Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ  Paha biçilmez kıt kaynak,..  İş yapabilmek için gereksinim duyulan süre Yaşama değer katar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ  Paha biçilmez kıt kaynak,..  İş yapabilmek için gereksinim duyulan süre Yaşama değer katar."— Sunum transkripti:

1

2 ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ

3  Paha biçilmez kıt kaynak,..  İş yapabilmek için gereksinim duyulan süre Yaşama değer katar

4 Yönetimin işlevleri ve zaman  Yönetim: kaynakların topluluğun amacına yönelik kullanılması.  Toplulukların yürütme işlevlerini de üstlenen sistemdir.  Toplulukların amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlerdir.  Görevleri ve süreçleri de kapsar.  Görevlerinin devamlılığı topluluğun düzenini sağlar.

5  Atalarımız; « vakit nakittir» demiş,  İş doğru yapmaktan çok doğru işi yapmak önemlidir  Zamanın boşa gitmesini önlemek planlı çalışmayla olur  Takvim düzeni herkes için aynı olsa da, zaman herkesin içinde başka türlü ilerler.  ada işlerimizi öncelik sırasına göre koymalıyız

6 ÖLÇÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ZAMAN TÜRLERİ  Zaman ölçülebilirlik açısından nesnel ve öznel zaman biçiminde iki grupta toplanır; 1.Nesnel zaman: Ölçülebilen zamandır 2. Öznel zaman: Bireye göre hissedilen veya algılanan zaman

7 Zamanın Kendine Özgü Yönleri(Özellikleri) 1-Zaman Herkese Eşit Dağıtılmış Kıt Bir Kaynaktır: • Zaman istenildiğinde istediğimiz kadar bulunmadığından kıt bir kaynaktır. • Irk, din vb. farkı olmadan bütün insanlara eşit dağıtılmıştır. • Sınıf yönetimi açısından;her öğretmene kırk beşer dakikalık dilimler halinde eşit dağıtılmıştır

8

9 2)Zaman geri döndürülemez:  Zaman makinemiz yoksa geçmişe gitmek imkansızdır.  Yapmış olduklarımız tekrar incelenip,üzerinde çalışılabilir.  Zaman ise tekrar geri gelmez.  Bu nedenle;Sınıf yönetiminde zamanı planlı kullanmak gereklidir.

10

11 3-Zaman Biriktirilemez: • Zaman anında kullanılabilen bir kaynaktır. • Para, altın vb. nesneler gibi biriktirilemez. • Sınıf yönetimi açısından;işleri, ertelemeden, üşenmeden, geciktirmeden bir plana bağlı olarak yapmak gerekir.

12

13 4- Zaman Alınıp Satılan Ticari Bir Meta Değildir: • Zaman kıt bir mal olmasına rağmen diğer mallar gibi ticari özellik göstermez. • İstenildiğinde alınamaz, satılamaz ve ödünç verilemez • Bu nedenlerden dolayı zamanımızı akılcı kullanmalı ve işbirliğine önem verilmelidir.

14 5- Zaman Çoğaltılamaz: • Zaman üretim mallarından farklı olarak bulunup çoğaltılamayan özelliğe sahiptir. • Zamanın çoğaltılamaması kullanımında daha planlı, akılcı olmayı ve ayrıca yer yer yetki devriyle çalışmayı gerektirir.

15 6) Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir  Zaman asla geri döndürülemez ve tekrarlanamaz.  Zaman yönetimi doğru kararı doğru zamanda vermekle başlar.  Plansız çalışmak plan yapmamak başarısızlığı getirir.

16

17

18 KONU: ZAMAN YÖNETİMİNDE YAKLAŞIMLAR

19 ZAMAN YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 1 •Kendini toparla yaklaşımı 2 •Savaşçı yaklaşımı 3 •Hedef yaklaşımı 19

20 4 •ABC yaklaşımı 5 •Sihirli araç yaklaşımı 6 •101 yaklaşımı

21 7 •Kendini akıntıya bırak yaklaşımı 8 •İyileştirme yaklaşımı

22 KENDİNİ TOPARLA YAKLAŞIMI • Bu yaklaşım zaman yönetiminde ortaya çıkan sorunların bir kısmının hayatımızda ki düzensizlikten ortaya çıktığını savunur.

23 Bu yaklaşım 3 alandaki düzenlemeye odaklanır. 1.Nesneleri düzenleme 2.Görevleri düzenleme 3.İnsanları düzenleme

24  Bu yaklaşım hayatımıza tertip ve düzen getirir.  Herkesin yapacağı görevler açıkça bellidir.  Zayıf yönü ise düzen oluştururken düzen sağlanması ile oluşacak hedefin yerini düzen alabilir. 24

25 SAVAŞÇI YAKLAŞIM Temel felsefesi zamanın korunması ve üretim üzerine odaklanmaktır. Bu yaklaşımda kendimiz haricindeki insanlar zamanımızı çalan hırsızlar olarak görülür.

26  Kendimizi korumak ve bağımsız çalışmak için zamanımıza sahip çıkmak esastır.  Teknikleri; 1. Kendini yalıtmak 2. Yalnız kalmak 3. Yetki devretmek 26

27 HEDEF YAKLAŞIMI • Bu yaklaşım ‘ne istediğini bil, başarmak için zaman harca’ der. • Uzun, orta ve kısa vadeli hedefler doğrultusunda motive etmek esasına dayanır. • İnsanları dağınıklıktan ve karamsarlıktan kurtarır. • Dezavantajı ise insanların ulaştıkları hedef ile harcadıklarını emeğin arasında uçurum olmasıdır.

28 ABC YAKLAŞIMI • İstediğimizi yapabiliriz ama her şeyi yapamayız. • Önemli işleri üzerine yoğunlaşmayı önemsiz işlerle vakidin kaybedilmemesi gerektiğini savunur.

29 SİHİRLİ ARAÇ YAKLAŞIMI • Bu yaklaşım bize doğru aracın kullanılmasının yaşam kalitesi yaratma gücü vereceği varsayımına dayanır. • Sistem yada yapıların başarılı olabilmemiz için ve zamanı daha iyi kullanabilmemiz için bir fırsat olduğunu vurgular.

30 101 YAKLAŞIMI  Zaman yönetiminin temelinde muhasebe yada kelime işlem gibi bir beceri olduğunu söyler.

31 Bu yaklaşıma göre etkili olabilmek için;  Bir planlayıcı yada randevu defteri tutma.  Yapılacak işlerin listesini oluşturma.  Hedef belirleme esas alınır.

32 KENDİNİ AKINTIYA BIRAK YAKLAŞIMI • Yaşamın kendi akıntısına kapılmayı öğrenip yaşamın doğal ritmine dönmek temel felsefedir.

33 İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMI  Temel düşüncesi kendi amacına aykırı yada işlevsiz zaman yönetimi davranışları şeklinde kendini gösteren yaklaşımdır.  Birey erken yaşta rol öğrendiğinden mükemmeliyeti tavır takılır.  Her şeyi mükemmel yapmak için fazla zaman harcar.  Birey çevresine karşı hoşa gitme amacı taşır.

34 Dinlediğiniz için teşekkürler…

35 KONU:SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ VE DERSTEN ÖNCE ZAMAN YÖNETİMİ HAZIRLAYAN:HALİL AYIK 3\B GECE 261619

36  Amaç:eğitim amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ders süresini verimli kullanmaktır.  Zamanın etkili yönetimi öğrenciye ve öğretmene yarar sağlar.  Dersin etkililiği öğretmenin zamanı kullanımına göre değişir.  Etkili zaman yönetimi düzenli ve dengeli çalışmaya yöneltir Sınıfta zaman yönetimi

37  Sınıfta zaman yönetimi üç süreç içerir:  Derse hazırlık  Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin uygulanması  Değerlendirme

38  Zaman yönetiminde iyi değerlendirme öğretmene bağlıdır.  Zaman yönetimini uygulamada en etkin rol öğretmenlerindir.  Öğrenme öğretme sürecinin amacına yönelebilmesi için sınıf yönetiminin belli kurallara dayanması gerekir  Ders araç gereç ve kaynakların yerli yerinde olması ders esnasında zaman tasarrufu sağlar.  Sınıf yönetiminde etkili zaman kullanımının en kritik boyutu derste zaman kullanımıdır.

39 Dersten Önce Zaman Yönetimi  Zaman yönetimi dersten önceki hazırlıklarla etkili kılınabilir.  Öğretmen o günkü ders planını ve kurgusunu önceden planlamış ve zihninde tasarlamış olmalıdır.

40 Plan Yapma  Plan yapma ve hazırlık etkili ders için zorunludur. • Sınıf yönetiminin kuralara dayanması öğrenme öğretme sürecini amacına yöneltir. Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması • Dersin akışını düzenler ve arananın kolay bulunmasıyla zamandan tasarruf sağlar. Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama

41 ADI : SERKAN SOYADI: TÜRKMEN SINIF: 3/B NO: 261640 KONU : Derste Zaman Yönetimi Ve Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler

42 SINIFTA ZAMANI ETKİLİ KULLANMAK… • Program Hazırlamak • Ders Öncesi Hazırlık • Ders İçi(Uygulama)

43 DERSTE ZAMAN 1. Ayrılmış Zaman 2. Öğretim Zamanı 3. Meşgul Olunan Zaman 4. Akademik Öğrenme Zamanı

44 1.AYRILMIŞ ZAMAN  Konu İçin Ayrılan Süre Ör: Komşu Ülkeler  Önemi: Pozitif İlişkiler

45 2.ÖĞRETİM ZAMANI  Görevlerin Tamamlanması ve Ders  Yoklama  Herhangi Bir Sorun  Aksaklıklar

46 3.MEŞGUL OLUNAN ZAMAN  Öğrencinin Derse Katıldığı Bölüm  Güdülenmenin Sağlandığı Vakit  Öğretmenin Bakışı, Tavrı  Sürenin Kullanımı ve Tespiti

47 4.AKADEMİK ÖĞRENME ZAMANI  Etkinlikler ve İşle Meşgul Olma  Öğretmenin Etkisi  En Verimli Zaman  Sıkılma, Yorulma

48 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER  Derse Planlı ve Hazırlıklı Gidiniz  Plansızlık Başarısızlığın Planıdır  Planın Kontrolü uygulanabilirliği  Öz Eleştiri(Plan)  Derse Zamanında Giriniz Erken Çıkmayınız

49  Akademik Öğrenme ve İyi Kullanma  Sınıf Kuralları Ve Öğrenciler  Kuralları Uygulatma  Olumlu Bir Hava(Motivasyon)  Araç Gereçlerin Kullanımı SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER

50  SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLE R  Farklı Tekniklerin Kullanımı  Öğrencilerle İletişim  Duyurular(Diğer Ders Yokum)  Sınıfta Zaman Tuzağı  Dersi Olumlu İletilerle Bitirme


"ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ  Paha biçilmez kıt kaynak,..  İş yapabilmek için gereksinim duyulan süre Yaşama değer katar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları