Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Medeni Kanun ve Özel Kanunlara Göre Tescilsiz İktisap Halleri ve Kamulaştırma Kanunun Tapu Siciline Yansımaları Hazırlayan: T.K. Uzman Yrd. Süleyman AYDIN Danışman: T.K. Uzmanı Eray BULGURLU

2 Tescilsiz İktisaplar (Edinimler)
Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlıdır .(TMK. 705)

3 1.İŞGAL Bir kimsenin, bir taşınmaz üzerinde malik olma iradesi ile zilyetlik ihdas etmesine «işgal» denir. Kanunlarımız bazı istisnai hallerde, sahipsiz taşınmazlar üzerinde işgal suretiyle mülkiyet hakkının kazanılabileceğini kabul etmektedir. Kazandırıcı zamanaşımı ile iktisaptan (TMK. 712, 713) farklı olarak, işgalle birlikte taşınmaz mülkiyeti kazanılmakta, taşınmaza belli bir süre zilyed bulunmak gerekmemektedir. TMK maddesi işgal suretiyle taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasını, taşınmazın tapulu olup olmamasına göre, ikiye ayırarak düzenlemektedir.

4 a-Tapulu Taşınmazlarda
TMK maddesine göre, tapulu taşınmazlar «taşınmaz malikinin terkin istemi ile» sahipsiz hale geldikleri takdirde işgal suretiyle edinilebilirler. Eğer yolsuz bir terkin söz konusu ise, buna dayanarak işgal suretiyle taşınmaz mülkiyetinin kazanılması söz konusu olamaz. b-Tapuya Kayıtlı Olmayan Sahipsiz Arazi Esasında tapuya kaydı gerekip de, kayıtlı olmayan devletin veya diğer şahısların özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile, kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazların, işgal suretiyle iktisabı söz konusu değildir. Çünkü bunlar, sahipsiz şey sayılmazlar.

5 Sahipsiz taşınmazlardan kasıt, TMK. 715
Sahipsiz taşınmazlardan kasıt, TMK.715. maddeye göre, özel mülkiyete tabi olmayan, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan, ziraata elverişsiz dağlar, tepeler, kayalar vs.’dir. 1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 6. maddesi, sahipsiz arazinin işgal yoluyla nasıl iktisap edilebileceğini düzenlemekteydi. 1945tarih 4753 sayılı ÇTK. bu hükmü, ilga etti. ÇTK.8.maddeye göre, bu arazinin yeterli toprağı olmayan çiftçiye tahsisi gerekmekteydi.

6 Sonuç olarak bugünkü hukukumuz sahipsiz tapusuz arazinin işgal yoluyla iktisabına imkan tanımıyor.
TMK maddeni 2.fıkrası « tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz» hükmüyle tapusuz taşınmazların işgal yoluyla iktisabı konusunda açık bir yasak getirmiştir.

7 2-MİRAS TMK madde hükmüne göre mirasçılar, miras bırakanın ölüm hadisesiyle birlikte, terekeye dahil tüm mallar üzerinde mülkiyet hakkını kazanırlar. Bu hüküm kanuni mirasçılar kadar mansup (sözleşmeden doğan atama) mirasçılar için de geçerlidir. Mirasçılar, açıklayıcı mahiyette tescili, mahkemelerden (Sulh ve Asliye Hukuk) alacakları veraset senedinin tapu memuruna ibrazıyla sağlarlar. Bunu yapmadan taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunmaları, mümkün değildir. (TMK.705)

8 tarih sayılı mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik uyarınca mirasçılık belgeleri noterler tarafından da verilebilecektir. Ölüme bağlı bir tasarrufla bir taşınmaz vasiyet edilmişse, musallehlerin, mülkiyet hakkını tescilsiz kazanması mümkün değildir. Bunların, vasiyeti ifa borçlarına (kanuni ve mansup mirasçılara) karşı, sadece vasiyetin ifasını isteme hususunda, şahsi bir alacak hakkı bulunur. (TMK.600.m.)

9 3-KAMULAŞTIRMA(İSTİMLAK)
a- Kamulaştırmanın Tanımı ve Kamulaştırma Usulü Kamu hukuku tüzel kişilerinin, devletin hükümranlık hakkına dayanarak kamu yararının gerektirdiği hallerde, idari bir tasarrufla, özel mülkiyete konu taşınmazların mülkiyetini iktisap etmelerine «kamulaştırma» denir. 1982 Anayasasının 46. maddesi, istimlak bedelinin peşin ödenmesini öngörmektedir. Ancak yine 46. maddenin 2. fıkrasında sayılan hallerde, kanunla taksitle ödeme esasları da kabul edilmiştir.

10 Kamulaştırma işleminde, önce kamu tüzel kişisinin kanunun yetkili kıldığı organınca kamu yararı kararı verilecek(KamK.m.4), kamulaştırma kararı ile alınır ve bu karar yine yetkili mercilerin onayı ile kesinlik kazanır (KamK.m.5). Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlandığını gösteren bir karar alınır.

11 Kamulaştırma bedelleri objektif kıstaslar üzerinden hesaplanır
Kamulaştırma bedelleri objektif kıstaslar üzerinden hesaplanır. Bu bedelin hesaplanmasında vergi beyanı, resmi makamlarca yapılan kıymet takdiri, malın birim fiyatı, bina maliyet hesapları ve diğer objektif ölçütler dikkate alınır(KamK.4650 sy Kanunla değişik m. 11). Çekişme halinde taşınmazın değeri KamK.4650 sy Kanunla değişik 10.maddeye göre hakim tarafından yine KamK.4650 sy Kanunla değişik 15. maddeye göre Mühendis ve Mimar odaları ile il ve ilçe idare kurulları tarafından seçilmiş olan bilirkişiler arasından atanan bilirkişilerce KamK.4650 sy Kanunla değişik 11. m. yer alan kıstaslar dikkate alınarak tespit edilir.

12 b-Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyetin İdareye İntikali
Kamulaştırma ile taşınmazın mülkiyeti, tescilsiz olarak tescilden önce idareye geçmekle birlikte, bunun hangi anda yani kamulaştırma kararının kesinleştiği anda mı, yoksa kamulaştırılan taşınmazın bedelinin malike, idarece ödendiği anda mı olduğu mülga 6830 sayılı kanunda belirtilmemişti, yeni 2942 sy Kam. kanununda bu hususta 4650 sy kanunla yapılan değişiklikten önce Kam.K 25.maddede 4650 sy kanundan sonra değiştirilen bir kural konularak, aksi kanunda belirtilmemiş ise, kamulaştırma kararı idari yargı yönünden kesinleştiği an , mülkiyetin idareye geçtiği kabul olunmaktadır.

13 Kamulaştırma bedelinin tamamı veya taksitli ödemeye cevaz olan hallerde ilk taksiti, malike ödenmedikçe, idare taşınmaza el koyamaz. Müşterek ve iştiraken malikler, birbirinden bağımsız olarak; yargı yoluna gidebilir, ancak dava sonuçlarının dava açmayanlara etkisi olmaz (KamK.14.ve 8.). Kamulaştırma Kanununda yapılmış olan bu değişiklerle kamulaştırma usulünde önemli yenilikler yapıldığı gibi, kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetinin idareye geçiş anında tamamen değişmiştir. Konuyu Eşya Hukuku açısından ikiye ayırarak incelemek mümkündür;

14 Pazarlık Usulü Kamulaştırma;
KamK.4650 sy Kanunla değişik 8. maddeye göre pazarlıkla satın alma yoluyla kamulaştırmanın önceliği vardır. Buna göre kamulaştırma yapan idare kendi takdir komisyonunca belirlenen bedel üzerinden kamulaştırma yapmak istediğini malik veya temsilcilerine tebliğ ederek onu 15 gün içinde uzlaşmaya davet eder. Malik veya temsilci teklif edilen bedeli kabul eder ve tapuda idare adına ferağ işlemi yaparsa, kamulaştırma bedeli kendisine ödenir. Yani burada kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti, tapuda tescil işleminin yapıldığı andır.

15 bb- Yargısal Yolla Kamulaştırma;
Taraflar KamK.8’e göre kamulaştırma bedeli konusunda uzlaşamaz veya uzlaşma protokolü yapmakla birlikte malik ferağ vermekten kaçınırsa, İdare KamK.4650 sy Kanunla değişik 10. maddesine göre Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak; Kamulaştırma bedelinin tespiti, Kamulaştırılan taşınmazın İdare adına tescilini, talep eder. Bunun üzerine hakim taşınmaz malikine meşruatlı davetiye göndererek 30 gün sonrası için duruşma günü tayin eder. Malikin adresi bilinmiyorsa ilan yoluyla tebligat yapılır.

16 Bu tebligat üzerine taşınmaz malikinin KamK
Bu tebligat üzerine taşınmaz malikinin KamK.14 maddeye göre 30 gün içinde İdari yargıya kamulaştırma kararı için iptal, adli yargıya maddi hatalara karşı düzeltim davası açma hakkı vardır. Artık bedel arttırma davası açma hakkı yoktur. Çünkü bedel aşağıdaki prosedür çerçevesinde mahkemece belirlenecektir. İlk duruşmada taraflar bedel konusunda uzlaşamazlar ise, hakim 10 gün içinde keşif, 30 gün sonrasını duruşma günü tayin eder.

17 Taşınmaz bedeli hakim tarafından KamK. 4650 sy Kanunla değişik 15
Taşınmaz bedeli hakim tarafından KamK sy Kanunla değişik 15. maddede yer alan bilirkişilerce, KamK.4650 sy kanunla değişik 11. madde dikkate alınarak tespit edilir. Taraflarca uzlaşılan bedel veya mahkemece tayin edilmiş bilirkişilerce tespit edilmiş bedelin veya taksitli ödemenin mümkün olduğu hallerde ilk taksiti taşınmaz maliki adına bankaya yatırıldığını gösteren belgeyi İdare, Mahkemeye ibrazla taşınmazın adına tescilini talep eder.

18 Taşınmaz maliki KamK. 14.m. Belirtilen süre içinde idari yargıda tescil davası açamamış ve açmış olmakla mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermemiş ise, mahkeme kamulaştırılan taşınmazın idare adına tesciline karar verir. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş ise, idari yargıdaki dava bekletici mesele yapılır. Bu halde kamulaştırılan taşınmaz mülkiyeti İdareye KamK değişik 25 ve 10. maddeye göre, mahkemenin vereceği tescil kararının kesinleşmesi ile intikal eder.

19 c- Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Mülkiyetin İntikali
KamK sy kanunla değişik 19. maddedeki prosedüre göre, eğer taşınmaz 3402 sayılı KK.16.m. Sayılan özel mülkiyete konu olmayacak taşınmazlarda değil ise taşınmazın mevcut zilyedinin bu taşınmazı zilyetlik yoluyla kazanıp kazanmadığı tespit edilerek, Asliye Hukuk Mahkemesine, Taşınmazın değerinin tespiti, Taşınmazın İdare adına tescili için dava açılır. Mahkeme zilyedin bu taşınmazı zilyetlik yoluyla kazanıp kazanmadığı konusunda gerekli koşulların varlığına kanaat getirir ise, tespit edilen kamulaştırma bedeli raporunu ve kamulaştırmaya ilişkin belgeleri zilyede tebliğ eder.

20 Ayrıca taşınmazın bulunduğu yerdeki bir gazete ve Türkiye genelinde yayınlanan bir gazeteye bir ilan yapar. Son ilandan itibaren 30 gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3. m/ 2. f. göre taksitli kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmazın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyete ödenmesine karar verir.

21 Eğer bu süre içerisinde Hazine ve üçüncü kişilerce bir itiraz ileri sürülür ise, takdir edilen kamulaştırma bedeli ilerde haklı olduğu ispat edilene verilmek üzere bir bankaya yatırılır. Burada da mülkiyetin idareye geçtiği an mahkemenin tescil kararının kesinleştiği andır. Zilyet tarafından İdari yargıda mahkemece yapılan tebligat tarihinden itibaren açılacak kamulaştırmanın iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş ise Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırılan taşınmazın İdare adına tesciline karar verir.

22 d- Kısmi Kamulaştırma - Paylı Mülkiyet
Bir taşınmazın tamamının kamulaştırılması, zorunlu değildir. Ancak kamulaştırma dışında bırakılan kısım imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli değilse, İdare taşınmazın tamamını kamulaştırmak zorundadır. Kamulaştırmadan arta kalan kısım ekonomik bakımdan yarar sağlamaya elverişli değilse, kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren malik, taşınmazın arta kalan kısmının da kamulaştırılmasını İdareden talep edebilir. KamK.12.m./4 f. kamulaştırma dışında tutulan bir taşınmazın, malikin talebi üzerine, idareye kamulaştırma zorunluluğu yüklemektedir. Baraj yapımı için yapılan kamulaştırmalarda mücavir alan içinde kalan taşınmazdan yararlanma imkanı kalmamışsa, sahibinin başvurusu üzerine idarece kamulaştırılması gerekir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmalarda KamK.22 ve 23.m’ye göre, malikin geri alma hakkı yoktur.

23 Kısmi kamulaştırmada, kamulaştırma bedelinin tespitinde, KamK.11 ve 12.m. belirtilen taşınmazın geri kalan kısmında kamulaştırma nedeniyle meydana gelen değer kaybı ve malikin bu sebeple yapmak zorunda kalacağı giderlerde dikkate alınır. Kısmi kamulaştırmaya uğrayan taşınmaz, paylı mülkiyet altında ve taşınmaz fiilen paylaşılarak paydaşlar arasında kullanılmakta ise, kısmi kamulaştırmada hangi paydaş veya fiili tasarrufunda bulunan hangi taşınmaz parçasını kapsıyorsa, kamulaştırma işlemi, sadece bu paydaşlar hakkında yürütülür ve kamulaştırma bedeli bu paydaşlara , payları nispetinde ödenir. Bu paydaşların taşınmazın kamulaştırılmayan kısmı ile ilgisi kalmaz, paydaşlıktan çıkarılır(KamK.12.m./5.f.)

24 e- Malikin Kamulaştırılan Taşınmazı Geri Alma Hakkı
Kamulaştırma kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içinde, kamulaştırma ve devir amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz olduğu gibi bırakılırsa taşınmaz maliki veya mirasçıları taşınmazın tekrar kendilerine devri için, idareye talepte bulunabilirler. Bu hakkın 5 yılın dolmasından itibaren, 1 yıl içerisinde kullanılması gerekir(KamK.23.m./2.f.). Ayrıca kamulaştırılan taşınmaza lüzum kalamamışsa, idare kamulaştırma kararından vazgeçtiğini 13. m. göre taşınmaz malik veya mirasçılarına tebliğ eder, bu kişiler tebliğ tarihinden itibaren, 3 ay içinde geri alma hakkını kullanabilirler.(KamK.22.m/1.f.)

25 Taşımaz maliki, bu hükümlere göre geri alma hakkını kullandığında, kamulaştırma bedelini kanuni faizleriyle birlikte ödemek zorundadır(23.m/1.f.) 22.m./1. fıkrasında, vazgeçme halinde, yalnızca kamulaştırma bedelinin ödenmesinden söz etmektedir. Kamulaştırmadan sonra taşınmazda bir hasar meydana gelmişse, malik bu hasarların, kamulaştırma bedelinden düşülmesini talep edebilir.

26 4-CEBRİ İCRA Cebri icra borçlunu kendi isteği ve iradesiyle yerine getirmediği borcunu devlet organları tarafından kamu hukuku açısından yerine getirilmesi amacıyla başvurulan kanun yoludur. Haczedilmiş, rehnedilmiş veya iflas masasına girmiş olan bir taşınmazın icra vasıtasıyla İİK. hükümlerine göre açık arttırma ile satımı ile tescilden önce alıcıya intikal eder.(TMK. 705) Şöyle ki haczedilen bir taşınmazın ancak açık arttırma ile satılarak paraya çevrilebilir (İİK. m.123) İcra İflas Kanunun 134. maddesine göre alıcı, taşınmazın mülkiyetini ihalenin kesinleştiği tarihte kazanır.

27 5-MAHKEME KARARLARI Mülkiyetin tescilden önce kazanılmasını mahkemenin yenilik doğuran kararları sağlar. Bu imkanı MK.716. maddesi sağlamaktadır. Geçerli bir borçlandırıcı işlem ile mülkiyeti devir borcu altına giren taşınmaz malikinin, borcunu yerine getirmesi için, alacaklı üzerine tescilin yapılmasını tapu idaresinden talep etmesi gerekir.(MK.m.1013/f.1). Borçlu tescil talebinde bulunmaktan haksız yere kaçınırsa, alacaklı mahkemeden mülkiyetin kendisine geçirilmesini isteyebilir. Malikin tescili talepten kaçınmasını haklı kılan sebeplerin varlığı halinde dava reddedilir.

28 Diğer taraftan MK.m.716’ya dayanan davanın taşınmaz mülkiyetinin devir borcunun borçlusuna karşı açılabilmesi için dava açılırken onun taşınmaza malik bulunması gerekir. Şayet borçlu taşınmazı başkasına devretmişse, ne borçluya, ne de borçla yükümlü olmayan yeni malike karşı MK. 716’ya dayanarak dava açılamaz. Ancak borçludan zararı tazmin etmesi talep edebilir. Kanunu mülkiyet hakkının tanınmasını talep hakkı verdiği hallerde(MK.m.652,240,255) ilgililerin buna uygun davranmaması nedeniyle dava açılarak bu yönde karar alınması halinde de mülkiyet mahkeme kararı ile tescilden önce kazanılır. Davacı hükmün kesinleşmesiyle mülkiyeti kazanır.

29 Açıklayıcı nitelikteki tescili yeni malikin kendisi talep edebilir.(MK. 1013/f.2). Tescil için, yazılı tescil talebi ile kararın tapu memuruna tevdii gerekli ve yeterlidir. Yazılı tescil talebi herhangi bir zamanaşımına tabi değildir. Taşınmaz hakkında mahkeme kararı yerini tutan mahkeme önünde sulh (İİK.m.166/3), kabul ve hakem kararlarının da mülkiyeti tescilden önce kazandırıcı bir etkiye sahip oldukları kabul edilmektedir. Anlaşmalı boşanma halinde hakim tarafından uygun bulunarak onaylanan taraflar arasındaki anlaşma, boşanma kararının bir bölümünü teşkil ettiğinden, bu anlaşmada yer alan taşınmaz devir borcunu içeren bir yükümlülük, kararın kesinleşmesi ile taşınmazın tescilden önce diğer tarafça kazanılmasını sağlar.

30 Medeni Kanunun Eşya Hukuku Kitabı Dışında Öngörülen İktisap Halleri
Medeni Kanun ve diğer özel kanunlarda düzenlenen tescilsiz iktisap hallerini şu şekilde sayabiliriz; TMK.54.m. Gereğince, şahsiyeti sona eren tüzel kişilerin sahip olduğu taşınmazların mülkiyeti, ilgili kamu kuruluşlarına intikal eder.(2098 s. Dernekler Kanunu m.55) Evlenme mukavelesi ile mal ortaklığının kabul edildiği hallerde, evlenme mukavelesinin notere tescil ve ilanıyla birlikte eşlerin ortaklığa giren taşınmazlar üzerinde iştirak halinde hakkını kazanmaları(TMK.256.).

31 İki şirketin birleşmesi halinde, şirkete ait taşınmazların, mülkiyet hakkının, yeni şirkete TK.151. maddesi uyarınca intikali. 7044 sayılı EEDK.m.1. gereğince tarihi değeri olan binaların mülkiyeti belediyeler ve hazineden, Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçer. 775 sayılı Gecekondu kanunu 3. m. ve 3091 sayılı İmK.11. m. göre, belediyelerin imar sahaları içinde yer alan, daha önce bir kamu hizmetine tahsis olunmamış Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların mülkiyeti, kendiliğinden belediyelere intikal eder. Bir vakfa tahsis edilen bir taşınmaz üzerinde, vakfın sicile tescili ile birlikte TMK m. gereğince, taşınmazın mülkiyet hakkını kazanır.

32 KAMULAŞTIMANIN TAPU SİCİL TÜZÜĞÜNE YANSIMALARI
KamK. 7. maddesinde kamulaştırma öncesi yapılacak olan işlemler gösterilmiş ve taşınmaz malın tapu siciline, idari şerh verilmesi hükmü getirilmiştir. Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.

33 Bu maddenin idaremizi ilgilendiren yönü ise idari şerh işlemi olup, idarenin, kamulaştırma kararı verilmesinden (kamu yararı varlığı kararı alınıp onaylandıktan) sonra, kamulaştırma kararının tapu siciline şerh verilmesini, taşınmaz malın kayıtlı olduğu tapu idaresine bildirmesi gerekmektedir. Bu bildiriş üzerine tapu idaresince, tapu kütüğünün beyanlar hanesine «…..idaresince kamulaştırma kararı alınmış olup, 2942sayılı kanunun 7. maddesine göre şerh……….tarih…..yevmiye» şeklinde belirtme yapılması ve belirtme tarihinden itibaren de mülkiyete ve mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişikliklerin kamulaştırmayı yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir. İdari şerh tasarruf hakkını önleyip yeni maliki veya mülkiyetten gayri ayni hak iktisap edecek kişiyi uyarıcı anlamdadır.

34 Madde 31/b – Tapu Sicili Tüzüğü’ nün «Şerhler Sütunu» başlıklı 46
Madde 31/b – Tapu Sicili Tüzüğü’ nün «Şerhler Sütunu» başlıklı 46. maddesi «Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır.» hükmündedir Bu nedenle , Kanunun 10.maddesine istinaden, mahkemece yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra, ya ilgili mahkemenin yada kamulaştırmayı yapan idarenin mahkemenin 10. maddesi gereğince tebligat, davet veya ilanen tebliğ yapıldığını bildiren yazısına istinaden, taşınmaz mala ait tapu kütüğünün şerhler hanesine «2942 sayılı kanunun 31/b maddesi gereğince kamulaştırılmıştır……tarih,……yevmiye» şeklinde şerh verilmesi gerekir. Yararlanılan Kaynaklar:Prof.Dr.Şener ERTAŞ

35 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz…


"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları