Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ pek Cebeci EMOD Enerji Sistemleri, Selçuk, İ zmir E-posta: Tel: 0 533 615 9247 Solarex-2014, İ stanbul 12/04/2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ pek Cebeci EMOD Enerji Sistemleri, Selçuk, İ zmir E-posta: Tel: 0 533 615 9247 Solarex-2014, İ stanbul 12/04/2014."— Sunum transkripti:

1 İ pek Cebeci EMOD Enerji Sistemleri, Selçuk, İ zmir E-posta: info@emodsolar.cominfo@emodsolar.com Tel: 0 533 615 9247 Solarex-2014, İ stanbul 12/04/2014 Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistemleri

2 Sunum Taslağı  Ş irket amacımız  Geli ş tirdigimiz ürünler  Yo ğ unla ş tırıcılı güne ş enerji sistemi  Güne ş takip sistemi ve otomasyon  Termal enerji depolama sistemi  Isıtma sistemi  So ğ utma sistemi  İ çme suyu üretim sistemi

3 Amacımız  Güne ş enerjisi ve rüzgar enerjisini verimli bir ş ekilde kullanarak enerji üretim ve depolama sistemleri geli ş tirmek.  Geli ş tirdi ğ imiz sistemlerin;  Isıtma /So ğ utma,  Vakum pompa,  Elektrik üretimi,  Deniz suyu arıtımı ve içme suyu üretimi, için kullanımını sa ğ lamak ve bu ürünleri kullanıcıya ula ş tırmak.

4 Amacımız  Seralar,  Balık üretim çiftlikleri,  Soguk hava depoları,  Tavukçuluk sektörü,  Büyük i ş letmeler/apartmanlar için ısıtma/so ğ utma i ş levlerini kar ş ılamayı hedefliyoruz.

5 Geliştirmekte Olduğumuz Ürünler  Yo ğ unla ş tırıcılı güne ş enerji sistemi  Güne ş takip sistemi  Dikey eksenli rüzgar türbinleri  Termal enerji depolama sistemi  Buhar enjektörleri

6 Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistemi  Kuzey-güney yönünde uzanan aynalar otomatik olarak tek eksenli hareket yaparak güne ş ı ş ıgını ısıtıcı bölgesinde yo ğ unla ş tırır. Deneysel düzenegimiz 9 metre boyunda 6 metre geni ş liktedir.  Sistemimize gelen güne ş ı ş ınları ısıtıcı bölgesindeki siyah krom kaplı paslanmaz çelik borularda toplanıp, suyun ısınması ve buharla ş tırılması ile thermal enerji depolama tankına transfer edilir.  Thermal enerji depolama tankımızın çalı ş ma basıncı 10 bar sıcaklı ğ ı 180 ºC.  Sistemimiz yüksek termal verime sahiptir.  Sistemdeki akı ş kan dola ş ımını bir pompa ile yada do ğ al konveksiyon ile sa ğ layabiliriz.  Pompa, motor, valflerin kontrolleri icin otomatik kontrol sistemleri geli ş tiriyoruz.  Sistemimizi kireç ve korozyona kar ş ı, kimyasal kullanarak koruyoruz.

7 Otomasyon ve günes takip sistemi  Zamana ba ğ lı günes takip sistemi ekibimizce dünyanın kendi ekseninde ve güne ş etrafındaki hareketini simüle ederek geli ş tirilmi ş tir.  PLC kontrol sistemimiz, zamana ba ğ lı olarak aynanın do ğ u yönüyle yaptıgı açıyı tablodan okuyup motorun kontrüksiyonunu do ğ ru açıya getirmesini sa ğ lıyor. Dönme hızı cok düsük oldu ğ u icin, yüksek redüktor kullanımını uygun buluyoruz.  Motorları tek PLC den döndürebilmemiz mümkün olup, güne ş takip sistemimiz sistem maliyetinin 10 % undan daha dü ş üktür.  Valf ve pompa kontrolleri ve sistemin otomatik olarak açılıp/kapanmasının otomasyon gereksinimleri ekibimizce sa ğ lanmaktadır.

8 Termal Enerji Depolama Sistemi  Ekibimiz ekonomik olaca ğ ını dü ş ündügümüz yeraltı termal enerji depolama sistemleri geli ş tirmektedir.  Enerji arzının stabil bir ş ekilde kar ş ılanmasının saglanması güne ş ve rüzgar enerji sistemlerinin yaygınla ş tırılmasını ç ok kolayla ş tırabilir.  Bu sistemlerde enerji depolama i ç in ucuz malzeme kullanılaca ğ ı i ç in çok büyük öl ç eklere ç ıkmak mümkün görünmektedir.  Sisteme enerji aktarımı ve sistemden enerji ç ekilmesi U-borular, otomatik valfler ve pompalar aracılı ğ ıyla gerçekle ş ecektir.

9 Isıtma Sistemi  Kapalı döngü ısıtma sistemimiz suyun termal depo sistemine otomatik pompa veya valf kullanılarak gönderilip daha sonra sıcak suyun yada buharın hedef bölgeye ula ş tırılmasıyla gerçekle ş mektedir.  Seralar ve balık üretim çiftlikleri ve ısıtma sistemine ihtiyaç duyan di ğ er sektörler için ideal bir sistem olabilece ğ ini dü ş ünüyoruz.

10 Soğutma sistemi  So ğ utma i ş levi için buhar enjektörü kullanmaktayız.  Termal enerji depo sistemimizde üretti ğ imiz basınçlı buharı kontrollü ş ekilde buhar enjektörüne göndererek, buhar enjektörüne ba ğ lı tank basıncını dü ş ürüp 2-3 º C de so ğ uk su elde edebiliriz.  Daha sonra so ğ uk suyun hedefe gönderilmesiyle so ğ utma i ş levini sa ğ layabiliriz.  So ğ uk su sistemde dola ş tıktan sonra ayrı bir rezervuarda tutulacaktır. Sistemin devamlılı ğ ı, çift so ğ uk su tankı kullanılarak sa ğ lanabilir.

11 İçme suyu üretim sistemi  Deniz suyunu buharla ş tırma/yo ğ unla ş tırma döngüsüyle tuzdan arıtabiliriz. Ş ekilde görüldü ğ ü gibi deniz suyu once kondense bölgesinde buharı yo ğ unla ş tırma görevini yerine getirip ısınır.  Daha sonra termal enerji depo sistemine girip buharla ş tırılır.

12 Güneş Enerji Sistemimizin Avantajları  Yüksek termal verim Gelen radyasyonun % 70 ini ısı enerjisi olarak sistemimizde depolayabiliriz.  Do ğ al konveksiyonlu sistem  Güvenilir otomasyon  Yerli üretim  Alan tasarrufu Aynı miktarda thermal enerjiyi üretebilmek için fotovoltaik sistemlere göre yakla ş ık be ş te bir alana ihtiyaç duyar.  Stabil enerji arzı Büyük ölçekli yeraltı thermal enerji depo sistemimizle birlikte enerji talebinin stabil ş ekilde kar ş ılanmasının sa ğ lanması.

13 Çalışma Planımız  Isı transferi, akı ş kan dinami ğ i, malzeme bozulması, vibrasyon, sistem otomasyonu, ısıtma/so ğ utma sistemleriyle ile ilgili deneysel çalı ş malarımızı Selçuk Sanayi Bölgesinde gerçekle ş tirmekteyiz.  Aralık, 2014 tarihinden sonra 8 metre × 30 metre boyutlarında do ğ al konveksiyonlu ısı transfer özelliklerine sahip yakla ş ık 300 kW thermal maksimum güçte calı ş an güne ş enerji ünitemizin ve büyük olçekli termal enerji depolama sistemimizin kurulum çalı ş malarına ba ş layaca ğ ız.  Seracılık, tavuk ve balık üretim ciftlikleri, so ğ uk hava depolarının enerji ihtiyaçlarını stabil ve güvenilir olarak kar ş ılamaya yönelik sistemler geli ş tirecegiz.

14 Teşekkürler… Sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz…


"İ pek Cebeci EMOD Enerji Sistemleri, Selçuk, İ zmir E-posta: Tel: 0 533 615 9247 Solarex-2014, İ stanbul 12/04/2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları