Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ DEN YAPILANDIRMA YAKUP CEYLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ DEN YAPILANDIRMA YAKUP CEYLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI."— Sunum transkripti:

1 YEN İ DEN YAPILANDIRMA YAKUP CEYLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI

2 MATRAH ARTIRIMININ AVANTAJLARI MATRAH ARTIRIMININ AVANTAJLARI Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri matrah artırımı için kanunun yürürlü ğ ünü izleyen ikinci ayın sonuna kadar ba ş vurmaları halinde, kendileri hakkında gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve bu vergi türleri için daha sonra ba ş ka tarhiyat yapılmayacaktır.

3 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE ASGARİ MATRAH TUTARI Yıllar Oran Yıllar Asgari Matrah 2006 %30 2007 %25 2008 %20 2009 %15 2006 19.110 2007 20.650 2008 22.440 2009 24.460

4 BİLANÇO ESASINA TABİ GV MÜKELLLEFLERİ İLE SERBEST MESLEK ERBABININ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE ASGARİ MATRAH TUTARLARI Yıllar Oran Yıllar Asgari Matrah 2006 %30 2007 %25 2008 %20 2009 %15 2006 9.550 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230

5 İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GV MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE ASGARİ MATRAHLAR Yıllar Oran(%) Yıllar As.Tutar 2006 30 2007 25 2008 20 2009 15 2006 6.370 2007 6.880 2008 7.480 2009 8.150

6 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLER İLE GELİRİ SADECE GMSİ OLAN MÜKELLEFLERDE ASGARİ MATRAH TUTARLARI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLER GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI Yıllar Asgari Matrah 2006 955 2007 1.032 2008 1.122 2009 1.223 Yıllar Asgari Matrah 2006 1.910 2007 2.064 2008 2.244 2009 2.446

7 BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA MATRAH OLUŞMAMIŞ OLMASI DURUMU (GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ) Artırımda bulunulmak istenilen yılda beyanname verilmemi ş se veya zarar beyan edilmi ş ya da indirim ve istisnalar nedeniyle matrah olu ş maması durumunda vergilendirmeye esas alınacak matrah yıllar itibariyle belirlenen asgari matrahlardan az olamayacaktır. Artırılan matrahlar üzerinden %20 vergi hesaplanacaktır. Ancak ilgili yıla ili ş kin beyannamenin süresinde verilmi ş ve tahakkuk eden verginin süresinde ödenmi ş olması halinde %15 olarak hesaplanacaktır.

8 BEYANNAME VERİLMEMESİ VEYA MATRAH BULUNMAMASI DURUMU (K.V. MÜKELLEFLERİ ) Hiç beyanname verilmemi ş veya artırımda bulunmak istenilen yıllarda verilen kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmi ş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah olu ş maması halinde beyan edilecek tutarlar asgari matrahlardan az olamayacaktır. Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanacaktır. Artırımda bulunulmak istenilen yıllara ili ş kin beyannamelerin kanuni sürede verilmi ş, tahakkuk eden vergiler süresinde verilmi ş olması halinde vergi oranı %15 olacaktır.

9 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BAZI TEVKİF KONUSU KAZANÇLARININ BULUNMASI HALİNDE ARTIRIM Kurumlar vergisi mükelleflerinin G.V.K. Geçici 61 inci maddesi, geçici 67 inci maddesinin 8 inci fıkrası ve 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun 15/1-3 maddesi gere ğ ince vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarının bulunması halinde, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergiler ilgili yıllara ili ş kin olarak belirtilen oranlarda artırılması gerekir.

10 TEVKİF KONUSU KAZANÇLARIN MAHİYETİ G.V.K. Geçici 61 inci madde : 24.04.2003 tarihine kadar te ş vik belgesi almak üzere müracaat etmi ş mükelleflerin bu tarihten sonra yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak yararlandıkları yatırım indirimi kazançlarını kapsamaktadır. Söz konusu yatırım indiriminden yararlanan kazançlar da ğ ıtılsın da ğ ıtılmasın %19,8 oranında kesinti yapılmaktadır. G.V.K. Geçici 67/1-8 inci madde : SPK ‘na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilmi ş portföy kazançları da ğ ıtılsın da ğ ıtılmasın %15 oranında kesinti yapılmaktadır. K.V.K. ‘nun 15/1-3 üncü maddesi : KVK 5/1-d maddesinde bazı yatırım fon ve ortaklıkların kazançları kurum bünyesinde %15 kesintiye tabidir.

11 TEVKİF KONUSU KAZANÇLARIN ARTIRIMINDA ESASLAR MUHTASAR BEYANNAMELERİN VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMELERİN VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE Tevkif konusu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergiler, ait oldu ğ u yıla ili ş kin belirlenen oranlarda artırılması gerekir. %15 oranında vergi hesaplanır Tevkifat matrahı esas alınarak (yararlanılan yatırım indirimi tutarı ) ilgili yıllar için belirlenen oranlarda artırılması gerekir. Bu şekilde artırılan matrahlar asgari matrahlardan düşük olamayacaktır. Yıllar Asgari Matrah 2006 9.555 2007 10.325 2008 11.220 2009 12.230 %15 oranında vergi hesaplanır

12 KIST DÖNEM FAALİYETTE BULUNMA İş e ba ş lama, i ş i bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunulması halinde, asgari matrah tutarları ay kesri tam ay sayılmak suretiyle faaliyette bulunulan ay sayısı dikkate alınacaktır.

13 MAHSUPLAR VE GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI Artırımda bulunulan matrahlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden, daha önce tevkif yoluyla ödenen vergiler mahsup edilemeyecektir. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin, gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemi ş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerinden dolayı inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin, gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemi ş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerinden dolayı inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Artırımda bulunulan yıllara ili ş kin zararların %50 ‘si, 2010 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilemeyecektir. Geçmi ş yıllar zararları artırılan matrahlardan indirim konusu yapılamayacak, istisna ve indirimler nedeniyle sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek tutarlar artırılan matrahlardan indirilemeyecektir.

14 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADESİ ESASLARI Nakden iade taleplerinin 10.000 TL ‘yi geçmesi halinde, 10.000 TL ‘nin üzerindeki tutar inceleme raporu ve teminat kar ş ılı ğ ı yerine getirilir. 100.000 TL ‘ye kadar olan iade talepleri mükellefle süresinde tam tasdik sözle ş mesi bulunan YMM ‘lerce tasdik raporuna istinaden yerine getirilebilecektir. 100.000 TL ‘yi a ş ması halinde inceleme elemanları tarafından inceleme sonucu yerine getirilecektir. Mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat alınmadan yerine getirilecektir.

15 GEÇİCİ VERGİ Artırılan matrahlar üzerinden geçici vergi ödenmeyecektir.

16 HESAPLANAN VERGİLERİN ÖDENMESİ  Hesaplanan vergiler kanunun yürürlü ğ ünü izleyen 3. ayın sonuna kadar pe ş in ya da bu tarihten itibaren iki ş er aylık aralıklarla maksimum 18 taksitte ödenebilir.  Hesaplanan vergi taksit sürelerine göre a ş a ğ ıdaki katsayılar ile çarpılır  6 taksit için 1,05  9 taksit için 1,07  12 taksit için 1,10  18 taksit için 1,15

17 TAHAKKUK EDEN VERGİNİN ÖDENMEMESİ TAHAKKUK EDEN VERGİNİN ÖDENMEMESİ Uygulanmakta olan gecikme zammının bir katı fazlası oranında gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilecektir. Halen gecikme zammı oranı %1,40 olup, bu durumda %2,80 olarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

18 MATRAH ARTIRIMI DOĞRU YAPILMAZSA MATRAH ARTIRIMI DOĞRU YAPILMAZSA Matrah artırımının do ğ ru yapılmaması halinde eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmi ş sayılacak ve tahsilat i ş lemine devam edilecektir.

19 MATRAH ARTIRIMINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK V.U.K. ‘ unun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında belirtilen fiilleri işleyenler matrah artırımında bulunamayacaklardır.  Sahte belge düzenleyenler,  Defter, kayıt ve belgeleri yok eden veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar

20 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER YAKUP CEYLAN


"YEN İ DEN YAPILANDIRMA YAKUP CEYLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları