Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV G ENEL U YGULAMA T EBLIĞI İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV G ENEL U YGULAMA T EBLIĞI İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması."— Sunum transkripti:

1 KDV G ENEL U YGULAMA T EBLIĞI İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

2 İ NDIRIMLI O RANA T ABI B AZı M AL VE H IZMETLERE İ LIŞKIN A ÇıKLAMALAR Oran 3065 Sayılı Kanunun 28.maddesine göre, KDV oranı her bir işlem için % 10 olup Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya,%1’e kadar indirmeye bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı oranları tespite yetkilidir. KDV oranlarını belirleyen 2007 /13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli Kararnameye; -Ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1 -Ekli (II)sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8 -Ekli listeler dışındakiler için %18 olarak uygulanır. 2

3 İ NDIRIMLI O RANA T ABI B AZı M AL VE H IZMETLERE İ LIŞKIN A ÇıKLAMALAR Net Alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri için KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir. Ancak Büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan(ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere)ruhsatın alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununca tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri Beşyüz TL ile bin arasında (bin TL hariç)olan konut tesliminde %8 Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı uygulanır. 3

4 İ NDIRIMLI O RANA T ABI B AZı M AL VE H IZMETLERE İ LIŞKIN A ÇıKLAMALAR Finansal Kiralama İşlemlerinde (I sayılı listenin 16 ve 17.sırada sayılan işlemler hariç olmak üzere) İşleme tabi olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır. Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri ya da kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz. 4

5 İ NDIRIMLI O RANA T ABI B AZı M AL V E H IZMETLERE İ LIŞKIN A ÇıKLAMALAR Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri %1 oranında KDV ye tabidir. Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze meyve (mamulleri hariç) teslimleri %1 diğer teslimleri %8 oranında KDV ye tabidir. Yemek çeki, kuponu ve kartlarının kullanıldığı yemek hizmetlerinde oran %8 dir. 5

6 İ NDIRIMLI O RANA TABI BAZı M AL VE HIZMETLERE İ LIŞKIN A ÇıKLAMALAR Fason konfeksiyon ve tekstil işlerinde oran %8 dir. Boyama,apre,baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin, Yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilmesi durumunda genel oran uygulanır. Seyahat Acentasının müşteriye düzenlediği faturada geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon tutarı %8 orana tabi olup bunun dışındaki komisyon ücretleri genel orana tabidir. 6

7 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI Katma Değer Vergisinin 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmı tebliğde belirtilen borçlara yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmemesi koşuluyla nakden ya da mahsuben iade edilebilir. 7

8 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir. 8

9 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı, indirimli orana tabi teslim ve hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın sonraki döneme devreden KDV ile karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir. 9

10 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI Yüklenilen verginin hesaplanan vergiden yüksek olması durumunda aradaki olumlu fark iade edilebilir KDV tutarına eklenir. Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden yüksek olması durumunda aradaki negatif fark dönem sonu iade tutarından düşülür. Her dönem sonu itibarıyla hesaplanan iade edilebilir KDV devir KDV ile karşılaştırılır. Devreden KDV ile iade tutarı kıyaslanır, küçük olan hesaplamaya dahil edilir. Devir 0 ise iade talebinde bulunulamaz. 10

11 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI Yıl içinde istenen İadelerde; iade olarak istenebilecek azami tutar; %1 orana tabi işlemler için işlem bedelinin %17’sini, %8 orana tabi işlemler için işlem bedelinin %10’u aşan tutarlar iade hesabına dahil edilmez. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadarki toplam işlem bedeli dikkate alınır. 11

12 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin yüklenilen verginin,azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması durumu değiştirmez. 12

13 Y ÜKLENILEN KDV’ NIN H ESABı İade Hesabına dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine giren harcamalar, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilir. Bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade edilebilir tutarın altında kalması durumunda aradaki fark için Atik’lerden pay verilebilir. 13

14 Y ıLı İ ÇERISINDE M AHSUP T ALEPLERININ Y ERINE G ETIRILMESI Vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000-TL’yi aşmayan mahsup talepleri VİR ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 5.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri VİR veya YMM raporu ile yerine getirilir. Teminat VİR veya YMM raporuna göre çözülür. İade talebi VİR ile talep ediliyorsa iade talep dilekçesinin verildiği tarih, YMM raporu ile ise YMM raporunun ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlik kazanır. 14

15 İ ZLEYEN Y ıL İ ÇINDE M AHSUP VE N AKIT İ ADE T ALEPLERI İade talebi 5.000 TL’yi aşmıyorsa nakden ve/veya mahsuben iade talepleri VİR, teminat ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir. İade talebi 5.000 TL ve üstündeyse 5.000 TL’yi aşan kısmı VİR, YMM raporu veya teminat mektubu karşılığında yerine getirilir.Teminat VİR ya da YMM raporu ile çözülür. 15

16 İ ZLEYEN Y ıL İ ÇINDE N AKIT VE / VEYA M AHSUP T ALEBI VİR ile talep edilmişse mahsuben iade taleplerinde iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla, nakit iadelerde VİR ‘un vergi dairesine intikal ettiği tarihte YMM raporu ile nakit/mahsuben iade taleplerinde YMM raporunun eksiksiz olarak ibraz edildiği tarihte Teminat karşılığı iadelerde teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanır. 16

17 M AHSUBU T ALEP E DILEBILECEK B ORÇLAR İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına, sgk borçlarına %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilebilir. 17

18 MEVZUATNAKDEN İADEMAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT KDVK MD İADE KONUSU RAPORSUZ TEMİNATSI Z İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNAT ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL RAPORSUZ TEMİNATSI Z İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNAT ÇÖZÜMÜ KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRIN A İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM (Şartlar Mevcutsa) 29/2 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (AYLIK İADE) Yok 5.000Var Evet- YMM,VİR Var-Ayrıca %51 den fazla kamuya hissesi olan elektrik ve doğalgaz şirketlerine borçları Yok 29/2 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (YILLIK İADE) 5.000 YMM veya VİR Evet-YMM veya VİR 814.0005.000Var Evet- YMM,VİR Var-Ayrıca %51 den fazla kamuya hissesi olan elektrik ve doğalgaz şirketlerine borçları Var 18

19 İ NDIRIMLI O RANA T ABI M ALLARıN İ HRAÇ K AYDıYLA TESLIMI İndirimli orana tabi bir malın ihraç kaydıyla tesliminde hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimler Kanunun 29/2.maddesine göre iade edilir. Örnek: imalatçı A ürettiği 100 adet elbiseyi ihracatçı B’ye 10.000 TL bedel üzerinden 800 TL Kdv hesaplayarak beyan edecektir.Elbiselere ilişkin yüklenilen Kdv 950 TL ise ihracatçı tecil edemediği 800 TL nin iadesini KDVK 11/1-c maddesine göre, 150 TL sini ise KDVK 29/2 maddesine göre talep edebilecektir. 19

20 İ NDIRIMLI O RANA T ABI MALLARıN İ HRAÇ K AYDıYLA T ESLIMI Daha önce İndirimli oranda KDV İade usullerini düzenleyen 119 seri nolu KDV tebliğinde indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimlerinde yüklenim farkının yalnızca yılı içinde mahsuben kullanılabileceği ifade edilmişken KDV Genel Uygulama tebliğinde açıklandığı üzere izleyen yıl mahsuben/nakden talep edilebilecektir. 20

21 S ÜRESINDEN S ONRA İ ADE T ALEBINDE B ULUNULMASı İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulune uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla,sonraki yıllarda düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunulması mümkün değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup artırılan kısım münhasıran VİR ile yerine getirilir. 21

22 İ NDIRIMLI O RANA T ABI İ ŞLEMLERDE KDV İ ADESI -Ö RNEK DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİL İR KDV TUTARI İADEYE ESAS KDV TUTARI (Kümülati f)(5+6) İADE EDİLEBİ- LİR KDV TUTARI DEVREDE N KDV MAHSU BU GERÇEK -LEŞEN KDV BEDEL HESAPL A-NAN KDV YÜKLE -NİLEN KDV (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) OCAK 50.0004.0006.0002.0000 0 50.000 0 ŞUBAT 200.00016.00034.00018.0002.00020.0004.200 60.000 4.200 MART 000020.000 0 55.800 0 NİSAN 000020.000 0 75.000 0 MAYIS 20.0001.600900-70020.00019.3000 60.000 0 HAZİRA N 100.0008.00024.40016.40019.30035.70015.700 80.000 15.700 TEMMUZ150.00012.00018.0006.0000 0 0 0 AĞUSTO S 120.0009.60014.6005.0000 0 0 0 EYLÜL150.00012.00024.00012.0000 0 0 EKİM180.00014.40030.00015.60012.00027.60011.800 27.600 0 KASIM200.00016.00020.0004.00027.60031.60015.800 31.600 0 ARALIK50.0004.00013.4009.40031.60041.00010.200 41.000 0 YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI19.900 22

23 TEŞEKKÜRLER……. 23


"KDV G ENEL U YGULAMA T EBLIĞI İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları