Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZGÜN MATERYAL GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZGÜN MATERYAL GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 ÖZGÜN MATERYAL GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR
75.YIL REZAN HAS İLKOKULU 2013 HAZİRAN SEMİNER DÖNEMİ

2 HAZIRLAYANLAR FATMA KARABULUT FİLİZ KUTLU

3 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN
EĞİTİM-ÖĞRETİME SAĞLADIĞI YARARLAR Öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Öğrencilerin ilgisini çeker. Öğrenmeyi güçlendirir. Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar. Öğretimde zaman kazandırır. Öğrenmede uyarıcı etki yapar. Düşüncenin devamlılığını sağlar. Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar.

4 Zaman sabit tutulmak üzere insanlar;
Okuduklarından %10’u İşittiklerinden %20’si Gördüklerinin %30’u Hem görüp hem işittiklerinin %50’sini Söylediklerinin %70’ini Yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar.

5 ÖĞRETİM ORTAMINDA KULLANILAN YAYGIN MATERYAL
VE ETKİNLİK TÜRLERİ

6

7 Yazılı Materyaller Yazılı materyaller eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır. Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. Etkinlik yaprakları ,ödev sayfaları vb gibi.

8 Resim ve Grafikler Resim ve grafikler, sözel mesajların öğrenciler tarafından anlamlaştırılmasında ve somutlaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan öğretim materyalidir. Sözel olarak anlatılması çok zor olan ya da rakamsal olarak anlam ifade etmeyen sayılar veya oranlar, bir resim ya da grafik aracılığı ile kolaylıkla öğrenciye anlatılabilir.

9 Nesneler ve Modeller Gerçek hayattan alınmış nesnelerin ya da modellerin öğretim amaçlı kullanılması, öğrencilerin gerçek dünyayı anlamalarına yardım eden en etkin yöntemler arasında yer alır. Öğrencilerin sınıf içerisinde gerçek nesne ve modeller üzerinde çalışması, onların motivasyonlarını artırdığı gibi, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir. Örneğin, Fen bilgisi dersinde farklı bitki türlerini sınıfa getirmek ve öğrencilere göstermek öğrencilerin bu bitkilerin resimlerini görmelerinden daha etkili bir yöntem olup, hem öğretimin etkinliği hem de bilginin kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır.

10 Bilgisayar Yazılımları
Öğretim materyalleri olarak bilgisayar yazılımları, diğer materyaller ile karşılaştırıldığında, öğretim ortamında öğrenci etkileşiminin en yüksek olduğu materyal türüdür. Bilgisayar yazılımları, etkin hazırlandığı takdirde, bir öğretmenin öğretim ortamında gösterdiği bütün etkinlikleri gösterebilir

11 ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA
İLKELERİ Ders materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, materyalin türüne bağlı olarak değiştiği halde, türlü materyalin geliştirilmesinde göz önüne alınabilecek temel ilkeler ise şunlardır.

12 1.  Ders materyali basit, sade ve anlaşılır olmalıdır;
Unutulmamalıdır ki, ders materyallerinin ders ortamındaki en önemli rolü, ders ortamının, öğrenci için daha etkin ve daha anlamlı kılınmalıdır. Bu nedenle hazırlanacak öğretim materyalleri, konuyu basitleştirebilen, öğrenci için anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgilerle donanık olmayan bilir özellik taşımalıdır. Materyal fazla ayrıntılı olursa, öğrencilerin belleklerinde anlamlı kodlamaları güçleştirir.

13 2.  Ders materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır;
Dersin hedeflerini desteklemeyen bir materyal, her ne kadar iyi hazırlanmış olsa bile, öğretimsel etkinliği düşük olacaktır. Çünkü her derste kazanılması amaçlanan ve önceden spesifik olarak belirlenmiş hedeflerin öğrenciye kazandırılması için, öğretimsel etkinlikler tasarlanır ve uygulanır. Ders etkinlikleri içinde yer alan öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılması da, hedef davranışlara göre belirlenir.

14 3.  Ders materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır; Ders materyalinin kullanılış amacı, öğretmen tarafından tasarlanan ve uygulanan öğretim etkinliklerinin denetlenmesidir. Ders materyalinin bütün içeriği öğrenciye aktarılması amacıyla değil, içeriğin önemli ve ana temalarının öğrenciye sunulmasında kullanılması en etkin yaklaşımdır. Bu yüzden hazırlanacak materyaller, konunun ana hatlarını sunan, anlaşılması güç olabilecek konuları açıklayan, içeriği soyuttan somuta taşıyabilen, görsel işitsel özellikler kullanarak anlaşılmayı kolaylaştıran türden olmalıdır.

15 4. Ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb
4.  Ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb.), materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır; Görsel, işitsel özelliklerin, öğrencinin dikkatini çekmede ve öğrenciyi güdülemede etkin olduğu bir gerçektir. Ancak amaca hizmet etmeyen ve gereğinden fazla kullanılan görsel-işitsel özellikler, öğrenci dikkatini dağıtabilir ve öğrenme güdüsünü yok edebilir. Örneğin Power Point’te hazırlanmış bir sunumda, öğrencinin dikkatini sunuma çekmek için, ilk sayfada ses kullanımı bu amaca hizmet edebilir.

16 5.  Ders materyalinde kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel özellikler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir; Ders materyalinin öğretim ortamındaki işlevlerinden biri de, öğrencinin gerçek hayatıyla öğretim ortamı arasında bir köprü kurabilmektir. Bu yüzden ders materyalinin içerdiği her türlü görsel-işitsel öğe, öğrencinin yakın çevresinde görebildiği ve anlamlaştırabildiği gerçek öğeleri yansıtmalıdır. Ayrıca materyal öğrencinin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır.

17 6.  Ders materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır;
Öğrenciler için en etkin öğrenme ortamı, öğrencilerin aktif oldukları ortamlardır. Öğrenci için aktif oldukları ortamlara katıldığı takdirde kalıcı, izli öğrenme gerçekleşir. Bu gerçekten hareketle, her türlü ders materyali, mümkün olduğu ölçüde, öğrencinin aktiflik ilkesine uygun olarak hazırlanmalıdır. Örneğin, ders materyali olarak asetat kullanılıyorsa, öğrenciye gerekli yerlerde, asetat üzerine yazı yazma imkanı verilmeli ve hatta gerektiğinde öğrenci kendi asetatını hazırlayabilmelidir.

18 7.  Ders materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır;
Kullanılacak her türlü materyal, bütün öğrencinin kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Öğretimsel materyalin kullanımı, bazı öğrencilerin sahip olabileceği özel özelliklerin değil, her öğrencide bulunduğuna inanılan ortak yeteneklerin ve özelliklerin kullanılmasını gerektirmelidir. Örneğin bir bilgisayar yazılımı ders materyali olarak kullanılacak ise bütün öğrencilerin yazılımı kullanmaları için gerekli bilgisayar bilgisine ve becerisine sahip olması gerekir.

19 8.  Ders materyalleri sadece öğretmenin kullanabileceği türden değil, öğrencinin de kullanabileceği kadar basit olmalıdır; Öğretimsel amaçlı hazırlanan materyallerin sadece öğretmen tarafından kullanılacağını düşünmek büyük bir yanılgı olur. Çünkü öğretim ortamı öğrenci için değil, öğrenci ile birlikte hazırlanan öğretimsel etkinliklerin bütünü olduğunu unutmamak gerekir.

20 9.  Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda zarar görmemelidir; Öğrenme ortamında, öğrencilerin farklı öğrenme hızları oldukları unutulmamalıdır. Bu yüzden ders materyalleri öğrencinin ihtiyacına paralel olarak farklı zamanlarda ve sürelerde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

21 10.     Hazırlanan ders materyalleri gerektiği takdirde geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır; Öğretim materyalleri içerikte meydana gelen yenilikleri ve gelişmeleri yansıtabilmeli ve güncelleştirebilmelidir. Güncelleştirilmesi mümkün olmayan materyallerin, öğretimsel olarak etkinliğini zamanla kaybetmesi kaçınılmazdır.

22 ÖZETLEYECEK OLURSAK;

23 Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır
Öğretim materyali dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.) materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır

24 ÖRNEK UYGULAMALAR

25 Kitap kartını kumbarasına atar.
Her öğrencinin kitaplarının isimlerini ,sayfa sayısı ,yazarı vb yazabileceği kartlar hazırlanır.( Her ay farklı renkte Öğrenciler her kitap aldıklarında bu kitap kartlarını doldurur. Kartın arkasına kendi adını yazar. Kitap kartını kumbarasına atar. Her ay kitap kartları kumbaradan çıkarılıp sayılır.

26 Burada Dondurma çubuklarıyla hikaye oluşturma etkinliği yapılıyor.
Yabancı dil üzerine çalışılmış ama Türkçe derslerinde de uygulanabilir.

27 Kulak çubuklarıyla çocuklara sayıları öğretmeyi hedefleyen bir çalışma örneği..

28 BESİN PİRAMİDİ OYUNU Oyunumuz şu şekilde oynanıyor; ortada gördüğünüz beyaz kısım yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan en önemli madde, yani su. Su kısmına bir şişe koyuyoruz ve çocuklar o şişeyi yan yatırarak çeviriyorlar. Şişenin ucu hangi alanı gösteriyorsa önceden hazırlanmış besinler arasından o alan ile ilgili olan besini seçip oraya koyuyor. Tabii öğretmenin yönlendirmeleri ve ara ara yaptığı kısa ve eğitici notlar eşliğinde… :) Mesela şişe turuncu alanı gösteriyorsa (ki resim de turuncu alan sebzeler olarak seçilmiş) çocukta besinler arasından bir sebze alıp turuncu alana yerleştiriyor.

29 Bu gibi etkinlikler 5-6 yaş grubuna yönelik olmaktadır.
Eşleştirme ve nesnelerin yerlerini hatırlatma. Bu gibi etkinlikler 5-6 yaş grubuna yönelik olmaktadır.

30

31

32 1-İlk olarak ses verme aşamasında elmaların üzerine sesli, armutların üzerine sessiz harfler yazılarak sesler tanıtıldı. Sonra öğrencilerin de aktif katılımıyla sesli ve sessiz harflerin yazılı olduğu meyveleri toplayarak hece oluşturdular. Oluşturdukları hecelerle farklı kelimelere türettiler. 2-Matematik dersi için farklı mevsim meyveleri üzerine rakamlarla matematiksel ifadeler yazıldı.(+,-,=).Öğrenciler bu meyveleri kullanarak ağaç üzerinde toplama ve çıkarma işlemleri yaptılar. 3-Hayat bilgisi dersinde mevsimleri ve özelliklerini kavratabilmek için ağacın dört dalı mevsimsel özelliklerine göre kış için pamuk, ilkbahar için yeşil yaprak ve çiçek, sonbahar için sarı yaprak, yaz için de mevsim meyveleri öğrencilere taktırılarak onların hem aktif öğrenme içerisinde olması hem de görsel olarak mevsimleri kavraması sağlandı. 4-Türkçe dersi için eş ve zıt anlamlı kelimeleri kavratmak amacıyla içerinde bu kelimelerin yazıldığı meyvelerin olduğu bir torba hazırlandı. Torbadan çektiği meyvedeki kelimenin eş ve ya zıt anlamlı karşılığını bularak ağacın dalına yapıştırdı. 5- Doğru cevap vermişse mavi renk, yanlış cevap vermişse kırmızı renkli uyarı lambası yandı.

33 Balık havuzu: tutulan balık üzerindeki kelime veya
cümle okunur.

34 Balık havuzu, renklere göre balık tutulur.

35 Geometri takvimi

36 Hava durumu grafiği

37 Resim ve afişler

38

39 Ritmik sayma levhası

40 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN


"ÖZGÜN MATERYAL GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları