Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÇE ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ. BÜTÇE Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÇE ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ. BÜTÇE Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı."— Sunum transkripti:

1 BÜTÇE ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ

2 BÜTÇE Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümünü onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karardır.

3 ODALARDA BÜTÇE Yıl başından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir meclis kararıdır.

4 BÜTÇENİN DAYANAKLARI 5174 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile oda bütçesi, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesinden 30 uncu maddesine kadar bütçenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, düzenlenmiştir.

5 BÜTÇENİN BÖLÜMLERİ Odada bütçe; 1- Gelir, 2- Gider, olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.

6 BÜTÇE TAKVİMİ Oda genel sekreteri kendi birimleri ile temsilciliklerine her yılın Eylül ayında ödenek talepleri ile gelir tahminlerini hazırlamaları için çağrı yapar. Şubelerinden bütçe tasarılarını hazırlamalarını ister. Ödenek talepleri ve gelir tahminleri Ekim ayının sonuna kadar muhasebe birimine verilir.

7 Muhasebe birimi tarafından konsolide edilen hazırlık bütçesi Kasım ayı sonuna kadar genel sekreterliğin görüşüne sunulur. Genel sekreterlik tarafından Aralık ayının ilk haftasındaki toplantıda yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu tarafından aynen veya değiştirerek kabul edilen bütçe tasarısı, yönetim kurulu başkanı tarafından Aralık ayında yapılacak meclis toplantısından on beş gün önce meclise sunulur.

8 Meclise sunulan bütçe tasarısı; meclis başkanı tarafından incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Hesapları inceleme komisyonu; meclis başkanının belirleyeceği süre içerisinde bütçe tasarısını inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

9 Meclis, komisyon raporunu da dikkate alarak bütçeyi aynen veya tadilen onaylar. Şube bütçesi de ayni usulle onaylanır. Meclis tarafından ancak fasıl veya maddeler arasında tadilat yapılabilir. Meclis tarafından onaylanan bütçe bilgi için Birliğe gönderilir.

10 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ Bütçe; Odanın; 1-Plan ve programlarının gerekliliği, 2-Fayda ve maliyet unsurları, göz önünde tutularak, 1-Verimlilik, 2- Tasarruf, ilkeleri ile, 3- Hesap dönemi; takvim yılı esasına göre, hazırlanır.

11 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bütçe denk olmalıdır, Giderlerin gelirlerden fazla olması halinde; giderlerden indirim yapmak veya yeni gelir kalemi bulmak suretiyle bütçe denk hale getirilmelidir. Ödenekler; bir önceki yıl giderleri ve yıl içerisinde yapılması düşünülen işler dikkate alınarak,

12 Gelir tahmini; hazırlanan bütçe tasarısından önceki kesin sonucu alınmış son üç yıl bütçelerinin gelir artış oranları dikkate alınarak, hazırlanmalıdır. Temsil, gezi, konaklama, seyahat ve yol, yevmiye, huzur hakkı ve benzeri giderler için ayrılan ödenek bütçenin gider kısmının %20 sini, Personel giderleri için ayrılan ödenek ise bütçenin gider kısmının %40 ını, geçmemelidir.

13 BÜTÇE TASARISI Bütçe tasarısında; Gelir tahminleri toplamı, Gider tahminleri toplamı, Verilen hizmetler karşılığı alınacak ücretleri gösterir tarife, Onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığı alınacak ücretleri gösterir tarife, Üyelerden alınacak aidat ve ücretleri gösterir tarife, Bütçe dönemine ait gelir ve giderleri ilgilendiren hükümler, yer alır.

14 BÜTÇE CETVELLERİ Bütçe; Bütçe tasarısı, Harcırahları gösterir cetvel, Verilecek burs miktarını ve sayısını gösteren cetvel, Kadro cetveli, Bütçe talimatnamesi, İhtiyaç duyulan diğer cetvellerden, oluşur.

15 AKTARMA Aktarma (Münakale): Bütçenin herhangi bir fasıl veya fasıl maddesinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider fasıllarına ve maddelerine yapılan eklemedir.

16 EK VE OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK Ek ödenek: Bütçenin herhangi bir faslında veya fasıl maddesinde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer fasıllarındaki ödeneklerden alınmadan yapılan ilavedir. Olağanüstü ödenek: Bütçenin herhangi bir faslında veya fasıl maddesine konulmadığı halde, yapılmasında zorunluluk bulunan bir harcama için, bütçeye konulan ödenektir.

17 Oda bütçesinde fasıllar arasındaki aktarma; yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yapılır. Oda bütçesinde fasıl maddeleri arasındaki aktarma; yönetim kurulu kararı ile yapılır.

18 Ek ve olağanüstü ödenek ancak bütçe yılı içerisinde ilave edilebilir veya konabilir. Ek ödeneğin ilave edilmesi veya olağanüstü ödeneğin konulması odada yönetim kurulunun, şubede şube meclisinin teklifi üzerine meclis kararı ile yapılır. Ek ödeneğin ilave edilmesi ve olağanüstü ödeneğin konulması için yeni bir gelir kaynağının bulunması zorunludur.

19 KESİN HESAP Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirlerini gösteren cetvellerden oluşur. Odada kesin hesap; ilgili olduğu mali yılı takip eden en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur. Meclise sunma işlemi; bir yazı ile meclis başkanına iletilmek suretiyle yapılır. Meclis başkanı tarafından incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir.

20 Komisyon; kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirlediği süre içerisinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. Meclis; komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır. Oda şubelerinde de aynı yol izlenir.

21 TAHSİLAT Tahsil: Parayı alma, toplama. Tahsilat: Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin kanuni yollarla alınması. Odada tahsilat: Oda alacaklarının; nakit, çek, banka kredi kartı, banka hesabına para yatırmak veya mahsup işlemi yapmak sureti ile yapılması işidir.

22 Meclis kararıyla oda, banka kredi kartı ile üyelerinin aidat borcu ve bu borçlara ait gecikme zamlarını on iki ayı geçmeyecek şekilde taksitlendirebilir. Ödeme süresi başlamış ve vadesi geçmemiş aidat borcu taksitlendirilemez.

23 Ödeme süresi: Oda üyeleri her yıl Haziran ve Ekim aylarında yıllık aidat ile tahakkuk etmesi durumunda munzam aidat öderler. 1 Haziran ve 1 Ekim tarihleri ödeme süresinin başladığı tarih, 30 Haziran ve 31 Ekim vadenin sona erdiği tarihtir. Bu tarihler arasında kalan zaman dilimi de ödeme süresidir.

24 Oda üyelerinin rızaen borçlarına karşılık ödeme yapmaları halinde, yapılan ödeme; 1- Varsa ödeme süresi başlamış ve vadesi geçmemiş borçlara, 2- Ödeme süresi başlamış ve vadesi geçmemiş borç yoksa, en eski borç aslından başlayarak sırasıyla diğer borç asıllarına, 3- Asıl borçların tamamının ödenmiş olması halinde, en yeni asıl borcun gecikme zammı borcundan başlayarak sırasıyla diğer gecikme zammı borçlarına, mahsup edilir.

25 HARCAMA Harcama: Parayı elden çıkarmak, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider. Bütçeden harcama: Oda bütçesinden bir mal veya hizmet alımı bedeli olarak elden çıkarılan (ödenen) para.

26 Bütçeden harcama; 1- Oda başkanı ile genel sekreterin, 2-Oda başkanının görevlendirdiği başkan yardımcısı ile genel sekreterin, 3- Oda başkanı ile sayman üyenin, 4-Oda başkanının görevlendirdiği başkan yardımcısı ile sayman üyenin, müşterek imzaları ile, veya, 5- Genel sekretere verilen yetki çerçevesinde genel sekreter tarafından re’sen, yapılır.

27 Oda genel sekreteri; yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisinin bir kısmını, her mali yılın başında genel sekreter yardımcılarına devredebilir. Odada harcama; bütçede ödenek olması halinde yapılabilir. Ödenek yeterli değil ise; - aynı faslın diğer maddelerinden, - başka fasıllardan, aktarım yapıldıktan, veya, - ek veya olağan üstü ödenek ilave edildikten, sonra harcama yapılabilir.

28 Harcamanın; 1- Fatura, 2- Serbest Meslek Makbuzu, 3- Müstahsil Makbuzu, 4- Gider Pusulası, 5- Perakende Satış ve Yazar Kasa Fişleri, olmak üzere Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelere dayanması gerekir.

29 Mevzuata aykırı harcamalardan bu harcamaya ilişkin ödeme makbuzunu veya mahsup fişini yada bunların dayandığı müsbit evrakı imzalayanlar sorumludur. Harcamalar karşılığında yapılacak ödemeler için, Yönetmelikte belirlenen tipte makbuz kullanılmalıdır. Adi senetle ödeme yapılamaz.

30 HARCAMA VE TAHSİLATLARIN ONAYA SUNULMASI Tahsilat ve harcamalar aylık olarak hazırlanır, izleyen ayda oda ve borsa meclisinin onayına sunulur.

31 ZAMAN AŞIMI Zaman aşımı: Süre aşımı. Odada zaman aşımı: Kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payı, borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezaları alacaklarını kapsar. Zaman aşımı süresi: Beş (5) yıldır.

32 Zaman aşımı ne zaman başlar: Alacakların ödenmesi gereken yılı takip eden yılın başından işlemeye başlar. Zaman aşımının durması: Kısmen ödeme, haciz uygulaması, icraen takip, alacağın teminata bağlanması zaman aşımını keser. Zaman aşımı, kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren tekrar başlar.

33 AİDATLARIN AFFI VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oda veya borsa meclisi, tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçilmesine veya ölen, ticareti terk eden, yangın, sel ve deprem benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerinin aidat borçlarını ve gecikme zamlarının affına veya yeniden yapılandırılmasına karar verebilir.

34 İstisnai nitelikteki bu kararlar, yılda bir defa ve aynı durumdaki tüm üyeleri kapsayacak şekilde alınır.

35 DENETİM Oda ve borsalarda; tahsilat ve harcamalar ile muhasebe iş ve işlemleri sayman üye ve hesapları inceleme komisyonu tarafından denetlenebilir.

36 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 62: Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir. Görülen aksaklık ve eksikler ile mevzuata aykırı işlemler; sayman üye tarafından yönetim kuruluna, hesapları inceleme komisyonu tarafından meclise bir rapor halinde bildirilir.

37 HARCIRAHLAR Bir yere geçici bir görevle görevlendirilen organ üyelerine, personele ve kuruluş dışından görevlendirileceklere harcırah verilir. Harcırah; yol masraflarını, konaklama masrafını ve yevmiyeyi kapsar. Şehir içi görevlendirmelerde yevmiye ödenmez. Organ üyelerine, personele ve kuruluş dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük şehir dışı ve yurtdışı yevmiyenin miktarı odalarda meclis tarafından belirlenir.

38 Odalarda meclis üyelerinin yurt dışına veya şehir dışına geçici bir görevlendirmelerine meclis tarafından veya meclisin yetki devretmesi halinde yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından, meclis üyeleri dışında kalan organ üyelerinin, genel sekreterin, genel sekreter yardımcılarının ve kuruluş dışındakilerin yurt dışına veya şehir dışına geçici bir görevle görevlendirilmelerine yönetim kurulu tarafından karar verilir. Genel sekreter ve yardımcıları dışındaki personelin yurt dışına geçici bir görevle görevlendirilmelerine yönetim kurulu, şehir dışına geçici bir görevle görevlendirilmelerine ise genel sekreter tarafından karar verilir.

39 Harcırah GrubuYurt Dışı Yevmiye (Brüt) Şehir Dışı Yevmiye (Brüt) 1. Grup: Organ üyeleri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve kuruluş dışı kişiler Asgari ücretin brüt tutarının üçte ikisi Asgari ücretin brüt tutarının dörtte biri 2. Grup: Danışman, müşavir, daire başkanı, müdür, uzman, uzman yardımcısı, şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar vb. kadrolar Asgari ücretin brüt tutarının yarısı Asgari ücretin brüt tutarının beşte biri 3. Grup: Bunlar dışında kalan personelAsgari ücretin brüt tutarının beşte ikisi Asgari ücretin brüt tutarının altıda biri Bu oranlar azami yevmiye tutarları olup, görevlendirilenlerin yemek masraflarının oda tarafından veya karşı tarafça karşılanması halinde bunlara yevmiyelerinin yarısı ödenir.

40 Konaklama ve yol masrafının belgelendirilmesi zorunludur. Aksi takdirde bunlar için ödeme yapılmaz. Personelin kalacağı otel sınıfı yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Görevlendirilen kişilerin görev seyahatlerini kendi özel araçları ile yapmaları halinde bunlara her mali yılın başında oda meclisi tarafından tespit edilecek kilometre fiyatı üzerinden yakıt faturaları ödenebilir. Harcıraha ilişkin diğer usul ve esaslar odalarda iç yönergelerle belirlenir.

41 TİCARET SİCİL GELİR VE GİDERLERİNİN AYRIŞTIRILMASI Ticaret sicil yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası; “Ticaret sicil harçlarından Kanunun 1532 nci maddesi uyarınca odaya aktarılan tutar mizanda ayrı bir hesapta gösterilir ve öncelikle müdürlüğün ihtiyaçları için kullanılır. Aktarılan tutarın sicil hizmetleri için yeterli olmaması halinde gerekli kaynak odaca sağlanır. Odalar, sicil hizmetlerinden elde ettikleri gelir ve harç payı tutarları ile müdürlüğün personel ve diğer giderlerini her yılın Mart ayı sonuna kadar yıllık olarak TOBB’ a bildirmekle yükümlüdür. TOBB, bu bildirimleri Nisan ayı

42 sonuna kadar yazılı olarak Bakanlığa bildirir.” hükmünü içermektedir. Yönetmelik hükmü doğrultusunda ticaret sicil müdürlüğünün gelir ve giderlerinin bütçede herhangi bir ayrım yapılmaksızın mizanda ayrı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Mizanda ayrı olarak gösterilmeyen giderlerin Bakanlığa bildirilirken ayrıma tabi tutulması da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle giderlerin kayıt altına alınırken ayrı hesaplarda gösterilmesi gerekmektedir.

43 Dağıtım uygulanırken ayrıştırılamayan giderler için, genel kabul görmüş maliyet hesaplama usulleri dikkate alınarak, dağıtım kriterleri belirlenebilir. Örneğin; elektrik giderleri için personel sayısı veya kullanılan alanın metrekare olarak büyüklüğü, su için personel sayısı, doğalgaz veya ısınma için kullanılan alanın metrekare olarak büyüklüğü dikkate alınarak orantılama yapılabilir. Bunlar dışındaki giderler için gerçek tutarlar belirlenebileceği gibi izah edilebilir olmak kaydıyla yine sabit bir orantılama yöntemi de kullanılabilir.

44 MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ

45 Sosyal Sorumluluk Kişilik Süreklilik Dönemsellik Parayla ölçülme Maliyet esası Tarafsızlık ve belgelendirme Tutarlılık Tam açıklama Özün önceliği Önemlilik İhtiyatlılık TEMEL KAVRAMLAR

46 TUTULACAK DEFTERLER Yevmiye Defteri Defteri Kebir Sabit Kıymetler Defteri Kıymetli Evrak Defteri Tahakkuk ve Takip Defteri İhtiyaca göre yardımcı defterler

47 Yevmiye defteri, kullanılmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilir. Ertesi yılda kullanılmak istenen yevmiye defterleri har mali yılın ilk ayı içinde notere ibraz edilerek tasdik ettirilir. Yevmiye defteri dışında kalan diğer defterler, kullanılmaya başlamadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle odalarda yönetim kurulu, şubelerde şube yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu defterlerin her sayfası mühürlenerek genel sekreter/şube müdürü tarafından paraflanır. Elektronik ortamda tutulması halinde de aynı yöntemler uygulanır.

48 MUHASEBEYLE İLGİLİ BELGELER MizanÇek Çıkış Bordrosu Bütçe İzleme RaporuKasa Raporu BilançoTahsil Fişi Gelir TablosuTediye Fişi Alındı MakbuzuMahsup Fişi Ödeme MakbuzuGider Pusulası Çek Giriş Bordrosuİhtiyaca Göre Diğer Belgeler

49 MUHASEBEYLE İLGİLİ BELGELERİN KAYIT USULÜ MUHAFAZASI VE ONAYA SUNULMASI Muhasebeye ilişkin mali tablo, makbuz, fiş ve belgelerin; Türkçe olarak tutulması ve mürekkeple veya elektronik cihazla yapılması zorunludur. Mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler muhasebe birimi tarafından tutulur ve muhafaza olunur. Bunlardan alındı makbuzları, veznedara, tahsildara veya tahsilat ile görevlendirileceklere zimmet karşılığında verilir. Yeni makbuzlar verilirken kullanılmış olanlar geri alınır.

50 Alındı ve ödeme makbuzu, tahsil, tediye ve mahsup fişi ile gider pusulası üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış tanzim edilenler üzerine geçerli açıklama yapılmak suretiyle iptal edilir ve dip koçanlarıyla birlikte muhafaza edilir. Mizan ve bütçe izleme raporu aylık olarak hazırlanır ve izleyen ayda odalarda meclisin, şubelerde bağlı bulunduğu oda meclisinin onayına sunulmak üzere şube meclisinin onayına sunulur. Bu belgelerde yer alan gelir ve gider hesaplarına ilişkin ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde bunlar da meclisin/şube meclisinin bilgisine sunulur.

51 KASADA BULUNDURULACAK PARA MİKTARI Odanın kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarı her mali yılın ilk ayı içinde yeniden belirlenmek üzere yönetim kurulu tarafından tespit olunur. Bu miktarın üzerindeki paralar yönetim kurulu tarafından belirlenen banka hesaplarına her gün sonunda yatırılır. Ancak, personelin ücret, fazla mesai ve ikramiye gibi özlük haklarının ödendiği günde ve bu günün öncesinde bu hüküm uygulanmaz. Kasada, veznedarın veya başkalarının şahsına ait para ve kıymetli evrak bulundurulamaz. Kasa fazlası paralar ile diğer kıymetlerin veznedara veya başkalarına ait olduğu hakkındaki iddialar dinlenmez, kuruluş adına gelir kaydedilir.

52 ODA GİDER BÜTÇESİ Odaların gider bütçesi Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan 18 fasıldan meydana gelmektedir. 18 gider faslından oluşmuş bütçe izleme tablosunda fasıl isimleri ve fasıl numaraları sabit olup fasıl maddeleri ihtiyaca göre oda tarafından oluşturulacaktır. İhtiyaç duyulmayan gider faslı bütçede yer almayacak, fasıl numarası boş kalacaktır.

53 FASIL NO MADDE NOFASIL VE MADDE ADI 01MENKUL KIYMET SATIŞ GİD. FASLI 001Devlet Tahvili Satış Giderleri 002Hazine Bonosu Satış Giderleri 003Özel Kesim Tahvil Satış Giderleri 02KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 001Döviz Alım Satımından Kayn. Kambiyo Gid. 002Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri 003 Vadeli Döviz Hes. Kaynaklanan Kam. Giderleri 03 SAİR GİDERLER FASLI 001 Küsurat Farkı Giderleri 002 Maddi Duran Varlık Satış Giderleri

54 04PERSONEL GİDERLERİ FASLI 001Personel Ücret ve Giderleri 002Sağlık Giderleri 003Ulaşım Giderleri 004Tabldot Giderleri 05DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 001Elektrik Giderleri 002Su Giderleri 003Isınma Giderleri 004Posta ve Pul Giderleri 005Telefon Giderleri 006Taşıma ve Kargo Giderleri 007İletişim, Hat ve Abonelik Giderleri 008Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri 009Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri 010Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri

55 011Asansör Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 012Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri 013Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 014Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Gid. 015Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Gid. 016Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Gid. 017Temsil ve İkram Giderleri 018Kırtasiye Giderleri 019Baskı, Dizgi ve Matbuat Giderleri 020Danışmanlık Giderleri 021Yurtiçi Organizasyon Giderleri 022Yurtdışı Organizasyon Giderleri 023İstişare, Etüd ve Seminer Giderleri 024Telif ve Tercüme Giderleri 025Taksi Giderleri 026Müteferrik Giderler

56 06BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 001Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 002İlan Giderleri 003Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri 004Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı 005Gazete, Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri 07SABİT KIYMET GİDERLERİ 001Binalar 002Taşıtlar 003Demirbaşlar 08KİRA GİDERLERİ FASLI 001Kira Giderleri 002Aidat Giderleri 09GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 001Sigorta Giderleri 002Dava ve İcra Giderleri

57 10SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 001Yurt İçi Seyahat Giderleri 002Yurtdışı Seyahat Giderleri 003Kurul ve Komisyonlar Toplantı Giderleri 11HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 001Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakkı Giderleri 12ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 001Şube Giderleri 002Temsilcilik Giderleri 13BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 001Birlik Aidatı 002Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı 003TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 004Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri

58 14EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 001Eğitim Giderleri 002Fuar Kongre Sergi ve Organize Sanayi Bölgesi Gid. 15BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 001Okul Yaptırma Giderleri 002Eğitim Yardımları 003Gıda Yardımları 004Muhtelif Yardımlar 16VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI 001Damga Vergisi 002Emlak Vergisi 003Motorlu Taşıtlar Vergisi 004Özel İşlem Vergisi 005Eğitime Katkı Payı 006Noter ve Harç Giderleri 007Çevre Temizlik Vergisi

59 17FAİZ GİDERLERİ FASLI 001Faiz Giderleri 18FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI 001Vade Farkı Giderleri 002Kredi Kartı Komisyon Giderleri 003Verilen Teminat Mektupları Komisyon Giderleri

60 ODA GELİR BÜTÇESİ Odaların gelir bütçesi Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan 18 fasıldan meydana gelmektedir. 18 gelir faslından oluşmuş bütçe izleme tablosunda fasıl isimleri ve fasıl numaraları sabit olup fasıl maddeleri ihtiyaca göre oda tarafından oluşturulacaktır. İhtiyaç duyulmayan gelir faslı bütçede yer almayacak, fasıl numarası boş kalacaktır.

61 FASIL NO MADDE NOFASIL VE MADDE ADI 01KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 001Kayıt Ücretleri 02YILLIK AİDAT FASLI 001Cari Yıl Aidatları 002Geçmiş Yıl Aidatları 03MUNZAM AİDAT FASLI 001Cari Yıl Munzam Aidatları 002Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 04 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 001 05BELGE BEDELLERİ FASLI 001Belge Bedelleri

62 06YAYIN GELİRLERİ FASLI 001Oda Yayın Gelirleri 07ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 001Şube Gelirleri 002Temsilcilik Gelirleri 08TARİFE TASDİİK ÜCRETİ FASLI 001Tarife Tasdiik Ücreti 09GEMİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER FASLI 001Gemilerden Alınacak Ücretler 10BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 001Bağış ve Yardımlar 11PARA CEZALARI FASLI 001Para Cezaları 12MİSİL ZAMLARI FASLI 001Misil Zamları

63 13FAİZ GELİRLERİ FASLI 001Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 002Temerrüt Faizi Gelirleri Faslı 14KİRA GELİRLERİ FASLI 001Kira Gelirleri 002Aidat Gelirleri 15MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 001Devlet Tahvili Satış Gelirleri 002Hazine Bonosu Satış Gelirleri 003Özel Kesim Tahvil Satış Gelirleri 004Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Gelirleri 005Repo Gelirleri

64 16KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 001Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gel. 002Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kam. Gel. 003Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kam. Gel. 004Vadesiz Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kam. Gel. 005Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Gelirleri 17SAİR GELİRLER FASLI 001Küsurat Farkı Gelirleri 002Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 003Sair Gelirler 004İştirak Gelirleri

65 HESAP PLANI VE BÜTÇE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Odaların gelir ve gider bütçe fasıllarının hesap planında hangi hesabın altında takip edilebileceğini gösteren örnek hesap planı

66 HESAP KODU İLK KIRILIM İKİNCİ KIRILIMHESAP, FASIL VE MADDE ADI 600OLAĞAN GELİRLER HESABI 60001Kayıt Ücretleri Faslı 001Kayıt Ücretleri 60002Yıllık Aidat Faslı 001Cari Yıl Aidatları 002Geçmiş Yıl Aidatları 60003Munzam Aidat Faslıı 001Cari Yıl Munzam Aidatları 002Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 60004 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı 001 60005Belge Bedelleri Faslı 001Belge Bedelleri

67 60006Yayın Gelirleri Faslı 001Oda Yayın Gelirleri 60007Şube ve Temsilcilik Gelirleri Faslı 001Şube Gelirleri 002Temsilcilik Gelirleri 08Tarife Tasdik Ücreti Faslı 001Tarife Tasdik Ücreti 09Gemilerden Alınacak Ücretler Faslı 001Gemilerden Alınacak Ücretler 602DİĞER GELİRLER HESABI 60201Bağış ve Yardımlar Faslı 001Bağış ve Yardımlar 60202Para Cezaları Faslı 001Para Cezaları

68 60203Misil Zamları Faslı 001Misil Zamları 640İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI 64001İştirak Gelirleri 001A Ltd Şti İştirak Geliri 642FAİZ GELİRLERİ HESABI 64201Faiz Gelirleri Faslı 001Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 002Temerrüt Faizi Gelirleri Faslı 643KİRA GELİRLERİ HESABI 64302Kira Gelirleri Faslı 001Kira Gelirleri 002Aidat Gelirleri

69 645MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI 64501Menkul Kıymet Satış Gelirleri Faslı 001Devlet Tahvili Satış Gelirleri 002Hazine Bonosu Satış Gelirleri 003Özel Kesim Tahvil Satış Gelirleri 004Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Gelirleri 005Repo Gelirleri 646KAMBİYO GELİRLERİ HESABI 64601Kambiyo Gelirleri Faslı 001Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gel. 002Vadeli Döviz Hes. Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri 003Dövizli Menkul Kıymetlerden Kayn. Kambiyo Gel. 004Vadesiz Döviz Hes. Kaynaklanan Kambiyo Gel, 005Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Gelirleri

70 679DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI 67901Sair Gelirler Faslı 001Küsürat Farkı Gelirleri 002Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 003Sair Gelirler

71 HESAP KODU İLK KIRILIM İKİNCİ KIRILIMHESAP, FASIL VE MADDE ADI 655MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ HESABI 65501Menkul Kıymet Satış Giderleri Faslı 001Devlet Tahvili Satış Giderleri 002Hazine Bonosu Satış Giderleri 003Özel Kesim Tahvil Satış Giderleri 656KAMBİYO GİDERLERİ HESABI 65601Kambiyo Giderleri Faslı 001Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gid 002Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri 003Vadeli Döviz Hes. Kaynaklanan Kambiyo Gid

72 689DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI 68901Sair Giderler Faslı 001Küsurat Farkı Giderleri 002Maddi Duran Varlık Satış Giderleri 792MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ HESABI 79201Personel Giderleri Faslı 001Personel Ücret ve Giderleri 002Sağlık Giderleri 003Ulaşım Giderleri 004Tabldot Giderleri 793DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 79301Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Faslı 001Elektrik Giderleri 002Su Giderleri 003Isınma Giderleri 004Posta ve Pul Giderleri

73 79301005Telefon Giderleri 006Taşıma ve Kargo Giderleri 007İletişim, Hat ve Abonelik Giderleri 008Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri 009Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri 010Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri 011Asansör Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 012Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri 013Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 014Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Gid. 015Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Gid. 016Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Gid. 017Temsil ve İkram Giderleri 018Kırtasiye Giderleri 019Baskı, Dizgi ve Matbuat Giderleri 020Danışmanlık Giderleri

74 021Yurtiçi Organizasyon Giderleri 022Yurtdışı Organizasyon Giderleri 023İstişare, Etüd ve Seminer Giderleri 024Telif ve Tercüme Giderleri 025Taksi Giderleri 026Müteferrik Giderler 79302Basın Yayın Giderleri Faslı 001Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 002İlan Giderleri 003Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri 004Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı 005Gazete, Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri 79303Sabit Kıymet Giderleri 001Binalar 002Taşıtlar 003Demirbaşlar

75 794ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI 79401Kira Giderleri Faslı 001Kira Giderleri 002Aidat Giderleri 79402Genel Yönetim Giderleri Faslı 001Sigorta Giderleri 002Dava ve İcra Giderleri 79403Seyahat ve Yol Giderleri Faslı 001Yurt İçi Seyahat Giderleri 002Yurtdışı Seyahat Giderleri 003Kurul ve Komisyonlar Toplantı Giderleri 79404Huzur Hakkı Giderleri Faslı 001Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakkı Gid. 79405Şube ve Temsilcilik Giderleri Faslı 001Şube Giderleri 002Temsilcilik Giderleri

76 79406Birlik Aidatı, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar Faslı 001Birlik Aidatı 002Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı 003TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 004Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri 79407Eğitim ve Fuar Giderleri Faslı 001Eğitim Giderleri 002Fuar,Kongre,Sergi ve Organize Sanayi Bölgesi Gid. 79408Bağış ve Yardımlar Faslı 001Okul Yaptırma Giderleri 002Eğitim Yardımları 003Gıda Yardımları 004Muhtelif Yardımlar

77 795VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 79501Vergi, Resim ve Harçlar Faslı 001Damga Vergisi 002Emlak Vergisi 003Motorlu Taşıtlar Vergisi 004Özel İşlem Vergisi 005Eğitime Katkı Payı 006Noter ve Harç Giderleri 007Çevre Temizlik Vergisi 797FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 79701Faiz Giderleri Faslı 001Faiz Giderleri 79702Finansman Giderleri Faslı 001Vade Farkı Giderleri 002Kredi Kartı Komisyon Giderleri 003Verilen Teminat Mektupları Komisyon Giderleri

78 KDV TEVKİFATI 117 nolu KDV Genel Tebliği ile KDV dahil tutarı 1.000,- TL’ yi geçen faturaların KDV’ lerinden; Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinden 2/10, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerden 9/10, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinden 5/10, Yemek servis ve organizasyon hizmetlerinden 5/10,

79 İşgücü temin hizmetlerinden 9/10, Yapı denetim hizmetlerden 9/10, Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinden 7/10, Servis taşımacılığı hizmetlerinden 5/10, Her türlü baskı ve basım hizmetlerinden 5/10, oranlarında tevkifat yapılarak, oda tarafından Maliye Bakanlığına, fatura tarihini takip eden ayın 23’ üne kadar 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi ve 26 sına kadar ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

80 ODALARDAN GELEN SORUNLAR Odalardan gelen sorunlar katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda örnek muhasebe kayıtları ile birlikte sunumun sonunda ele alınacaktır.

81 BAKANLIK DENETİMLERİNDE TESBİT EDİLEN USULSÜZ İŞLEMLER VE AKSAKLIKLAR

82 Gerçek olmayan seyahatler için harcırah tahakkuku. Şahsi hesapların oda veya borsa işleri için kullanılması. TOBB tarafından gönderilen yardımların düzgün dağıtılmaması Oda ve borsa paralarının kayıtlara geç intikal ettirilmesi. Bakanlıktan istenilen belge ve bilgi taleplerine en kısa sürede cevap verilmesi.

83 Kesin ve sonucu alınmış son üç yılın gelirlerinin esas alınması; gelirleri azaltıcı yeni unsurlar ortaya çıkmadığı sürece, gelir tahminlerinin son üç yılın gerçekleşen gelir ortalamalarının altında olmayacak şekilde yapılması. Bütçeye ek ödenek ilave edilecek veya olağanüstü ödenek konulacak ise bu ödenekler içinde Bakanlık İç Ticaret Hizmetlerine Geliştirme Payı ayrılması.

84 Kasa sayımlarının iki ayda bir defadan az olmamak üzere belirsiz günlerde genel sekreter veya yetkilendirdiği personel tarafından kontrol edilmesi ve bir rapora bağlanması. Muhasebe fişlerinde imza sahiplerinin ad ve soyadları ile unvanlarının belirtilmesi. Tanıtıma yönelik, hatıra niteliğinde yada sembolik değeri bulunan eşyaların hediye edilmesi, kurumsal bir gidere konu olamayacak nitelikteki hediyelik eşya harcamalarından kaçınılması.

85 Trafik cezalarının, oda ve borsa bütçesinden karşılanmaması, cezaya sebebiyet veren kişiler tarafından ödenmesi. Oda ve borsa araçlarının şahsi işlerde kullanılması. Şahsi telefon faturalarının ödenmesi. Denetim yapılmaması. Silah ruhsatları harçlarının ödenmesi. Günlük kasa sayımının yapılmaması. Meclis veya yönetim kurulu tarafından aktarım yapılmadan harcama yapılması.

86 Ek veya ilave ödeneğin meclis kararına bağlanmadan harcama yapılması. Yönetim kurulu kararı olmadan sosyal yardım veya bağış yapılması. Konaklama ve yol masrafları için belgesi olmadan ödeme yapılması. Oda ve borsa denetimleri sonrasında Bakanlıkça gönderilen talimatların yerine getirilmemesi. Oda ve borsaya gelen evrakların kayda alınmaması. Oda ve borsa iç yönergelerinin mevzuata uygun hale getirilmemesi.

87 Meclis gündemine yönetim kurulunun ibrası hususunun konmaması ve yönetim kurulunun ibra edilmemesi. Oda ve borsa kasasında bulunacak para miktarının tespit edilmemesi. Tahsilatların zamanında kaydedilmemesi. Nakdi ve menkul kıymet değerlerin kasada saklanmaması. Kasada başkalarına ait değerlerin bulundurulması. Muhasebe kayıtlarını yapmamak. Tahsilatlarda makbuz vermemek.

88 Verilen avansların on gün içerisinde kapatmamak. Oda ve borsaca verilen hizmetin karşılığı olarak bağış veya ücret almak. Yevmiye defterinde yapılan yanlışlıkları usulünce düzeltmemek. Çeklerin harcamaya yetkili kişilerce imzalanmaması.


"BÜTÇE ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ. BÜTÇE Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları