Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Mimarlar Odası Hazırlayan - Sunan Şb. Md

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Mimarlar Odası Hazırlayan - Sunan Şb. Md"— Sunum transkripti:

1 İzmir Mimarlar Odası 15. 12. 2011 Hazırlayan - Sunan Şb. Md
İzmir Mimarlar Odası Hazırlayan - Sunan Şb.Md. Sevilay ARMAĞAN Mimar

2 Yönetmeliğin Dayanağı
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ilk olarak tarihli,586 sayılı K.H.K.’nın 6. maddesi ile ekli 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek 9. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanarak tarihli ve 2002/4390 sayılı B.K.K. istinaden T s. R.G., Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur 2

3 Revizyon-Değişiklik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik revizyonu; (2005/9986 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T, s. R. G ) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliktedeğişiklik ; (2009/15316 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T s. R.G ) 3

4 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
4 4

5 İdareye yapı ruhsatı eki olarak onaylanmak üzere sunulacak projeler hazırlanırken; imar planı ve notlarına, asgari olarak; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

6 Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik Öngörülebilir ve önlenebilir afet türü olan yangına karşı güvenli olması için yapı ve tesislerin "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak inşa edilmeleri gerekir. Olası bir yangın karşısında binada bulunanların güvenli bir şekilde ve hızla binayı terk etmeleri veya güvenli bekleme alanlarından tahliye edilmeleri esastır. 6

7 Yangın Yönetmeliğinin Uygulanması
Belediyeler; imar yönetmeliklerine İ.K. 21.M. ve P.A.T.İ. Y. 3. ve 6. M. kapsamında yönetmelik maddelerini değiştirmeyen ve çelişmeyen ilave hükümler getirebilirler. (B.Y.K.H.Y. 169.Madde) (2)Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı, deprem ve afet ile ilgili yönetmeliklerin, bu yönetmeliğe aykırı olan hükümleri uygulanmaz.” Belediyeler, Yangın Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, imar yönetmeliklerinde yer alan yangın yönetmeliğine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırmaları gerekmektedir. 7

8 Bakanlık görüşü Belediye itfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin bu Yönetmeliğin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık ve İskân) Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.” (B.Y.K.H.Y. 6. madde) 8

9 Yapı Ruhsatı Eki Projeler- Yönetmelik-standartlar
B.Y.K.H.Y. 5. madde uyarınca Tasarımcılar, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir. 9

10 Yapı Ruhsatiyesi Kuruluş veya kişilerce tapu belgesi, tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile,  İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak YAPI yapılabilir. İ.K 21. maddesi uyarınca istisnaları 27. maddede belirtilenler dışında bütün yapılar için belediye veya valiliklerden (....) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.    Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. 10

11 Yapı Ruhsatı Eki Projeler
Yapı ruhsatiyesi almak için BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNİN ilgili birimlerine yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gerekli iken (İ.K. 22.madde ) 11

12 Yapı Ruhsatı Eki Projeler
“Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır.” (B.Y.K.H.Y. 6. madde 4.fıkra )

13 Yapı Ruhsatı Eki Projeler
Yangın güvenliğinin olmazsa olmazı, pasif önlemler arasında yer alan kaçış yolları, gerek mimari projeler üzerinde, gerekse yönetmeliğin 6.madde 4.fıkrasına göre düzenlenecek tahliye projelerinde belirtilmek zorundadır. Aksi belirtilmedikçe yangın güvenliği için projelerde her binadan/kattan/ mekandan iki çıkış (kaçış yolu) zorunludur Yapı projelerinde kaçış yolu gereklerine uyulmalıdır. 13

14 Yapı Ruhsatı –Yapı Kullanma İzni
İnşaatın bitme günü yapı kullanma izni verildiği tarihtir…. (İ.K. 31.M. ) Yapı kullanma izni düzenlenmesi koşulları da (İ.K. 30.M., T.İ.Y.64 M.) açıklanmıştır Yapı Ruhsatının süresi ve hükümsüz olma halleri (İ.K.29.M.) tanımlanmıştır.

15 Ruhsat yenileme - Uygulama
(P.A.T.İ.Y. 12.madde ) “Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.” Ruhsat yenilemesine konu edilen yapı ve tesislerde yangın yönetmeliğinin mevcut yapılara ilişkin onuncu kısım hükümlerine göre değerlendirme yapılmalıdır.

16 Yeniden Ruhsat - Uygulama
(P.A.T.İ.Y. 12.madde ) İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.” Yapı(fiilen) bitse dahi 5 yıllık ruhsat süresi içinde Y.K.İ.B. düzenlenmemiş ise imar mevzuatı uyarınca yapının ruhsatı hükümsüzdür,bu yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir, yeniden Yapı Ruhsatı düzenlenebilmesi için yapının yeniden ruhsat işleminin yapılacağı tarihte yürürlükte olan imar planı kararlarına uygun olması ve B.Y.K.H.Y.dahil ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlaması gerekir. 16

17 Özel Hükümler Yönetmeliğin 3. kısım 4.bölümde;
*Konutlar (B.Y.K.H.Y. 48. M ), *Fabrika-İmalathane-Mağaza-Dükkan-Depo-Büro-Ayakta Tedavi Merkezi amacıyla kullanılacak binalarda (B.Y.K.H.Y. 52.M.), Belli koşullarda tek kaçış merdiveni yeterlidir. *sağlık yapıları (B.Y.K.H.Y. 49.M.), *oteller-moteller ve yatakhaneler (B.Y.K.H.Y. 50.M.), *toplanma amaçlı binalara (B.Y.K.H.Y. 51. M. ), ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. 17

18 Kat Alanı- Emsal Hesabı
-Kaçış hesaplarında dikkate alınan kaçış merdiveni fonksiyonu yüklenen bina ortak merdivenleri kat alanı-emsal hesabına dahil edilir. -Binada Kaçış (yangın) merdiveni olarak düzenlenen merdivenler ile kaçış merdivenleri önünde en az 3 m2, en fazla 6 m2 büyüklüğünde düzenlenmesi zorunlu olan yangın güvenlik holü mekanlar kat alanı- emsal hesabına dahil edilmezler. -Yönetmelik gereğince düzenlenen acil durum asansörleri ve acil durum asansörleri önünde 6 m2’den az 10 m2’den fazla olmamak üzere yapılması zorunlu olan “yangın güvenlik holleri” de kat alanı- emsal hesabına dahil edilmezler.

19 Tanımlar Korunumlu Merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdivendir. Kaçış (Yangın) Merdiveni: Yangın halinde ve diğer acil hallerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdivendir. Ortak Merdiven: ( T S. R. G.) Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenidir. Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

20 Tanımlar Mevcut yapı: ( T S. R. G.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmedir. Yapı Yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dahil olmak üzere yapının inşa edilen tüm katlarının toplam yüksekliğidir. Yüksek Bina: ( T S. R. G.) bina yüksekliği m' den fazla; yapı yüksekliği m'den fazla olan binalardır. 20

21 Kaçış Merdiveni–Bahçe mesafeleri
İmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz. (İ.K 12 .madde) Yapı yaklaşma sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır. (P.A.T.İ.Y. 16.madde) Yeni yapılacak yapıların (yapının ayrılmaz parçası) kaçış merdivenleri, ön bahçe mesafesi içerisinde ve ayrıca yapı yaklaşma mesafeleri içinde (komşu bahçe mesafesinde) inşa edilmelerine izin verilemez. 21

22 Çatı Döşemeleri (3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
a) Çatıların oturdukları döşemeler yatay yangın kesici niteliğinde, olmalıdır. (B.Y.K.H.Y. 28.M. ) P.A.T.İ.Y. 35.M. “Üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan bu hacimler, ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler.”hükmü ile (varsa) belediyelerin imar yönetmeliklerinde yer alan aynı anlamdaki hükümleri; yüksek binalar ile bitişik nizam yapılarda uygulanmamalıdır. 22

23 İmar Planları (B.Y.K.H.Y. 21.M. )
(3) Yeni planlanan alanlarda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının uzunluğu 75 m’den fazla olamaz. Uzunluğu 75 m’den fazla olan bitişik nizam yapı adalarında, yangına karşı güvenliğe ve erişim kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılır ve alınması gereken tedbirler plan müellifi tarafından plan notunda belirtilir. (4) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile diğer mevzuatın yanı sıra Yönetmeliğin 21. maddesinin yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak, 0.05 m²/kişi üzerinden itfaiye yerleri ayrılır.”denilmektedir.

24 Bina Yüksekliğine Uyulması
(Değişik: RG 12/8/ ) Genel olarak iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması üzerinden tavan sıvası altına kadar olan önyüz iç yüksekliği (2.40) m. den az olamaz. (Değişik: RG 2/9/ ) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar ve spor salonları gibi özellik arzeden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre belirlenir. ( P.A.T.İ.Y. 39.madde ) Ruhsat düzenleyen idarelerce, imar yönetmeliklerinde ve P.A.T.İ.Y.nin 39.M. belirtilen temiz iç yüksekliği sağlayan ancak, imar planında belirlenen kat adedinden fazla katlı bina yapılmasına imkan verecek şekilde düzenlenmiş projeler, yapı ruhsatı eki olarak onaylanmamalıdır. 24

25 MEVCUT YAPILARDA UYGULAMA

26 Mevcut Yapılarda Uygulama
(B.Y.K.H.Y. 138.madde) (2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir. T. ve S. R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikten sonra yapı ruhsatı inşa edilen ve aynı amaçla kullanılmakta olan mevcut yapılar, yangın güvenliği yönünden 2002/4390 sayılı B.K.K.na istinaden yayımlanmış olan Yönetmelik hükümleri kapsamında incelenir. 26

27 Kullanımı değiştirilmek istenen mevcut yapılar
B.Y.K.H.Y. 138.madde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı; -bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı, veyahut küçük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan sağlık amaçlı bina ve tesisler ile yatılı sağlık kuruluşları, 27

28 Mevcut Yapılarda Uygulama
B.Y.K.H.Y. 138.madde - anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, ilköğretim okulları, - yetiştirme yurtları, - eğlence yerleri ve - konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler ile tehlikeli madde bulundurulacak binalar olarak değiştirilecek olan Mevcut Yapılar yönetmeliğin yeni yapılara ilişkin (1-9) kısımlarında yer alan şartlara tabidir. 28

29 Mevcut Yapılarda Uygulama
Tadilat yapılmak istenen tarihte yürürlükte olan imar planının 27. ve 28. slaytlarda sayılan kullanımlara dönüştürülmek istenen mevcut yapılarda, anılan kullanımlara imkan tanıması, yapının B.Y.K.H. Yönetmeliğin 1-9 kısım gereklerini sağlaması ve zorunlu projelerin yönetmelik esaslarına göre hazırlanmasını takiben tadilat ruhsatı düzenlenmesi gerekir. Kullanım değişikliği 27. ve 28. slaytlarda sayılanlar arasında kalmayan mevcut yapıların da yürürlükteki imar planı kararlarının imkan tanıması, bu yönetmelikte ruhsat eki olarak hazırlanması zorunlu olan projelerin yönetmeliğin mevcut yapılar hakkındaki onuncu kısım hükümlerine göre hazırlanmak koşuluyla değişikliğe ilişkin tadilat ruhsatı düzenlenmesi mümkündür.

30 örnek Mevcut Yapı; imar planında özel sağlık alanında kalıyor.özel hastaneye dönüştürülmek istenir ise yapı projeleri ,B.Y.K.H .Yönetmeliğin 1-9 kısım hükümlerine göre incelenmelidir. Aynı yapının Ayakta Teşhis –Tedavi Merkezi,Poliklinik v b.yataklı ünitesi olmayan sağlık yapısına dönüştürülmek istenmesi durumunda yapı projeleri ,Yönetmeliğin onuncu kısım şartları esas alınarak incelenmelidir. Her iki durumda da yapıda gerekli tedbirler alınabiliyor ise yapı projeleri onaylanarak tadilat ruhsatı düzenlenmesi mümkün olacaktır.

31 Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması
Mevcut binalarda, tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  İlgili mevzuatta düzenlenmeyen hususlar hakkında 8. Kısımda yer alan hükümler uygulanır. (3) 121.madde, mevcut akaryakıt istasyonlarında, bir yeraltı tankı kapasitesi 10 m3’ü geçmiyor ise, pompanın, nefesliğin ve dolum ağzının komşu arsa ve yola olan mesafesi 5 m’den ve tank cidarının komşu arsaya ve yola olan en yakın mesafesi 3 m’den az olmayacak şekilde uygulanır. (4) 8. Kısımda belirtilen ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata uygun şekilde yapılarak yapı ve işletme ruhsatı almış olan tehlikeli maddeler ile ilgili yerlerde, asgari emniyet mesafeleri hariç olmak üzere, yangın güvenliği ile ilgili diğer hususlar ve alınması gerekli tedbirler için bu Yönetmelik esas alınır. Madde -167

32 Tehlikeli Maddelerin Depolanması Ve Kullanılması
tarihinden önce ilgili mevzuata uygun yapılarak yapı ve işletme ruhsatı (işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı) almış olan tehlikeli maddelerin depolandığı veya satış istasyonlarında; kapasite artırmayı içermeyen tadilat ruhsatı taleplerinde, yapı veya tesisin yapıldığı tarihteki yürürlükteki mevzuat koşullarını sağlayan asgari emniyet mesafeleri kabul edilir. Yangın güvenliği ile ilgili diğer hususlar ve alınması gerekli tedbirler için bu Yönetmelik esas alınır. Mevcut tesiste yenilemenin haricinde Kapasite artırımı söz konusu ise;bu yönetmelik koşulları geçerlidir.

33 İlave Çıkış ve Kaçış Merdiveni
Binada, ilave çıkış gerekliliğini veya kaçış merdivenlerinin yeniden düzenlenme mecburiyetini gerektiren bir kullanım mevcut ise, binanın bütünü göz önüne alınarak, bina sahibi veya kat malikleri tarafından, binanın tamamı için ilave çıkış veya kaçış merdiveni yaptırılması şarttır. (Ek: tarih s.R.G.) Mevcut yapılarda ilâve çıkış veya kaçış merdiveni gerektiğinde, muvafakat alınması ve ilâve kat yapılmaması kaydıyla komşu parsel veya bina ile birlikte ortak çözümler üretilebilir. Madde - 141

34 İlave Çıkış ve Kaçış Merdiveni
-Yönetmeliğin 138. maddesi uyarınca, yönetmeliğin onuncu kısım hükümleri kapsamında tadilat ruhsatı - projeleri hazırlanabilen mevcut yapılar, - Kullanım değişikliği yapılmayan mevcut yapılar, Yapılan değerlendirme sonucu ilave çıkış ve kaçış merdiveni ihtiyacı olduğu belirlendiğinde, muvafakat alınması ve ilâve kat yapılmaması kaydıyla komşu parsel veya bina ile birlikte ortak çözümler üretilmesi mümkündür.

35 İlave Çıkış ve Kaçış Merdiveni
Binada, ilave çıkış gerekliliğini veya kaçış merdivenlerinin yeniden düzenlenme mecburiyetini gerektiren bir kullanım mevcut ise, binanın bütünü göz önüne alınarak, bina sahibi veya kat malikleri tarafından, binanın tamamı için ilave çıkış veya kaçış merdiveni yaptırılması şarttır. (Ek: tarih s.R.G.) Mevcut yapılarda ilâve çıkış veya kaçış merdiveni gerektiğinde, muvafakat alınması ve ilâve kat yapılmaması kaydıyla komşu parsel veya bina ile birlikte ortak çözümler üretilebilir. Madde - 141 35

36 ACİL DURUM YÖNLENDİRMESİ

37 Madde 73 Acil Durum Yönlendirmesi
Birden fazla çıkışı -acil çıkışı- olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılması, Bina içerisinde - tehlike anında -tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları, bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu acil durum çıkış işaretleri yerleştirilmek suretiyle binanın içindekilere gösterilmesi, Şarttır.

38 Aydınlatma Özellikleri
Yönlendirme işaretlerinin aydınlatma özelliği; 72 nci maddede belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.Bu konuda Elektrik Mühendisi ile etüt edilerek malzeme seçilmelidir. Zira Elektrik Mühendisliği disiplini ile ortak ele alınması faydalı olacaktır

39 Aydınlatma Süreleri Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesintiye uğraması halinde en az 60 dakika süreyle aydınlatma sağlaması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.

40 Yönlendirme üniteleri
Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olmalıdır. Yönlendirme işaretlerinde ilgili yönetmelik ve standartlara uygun semboller kullanılmalı, normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için“ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısı yer almalıdır. Yönlendirme levhalarında ÇIKIŞ yazısına ilaveten EXİT yazısı bulunmasında sakınca yoktur. Yeşil yangın anında ve dumanda fark edilebilen tek renktir

41 Yönlendirme üniteleri

42 Azami Görülebilirlik Uzaklığı
Yönlendirme işaretleri her noktadan görülmelidir.İşaret yüksekliği 15 cm’den az olmamalıdır. Dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katı, İçeriden ve arkasından aydınlatılan acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.

43 Azami Görülebilirlik Uzaklığı
Yönlendirme işaretleri; yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz.

44 Azami Görülebilirlik Uzaklığı
Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olması gerekir. Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme işaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün doğrultularda en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değerinde bir kontrast oranına sahip bulunması şarttır.


"İzmir Mimarlar Odası Hazırlayan - Sunan Şb. Md" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları