Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BİNGÖL 2008 BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BİNGÖL 2008 BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 1 BİNGÖL 2008 BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ http://edirne.meb.gov.tr/ooprojesi/anasayfa.html

2 2 STRATEJİK YÖNETİM Örgütlerde geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin saptanmasına olanak sağlayan bir yönetim tekniğidir.

3 3 Stratejik yönetim, bir kurumun amaçlarına ulaşabilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Stratejik yönetimin asıl amacı stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmektir. STRATEJİK YÖNETİM

4 4 Stratejik planlama, Bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli çalışmalar bütünü STRATEJİK PLANLAMA

5 5 Stratejik planlamada; Etkili bilgi toplama, yorumlama, arşivleme, kullanma, Stratejik alternatiflerin keşfi ve geliştirilmesi Alınacak kararların gelecekteki etkileri önemlidir. STRATEJİK PLANLAMA

6 6 Stratejik planlama kısaca; lider, yönetici ve planlayıcıların stratejik olarak hareket etmelerine ve düşünmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan kavram, prosedür ve araçlar dizisidir. STRATEJİK PLANLAMA

7 7 En üst düzey yöneticilerin (Okul için OGYE üyeleri) stratejik yönetim ve planlama sürecine uyumu Çalışmaya katılanların sürecin her aşamasında ilgili kaynaklara sahip olması Temel görevlerin ana hatları ile ortaya çıkarılması gereklidir. Etkili olmayan bir planlama, sürecin başarısızlığına neden olacaktır. S tratejik plan hazırlanırken STRATEJİK PLANLAMA

8 8 OKUL GELİŞİM SÜRECİ STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ

9 9 OKUL GELİŞİM SÜRECİ-STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI VE OKULLAR Okul kavramının bile sorgulandığı bir dünyada okulun, paydaşlarının istek ve beklentilerini karşılayabilmesi için kendini sürekli sorgulayarak geliştirmesi gerekmektedir.

10 10 OKUL GELİŞİM SÜRECİ-STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ Okulda var olan ve üretilen bilginin, ilgili süreçlerde kullanılması stratejik planlamanın etkililiğinde ve uygulanabilirliğinde çok önemlidir. Stratejik yönetim, sürekli yenilikçi yaklaşımları ve öğrenci merkezli eğitimi benimseyen okullara rehberlik eden bir yönetim yaklaşımıdır.

11 11 Okul için oluşturulacak bir stratejik planının ayırt edici 4 özelliği 1.Uzun dönemli olması (5 yıl) 2.Okulun geleceğinin bütünleştirilmiş bir anlayışla tasarlanması, 3.Okulun dışındaki dünyanın gelecekteki eğilimlerinin dikkate alınması, 4.Okulun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarının dikkate alınması OKUL GELİŞİM SÜRECİ-STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ

12 12 OKUL GELİŞİM SÜRECİ STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ

13 PLANLI OKUL GELİŞİMİ Ç ALIŞMA TAKVİMİ OKUL GELİŞİM S Ü RECİ BASAMAKLARI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ S Ü RE 1. BASAMAK ( 10 Mart 31 Mart ) Okul Gelişimi Y ö netim Ekibi ’ nin Kuruluşu Mart 3 Hafta 2. BASAMAK ( 1 - 18 Nisan ) Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Stratejik Planlama Nisan 3 Hafta 3. BASAMAK ( 21 Nisan - 9 Mayıs ) İhtiya ç Analizi ( Mevcut Durum Analizi ) NisanMayıs3 Hafta 4. BASAMAK ( 12 - 23 Mayıs ) Ö nceliklerin Belirlenmesi ve Ç alışma Gruplarının Kurulması Mayıs 2 Hafta 5. BASAMAK ( 23 Mayıs - 4 Haziran ) Ç alışma Planlarının Hazırlanması MayısHaziran2 Hafta 6. BASAMAK ( 9 - 30 Haziran ) Yıllık Okul Gelişim Planı ’ nın Hazırlanması Haziran 3 Hafta 7. BASAMAK ( 15 Eyl ü l 31 Aralık ) Yıllık Okul Gelişim Planı ’ nın Uygulanması Eyl ü l Aralık18 Hafta 8. BASAMAK ( 5 - 16 Ocak ) Bi ç imlendirici Değerlendirme Ocak 2 Hafta 9. BASAMAK ( 2.D ö nem Başı - 2.D ö nem Sonu ) D ü zeltilmiş Okul Gelişim Planının Uygulanması II. D ö nemin Başı II. D ö nemin Sonu Yaklaşık 21 Hafta 10. BASAMAK ( 15 Haziran - 3 Temmuz ) Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı HaziranTemmuz3 Hafta

14 14 OKULDA STRATEJİK PLAN

15 15 NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ? Sorularının cevaplanması gereklidir. STRATEJİK PLAN HAZIRLANIRKEN

16 16 “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. NEREDEYİZ ?

17 17 “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler ve değerler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek stratejik amaçlar ve amaçların gerçekleşmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?

18 18 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

19 19 Performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır. BAŞARIMIZI NASIL İZLER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

20 20 Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar, Stratejik Planlama Sürecini oluşturur. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

21 21 Plan ve Programlar PEST ve SWOT Hedef Kitle/ İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel ilkeler ve Değerler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme / Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

22 22 DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bir okulu diğer okullardan ayıran özelliklerden biri okulun benimsediği yönetim ve eğitim yaklaşımlarıdır. Okulun benimsediği yaklaşımlar, yönetim ve gelişim hedeflerini belirler. Okulun benimsediği yönetim ve eğitim yaklaşımları ile değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır.

23 23 DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Benimsenen ilke ve değerler okulun iç ve dış hedeflerini desteklemeli, kurumsal misyon ve vizyonu temsil etmelidir.

24 24 İlkeler kuruluşun temel değerlerinin bir ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ifade eder. Şeffaflık, eşitlik, katılımcılık, ahlaki değerler ve kalite anlayışı ilkelere örnek olarak verilebilir. DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

25 25 Kişiler: Kuruluş çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçleri Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Değerler bildirimi üç temel alana ilişkindir.

26 26 Temel değerleri açık ve kesin bir dille ortaya koymalı, Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmeli, Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. İyi ifade edilmiş bir değerler bildirimi; DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

27 27 DEĞERLERİMİZ Okulumuz; öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmaları yürütürken onlarla açık iletişim ve örgütsel empati kurar, üretime çalışanların katılımını sağlar, güvene ve iş birliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde yapılan işin öneminin sorumluluğunu taşıyarak takım çalışması anlayışı ve işine adanmışlık duygusuyla üretimde bulunur, ortaya konulan ürünleri öğrencileri ve çevresiyle paylaşır. ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ

28 28 Okullar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, değerlerini belirleyecek, stratejik amaçlarını ve hedeflerini ortaya koyacaklardır. Misyon ve Vizyon Bildirimlerinin Oluşturulması

29 29 Misyon, vizyon ilke ve değerler bir kuruluşun kurumsal kimliğini oluşturan öğelerdir. Kuruluş sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamaz. Kuruluşun oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli bir kurumsal kimlik yaratır. Misyon ve Vizyon Bildirimlerinin Tanımlanması

30 30 Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon Bildirimi

31 31 Kısa, açık ve çarpıcı ifadeler kullanılmalı, Hizmetin yerine getirilme süreci değil, hizmetin amacı tanımlanmalı, Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenmeli, Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilmeli, Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanmalıdır. Misyon bildirimi geliştirilirken Misyon Bildirimi

32 32 Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular  Kuruluşun var olma nedeni nedir?  Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?  Kuruluş hangi alanda çalışıyor?  Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?  Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?  Kuruluşun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti mi? Misyon Bildirimi

33 33 Erdem Lisesinin Misyonu: Okul çevresine ve öğrencilerimize güvenli bir ortamda nitelikli eğitim- öğretim vermektir. Misyon Örneği

34 34 Vizyon kuruluşun geleceğini simgeler. Kuruluşun uzun erimde neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, bir çok işlevi yerine getiren kuruluşlarda önemli bir role sahiptir. Vizyon okula özgü, geleceğe ilişkin faaliyetlere bakış açısıdır. Vizyon Bildirimi

35 35 DEĞERLER MİSYON AMAÇ VE HEDEFLER VİZYON Vizyonun Ögeleri

36 36 Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir Vizyon Bildirimi İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir. Ayırt edicidir; okulu diğer okullardan farklı kılar. Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker, sinerji yaratır. Kısa, açık ve çarpıcıdır.

37 37 Ülke düzeyinde; eğimde bir adım önce, bir adım önde olmaktır. Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu bir okul yaratmak Uygarlıkların mirasını yaşatan, doğayı koruyan, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla, kentli ile geleceğin İzmir’ini kuran çağdaş, güvenilir belediye olmak Mesleki ve Teknik Eğitimde ülkemizin en saygın ve tercih edilen kurumu olmaktır Vizyon Bildirimi Örnekleri

38 38 DURUM ANALİZİ ARAÇLARI

39 39 Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, ÖRGÜTE İLİŞKİN durum analizi yapması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılabilecek tekniklerden biri SWOT analizidir. SWOT ANALİZİ

40 40 Stratejik Planlama açısından örgüt ile çevresi arasındaki ilişki, iki farklı noktada odaklaşmaktadır. SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT ANALİZİ

41 41 SWOT, aşağıdaki yer alan İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. S : Strength (Örgütün güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir) W : Weakness (Örgütün güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir) O : Opportunity (Örgütün sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir) T : Threat (Örgütün karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir) SWOT ANALİZİ

42 I. Kuruluş İçi Unsurlar Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevresel Unsurlar Şekil : Durum Analizi - SWOT (GZFT) ANALİZİ SWOT (GZFT) ANALİZİ

43 43 Güçlü Yönler Tarihsel bir birikime sahip olması, İnsan ve malî kaynaklarının yeterli olması, Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması, Sınıf öğrenci mevcutlarının standarda uygun olması, Veli okul iş birliğinin gelişmiş olması, Okulda bulunan OGYE sürecinin etkili ve verimli çalışması. Zayıf Yönler Bazı yöneticilerin ve çalışanların değişime karşı direnci, Ders araç gereçlerinin yetersizliği, Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanmamaları, Okulda etkili bir performans değerlendirmenin yapılamayışı, Öğretmenler arasında yeterli iş birliğinin olmaması, Okulda olumlu bir örgüt kültürü ve iklimin olmaması. ERDEM LİSESİ Fırsatlar EARGED ile iş birliğinin güçlü olması, Okulun üniversitelerle iş birliğinin gelişmiş olması, EARGED ve Üniversite iş birliği nedeniyle okulun personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyacının hemen karşılanabilir olması, Öğrencilerin üniversiteye giriş oranının yüksek olması, Okula yönelik veli ve toplum desteğinin güçlü olması. Tehditler Okulun şehir merkezine uzaklığı, İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ile koordinasyon eksikliği, Okulun bulunduğu bölgede tek lise olması, Personel değişiminin sık olması, Okulun bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik düzeyi. SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI

44 44 Amaç, bir örgütün gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumu ifade eder. Amaçlar, örgüt kaynaklarını gelecekte erişilen durumu gerçekleştirmek üzere düzenlenmesine, yani strateji oluşumuna temel teşkil eder, strateji ve misyon amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir araç konumundadır. Stratejik Amaçlar

45 45 Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. Stratejik Amaçlar

46 46 Stratejik amaç, kuruluşun genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. Stratejik amaçlar, genel ve kuruluş işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır. Amaçlar, okulun strateji ve planlarına yol gösteren birer unsur oldukları gibi, hedeflerin oluşmasına da temel oluşturur. Stratejik Amaçlar

47 47 Yol gösterici ve gerçekçi amaçların oluşturulması için gereken ilkeler: 1.Amaçlar açık bir biçimde ifade edilmelidir. 2.Amaçlar iddialı, ama gerçekçi, ulaşılabilir ve çekici olmalıdır. 3.Amaçlar esnek olmalıdır. 4.Amaçlar ölçülebilir olmalıdır. 5.Kısa ve uzun dönemde erişilecek amaçlar birbirinden ayrılmalıdır. Stratejik Amaçlar

48 48 6.Amaçlar uygulayıcılar tarafından benimsenmelidir. 7.Amaçlar motive edici olmalıdır 8.Amaçlar her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır. Stratejik Amaçlar

49 49 9.Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. 10.Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. 11.Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Stratejik Amaçlar

50 50 12.Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. 13.Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. Stratejik Amaçlar

51 14. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. 15. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. 16. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. 51 Stratejik Amaçlar

52 52 Stratejik amaç 1: Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışlar engellenecek, disiplin olayları ve kirlilik azaltılarak okulumuzdaki yaşam kalitesi yükseltilecektir. Stratejik Amaç Örnekleri

53 53 Stratejik amaç 2: Okul veli işbirliği geliştirilecek, veli katılımına yönelik engeller belirlenerek gerekli önlemler alınacak, okul yönetimine veli katılımı arttırılacaktır. Stratejik Amaç Örnekleri

54 54 Stratejik amaç 3: Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliği geliştirilecektir. Stratejik Amaç Örnekleri

55 55 Stratejik amaç 1’de, ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması” ile kirliliğin azaltılması arasında bir ilişki kurulmaktadır. Stratejik Amaç Örnekleri

56 56 Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler

57 57 Hedefler Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir

58 58 Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Okul için belirlenen hedeflerden herkes aynı şeyi anlamalı, hedeflere ulaşma herkes için istenilir olmalıdır. Hedefler

59 59 Hedef ifadeleri yazılırken aşağıdaki ölçütlerin dikkate alınması gerekir. 1. Ö lçülebilirlik; Ölçülebilirlik için zaman, harcama, maliyet gelir, başarı oranı vb. kavramlar kullanılır. 2. Ulaşılabilirlik; Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Belirli bir hedefe ulaşma, yeni bilgiler elde etmeyi, yeni bir beceri ya da süreci öğrenmeyi gerektirebilir ve çevresel belirsizliğin yanı sıra örgütün kendisiyle ilgilidir. Hedefler

60 60 3. Sınırlanabilirlik; Hedefler açık, kapsamlı, ancak sınırlanabilir ve üretim olmalıdır. 4. Kabul edilebilirlik; Örgütsel hedefler, çoğu kez hedef oluşturma biçimi, hedeflerin öncelikleri, hedef oluşturma sürecine ilişkin biçimsel olmayan dinamikler; hedeflerin gerçekleşme yeteneği ve algılanan öneme dayalıdır. Hedefler

61 61 Hedef 1: Öğrenci başarısı 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 çıkarılacaktır (%9 oranında arttırılacaktır). Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistikî bilgiler mevcuttur. Hedef 2: 2005-2006 eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, 2006-2007 eğitim öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye”, 2007-2008 eğitim öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirilecektir. İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler

62 62 Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları 2006-2007 eğitim öğretim yılında %12, 2007- 2008 eğitim öğretim yılında %8, 2008-2009 eğitim öğretim yılında da %5 oranında azaltılacaktır. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir, zaman boyutu içermektedir. İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler

63 63 Stratejik Amaç ve Hedef İlişkisi

64 64

65 65 Okul gelişim planı; stratejik planda uzun vadeli olarak konulan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir yıllık süreçte yapılacak iş ve işlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı bir eylem planıdır.

66 66 Okul gelişim planı, okul stratejik planından ayrı olarak her yıl, o eğitim- öğretim yılına ait olarak hazırlanmalıdır. Her yıl hazırlanan okul gelişim planında, okulun stratejik planındaki değerler, misyon, vizyon ve stratejik amaçlar ile hedefler temel alınmalıdır.

67 67 Okul gelişim planı okulun mevcut durumu ve gelecekte hedeflenen durumu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgileri düzenler, okulun kısa ve uzun vadeli gelişim hedeflerini tanıtır, gelişimde öncelik taşıyan çalışmaları ve hedeflere ne zaman ulaşılacağını ortaya koyar.

68 68 Bu plan, OGYE tarafından okulun stratejik planında yer alan misyon, vizyon, değerler, stratejik amaçlar ve hedefler ile öz değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak yapılması gereken çalışmalara ilişkin uygulama planları esas alınarak hazırlanır.

69 69 Çalışma Planları, okulun öz değerlendirme ve performans değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülecek faaliyetlerin yanında, okulda ilgili eğitim-öğretim yılı içinde yapılacak çalışmaları (veli toplantıları, zümre öğretmenler kurulu toplantılarını, öğretmenler kurulu toplantısını, okulda yer alan öğrenci kulüplerinin çalışmaları, düzenlenecek sosyal kültürel etkinlikleri, sınav tarihlerini vb.) içerir. Çalışma planları, çalışmayı gerçekleştirecek olan ekip/ekipler tarafından hazırlanır.

70 70 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: ………….. Çalışma Konusu:............................................................................................. Performans Göstergesi:..................................................................................... Yapılacak işler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri)

71 71 Çalışma konularına ait planlar bir araya getirildiğinde okul gelişim planı hazırlanmış olacaktır.

72 72 Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No. Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar

73 Okul gelişim planının etkililiğini, geçerliliğini arttırmak ve güncelliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri belirlemek amacıyla yapılacak değerlendirme çalışmasıdır. Geliştirme ve iyileştirme amaçlıdır. Birinci dönemin sonunda OGYE tarafından yapılacaktır. Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

74 Değerlendirmeye esas olarak birinci dönemin sonuna kadar okul gelişim planında uygulanması öngörülen çalışmalar ele alınmalıdır. Okul gelişim planında yer alan her bir hedef ve ilgili etkinlikler ile ilgili performans göstergeleri gözden geçirilir, aksayan yönler ortaya çıkarılarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılır. Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

75 Özellikle çalışma ekipleri tarafından planlanan her bir çalışma için ayrılan kaynakların yeterli olup olmadığı belirlenmeli, gerekli görülen düzenlemeler yapılmalıdır. Gözden geçirme ve biçimlendirici değerlendirme formu kullanılarak her bir çalışma ekibinin daha önceden planlayıp uygulamasını yaptığı çalışmalar ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

76 76 Stratejik Amaç No: …………………………………………………… Hedef No: ………………………………………………………………. Çalışma Konusu: ……………………………………………………….. Çalışma Ekibi: ………………………………………………………….. Performans Göstergeleri: ………………………………………………. Yapılacak işler Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi AÇIKLAMA Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri) İptal Edilecek Çalışma Konusu İptal Edilecek Çalışmadan Başka Çalışmalara Kaydırılacak Kaynaklar Eklenecek Çalışma Konusu Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

77 77 EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL GELİŞTİRME VE KALİTE BÜROSU http://edirne.meb.gov.tr/ooprojesi/anasayfa.html


"1 BİNGÖL 2008 BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları