Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M İ TOZ BÖLÜNME MMitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.Oluşan yeni hücreler ana hücreyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M İ TOZ BÖLÜNME MMitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.Oluşan yeni hücreler ana hücreyle."— Sunum transkripti:

1

2 M İ TOZ BÖLÜNME MMitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.Oluşan yeni hücreler ana hücreyle aynı genetik yapıyı taşır. GGenellikle ardından sitoplazma ve hücre zarının bölünmesi olan, sitokinez gelir. Bunun sonucu olarak, organelleri ve diğer hücre elemanları eş olan iki kardeş hücre oluşur. Mitoz ve sitokinez hücre döngüsünde M harfiyle gösterilen mitozu tanımlar. Mitoz yalnızca ökaryotik hücrelerde görülür. Çokhücrelilerde somatik hücrelerin oluşumu mitozla olurken, eşey hücrelerinin oluşumu mayoz denilen bölünme çeşidiyle olur. “Çekirdeği olmayan prokaryotlarda hücreler, fission denilen bölünme yöntemiyle bölünürler. ZZigot oluştuktan sonra başlayan mitoz bölünme, organizma belli bir büyüklüğe erişinceye kadar tüm soma hücrelerinde ve bazı hücrelerde (kemik iliği vb.) hayat boyu devam eder. Mitozda her hücrenin çekirdeğinde kromozomlar kendini eşler. Eşler, ana hücrenin bölünmesiyle oluşan iki yavru hücreye verilir. Böylece ana hücreye benzeyen, diploid sayıda (2n) kromozomlu iki yavru hücre meydana gelir. Mitoz da çekirdek bölünmesi karyokinez, sitoplazma bölünmesi sitokinez olarak tanımlanır. Karyokinez başlangıçta interfaz ve sonrasında gerçek bölünme evreleri olan profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak görülür.

3 İNTERFAZ  Bir bölünme kademesi olmay ı p, iki mitoz aras ı ndaki haz ı rl ı k safhas ı d ı r. İ nterfazda genç hücre beslenme, büyüme, protein sentezi gibi biyolojik olaylar ı gerçekle ş tirir. Fakat hücre bölünme emri ald ığı andan itibaren bölünme haz ı rl ı klar ı yap ı l ı r. Bu haz ı rl ı klardan itibaren interfaz biter ve bölünme ba ş lar. Bölünme haz ı rl ı klar ı n ı n en önemlisi kromatin ipliklerinin ve DNA'n ı n kendini e ş lemesidir (replikasyon). Hayvansal hücrelerde sentrozom da kendini e ş ler. Hücreyi a ğ gibi ku ş atm ış bulunan endoplazmik retikulum y ı k ı ld ığı nda bölünme kolayla şı r. Son olarak hücrenin di ğ er hayatsal fonksiyonlar ı minimuma indirilir. (Kromozomlar belirginle ş ir, çekirdek hücre zar ı na do ğ ru çekilir ve ortas ı bo ş kal ı r. Çekirdek zar ı da kaybolduktan sonra kromozomlar ekvatoral düzlemde dizilmeye ba ş lar ve metafaz ba ş lar)

4

5 ÇÇekirdek zarı ile organeller erir ve sentrozomlar e ş lenip kutuplara çekilir.Sentrozomların arasında i ğ iplikleri olu ş ur.Kromatin iplikleri kısalıp kalınla ş arak kromozomları olu ş tururlar.Çekirdek bölünmesinin ilk evresidir. Bu evrede DNA kendini e ş ler

6 KKarde ş kromotidler ekvatoral düzlemde yan yana dizilirler ve sentrozomlar i ğ ipliklerini olu ş turur.Hücrenin ortasında hafif bo ğ umlanma olur. İğ iplikleri karde ş kromatitlere tutunur.

7 KKromozomlardaki sentromerlerin ayn ı anda ikiye bölünmesiyle karde ş kromatitler tam olarak birbirinden ayr ı l ı r. Karde ş kromatitler sentromerleriyle i ğ ipliklerine tutunarak z ı t kutuplara do ğ ru harekete geçer. Anafaz evresi karde ş kromatitlerin z ı t kutuplara ula ş mas ı yla tamamlan ı r.

8

9 Kutuplardaki kromozomlar çekirdek içine girer ve iki ayrı çekirdek farklı kutuplarda olu ş ur.Hücrenin bo ğ umlanması baya ğ ı artar.Profaz evresinde eriyen çekirdek ve organeller tekrar olu ş ur

10

11 ÇÇekirdek bölünmesi gerçekle ş tikten sonra hücre ortas ı ndan bo ğ umlanarak bölünür ve iki ayr ı hücre olu ş ur.Bitki hücrelerinde ise bu ara lamel olu ş umuyla olur. HHayvan hücresindeki sitoplazma bölünmesi: Hücrenin ekvator bölgesinde d ış tan içe do ğ ru meydana gelen bir bo ğ umlanma ile ba ş lar. Bu bo ğ umlanma sitoplazmay ı ikiye ay ı r ı ncaya kadar devam eder. Yeni hücreler e ş it veya e ş it olmayan büyüklüktedir. Fakat genetik materyal bak ı m ı ndan her iki hücre de ayn ı genetik yap ı ya sahip, kromozom say ı lar ı e ş ittir. BBitki hücresindeki sitoplazma bölünmesi: Bitki hücresinde hücre çeperi bulundu ğ undan bo ğ umlanma görülmez. Hücrenin ortas ı nda orta lamel denilen ara plak olu ş umu ba ş lar. Orta lamel hücrenin çeperine ula şı ncaya kadar büyür ve kal ı nla şı r. Böylece sitoplazma içindeki yap ı lar hemem hemen e ş it olacak ş ekilde ikiye ayr ı l ı r. Zamanla orta lamel iki yavru hücrenin faaliyeti sonunda normal hücre çeperi halini al ı r. Sitoplazman ı n da bölünmesiyle ayn ı genetik bilgiye sahip iki yavru hücre olu ş ur.

12

13

14

15

16


"M İ TOZ BÖLÜNME MMitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.Oluşan yeni hücreler ana hücreyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları