Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 YILINDA UYGULANACAK YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 YILINDA UYGULANACAK YENİ YASAL DÜZENLEMELER"— Sunum transkripti:

1 2013 YILINDA UYGULANACAK YENİ YASAL DÜZENLEMELER
Burhan ERAY SMMM

2 Bireysel Emeklilikte yeni dönem
Gelir Vergisi Kanununun 63. ve 89. maddelerinde yapılan değişiklik ile tarihinden itibaren işverenlerce ücretlilerin gelir vergisi matrahının tespitinde ve mükelleflerce yıllık gelir vergisi beyannamelerinin düzenlenmesinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır.

3 Hayat ve Şahıs Sigortası Primleri
Ücretler Açısından; Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ücret gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu edilebilecektir. Ancak indirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

4 Hayat ve Şahıs Sigortası Primleri
Yıllık Beyanname Açısından; Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinde yapılan değişiklik ile beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla; Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

5 İşverenlerin İşçileri İçin Ödediği Katkı Payları Belli Koşullar Halinde Ücretle İlişkilendirilmeksizin Gider Yazılacaktır. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Ancak işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim (Hayat ve Şahıs Sigortası primleri) ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

6 Geliri Yüksek Olanlar Konut Kira Geliri İstisnasından Faydalanamayacaklardır.
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 3.000 TL’si (2012 yılı için) gelir vergisinden müstesnadır. İstisna bazı hallerde uygulanmamaktadır. Bunlar, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi, ticari, zirai veya mesleki kazancın yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olunmasıdır.

7 Geliri Yüksek Olanlar Konut Kira Geliri İstisnasından Faydalanamayacaklardır.
6322 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yapılan değişiklik ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar (2013 Yılı için TL) da bu istisnadan faydalanamayacaklardır. Bu düzenleme tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanacaktır.

8 Finansman Maliyetinin Tümü Gider Yazılamayacak.
Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesine eklenen bent ile kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyecektir.

9 Finansman Maliyetinin Tümü Gider Yazılamayacak.
Örnek : Özsermayesi TL olan işletme TL kredi kullanmış ve bunun için TL faiz ödemiştir. Yabancı Kaynakların Özkaynakları Aşan Tutarı :  TL – TL = TL TL’ye Karşılık Gelen Finansman Gider  :  ( TL X TL) / TL = TL Bakanlar Kurulu’nun Belirlediği Orana Karşılık Gelen Finansman Gider Kısıtlaması Tutarı : 5.000 TL X %10 = 500 TL Daha önce TL faiz giderinin tamamı gider olarak kayıtlara alınırken, örneğimizde TL’yi gider olarak kayıtlara almamız gerekmektedir.

10 Nev’i Değişikliğinde Vergileme
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)  Sayı       : B.07.1.GİB            09/06/2011 Nev'i değişikliğinin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında yapılması halinde, hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak ortaklarınızın nevi değiştiren limited şirketin sermayesine iştirak ettikleri tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

11 Nev’i Değişikliğinde Vergileme
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)  Sayı       : B.07.1.GİB            09/06/2011 Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre, söz konusu hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren iki yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılması durumunda değer artışı kazancı oluşmayacaktır.

12 KAR DAĞITIMI / ÜCRET Kar Dağıtmak mı? Ortaklara Ücret Bağlamak mı?
Analiz?


"2013 YILINDA UYGULANACAK YENİ YASAL DÜZENLEMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları