma grubunda da yer alınmaktadır. Kanunun öngördüğü yönetmeliklerin çıkarılması sürecinde Konfederasyonumuz, esnaf-sanatkar camiası ve teşkilatımızın çıkarlarının korunması için gereken duyarlılığı ve çabayı gösterecektir. Bu süreç içinde alt teşkilat birimlerimizin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulacak olup, kaydedilen gelişmeler konusunda da bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na Konfederasyonumuzun web sitesinden ( ulaşılması mümkün bulunmaktadır.


"SUNUŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları