Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi."— Sunum transkripti:

1 ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi

2 Zaman Nedir ? • Olayların geçmişten bugüne gelip gelece ğ e do ğ ru birbirini izledi ğ i kesintisiz süreç... • İ ş yapabilmek için gereksinim duyulan süre...

3 Ölçülebilirlik Açısından Zaman Türleri Nesnel zaman: (NÖ +) Do ğ al olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman türü... Do ğ al olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman türü... Öznel zaman: (Ö - ) Psikolojik durum ve niteli ğ e ba ğ lı olarak hissedilen ya da algılanan zaman...

4 Zaman Yönetimi Neden Önemlidir? 1. Bireysel ve kurumsal etkililik 2. Bireysel ve kurumsal verimlilik Etkililik: Bireyin ya da kurumun amaçlarını gerçekleştirme düzeyi Verimlilik: Üretim sürecinde en az girdiyle en yüksek çıktıyı elde etme...

5 Zamanın Kendine Özgü Yönleri  Zaman herkese eşit da ğ ıtılmış kıt bir kaynaktır  Zaman geri döndürülemez  Zaman biriktirilemez  Zaman alınıp satılan bir meta de ğ ildir  Zaman ço ğ altılamaz  Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir  Zaman yönetimi bireysel ve kurumsal boyut içerir.  Zaman sürecinde olaylar ardışık gerçekleşir.  Zaman yönetim yaklaşımı bir reçete de ğ ildir...

6 Zaman Yönetim Yaklaşımları • Düzen Yaklaşımı • Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı • Başarı (Hedef) Yaklaşımı • Abc Yaklaşımı • Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı • Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı • Beceri Yaklaşımı • İ yileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı

7 Düzen Yaklaşımı (Kendini Toparla Yaklaşımı) • Zaman Yönetimi sorunlarının kayna ğ ı, düzensizliktir • Zamanı Etkili Kullanmanın yolu, düzenli olmaktır. Bu amaçla 1. Nesneler 2. Görevler 3. İ şgörenler düzenlenmelidir...

8 Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı  Zaman akıp gitmektedir...  Zamana sahip çıkmak ve onu kullanmak gerekir.  Kendini yalıtmak  Yetki devretmek

9 Başarı (Hedef) Yaklaşımı Başarı (Hedef) Yaklaşımı  Amacın ortaya konulmuş olması zamanı etkili kullanılmasını sa ğ lar  Kısa erimli amaç koyup, kendini ve süreci denetle ve de ğ erlendirilmelidir...

10 Abc Yaklaşımı  İ şler öncelik sırasına konularak yapılırsa, zaman akılcı kullanılmış olur  A: Birincil öncelikli, ertelenemez  B: Orta derecede önemli ertelenebilir  C: Sonraya bırakılabilir, yapılmaması durumunda zarar do ğ urmayan işler

11 Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı • Zamanın etkili kullanılması, önceliklerin ve önemliliklerin (de ğ erlerin) tercih edilmesi ve sıralanmasıdır • Öncelikli olana önem verme • Önemli olana öncelik verme • SAAT ----- randevu ve işleri • PUSULA ---- vizyon, misyon • Zaman yönetimi sorunu, SAAT ve PUSULA uyumsuzlu ğ unda do ğ ar...

12 Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı  Do ğ ru araç ve gereçler zamanın etkili ve verimli kullanılmasını sa ğ lar...  Ajanda, takvim, bilgisayar vb araç ve gereçler kullanılarak zaman kazanılması amaçlanır

13 Beceri Yaklaşımı  Zamanı yönetmek,  Do ğ ru karar vermek,  Amaç belirlemek,  Planlı iş yapmak,  Öncelikleri sıralamak  Akılcı, yetki devretme gibi becerilere sahip olmayı gerektirir...

14 İ yileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı  Zamanın etkili kullanılamaması, çevreye yenik düşme ve mükemmeliyetçi olmaktan kaynaklanır  Psikolojik ve sosyolojik engelleri kaldırmak  Mükemmeliyetçilikten kaçınmak...

15 Zamanı Boşa Harcamak  İ lk defasında unuttu ğ unuz bir iş için aynı yere ikinci, üçüncü kez gidiyor musunuz?  Akşam yapmanız gerekenlerin yarısını yaptı ğ ınızı gördü ğ ünüzde...  Zaman nasıl gelip geçti dedi ğ inizde...  “Bekleyen işler” kutunuz dolup taşıyorsa?...  Gerekti ğ inde önemli evrakı bulabiliyor musunuz ?... Bulamazsanız ?...  Koydu ğ unuz yeri unuttu ğ unuz için bir şeyi başka yerde aramak...

16 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İ çin Ne Yapmalı? • Güne erken başlayın! Güne erken başlayan başarıyor • Kahvaltı ve banyoyu en kısa sürede bitirin • Ceplerinizi ve çantanızı düzenleyin • Yapılacakları hedeflerle karşılaştırın • Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralayın • En önemli işleri en üretken saatlerde yapmaya çalışın • Kendi çevriminizi belirleyin • İ şyerinize uyum sa ğ lamaya çalışın • Verimlili ğ inizin tepe noktasını ‘en iyi’ biçimde kullanın • Hoşlanmadı ğ ınız işleri önce yapın • Ertelenmesi olası işleri parçalara ayırın • Kendinize bir bitim zamanı belirleyin • İ şi bitirince ödüllendirin • ÜŞENMEY İ N, GEÇ İ KMEY İ N, ERTELEMEY İ N !

17 Sınıfta Zaman Yönetimi • Sınıfta zaman yönetiminin amacı, e ğ itimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. • Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır. • Sınıf yönetimi derse hazırlık, ö ğ retme ö ğ renme etkinliklerinin uygulanması ve de ğ erlendirme şeklinde üçlü süreç içerir. • Sınıf yönetimi geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dilimlerinin işlevsel birlikteli ğ i ve eşgüdümüyle etkili ve verimli kılınabilir.

18 Dersten Önce Zaman Yönetimi: • Plan Yapma ve Hazırlık • Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama • Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması Derste Zaman Yönetimi: • Ders öncesi hazırlıklar ne derece iyi olursa olsun, zaman akılcı kullanılmazsa ders verimli olmayacaktır. • Etkili ve verimli ders, istendik davranışların istendik sürede kazandırılmasıdır.

19 Sınıf içi ö ğ retimde zaman • Sınıf içi ö ğ retimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir. • Ö ğ retim sürecinde zaman kavramı ayrılmış zaman, ö ğ retim zamanı, meşgul olunan zaman ve akademik ö ğ renme zamanı biçiminde dört farklı boyutta çalışılmaktadır • Ayrılmış zaman, belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam süredir. • Ö ğ retim zamanı, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan sonra ö ğ retim için kalan süredir. • Meşgul olunan zaman, ö ğ rencinin etkin olarak ö ğ renme etkinliklerine katıldı ğ ı dikkatini derse verdi ğ i süredir. • Akademik ö ğ renme zamanı, ö ğ rencinin ö ğ renme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildi ğ i yani ö ğ renmelerin oluştu ğ u süredir

20 Etkili Zaman Yönetimi İ çin Kurallar  Derse zamanında başlamak ve erken bitirmemek gerekliliktir.  Ö ğ retmen derse sorunlarla gelmemeye özen göstermelidir.  İ şlenecek konu ve konunun önemine ilişkin bilgi verilmelidir.  Dersin kesintiye u ğ ramamasına çalışılmalıdır.  Uygun ö ğ retim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.

21 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İ çin Öneriler  Derse planlı ve hazırlıklı gidiniz. Unutmayınız plansızlık başarısızlı ğ ın planlanmasıdır.  Planın ana hatlarını kurgulayıp not alınız. Böylece planın unutulması ve kimi konuların atlanması olasılı ğ ı zayıflatılır. Dersin akışını belirleyici olursunuz.  Planın uygulanabilir kılınması için her derste özeleştiri yaparak planı güncelleştiriniz.  Derse zamanında giriniz, erken çıkmayınız.  Derste zamanının a ğ ırlıklı bir bölümü akademik ö ğ renme zamanı olarak kullanmaya özen gösteriniz.  Sınıf kurallarını ö ğ rencilerin katılımıyla belirleyiniz.

22 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İ çin Öneriler  Sınıf kurallarına uyulmasını sa ğ lamaya çalışınız.  Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Olumlu hava sınıfta ö ğ renmeyi destekleyerek zaman yitirilmesini azaltır.  Kullanaca ğ ınız araç, gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır hale getiriniz.  Dersin amaç ve içeri ğ ine uygun ö ğ retim yöntem ve teknikleri seçiniz.  Zaman zaman farklı ö ğ retim yöntem ve teknikleri uygulayınız.  Ö ğ rencileri kısa sürede tanıyınız.  Duyuru, e ğ itsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna bırakınız.  Deney gibi kimi çalışmalar için ö ğ rencilere fırsat veriniz.  Sınıfta zaman tuzaklarını belirleyerek önlem geliştiriniz.  Dersi olumlu iletilerle bitiriniz.

23 TEŞEKKÜRLER Şule ÖTKEN Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi


"ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları