Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAALİYET RAPORLARI ve HAZIRLAMA ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAALİYET RAPORLARI ve HAZIRLAMA ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 FAALİYET RAPORLARI ve HAZIRLAMA ESASLARI

2 Mevzuat 5018 sayılı KMYKK / 41 Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında Yönetmelik Performans programları ve faaliyet raporları hakkında Genel Yazı

3 Kapsam Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Özel bütçeli idareler,
Sosyal güvenlik kurumları, Mahalli idareler.

4 Faaliyet raporları Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.

5 Faaliyet raporları Birim faaliyet raporu İdare faaliyet raporu
Genel faaliyet raporu

6 Birim faaliyet raporu Bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır. Mahalli idareler hariç olmak üzere, birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

7 Birim faaliyet raporu Üst yönetici, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

8 İdare faaliyet raporu İlgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri, yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde birim faaliyet raporları dikkate alınarak üst yönetici tarafından düzenlenir.

9 İdare faaliyet raporu Mahalli idareler hariç olmak üzere, faaliyet raporları izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır, ayrıca Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

10 Raporlama İlkeleri Sorumluluk ilkesi Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu Bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması Açıklık ilkesi Açık, anlaşılır ve sadelik Tam açıklama ilkesi Bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması Tutarlılık ilkesi Bilgilerin gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılması, yöntem değişikliklerinin belirtilmesi, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanması. Yıllık olma ilkesi Bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanması.

11 Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar - KAPSAM
1-Genel bilgiler: Misyon-Vizyon, teşkilat, hizmetler, fiziki-beşeri kaynaklar 2-Amaç ve hedefler: Stratejik amaç ve hedefleri, temel ilke ve politikalar 3-Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Mali bilgiler ile performans bilgileri Mali bilgiler: Kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri, varlık ve yükümlülükler, temel mali tablolar, iç ve dış mali denetim sonuçları Performans bilgileri: Stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeler, performans hedef ve göstergeleri, gerçekleşme durumları

12 Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar - KAPSAM
4-Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, idarenin üstün ve zayıf yanları 5-Öneri ve tedbirler: İdarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklikler, riskler, bunlara yönelik alınması gereken tedbirler

13 Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar - ŞEKİL
Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır.

14 Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar - ŞEKİL
‘İç Kontrol Güvence Beyanı’ (Üst yönetici) ‘Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı’ (Mali hizmetler birim yöneticisi) Birim faaliyet raporları, ‘İç Kontrol Güvence Beyanı’ (Harcama yetkilisi)

15 Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli
………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler       1- Bütçe Uygulama Sonuçları       2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar       3- Mali Denetim Sonuçları        4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri       1- Faaliyet ve Proje Bilgileri       2- Performans Sonuçları Tablosu       3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi            4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi       5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ            A- Üstünlükler            B-  Zayıflıklar            C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

16 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesiyle ilgili değerlendirme sağlaması amacıyla, Öğrenci sayısı, mezun sayısı, okullaşma oranı, derslik başına öğrenci sayısı, mükellef sayısı, kaza sayısı, adli ve idari yargıya başvuru sayısı, ilgili güvenlik birimine intikal eden olay sayısı… Ar-Ge ve sosyal proje destekleri, sanayi ve teknoloji destekleri, tarımsal destekler, burs-kredi destekleri, özürlü evde bakım, özürlü eğitimi, taşımalı eğitim ve ücretsiz ders kitabı uygulamaları, aynî ve nakdi yardımlar gibi destek ve yardımlar ile bunlardan yararlanan sayısı…

17 Performans bilgisinin faaliyet raporlarıyla ilişkisi
………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler       1- Bütçe Uygulama Sonuçları       2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar       3- Mali Denetim Sonuçları        4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri       1- Faaliyet ve Proje Bilgileri       2- Performans Sonuçları Tablosu       3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi            4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi       5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ            A- Üstünlükler            B-  Zayıflıklar            C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

18 2-Performans Sonuçları Tablosu
“Performans Sonuçları Tablosu” bölümünde, Her bir hedefin bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterecek şekilde oluşturulan (PHİD) Formu ile performans göstergelerinin hedeflenen ve gerçekleşen düzeylerini gösteren (PGS) Formuna yer verilmesi gerekmektedir.

19 Performans Sonuçları Tablosu-PHİD

20 Performans Sonuçları Tablosu-PGS

21 Performans bilgisinin faaliyet raporlarıyla ilişkisi
………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler       1- Bütçe Uygulama Sonuçları       2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar       3- Mali Denetim Sonuçları        4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri       1- Faaliyet ve Proje Bilgileri       2- Performans Sonuçları Tablosu       3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi            4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi       5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ            A- Üstünlükler            B-  Zayıflıklar            C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

22 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yürütülen hizmet ve faaliyetlerin amaç ve hedeflere katkısı, Bütçe ve performans programı uygulaması neticesinde, kamu kaynağının kullanım düzeyi, Performans programıyla hedeflenenler ile gerçekleşmeler arasındaki temel farklılıklar ve nedenleri, Performans programının idarenin görev, yetki ve sorumluluklarına, uygunluğu ve kamu hizmetinin yürütülmesindeki etkisi,

23 IV-Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi
Teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasitesi, Güçlü ve zayıf yönleri, Karşılaşabileceği riskler ve alınması gereken tedbirler, İzleyen yıllar için uygulamaya ilişkin değerlendirme

24 Teşekkürler…


"FAALİYET RAPORLARI ve HAZIRLAMA ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları