Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011."— Sunum transkripti:

1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011

2 2 Sunum Planı  Faaliyet Raporlarının Temel Niteliği  Faaliyet Raporlarının Çeşitleri- Hazırlanma Süreleri  Faaliyet Raporlarının Kapsamı

3 3 Maliye Bakanlı ğ ı Stratejik Y ö netim Sistemi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi

4 4  Temel hesap verme aracıdır.  Stratejik planlamaya ve performans programına girdi sağlar. Faaliyet Raporları

5 5 Faaliyet Raporları -1  Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur.  Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir.

6 6  Faaliyet raporları, yeni kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarından olan Hesap verebilirlik ve Mali saydamlık ilkelerinin en önemli uygulama araçlarının başında gelmektedir.  Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.  Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır. Faaliyet Raporları -2

7 7  Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekir.  Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanmalıdır.  Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır. Faaliyet Raporları -3

8 8 Kurum ve BelgelerSunulan Makam S ü re Merkezi Y ö netim Kapsamındaki Kamu İdareleri(Genel ve Ö zel B ü t ç e)- Sosyal G ü venlik Kurumları Harcama Yetkilileri Birim Faaliyet Raporu Ü st Y ö netim İzleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Merkezi Y ö netim Kapsamındaki Kamu İdareleri(Genel ve Ö zel B ü t ç e)- Sosyal G ü venlik Kurumları İdare Faaliyet Raporları Sayıştay, Maliye Bakanlığıİzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Mahalli İdareler- Faaliyet Raporları Sayıştay, İ ç işleri Bakanlığıİl ö zel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; Belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar İ ç işleri Bakanlığı – Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu Sayıştay, Maliye Bakanlığı İzleyen yılın Haziran 15 ’ ine kadar Maliye Bakanlığı- Genel Faaliyet Raporu Sayıştayİzleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay - İdare Faaliyet Raporu+ Genel Faaliyet Raporu+ Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu+ G ö r ü şler+ Genel uygunluk Bildirimi TBMM

9 9 İdare Faaliyet Raporunun Kapsamı  Birim Yöneticisi- Üst Yönetimin Sunuş Metni  Genel Bilgiler: (Misyon-vizyon,teşkilat yapısı, sunulan hizmet, insan- fiziki kaynak )  Amaç ve Hedefler: (S. amaç ve hedef,faaliyet yılı öncelikleri)  Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler  Mali Bilgiler (bütçe hedef ve gerçekleşme, varlık yükümlülük denetim sonuçları)  Performans Bilgileri (performans hedef- gerçekleşmesi,sapma nedenleri)  Kurumsal kabiliyet (içsel durum değerlendirmesi)  Öneri ve Tedbirler (karşılaşılacak riskler, hedef faaliyet değişikliği)  İç Kontrol Güvence Beyanı,  Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin Beyanı

10 10 TEŞEKKÜRLER……


"5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları