Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAYICI BİLGİLER 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAYICI BİLGİLER 2012."— Sunum transkripti:

1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAYICI BİLGİLER 2012

2 Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz, Üniversitemizde uygulanan değerlendirme sisteminde bir değişiklik yapılmış ve "Bağıl Değerlendirme Sistemi" ne geçilmiştir. Bu sistem günümüzde dünyanın hemen hemen tüm eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağıl Değerlendirme Sistemi, gerek öğrenciler, gerek öğretim elemanları ve gerekse yönetim işlemleri açısından pek çok yenilikler getirmektedir. Bağıl Değerlendirme Sisteminin getirdiği yeniliklere değinmeden önce uygulanan değerlendirme sistemlerine bir göz atalım.

3 Günümüz eğitim-öğretim sistemi içerisinde öğrenci başarısını değerlendirmede, başka bir deyişle öğrencinin sınavlarda aldığı ham başarı notlarını harf notuna çevirmede farklı ölçütler kullanılmaktadır. Not vermede kullanılan ölçütler ve bunlara dayanılarak yapılan değerlendirmeler genel olarak iki ana gruba ayrılabilir:  Mutlak ölçütler ve onlarla yapılan mutlak değerlendirmeler,  Bağıl ölçütler ve onlarla yapılan bağıl değerlendirmeler.

4 Önce, öğrencilerin başarılarını ölçmede kullanılan “Mutlak Değerlendirme Sistemi” ile ilgili bazı bilgileri ve öğrencilerin başarısını etkileyen faktörlere kısaca göz atalım. Mutlak (Ağırlıklı) Değerlendirme Sistemi bir öğrencinin başarısının başka öğrencilerin başarısından bağımsız olarak değerlendirildiği sistemdir. Hatırlayacağınız üzere, bu sistemde Üniversitemiz öğrencilerinin herhangi bir dersten başarılı olmak için ara sınavların ortalamasının yüzde kırkı ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarının yüzde altmışının toplamından altmış veya daha yüksek bir not alması gerekiyordu. Yüz üzerinden altmışın altında not alan öğrenciler başarısız sayılmaktaydılar.

5 Mutlak değerlendirmede, çoğu kez sınavın kendisi ölçüt alınmakta, fakat güçlük derecesi dikkate alınmamaktadır. Bir sınavda elde edilen puanlar, sadece öğrencilerin başarısını yansıtmaz, aynı zamanda o sınavın güçlük derecesinin de bir göstergesi olur. Sınav soruları çok güç yada çok kolay maddelerden oluşabilir. Çok güç bir sınavdan elde edilen puanların tümü, geçer puanın altında; çok kolay bir sınavdan elde edilen puanların tümü ise geçer puanın üstünde olabilir.

6 Mutlak değerlendirmeye göre not vermede, öğrencilerin bireysel durumları dikkate alınmaz. Öğrenciler arasında yetenek, ilgi, ihtiyaç ve çalışma koşulları gibi etkenler bakımından bir takım farklılıklar vardır. Yetenek bakımından düşük öğrencilerin, önceden belirlenen geçer puanın üstünde bir puan almaları çok güçtür. Onun için Mutlak değerlendirmede yetenek bakımından düşük öğrenciler daima düşük not alacaktır. Düşük not, o notu alan öğrencinin çalışma isteğini ve güdülenmesini olumsuz yönde etkileyecek ve dolayısıyla öğrenci tekrar düşük notlar alacaktır. Salt mutlak değerlendirmeye göre not verilmesi durumunda böyle bir kısır döngüye düşülür ve bu kısır döngüyü kırmak da oldukça zordur.

7 Yeterli sayılacak başarı düzeyi yada öğretim elemanlarınca önceden konulan standartlar öğretim elemanından öğretim elemanına, bir öğretim elemanı içinse belli bir süreç içerisinde (zamandan zamana) değişebilir. O yüzden, bu yönteme göre farklı öğretim elemanlarınca ya da aynı öğretim elemanı tarafından değişik zamanlarda verilen notları birbiriyle kıyaslamak neredeyse olanaksızdır.

8 Üstelik herhangi bir öğretim faaliyeti içerisinde öğrencilerin aldıkları notlar tek başına öğrencilere ait faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır. Esasen bütün ölçme ve değerlendirme yaklaşımları için öğrencinin başarısını etkileyen üç ana unsurdan bahsedilebilir. Bunlar; a.Öğretim üyesine bağlı faktörler, b.Öğrenciye bağlı faktörler. c.Çevresel faktörlerdir. Öğrencilerin başarısını etkileyen bu faktörlerle ilgili bazı önemli hususlara burada kısaca değinmek yararlı olacaktır.

9 Öğretim Üyesine Bağlı Faktörler a) Öğrenci ile iletişim kurabilme yeteneği 1. Dersi sunuş şekli, 2. Dersi sevdirmesi, 3. Bilgileri aktarabilme, 4. Öğrencinin motivasyonunu sağlayabilme, 5. Dersin yararlılığına inandırabilme.

10 b) Öğrencinin bilgisini ölçebilme yeteneği 1. Sınav sorusu hazırlayabilme özelliği, 2. Cevap kağıtlarını değerlendirme özelliği, 3. Sınav sorusu hazırlarken yada sınav kağıtlarını değerlendirirken objektif olabilmesi.

11 Öğrenciye Bağlı Faktörler 1.Genel olarak bölümüne ve derslere karşı ilgisi, 2.Öğrencinin genel düzeyi, 3.Dersin öğretim üyesine yaklaşımı, 4.Sağlık ile ilgili sorununun bulunup bulunmadığı, 5.Sınıf içinde arkadaşları ile olan grup çalışması.

12 Çevresel Faktörler 1.Sınavın yapıldığı ortamın (dershanenin) ergonomik özellikleri,  Sıcak-soğuk olması  Aydınlık-karanlık olması  Gürültülü olması  Sıra-anfi-iskemle vb. 2.Sınavdaki gözetmenlerin tutumu, 3.Sınav Sistemi ve uygulamalarının etkisi.

13 Bütün bu faktörler, öğrencinin bir dersin sınavında alacağı not üzerinde az veya çok şekilde bir etkiye sahiptir. Bağıl Değerlendirme Sistemi; bu faktörlerin öğrencinin başarısı üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla çok uzun yıllardan beri Dünyadaki ve Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında da uygulana gelen bir sistemdir.

14 Bağıl Değerlendirme Sistemi ; • Öğrenciler arasındaki çalışma, bilgi ve başarı düzeyini kıyaslama işlemini en kapsamlı ve gerçekçi bir şekilde yaptığı ve öğrencileri başarıya yönlendirdiği için, • Öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmalarını yapıcı bir şekilde yönlendirme özelliği taşıdığı için, • Öğretim elemanı, öğrenci ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek çeşitli faktörlerin etkilerini değerlendirmeye yansıtabildiği için, • Mevcut değerlendirme sistemleri içerisinde öğrenci başarısı değerlendirmede en uygun yöntem olduğu için günümüzde üniversitemizde olduğu gibi dünyanın hemen hemen tüm eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

15 Bağıl Değerlendirme Sistemlerinde Karşılaşılabilecek Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları

16 Bağıl değerlendirme sisteminin de eleştiriye açık yönleri vardır. Aşağıda olası sorunlar ve çözüm yolları sıralanmıştır: Öğrencilerin kasıtlı olarak genel başarı düzeyini düşürmeleri durumu Bazı öğrenciler bağıl değerlendirme sisteminin istatistiksel temellerinden yararlanarak, kasten çok düşük not alacak kağıtlar verip, ham başarı notu ortalamasını yapay olarak düşürmek ve standart sapmayı yükseltmek isteyebilirler. Çözüm: Normal dağılımı kasıtlı olarak etkileyecek notların hesaplama dışı bırakılması için Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDK Limiti) kullanılır. Dağılıma yapay olarak müdahale amacı taşıyan Ham Başarı Puanlarına doğrudan " FF" Harf notu verilerek bu notlar bağıl değerlendirmeye hiç katılmaz. Böylece de bu notların ortalamaya ve standart sapmaya olacak olumsuz etkileri ortadan kalkmış olur.

17 Öğrencilerin, özellik arz eden bazı derslerden yetersiz sayılabilecek ham başarı notları ile başarılı sayılma durumu Bağıl değerlendirme sistemi, göreceli harf notlu dağılımı sağladığı için, herhangi bir dersten yeterli performans karşılığı olmadığı düşünülen düşük ham başarı notları, geçer ya da koşullu geçer harf notu olabilir. Çözüm: Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, belli bir barajın üzerinde ham başarı notu almasının istendiği durumdur. Bu durumda öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için alması gereken en az ham başarı notu belirlenir ve buna Ham Başarı Notu Alt Limiti denir. Belirlenen ham başarı notu alt limitinin altında not alan öğrenciye FF verilerek başarısız sayılması sağlanır, ancak aldığı not sınıf ortalamasına ve standart sapma hesaplarına katılır.

18 Öğrencilerin, ek sınav gibi nedenlerle, ait oldukları grubun dışında aynı dersten yeniden değerlendirilmesi durumu Öğrenciler; mazeret, af, ek sınav gibi nedenlerle ait oldukları dönem dışındaki gruplarla değerlendirilmek zorunda kalabilirler. Ancak, öğrencilerin sonradan oluşturdukları, bir grubun içinde değerlendirmeleri sonucu alacakları bağıl notlar, dersi zamanında birlikte aldıkları ve yeterli performans sergileyen grubun bağıl notlarına kıyasla daha fazla olacağından, bu durum zamanında normal performans göstermiş öğrencilere karşı haksızlığa yol açacaktır. Çözüm: Karşılaştırma Yöntemi kullanılmalıdır. Bu yöntemde, bu tür öğrenciler daha önce ders aldıkları gruba ait olarak düşünülürler ve önceden içinde bulundukları grubun öğrencilerinin aldıkları notlara kıyasla değerlendirilirler.

19 Bağıl Değerlendirme Sisteminin Sağlıklı Biçimde Uygulanması için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

20 Bağıl değerlendirme sistemi, ham başarı notlarının bağıl notlara dönüştürüldüğü bir değerlendirme işlemidir ve ölçmeden farklıdır. Sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için, değerlendirilecek ham başarı notları öğrencinin performansını iyi bir şekilde ölçen ölçücü sınavlardan elde edilmelidir. Eğer ölçme, yani sınav ve notlandırma iyi bir şekilde yapılmamışsa, öğrenciler arasındaki düzey farkları tam olarak ortaya çıkmayacaktır. Bu da bağıl değerlendirmeye tabi tutulacak ham başarı notlarının, gerçek performansı yansıtmamasına ve sonucun sağlıksız olmasına neden olacaktır.

21 Aşağıda sıralanan önlemler, performansın iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Not verilecek etkinlik sayısının artırılması: Bağıl değerlendirme ruhuna uygun bir ölçme yapabilmek için, öğrencilere en az bir ara sınav, bir veya iki kısa sınav, birde ödev, proje veya uygulama notu verilmesi önerilmektedir. Ayrıca dersin niteliğine bağlı kalmak kaydıyla, bu sınavlara ek olarak laboratuar, sözlü sunum, araştırma gibi diğer etkinliklerde notlandırılabilir. Böylece öğrencinin sadece dönem veya yıl sonunda değil, sürekli çalışması, konuları özümsemesi, arkadaşları ile bir yarış içinde olması, ödev sunum gibi etkinliklerle yaratıcı ve araştırmacı yönünü geliştirerek sergilemesi, sonuçta eğitim öğretim etkinliklerinde pasif rolden aktif konuma geçmesi ve dolayısıyla bilimsel bir kişilik kazanması sağlanmış olacaktır.

22 Sınav sorularının zorluk düzeylerinin dengelenmesi: Sınav soruları hazırlanırken; soruların zor, orta ve kolay olarak kategorilere ayrılması, daha sonra da bir sınavda bu kategorilere ait soruların oranının yaklaşık olarak eşit şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. Soruların çoğunun veya tümünün bu kategorilerden sadece birinden seçilmesi durumunda sınavın ölçücü özelliği azalacak ve farklı dünyalardaki öğrencileri birbirinden ayırıcı niteliği olmayacaktır. Sınavlarda kullanılacak soru sayısının ve sınav türünün belirlenmesi: Öğrencilerin öğrenme seviyesini objektif olarak ölçebilmek için sınavlardaki soru sayısı mümkün olduğu kadar fazla olmalıdır.

23 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

24 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

25 Üniversitemizde Bağıl Değerlendirme Sistemi, Bağıl Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 30’un üzerinde ise uygulanır.

26 Bağıl Değerlendirme Sürecinin Aşamaları 1- Devam durumlarına göre ağırlıklı ham başarı notu hesaplanacak öğrencilerin belirlenmesi Bağıl Değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısına ulaşmak için öncelikle devamsız öğrenciler sınıf mevcudundan düşülür. Devamsız öğrencilere NA verilir. Bu durumdaki öğrencilerin notları, Bağıl Değerlendirme istatistiği dışında tutulur; ortalama ve standart sapma hesaplamasına katılmaz.

27 2- Ham Başarı Notlarına göre Bağıl Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi: Üniversitemiz öğrencilerinin notlarının Bağıl Değerlendirmeye katılabilmesi için bu öğrencilerin ham başarı notlarının da belirli bir baraj değerini aşması gerekmektedir. Bu baraj değeri Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) olarak tanımlanmaktadır. Bu limit aşırı düşük notlar alan öğrencilerin istatistik değerlendirme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır.

28 Bağıl Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için devamsız öğrenciler gibi ham başarı notu BDKL altında kalan öğrencilerin sayısı da sınıf mevcudundan düşülür ve bu öğrencilerin notları sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmaz. BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Üniversitemizde BDKL=15 olarak uygulanmaktadır.

29 3- Sınıf mevcudundan devamsız öğrenci ve BDKL altında kalan öğrenci sayısı düşülerek bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı belirlendikten sonra bu sayıya bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı kullanılır: Bağıl Değerlendirmeye Önerilen Yöntem katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 1-29 ise Tablo 1’deki sınıfın ham başarı notu ortalamasına karşılık gelen katsayı ile Ham Başarı notlarının çarpılması sonucu elde edilen sayısal değer Tablo 2'deki katalog değerleri esas alınarak Öğrenci İşleri Otomasyon programı tarafından harf notuna dönüştürülür. (Örnek 1) ≥30 ise Harf notları, sınıfın ham başarı notu ortalamasına bağlı olarak ve standart sapmanın kullanıldığı istatistiki yöntem sonucu elde edilen T skoru cinsinden değer aralıklarının yer aldığı Tablo 3 esas alınarak Öğrenci İşleri Otomasyon programı tarafından verilir. (Örnek 2 ve 3)

30 DEĞERLENDİRMEYE KATILACAK ÖĞRENCİ SAYISININ 1-29 ARASINDA OLMASI DURUMU Değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 1-29 arasında ise herhangi bir istatistiksel işlem yapılmaz; öğrencinin ham başarı notunun, sınıfın ham başarı notu ortalamasının Tablo 1’deki aralığına karşılık gelen katsayı ile çarpılması sureti ile elde edilen yeni ham not Tablo 2’deki değerler esas alınarak harf notuna dönüştürülür.

31 Tablo 2 Başarı Notu Katsayı 100 Puan Üzerinden Değeri AA4,0088-100 BA3,5081-87 BB3,0074-80 CB2,5067-73 CC2,0060-66 DC1,5053-59 DD1,0046-52 FD0,5039-45 FF0,000-38 Tablo 1 Sınıf Ortalaması Çarpım Katsayısı 60.00-100.001,00 55.00-59.991,10 50.00-54.991,18 45.00-49.991,24 40.00-44.991,30 35.00-39.991,35 0.00-34.991,40

32 Örnek 1: Sınıf mevcudunun 15 olduğu bir sınıfta yapılan ölçme sonuçlarını değerlendirelim. Bu sınıfta 1 öğrenci devamsızlık göstermiş, 4 öğrencinin ise ham başarı notu BDKL altında kalmış olsun. 1- Devamsız öğrenciler sınıf mevcudundan düşülür. Sınıf mevcudu= 15 Devamsız öğrenci sayısı= 1 15-1=14 2- Elde edilen sayıdan ham başarı notu BDKL altında kalan öğrenci sayısı düşülür. Elde edilen öğrenci sayısı=14 BDKL altında kalan öğrenci sayısı=4 Değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 14-4=10

33 3- Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 10 olduğu için 3. aşamada (slayt no 29) sözü edilen yöntemlerden çarpım katsayısı yöntemi kullanılır. 4- Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, değerlendirmeye katılacak öğrencilerin ara sınavlarının %40’ıyla yarıyıl/yıl sonu sınavlarının % 60’ının toplanması suretiyle elde edilen ham başarı notları (HBN) toplanır ve değerlendirmeye katılan öğrenci sayısına bölünür. ( Not: Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yıl sonu sınavının alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir. ) Değerlendirmeye katılan öğrencilerin HBN Toplamı= 509 Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı= 10 Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması 509/10= 50.9

34 5- Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması olan 50.9’a Tablo 1’de karşılık gelen katsayısı 1,18’dir. Tablo 1 Sınıf OrtalamasıÇarpım Katsayısı 60.00-100.001,00 55.00-59.991,10 50.00-54.991,18 45.00-49.991,24 40.00-44.991,30 35.00-39.991,35 0.00-34.991,40

35 6- Elde edilen katsayı ile sınıftaki öğrencilerin ham başarı notları çarpılarak aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere yeni notlar bulunur. Bulunan notlara Tablo 2’deki aralıklara göre uygun düşen harf notları verilir. Sıra NoVizeFinalHBN KAT SAYI HBN x KATSA YI HARF NOTU 16941521,1861CC 210095971,18100AA 34459531,1863CC 45741471,1856DC 56070661,1878BB 62658451,1853DC 71956411,1848DD 86239481,1857DC Tablo 2 Başarı NotuKatsayı 100 puan Üzerinden Değeri AA4,0088-100 BA3,5081-87 BB3,0074-80 CB2,5067-73 CC2,0060-66 DC1,5053-59 DD1,0046-52 FD0,5039-45 FF0,000-38 Buna göre ham başarı notu 52 olan 1. sıradaki öğrenciye 61 olan yeni notuna karşılık Tablo 2’ deki aralığa uygun düşen CC harf notu verilmiştir.

36 BDKL DEĞERLENDİRMEYE KATILAN ÖĞRENCİLER ÖRNEK 1’de yer alan sınıftaki tüm öğrencilerin durumu Sıra NoVizeFinalHBNKATSAYI HBN x KATSAYI HARF NOTU 16941521,18 61 CC 210095971,18 100 AA 34459531,18 63 CC 45741471,18 56 DC 56070661,18 78 BB 62658451,18 53 DC 71956411,18 48 DD 86239481,18 57 DC 910 4229 1,18 34 FF 1035 2831 1,18 37 FF 1114 FF 12 FF 1310 FF 1413 FF 15 NA Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması50.9 DEVAMSIZ BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılmazlar. YSSL altında kalan öğrencilere, ham başarı notu 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise FD verilir. Ham Başarı Notu ortalamasına katılırlar. YSSL HBAL HBAL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılırlar. BDKL=15 HBAL=30 YSSL=35

37 Ham Başarı notu Alt Limiti (HBAL): Kesin kalma – koşullu geçme sınırı için belirlenmiş olan ham başarı notu cinsinden alt limittir. Bu limit altında kalan öğrencilere FF verilir. Üniversitemizde HBAL=30 olarak uygulanmaktadır. Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL): Yarıyıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavında 100 üzerinden belirlenen alt limittir. Bu limit altında kalan öğrencilere, ham başarı notu 38 ve aşağısında is doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise FD verilir. Üniversitemizde YSSL=35 olarak uygulanmaktadır.

38 Örnek 2: Sınıf mevcudunun 43 olduğu bir sınıfta yapılan ölçme sonuçlarını değerlendirelim. Bu sınıfta 1 öğrenci devamsızlık göstermiş, 3 öğrencinin ise ham başarı notu BDKL altında kalmış olsun. 1- Devamsız öğrenciler sınıf mevcudundan düşülür. Sınıf mevcudu= 43 Devamsız öğrenci sayısı= 1 43-1=42 2- Elde edilen sayıdan ham başarı notu BDKL altında kalan öğrenci sayısı düşülür. Elde edilen sayı=42 BDKL altında kalan öğrenci sayısı=3 Değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 42-3=39

39 3- Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 39 olduğu için 3. aşamada (slayt no 29) sözü edilen yöntemlerden çarpım katsayısı yöntemi kullanılır. 4- Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, değerlendirmeye katılacak öğrencilerin ara sınavlarının %40’ıyla yarıyıl/yıl sonu sınavlarının % 60’ının toplanması suretiyle elde edilen ham başarı notları (HBN) toplanır ve değerlendirmeye katılan öğrenci sayısına bölünür. ( Not: Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yıl sonu sınavının alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir. ) Değerlendirmeye katılan öğrencilerin HBN Toplamı= 1557 Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı= 39 Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması 1557/39= 39.92

40 5- Sınıfın ham başarı notu ortalaması sınıf düzeyini belirler. Tablo 3’de görüldüğü üzere sınıfın düzeyi Çok Zayıf ’tır. Tablo 3 Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5)DD (1.0)DC (1.5)CC (2.0)CB (2.5)BB (3.0)BA (3.5) AA (4.0) İyi55 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1940704/slides/slide_40.jpg", "name": "5- Sınıfın ham başarı notu ortalaması sınıf düzeyini belirler.", "description": "Tablo 3’de görüldüğü üzere sınıfın düzeyi Çok Zayıf ’tır. Tablo 3 Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5)DD (1.0)DC (1.5)CC (2.0)CB (2.5)BB (3.0)BA (3.5) AA (4.0) İyi55

41 6- Standart Sapma değerinin elde edilmesi: Standart sapma,bir sınıftaki notların sınıf ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür. Sınıf ortalaması hesabında olduğu gibi, ham başarı notları Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) altında olan öğrencilerin notları ve devamsız öğrenciler bu işleme katılmazlar. -(Σx)² S= 1 N N Σx² Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı Ham başarı notlarının karelerinin toplamı Ham başarı notlarının toplamının karesi

42 S= 1 39 39 x 63105 - 2424249 S= 4.9218 (Standart Sapma)

43 7- Standart skorların (z) hesaplanması Standart sapma değeri, bir sınıftaki tüm notların dağılımını yansıttığı için tek başına öğrencilerin notlarını değerlendirmede bir anlam taşımamaktadır. Asıl önemli olan, standart sapma değeri ve ham başarı notlarından yararlanarak her bir öğrencinin 100 üzerinden aldığı ham başarı notunun sınıf ortalamasından standart sapmanın kaç katı kadar aşağıda veya yukarıda olduğunu hesaplamaktır. İşte her bir öğrenciye ait bu değere “standart skor (z skoru)”adı verilmektedir. Standart Sapma Sınıfın Ham Başarı Ortalaması Bir öğrencinin ham başarı notu z

44 Z= Ham başarı notu 50 olan 1 no’lu öğrencinin z skorunu hesaplayalım: 50-39.92 4.9218 Z= 2.04803

45 Z= Ham başarı notu 37 olan 31 no’lu öğrencinin z skorunu hesaplayalım: 37-39.92 4.9218 Z= -0.59328

46 8- T-skorlarının hesaplanması Sınıf ortalamasının altında yer alan ham başarı notlarına ait z skorlarının negatif değerler taşıdığı görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için “T-skorları” kullanılmaktadır. T-skor hesabında standart sapmaya bağlı olarak iki ayrı formül kullanılmaktadır: a-) Standart sapma 10’un altında ise b-) Standart sapma 10 ve üzerinde ise

47 Ham başarı notu 50 olan 1 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: T = 75.27 Buna göre ham başarı notu ortalaması 39.92 olan sınıftaki ham başarı notu 50, T skoru 75.27 olan 1 no’lu öğrencinin harf notu BB’dir. Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Çok Zayıf 35 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1940704/slides/slide_47.jpg", "name": "Ham başarı notu 50 olan 1 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: T = 75.27 Buna göre ham başarı notu ortalaması 39.92 olan sınıftaki ham başarı notu 50, T skoru 75.27 olan 1 no’lu öğrencinin harf notu BB’dir.", "description": "Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Çok Zayıf 35

48 Ham başarı notu 37 olan 31 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: Buna göre ham başarı notu ortalaması 39.92 olan sınıftaki ham başarı notu 37, T skoru 55.91 olan 31 no’lu öğrencinin harf notu DD’dir. T = 55.91 (s=4.9218 olduğundan t-skor 1. yönteme göre hesaplanmıştır.) Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Çok Zayıf 35 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1940704/slides/slide_48.jpg", "name": "Ham başarı notu 37 olan 31 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: Buna göre ham başarı notu ortalaması 39.92 olan sınıftaki ham başarı notu 37, T skoru 55.91 olan 31 no’lu öğrencinin harf notu DD’dir.", "description": "T = 55.91 (s=4.9218 olduğundan t-skor 1. yönteme göre hesaplanmıştır.) Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Çok Zayıf 35

49 Örnek 2’de yer alan ham başarı notu ortalaması 39.92 olan sınıftaki harf notlarının dağılımı: Sıra NoVizeFinalHBNT SkoruHARF 1465250 75,27 BB 2304941 61,55 DC 3324741 61,55 DC 44041 61,55 DC 54041 61,55 DC 6374441 61,55 DC 7334641 61,55 DC 8374441 61,55 DC 9284941 61,55 DC 10444142 63,00 DC 11394241 61,55 DC 12444142 63,00 DC 134041 61,55 DC 14394341 61,55 DC 154041 61,55 DC 1641 61,55 DC 17165841 61,55 DC 18195641 61,55 DC

50 1941 61,55 DC 2041 61,55 DC 2141 61,55 DC 2241 61,55 DC 2341 61,55 DC 24394241 61,55 DC 2541 61,55 DC 2641 61,55 DC 2741 61,55 DC 2841 61,55 DC 2941 61,55 DC 3041 61,55 DC 31 4137 55,91 DD 32134834 51,86 FD 33124733 50,54 FD 34104732 49,24 FD 35154231 47,95 FF 36823956 85,27 AA 3746 31 37FF 3846 21 31FF 39401525FF 4013 FF 4114 FF 42121413 FF 43 NA BDKL altında kalanlar Devamsız YSSL HBAL BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılmazlar. YSSL altında kalan öğrencilere, ham başarı notu 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise FD verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılırlar HBAL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılırlar

51 Örnek 3: Sınıf mevcudunun 62 olduğu bir sınıfta yapılan ölçme sonuçlarını değerlendirelim. Bu sınıfta 1 öğrenci devamsızlık göstermiş, 13 öğrencinin ise ham başarı notu BDKL altında kalmış olsun. 1- Devamsız öğrenciler sınıf mevcudundan düşülür. Sınıf mevcudu= 62 Devamsız öğrenci sayısı= 1 62-1=61 2- Elde edilen sayıdan ham başarı notu BDKL altında kalan öğrenci sayısı düşülür. Elde edilen sayı=61 BDKL altında kalan öğrenci sayısı=13 Değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 61-13=48

52 3- Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 48 olduğu için 3. aşamada (slayt no 29) sözü edilen yöntemlerden çarpım katsayısı yöntemi kullanılır. 4- Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, değerlendirmeye katılacak öğrencilerin ara sınavlarının %40’ıyla yarıyıl/yıl sonu sınavlarının % 60’ının toplanması suretiyle elde edilen ham başarı notları (HBN) toplanır ve değerlendirmeye katılan öğrenci sayısına bölünür. ( Not: Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yıl sonu sınavının alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir. ) Değerlendirmeye katılan öğrencilerin HBN Toplamı= 1640 Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı= 48 Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması 1640/48= 34.2

53 5- Sınıfın ham başarı notu ortalaması sınıf düzeyini belirler. Tablo 3’de görüldüğü üzere sınıfın düzeyi Kötü ’dür. Tablo 3 Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5)DD (1.0)DC (1.5)CC (2.0)CB (2.5)BB (3.0)BA (3.5) AA (4.0) İyi55 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1940704/slides/slide_53.jpg", "name": "5- Sınıfın ham başarı notu ortalaması sınıf düzeyini belirler.", "description": "Tablo 3’de görüldüğü üzere sınıfın düzeyi Kötü ’dür. Tablo 3 Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5)DD (1.0)DC (1.5)CC (2.0)CB (2.5)BB (3.0)BA (3.5) AA (4.0) İyi55

54 6- Standart Sapma değerinin elde edilmesi: Standart sapma,bir sınıftaki notların sınıf ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür. Sınıf ortalaması hesabında olduğu gibi, ham başarı notları Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) altında olan öğrencilerin notları ve devamsız öğrenciler bu işleme katılmazlar. -(Σx)² S= 1 N N Σx² Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı Ham başarı notlarının karelerinin toplamı Ham başarı notlarının toplamının karesi

55 S= 1 48 48 x 64958 - 2689600 S= 13.6356 (Standart Sapma)

56 7- Standart skorların (z) hesaplanması Standart sapma değeri, bir sınıftaki tüm notların dağılımını yansıttığı için tek başına öğrencilerin notlarını değerlendirmede bir anlam taşımamaktadır. Asıl önemli olan, standart sapma değeri ve ham başarı notlarından yararlanarak her bir öğrencinin 100 üzerinden aldığı ham başarı notunun sınıf ortalamasından standart sapmanın kaç katı kadar aşağıda veya yukarıda olduğunu hesaplamaktır. İşte her bir öğrenciye ait bu değere “standart skor (z skoru)”adı verilmektedir. Standart Sapma Sınıfın Ham Başarı Ortalaması Bir öğrencinin ham başarı notu z

57 Ham başarı notu 44 olan 2 no’lu öğrencinin z skoru : Z= 44-34.2 13.6356 Z= 0.718707 Ham başarı notu 36 olan 9 no’lu öğrencinin z skoru : Z= 36-34.2 13.6356 Z= 0.132 Ham başarı notu 59 olan 6 no’lu öğrencinin z skoru : Z= 59-34.2 13.6356 Z= 1.8188

58 8- T-skorlarının hesaplanması Sınıf ortalamasının altında yer alan ham başarı notlarına ait z skorlarının negatif değerler taşıdığı görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için “T-skorları” kullanılmaktadır. T-skor hesabında standart sapmaya bağlı olarak iki ayrı formül kullanılmaktadır: a-) Standart sapma 10’un altında ise b-) Standart sapma 10 ve üzerinde ise

59 Ham başarı notu 44 olan 2 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: Buna göre ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki ham başarı notu 44, T skoru 68.49 olan 2 no’lu öğrencinin harf notu CC’dir. Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Kötün≤35<5151-55.9956-60.9961-65.9966-70.9971-75.9976-80.9981-85.99≥86 (s=13.6356 olduğundan t-skor 2. yönteme göre hesaplanmıştır.)

60 Ham başarı notu 36 olan 9 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: Buna göre ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki ham başarı notu 36, T skoru 61.56 olan 9 no’lu öğrencinin harf notu DC’dir. (s=13.6356 olduğundan t-skor 2. yönteme göre hesaplanmıştır.) Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Kötün≤35<5151-55.9956-60.9961-65.9966-70.9971-75.9976-80.9981-85.99≥86

61 Ham başarı notu 59 olan 6 no’lu öğrencinin T skorunu hesaplayalım: Buna göre ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki ham başarı notu 59, T skoru 81.49 olan 6 no’lu öğrencinin harf notu BA’dır. (s=13.6356 olduğundan t-skor 2. yönteme göre hesaplanmıştır.) Sınıf Düzeyi Sınıfın Ham Başarı Notu Ortalaması (n) Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri FF (0) FD (0.5) DD (1.0) DC (1.5) CC (2.0) CB (2.5) BB (3.0) BA (3.5) AA (4.0) Kötün≤35<5151-55.9956-60.9961-65.9966-70.9971-75.9976-80.9981-85.99≥86

62 Örnek 3’de yer alan ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki harf notlarının dağılımı: Sıra NoVizeFinalHBNT SkoruHARF 1 67727091,06AA 2 48414468,52CC 3 33222652,92FF 4 46233258,12FF 5 51223459,86FF 6 85415981,52BA 7 2581543,39FF 8 28212451,19FF 9 26423661,59DC 10 17912FF 11 31142148,59FF 12 27292854,66FF 13 43182854,66FF 14 47414367,66CC 15111FF HBAL YSSL BDKL HBAL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılırlar. BDKL=15 HBAL=30 YSSL=35

63 Örnek 3’de yer alan ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki harf notlarının dağılımı: Sıra NoVizeFinalHBNT SkoruHARF 1662414972,86CB 17122FF 1816493661,59DC 191416FF 2011211745,12FF 2145484771,12CB 2219473661,59DC 2329111845,99FF 2442 66,79CC 257352451,19FF 2668415275,46CB 2774506082,39BA 2815272249,46FF 29412FF 3025433661,59DC BDKL HBAL YSSL altında kalan öğrencilere, ham başarı notu 38 ve aşağısında is doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise FD verilir. Ham Başarı Notu ortalamasına katılırlar.

64 Örnek 3’de yer alan ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki harf notlarının dağılımı: Sıra NoVizeFinalHBNT SkoruHARF 3120410FF 3250414569,39CC 3339414065,06DC 3426433661,59DC 3531510FF 3653424671,12CB 3713-24FF 38151113FF 39444FF 4017242148,59FF 4159424972,86CB 4232013FF 4322453661,59DC 448201543,39FF 45698FF 4623192147,72FF HBAL BDKL HBAL BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham Başarı Notu Ortalamasına katılmazlar.

65 Sıra NoVizeFinalHBNT SkoruHARF 4754746687,59AA 486119FF 49 NA 506281946,86FF 5126222451,19FF 5247183056,39FF 5343474569,39CC 5419222148,59FF 5546152753,79FF 5645162854,66FF 5741273358,12FF 5862414972,86CB 5928142047,72FF 6020292552,06FF 6134102047,72FF 6237182652,92FF Devamsız YSSL HBAL BDKL Örnek 3’de yer alan ham başarı notu ortalaması 34.2 olan sınıftaki harf notlarının dağılımı:

66 Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre Tablo 2’deki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

67 Öğrenci devamsız mı? EVET HAYIR Öğrenci dersten NA alarak kalır. Sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmaz. Öğrencinin ham başarı notu hesaplanır. Bu hesaplamada yarıyıl içi etkinlik notları ile yarıyıl sonu sınav sonucunun ağırlıklı ortalaması alınır. Öğrencinin ham başarı notu BDKL (Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti) altında mı? EVET HAYIR Öğrenci dersten FF alarak kalır. Öğrencinin ham başarı notu sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmaz. HAYIR Öğrencinin yarıyıl sonu sınavından aldığı not, YSSL (Yarıyıl sonu Sınav Limiti) altında mı? Öğrenci dersten FF alarak kalır. Ancak öncekilerin tersine öğrencinin ham başarı notu sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılır. EVET HAYIR Öğrenci dersten yarıyıl içi etkinlik ortalaması ne olursa olsun ham başarı notu 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise FD verilir. Öğrencinin ham başarı notu sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılır. Öğrencinin ham başarı notu, sınıf ortalaması ve standart sapması kullanılarak öğrencinin “z ve T skorları” hesaplanır. Sınıf düzeyine göre Tablo 3’de verilen T skoru sınır değerleri kullanılarak öğrenciye bağıl notu verilir. EVET Öğrencinin ham başarı notu HBAL (Ham Başarı Notu Alt Limiti) altında mı?


"SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAYICI BİLGİLER 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları