Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10/D BİYOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10/D BİYOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 10/D BİYOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI

2 45 sn SORU 1 A) Çürükçül canlılar B) Karışık beslenen canlılar C) Kemosentetik canlılar D) Parazit canlılar E)Fotosentetik ototrof canlılar Kapalı bir ekosistemde oksijen üretim miktarının t1 süresi sonunda azaldığı; aynı süre içinde, besinlerini farklı yollarla elde eden canlı gruplarının birey sayılarında değişmeler olduğu gözlenmiştir. Bu değişmeleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi, ortamda oksijen üretim miktarındaki azalmanın nedenini açıklar?

3 30 sn SORU 2 Bitki hücrelerinde, mitoz bölünme sayesinde; I.Büyüme ve gelişmenin sağlanması II.Eşeysiz üremeyle yeni bitkilerin üretilmesi III.Yaralanan kısımların onarımının yapılması şeklindeki olaylardan, hangilerinin gerçekleştirilmesi sağlanır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

4 30 sn SORU 3 Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler, tek­rar mitoz bölünme geçirebilir. Bu hücrelerin tekrar bölünebilmesi, mitoz bö­lünmeye ait; I.Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin, ana hücreyle aynı kalıtsal yapıda olması II.Mitoz bölünmenin vücut hücrelerinde görül­mesi III.Mitoz bölünmenin, kromozom sayısı farklı olan hücrelerde de görülmesi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

5 30 sn SORU 4 Bir bitkide fotosentez olayı sırasında meydana gelen ; 1. suyun iyonlarına ayrışması 2. granadan stromaya ATP aktarılması 3. yüksek enerjili elektronların ETS ye aktarılması Olaylarından hangileri tüm fotosentetik canlılarda ortak olarak gerçekleşir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C)1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1,2 ve 3

6 60 sn SORU 5 Bir su kirliliği olan ötrofikasyonun oluşmasında etkili olan ; 1. tarım alanlarında azotlu gübre kullanımının artması 2.topraktaki azotlu bileşiklerin yağmurla su kaynağına taşınması 3. ölü organizmaların yapısındaki organik bileşikleri kullanan bakterilerin hızla çoğalması 4. su kaynağındaki alglerin aşırı çoğalarak suyun yüzeyinde tabaka oluşturması 5. su kaynağının alt kısmında yaşayan bitkilerin ışık alamamasından dolayı ölmesi 6. sudaki oksijenin azalması ve balıkların ölmesi olaylarının gerçekleşme sırası,aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)1,2,3,4,5,6 B)1,2,3,5,4,6 C)1,2,4,5,6,3 D)1,2,5,6,3,4 E)3,1,2,6,5,4

7 45 sn SORU 6 Bir bitki hücresinde gerçekleşen fotosentez sırasında 6 molekül glikoz üretmek için kaç molekül NADPH ve ATP gereklidir? NADPH ATP A) B) C) D) E)

8 30 sn SORU 7 Bir bitkinin tüm canlı hücreleri için;
1. karbondioksit kullanma 2. oksijen üretme 3. klorofil sentezleme 4. selüloz sentezleme olaylarından hangileri ortaktır? A) Yalnız B)1 ve C) 1 ve D)2 ve 3 E) 3 ve 4

9 30 sn SORU 8 Hücrelerde solunum sonucu yıkılan glikoz, yağ asidi ve aminoasit moleküllerinin kimyasal bağlarındaki enerji,canlılarda aşağıda belirtilen hangi olayın yapılması için kullanılır? A) Hareket B)ATP sentezi C)Mitoz bölünme D)Sinirsel iletim E)Aktif taşıma

10 Saprofit beslenen canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
30 sn SORU 9 Saprofit beslenen canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hücre dışı sindirim yaparlar. B) Heterotrof beslenirler. C)Tamamı prokaryottur. D)Organik madde birikimini önlerler. E)Üretici canlılar için hammade üretirler.

11 B)Kıyı ekosisteminde değişme C)Deniz suyu seviyesinde yükselme
30 sn SORU 10 Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir? A) Buzullarda erime B)Kıyı ekosisteminde değişme C)Deniz suyu seviyesinde yükselme D)Hava sıcaklığı ortalamalarında artma E)Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma

12 A)Ribozom B)Lizozom C)Endoplazmik retikulum D)Golgi aygıtı E)Sentrozom
30 sn SORU 11 Spermin yumurta zarını eritmesinde görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir? A)Ribozom B)Lizozom C)Endoplazmik retikulum D)Golgi aygıtı E)Sentrozom

13 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) III ve IV
30 sn SORU 12 Bir üreme çeşidi aşağıdaki gibi özetlenmiştir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) III ve IV Bu üremeyle ilgili;   I.  İzogamidir.  II.  Eşeysiz üremedir. III.  Yavru birey ata bireylerden farklı kalıtsal yapıdadır. IV.  İç döllenme görüşülmüştür. açıklamalarından hangileri doğrudur?

14 30 sn SORU 13 Uzun yıllar boyunca kullanılmış olan bir tarım ilacının, ortamdaki besin zincirinin farklı halkalarını oluşturan I, II, III, IV ve V numaraları canlı türlerinin dokularında biriken toplam miktarları grafikte verilmiştir. Besin zincirini oluşturan bu beş canlı türünün üretici olandan son tüketiciye doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  A) III, II, IV, V, I B) III, IV, I, II, V C) III, IV, II, I, V D) IV, III, II, I, V E)IV, V, II, I, III

15 45 sn SORU 14 2n=40 kromozoma sahip bir hücrenin geçirdiği mayoz bölünmenin metafaz 1 evresindeki kromozom ve kromotit sayısı aşağıdakilerden hangisidir? KROMOZOM SAYISI KROMOTİT SAYISI A) B) C) D) E)

16 30 sn SORU 15 Diploid bir bitkinin zigotunda 20 kromozom bulunuyorsa bu zigottan meydana gelen bitkinin yaprağında kaç kromozom bulunur? A)5 B)10 C) D)40 E)80

17 120 sn SORU 16 Işık ortamında fotosentez sisteminde 2 Mol H2O fotolize uğrar, 1 Mol O2 çıkışı olur. Bundan başka aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) 1 ATP, 1 NADPH. B) 2 ATP, 2 NADPH C) 4 ATP, 1 NADPH D) 3 ATP, 2 NADPH E) 4 ATP, 2NADPH

18 Krebs döngüsünün sonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
30 sn SORU 17 Krebs döngüsünün sonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Glikozdaki enerji yalnız ATP' de depolanır B) Glikoz molekülü tamamen oksidasyona uğrar C) Elektronlar glikozdan ATP' ye aktarılır D) Glikozdaki karbon atomları laktik aside aktarılır E) NADPH+ larin hepsi tüketilir

19 30 sn SORU 18 Glikolizin sonunda glikoz molekülündeki karbon atomları aşağıdaki moleküllerden hangisinde yer alır? A) 6 molekül CO2 B) İki molekül NADH C) İki molekül pirüvik asit D) Bir molekül fruktoz E) İki molekül asetil- CoA

20 30 sn SORU 19 Mitozun sürecini aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlar? A) İnterfazin sona ermesi ile baslar ve yeni bir interfazin başlaması ile son bulur B) İnterfazin sona ermesi ile baslar, telofaz başlangıcında son bulur C) İnterfazin başlaması ile baslar, telofazin sonunda biter D) Profaz ile baslar telofaz başında biter E) Anafazda baslar interfaz ile son bulur

21 Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz?
30 sn SORU 20 Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz? A) Hayvan hücrelerinin çoğunda B) Kırmızı algler dışındaki alglerde C) Mantarlarda D) Yosunlarda E) Çiçekli bitkilerde

22 60 sn SORU 21 Glikolizin birinci basamağında glukoz, hekzokinaz aracılığı ile derhal fosforile edilir. Fosforile glukoz, glikoliz reaksiyonlarına devam eder ve sitrik asit döngüsüne giren asetil CoA’nın öncüsüdür. Enerjisi için yalnız glukoz kullanan bir hücrede hekzokinaz aktivitesi aniden durursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Hücre fermantasyonla ATP üretmeye devam eder B) Hücrede oksijen kullanımı artar C) Hücre, mitokondride elektron taşınımı ile enerji üretmeye devam eder D) Hücre, sitrik asit döngüsü ile ATP üretir E) Hücrenin ATP üretimi durur

23 aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ?
30 sn SORU 22 I. Gen II. Adenin III. DNA IV. Kromozom Bir bireyin kalıtsal yapısında yer alan yukarıdaki birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ? A) I, II, III, IV B) II, III, I, IV C) II, IV, III, I D) II, III, IV, I E) II, IV, I, III

24 A) a ve d B) b ve d C) c ve e D) d ve e E) a ve b 30 sn SORU 23
Diploit kromozom sayısı 2N=6 olan bir hücrede, aşağıdaki şekillerden hangileri bu hücrenin mitoz bölünme evreleriyle ilgilidir? A) a ve d B) b ve d C) c ve e D) d ve e E) a ve b

25 B) Taşıma kapasitesi yüksektir C) Oransal olarak kararlıdır
30 sn SORU 24 Tabanı oldukça geniş olan yaş-yapısı piramidine sahip bir populasyon için aşağıdakilerden hangisi tipiktir? A) Hızlı büyümektedir B) Taşıma kapasitesi yüksektir C) Oransal olarak kararlıdır D) Yoğunluğa bağlı faktörler bakımından sınırlanmıştır E) Yaşlı bireyler çoğunluktadır

26 A) Sentrioller kendisini G1 evresinde eşler
30 sn SORU 25 Hücre döngüsü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sentrioller kendisini G1 evresinde eşler B) DNA kendisini S evresinde eşler C) G1 evresinde, hücrenin son şeklini alması için gerekli proteinler sentezlenir D) G2 evresinde bölünme için gerekli iğ iplikçiği proteinleri sentezlenir E) Mitoz evresi sonucunda hücre ikiye bölünür

27 A) 2 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 2 NADH+2H+
30 sn SORU 26 Glikolizde oluşan ürünlerin miktarı (net olarak), aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 2 NADH+2H+ B) 2 pirüvat, H2O, ATP, 2 NADH+2H+ C) 2 pirüvat, 3 H2O, 3 ATP, NADH+H+ D) 3 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 3 NADH+3H+ E) 4 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 4 NADH+4H+

28 A) Biyokütlesi en az olan canlılar, balıkçıl kuşlardır.
45 sn SORU 27 Bir su ekosisteminde, besin zincirini oluşturan canlıların yer aldıkları beslenme basamakları aşağıdaki piramitte gösterilmiştir. Piramitte yer alan canlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Biyokütlesi en az olan canlılar, balıkçıl kuşlardır. B) Enerji kaybı en fazla olan canlılar, yosunlardır. C) Etçil balıklar, hem av, hem de avcıdır. D) Otçul balıkların herhangi bir nedenle zarar görmesi,besin zincirindeki tüm canlıları etkiler. E) Suda çözünmeyen zehirli maddelerin birikimi, biyokütlesi en fazla olan canlıdan, en az olan canlıya doğru artar.  

29 A) Ortaklardan birinin bitki, diğerinin hayvan olması
30 sn SORU 28 Simbiyoz yaşamın üç farklı tipi olan kommensalizm, mutualizm ve parazitliğin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortaklardan birinin bitki, diğerinin hayvan olması B) Konağın daima zarar görmesi C) Konakla konakçının aynı türden olması D) Konakçının daima eşeyli yolla üremesi E) Ortaklardan birinin mutlaka fayda görmesi

30 A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III
30 sn SORU 29 Mayoz bölünme sırasında, I.Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen alışverişinin olması II.Anafaz-II  aşamasında iki kardeş kromatidin aynı kutba gitmesi III.Profaz-l'in sonunda çekirdek zarı ve hücre organellerinin eriyip kaybolması olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bölünmeninin normal olmadığına kanıt olarak gösterilebilir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

31 Bu şemaya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
60 sn SORU 30 A) 2. ve 4. kromatit arasında hiçbir zaman krossing over gerçekleşmez. B) Krossing over kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşmiştir C). Kardeş kromatitler arasında krossing over gerçekleşmez. D) Mayoz sonunda oluşan gametlerdeki kromatitler hem anne hem de babanın homolog kromozomlarından gelen genleri taşımaktadır.  E) Krossing over gerçekleştikten sonra homolog kromozomlardaki kromatitler kardeş kromatit seti oluşturmaz. Aşağıdaki şema I ve II ile gösterilen homolog kromozomlara ait kardeş kromatitler (1, 2), (3 ve 4) arasında gerçekleşen sinaps ve krossing overi göstermektedir. Bu şemaya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


"10/D BİYOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları