Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI"— Sunum transkripti:

1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI
YENİDEN YAPILANDIRMA YAKUP CEYLAN

2 MATRAH ARTIRIMININ AVANTAJLARI
Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri matrah artırımı için kanunun yürürlüğünü izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurmaları halinde , kendileri hakkında gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve bu vergi türleri için daha sonra başka tarhiyat yapılmayacaktır.

3 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE ASGARİ MATRAH TUTARI
Yıllar Oran Yıllar Asgari Matrah 2006 % % % %15

4 BİLANÇO ESASINA TABİ GV MÜKELLLEFLERİ İLE SERBEST MESLEK ERBABININ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE ASGARİ MATRAH TUTARLARI Yıllar Oran Yıllar Asgari Matrah 2006 % % % %15

5 İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GV MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE ASGARİ MATRAHLAR Yıllar Oran(%) Yıllar As.Tutar

6 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLER İLE GELİRİ SADECE GMSİ OLAN MÜKELLEFLERDE ASGARİ MATRAH TUTARLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI Yıllar Asgari Matrah Yıllar Asgari Matrah

7 BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA MATRAH OLUŞMAMIŞ OLMASI DURUMU (GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ)
Artırımda bulunulmak istenilen yılda beyanname verilmemişse veya zarar beyan edilmiş ya da indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması durumunda vergilendirmeye esas alınacak matrah yıllar itibariyle belirlenen asgari matrahlardan az olamayacaktır. Artırılan matrahlar üzerinden %20 vergi hesaplanacaktır. Ancak ilgili yıla ilişkin beyannamenin süresinde verilmiş ve tahakkuk eden verginin süresinde ödenmiş olması halinde %15 olarak hesaplanacaktır.

8 BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA MATRAH BULUNMAMASI DURUMU (K. V
BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA MATRAH BULUNMAMASI DURUMU (K.V. MÜKELLEFLERİ ) Hiç beyanname verilmemiş veya artırımda bulunmak istenilen yıllarda verilen kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması halinde beyan edilecek tutarlar asgari matrahlardan az olamayacaktır. Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanacaktır. Artırımda bulunulmak istenilen yıllara ilişkin beyannamelerin kanuni sürede verilmiş , tahakkuk eden vergiler süresinde verilmiş olması halinde vergi oranı %15 olacaktır.

9 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BAZI TEVKİF KONUSU KAZANÇLARININ BULUNMASI HALİNDE ARTIRIM
Kurumlar vergisi mükelleflerinin G.V.K. Geçici 61 inci maddesi , geçici 67 inci maddesinin 8 inci fıkrası ve 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun 15/1-3 maddesi gereğince vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarının bulunması halinde , vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergiler ilgili yıllara ilişkin olarak belirtilen oranlarda artırılması gerekir.

10 TEVKİF KONUSU KAZANÇLARIN MAHİYETİ
G.V.K. Geçici 61 inci madde : tarihine kadar teşvik belgesi almak üzere müracaat etmiş mükelleflerin bu tarihten sonra yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak yararlandıkları yatırım indirimi kazançlarını kapsamaktadır. Söz konusu yatırım indiriminden yararlanan kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında kesinti yapılmaktadır. G.V.K. Geçici 67/1-8 inci madde : SPK ‘na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş portföy kazançları dağıtılsın dağıtılmasın %15 oranında kesinti yapılmaktadır. K.V.K. ‘nun 15/1-3 üncü maddesi : KVK 5/1-d maddesinde bazı yatırım fon ve ortaklıkların kazançları kurum bünyesinde %15 kesintiye tabidir.

11 TEVKİF KONUSU KAZANÇLARIN ARTIRIMINDA ESASLAR
MUHTASAR BEYANNAMELERİN VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMELERİN VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE Tevkif konusu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergiler , ait olduğu yıla ilişkin belirlenen oranlarda artırılması gerekir. %15 oranında vergi hesaplanır Tevkifat matrahı esas alınarak (yararlanılan yatırım indirimi tutarı ) ilgili yıllar için belirlenen oranlarda artırılması gerekir. Bu şekilde artırılan matrahlar asgari matrahlardan düşük olamayacaktır. Yıllar Asgari Matrah %15 oranında vergi hesaplanır

12 KIST DÖNEM FAALİYETTE BULUNMA
İşe başlama , işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunulması halinde , asgari matrah tutarları ay kesri tam ay sayılmak suretiyle faaliyette bulunulan ay sayısı dikkate alınacaktır.

13 MAHSUPLAR VE GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
Artırımda bulunulan matrahlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden , daha önce tevkif yoluyla ödenen vergiler mahsup edilemeyecektir. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin , gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerinden dolayı inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Artırımda bulunulan yıllara ilişkin zararların %50 ‘si , 2010 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilemeyecektir. Geçmiş yıllar zararları artırılan matrahlardan indirim konusu yapılamayacak , istisna ve indirimler nedeniyle sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek tutarlar artırılan matrahlardan indirilemeyecektir.

14 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADESİ ESASLARI
Nakden iade taleplerinin TL ‘yi geçmesi halinde , TL ‘nin üzerindeki tutar inceleme raporu ve teminat karşılığı yerine getirilir. TL ‘ye kadar olan iade talepleri mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi bulunan YMM ‘lerce tasdik raporuna istinaden yerine getirilebilecektir. TL ‘yi aşması halinde inceleme elemanları tarafından inceleme sonucu yerine getirilecektir. Mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat alınmadan yerine getirilecektir.

15 GEÇİCİ VERGİ Artırılan matrahlar üzerinden geçici vergi ödenmeyecektir.

16 HESAPLANAN VERGİLERİN ÖDENMESİ
Hesaplanan vergiler kanunun yürürlüğünü izleyen 3. ayın sonuna kadar peşin ya da bu tarihten itibaren ikişer aylık aralıklarla maksimum 18 taksitte ödenebilir. Hesaplanan vergi taksit sürelerine göre aşağıdaki katsayılar ile çarpılır 6 taksit için 1,05 9 taksit için 1,07 12 taksit için 1,10 18 taksit için 1,15

17 TAHAKKUK EDEN VERGİNİN ÖDENMEMESİ
Uygulanmakta olan gecikme zammının bir katı fazlası oranında gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilecektir. Halen gecikme zammı oranı %1,40 olup , bu durumda %2,80 olarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

18 MATRAH ARTIRIMI DOĞRU YAPILMAZSA
Matrah artırımının doğru yapılmaması halinde eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve tahsilat işlemine devam edilecektir.

19 MATRAH ARTIRIMINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK
V.U.K. ‘ unun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında belirtilen fiilleri işleyenler matrah artırımında bulunamayacaklardır. Sahte belge düzenleyenler, Defter, kayıt ve belgeleri yok eden veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar

20 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER YAKUP CEYLAN


"GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları