Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) https://www.mkk.com.tr 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) https://www.mkk.com.tr 1."— Sunum transkripti:

1 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) https://www.mkk.com.tr 1

2 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞU Menkul kıymetleri saklayan ve piyasalara menkul kıymet transfer hizmeti sunan bir finans kurumudur. 2

3 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY  Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu  Sermaye Piyasası Kanunu 13., 80. ve 81. maddeleri  Özel Hukuk Tüzel Kişisi  Sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı hakların bilgisayar ortamında, üyeler itibariyle ve hak sahipleri bazında izlenmesi 3 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

4 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi Madde 13 – (1)Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. 4 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

5 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi Madde 13 – (2) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir. Kurul, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına karar verebilir. (3) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur. 5 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

6 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi Madde 13 – (4) Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez.[1][1] (5) Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır. 6 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

7 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi Madde 13 – ( 6) Payların devrinin, 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın MKK nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır. (7) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran MKK’nın üyeleri tarafından yerine getirilir. İlgili kanunlar uyarınca elektronik ortamda tebligatı yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümler saklıdır. 7 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

8 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 80 – (1)Merkezî saklama kuruluşları, sermaye piyasası araçlarının merkezî saklanması ve bunlara ilişkin hakların kullanımı hizmetlerini veren anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. Bu kuruluşların sermayesine, kâr dağıtımına, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile faaliyetlerinin geçici ve sürekli durdurulmasına, denetimine, gözetimine, finansal raporlama standartlarına, finansal raporlarının bağımsız denetimine ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 8 MERKEZÎ SAKLAMA KURULUŞLARI

9 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 80 – (2) Merkezî saklama kuruluşlarında üyelik, teminat, saklama esasları, disiplin, gelir ve diğer konulardaki düzenlemeler Kurulca veya Kurulun uygun görmesi hâlinde ilgili merkezî saklama kuruluşları tarafından hazırlanan ve Kurulun onayladığı yönetmeliklerle belirlenir. (3) Kurul, merkezî saklama kuruluşlarının, merkezî saklamacı olarak faaliyet gösterebilecekleri sermaye piyasası araçları türlerini belirler. Kurul, belirli sermaye piyasası araçlarının bir veya birden fazla merkezî saklama kuruluşunda saklanmasını zorunlu tutabilir. Kurulun uygun görmesi hâlinde merkezî saklama kuruluşları, sermaye piyasaları dışında kurulmuş ve kurulacak diğer piyasaların da saklama işlemlerini yerine getirebilir. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının merkezî saklama kuruluşu MKK’dır. 9 MERKEZÎ SAKLAMA KURULUŞLARI

10 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 80 – ( 4) Kurul, bu madde kapsamındaki merkezî saklama kuruluşlarının denetim ve gözetim merciidir. Kurul, merkezî saklama faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini, her türlü bilgi ve belgenin talebi üzerine veya düzenli olarak gönderilmesini merkezî saklama kuruluşları ile bu kuruluşların üyelerinden isteyebilir. (5) Aracı kurumların ortaklarının şartları merkezî saklama kuruluşlarına da uygulanır. 10 MERKEZÎ SAKLAMA KURULUŞLARI

11 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 81 – (1) Merkezî Kayıt Kuruluşu, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak üzere kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirkettir. (2) MKK’nın kuruluş, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esasları, gelirleri ve kâr payı dağıtım esasları Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 11 MERKEZÎ KAYIT KURULUŞU

12 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 81 – (2) MKK’nın kuruluş, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esasları, gelirleri ve kâr payı dağıtım esasları Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 12 MERKEZÎ KAYIT KURULUŞU

13 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY (3) MKK, birinci fıkrada yer alan görevlerin yanı sıra aşağıda sayılan faaliyetleri de yerine getirir: a) 6102 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak b) Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluşturmak, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde verilerin kullanımını sağlamak c) Kurul tarafından sermaye piyasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak 13 MERKEZÎ KAYIT KURULUŞU DİĞER FAALİYETLERİ (MADDE 81 )

14 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY (3) MKK, birinci fıkrada yer alan görevlerin yanı sıra aşağıda sayılan faaliyetleri de yerine getirir: ç) İlgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmak 14 MERKEZÎ KAYIT KURULUŞU DİĞER FAALİYETLERİ (MADDE 81 )

15 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 81 – (4) Kurul tarafından çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde MKK, iş ve işlemleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda üyelerinden bilgi ve belge istemeye ve inceleme yapmaya yetkilidir. Üyeler, MKK’nın görev alanına giren hususlarda özel mevzuatında yer alan hükümlere dayanarak bilgi vermekten imtina edemezler. (5) MKK ve üyeleri, kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur. 15 MERKEZÎ KAYIT KURULUŞU

16 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MADDE 81 – (6) Kurul, MKK’nın gözetim ve denetim merciidir. Kurul, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi ile gerekli gördüğü diğer hususların yerine getirilmesini, her türlü bilgi ve belgenin yazılı ya da elektronik ortamda, talebi üzerine veya düzenli olarak gönderilmesini MKK ile bu kuruluşun üyelerinden isteyebilir. 16 MERKEZÎ KAYIT KURULUŞU

17 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY Kurul, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde yatırımcıları tazmin kararı alır. (1)Bu karar, durumun tespitinden itibaren üç ay içinde alınır. Kurulun, bu Kanun kapsamındaki tedbir yetkileri saklıdır. (2) Kurulca bankalar hakkında birinci fıkra uyarınca tazmin kararı verilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınır. Bankacılık mevzuatı uyarınca mevduat veya katılım fonu olarak kabul edilen nakit ödeme yükümlülüklerine, bu Kanunun yatırımcıların tazminine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 17 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ (MADDE 81 )

18 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 18 SERMAYE YAPISI %64,9 TAKASBANK %30,1 BORSAİSTANBUL %5 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

19 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 19 YÖNETİM KURULU (9) 1 ÜYE SERMAYE PİYASASI KURULU 2 ÜYE TAKASBANK 3 ÜYE BORSAİSTANBUL 1 ÜYE TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ 1 ÜYE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ÜYE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

20 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY İŞTİRAKLERPAY Saraybosna Borsası% 5 Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. % 10 Ürün İhtisas Borsası (Kurulma çalışmaları devam ediyor.) % 10 20 İŞTİRAKLER

21 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY ELEKTRONİK İMZA & PKI ALTYAPISI WEB UYGULAMA ONLINE ENTEGRASYON 654 136 MKK Merkezi Kaydi Sistem MKK Merkezi Kaydi Sistem YATIRIM KURULUŞU/ BANKA İHRAÇÇI ŞİRKET Pay Senedi, Özel Sektör Borçlanma Aracı (Bono&Tahvil), Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Banka Bonosu, Yapılandırılmış Ürünler, Kira Sertifikası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler KAYDİLEŞTİRME MERKEZİ SAKLAMA HESAP AÇMA SERBEST ve ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ ALIM SATIM SONRASI İŞLEMLERİ HAK KULLANIM ve İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI HİZMETLERİ HUKUKİ İŞLEMLER ELEKTRONİK FON PLATFORMU ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI RAPORLAMA DİĞER İŞLEMLER 21 KAYDİ SİSTEM HİZMETLERİ

22 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MKK/MKS İHRAÇÇI ŞİRKET YATIRIM KURULUŞU /BANKA Tüzel Kişi YATIRIMCILAR Gerçek Kişi MALİYE BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERGİ KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO İHRAÇÇI ŞİRKET ENTEGRASYONMKK ÜYESİ VE HESAP YAPISI YATIRIMCI HESAPLARI HESAP AÇMA İÇİN BAŞVURU Yatırımcılar Hesaplar SİCİL NO & ŞİFRE YATIRIM KURULUŞU /BANKA Entegrasyonu 22 KAYDİ SİSTEM VE HESAP AÇMA

23 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 23 BANKA ŞUBESİ (VAN) MKK (İSTANBUL) MKK (İSTANBUL) YATIRIMCI SİCİL NO & ŞİFRE Hesap Açma Başvurusu YATIRIM KURULUŞU /BANKA YATIRIMCI HESABI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (T.C. Kimlik No)  Türk Finans Sisteminde açılan tüm hesaplar  Türkiye’deki tüm yatırımcıların kimlik ve iletişim bilgileri (yatırımcıların telefon numaraları, e-posta ve posta adresleri) Gerçek Zamanlı On- line Entegrasyon MKK : FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ

24 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY  Finansal sistemde açılmış tüm hesaplar  Yatırımcıların kimlik ve iletişim bilgileri  MERNİS ve Maliye Bakanlığı ile entegrasyon  Üyelerle online entegrasyon  MERNİS ve Vergi Kimlik Numarası ile MKK Sicili Oluşturma  Yatırımcılara MKK Sicil-Şifre gönderimi  Yatırımcıların MKK Şifrelerini oluşturabilmeleri için e-DEVLET ile entegrasyon 24 FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ

25 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY Şifresi için Başvuru e-DEVLET Entegrasyonu T.C Kimlik No & Şifresi e-DEVLET ENTEGRASYONU 25 e-MKK Bilgi Portalı e-DEVLET uygulaması üzerinden bağlanılan hizmetler arasındadır.

26 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY e-CAS : Yatırımcı Bilgilendirme YATIRIMCI HİZMETLERİ Rassal Rapor Gönderimi  e-Devlet Şifresi  Mobil İmza  Elektonik İmza MKK Sicil ve Şifresi TC Kimlik No ve MKK Şifresi e-posta adresi Bilgi Portalı (www.mkk.com.tr) Sesli Yanıt Sistemi / Çağrı Merkezi e-YÖNET : Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri er@gon: Elektronik Rapor Gönderimi  Bilgi Alma  Portföy Durumu  Hesap Hareketleri  Menkul Kıymet Raporları  Şirket Bilgi ve Belgeleri  Şirket Duyuruları  Hak Kullanım Bilgileri  Genel Kurul Belge ve Bilgileri  İstatistikler  Anketler  Yatırımcı Blokajı  Elektronik Oy  Elektronik Vekalet  Anlık Bilgilendirme  Hesap Hareketleri  Hak Kullanım Bilgileri  Periyodik Bilgilendirme  Portföy Durumu  Hesap hareketleri  Aylık 10.000 Yatırımcı  Portföy Durumu e-GENEL KURUL : Elektronik Genel Kurul e-VERİ : Sermaye Piyasaları Veri Bankası  Bilgi Alma  Portföy Durumu  Hesap Hareketleri  Raporlar  Yatırımcı Blokajı e-CAS : Yatırımcı Uyarı Alo MKK (444 0 655) Elektronik Rapor (e-posta) Elektronik Uyarı (SMS & e-posta) Rassal Rapor (posta) 26

27 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 847 MİLYAR TL SAKLAMADAKİ KIYMETLERİN PİYASA DEĞERİ 25.023.114 HESAP SAHİBİ YATIRIMCI SAYISI 3.704.574 BAKİYELİ YATIRIMCI SAYISI 45.652.773 HESAP SAYISI 4.374.948 BAKİYELİ HESAP SAYISI 27 RAKAMLARLA MKK (Şubat 2016)

28 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 1.058.288 YATIRIMCI 569 MİLYAR TL PAY SENEDİ 27.052 YATIRIMCI 186 MİLYAR TL DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 2.870.720 YATIRIMCI 39 MİLYAR TL YATIRIM FONU 138.603 YATIRIMCI 49 MİLYAR TL ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI 2.649 YATIRIMCI 126 MİLYON TL BORSA YATIRIM FONU 2.675 YATIRIMCI 26 MİLYON TL YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER 1.252 YATIRIMCI 3 MİLYAR TL DİĞER MENKUL KIYMETLER SAKLAMA (Şubat 2016) 28 Borsada İşlem Gören : 228 Milyar TL Borsada İşlem Görmeyen: 341 Milyar TL %100 Kaydi ve Yatırımcı Bazında

29 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY 29 Mesajlar 39.769.009 Talimatlar 172.126.114 İşlemler 175.666.537 Bilgilendirme 277.428.691 Toplam İşlem Hacmi 37,9 Trilyon TL Günlük Maks. İşlem Hacmi 14,4 Trilyon TL RAKAMLARLA MKS (2015)

30 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY TAKASBANK Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI YATIRIMCILAR BİSTSPKMASAKBDDKTCMB BİLGİ PAYLAŞIMI e-DEVLET AVUSTURYA CSD İHRAÇÇI ŞİRKETLER EKONOMİ BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM KURULUŞLARI VALİLİKLER YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 30 TSPB SGK BANKALAR BİRLİĞİ TMSF GÜMRÜK BAKANLIĞI TİCARET BORSASI VERİ DAĞITIM KURULUŞLARI

31 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY ORTAKLAR e-MKK BİLGİ PORTALI e-posta SWIFT MERSİS Elektronik Genel Kurul KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri SMS Bilgi & Duyuru İletimi ANA HİZMETLERARAÇLAR Ortak Promosyonu Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik İstatistik & Anketler KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET MKK Portalı AR-GE DESTEĞİ Entegrasyonu 31 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

32 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY  Yatırımcıların portföy durumları, hesap hareketleri, şirket bilgi ve belgeleri, hak kullanım bilgileri ve şirket duyuruları  Hesaplarında bir hareket olduğu an yatırımcılara SMS ve e-posta yoluyla anlık bildirim  Yatırımcıların hesaplarında olası hata ve suistimalleri anında fark edebilmeleri  Olası bireysel ve sistemik riskin azaltılması  Bilgilendirme Aşaması: İşlem tamamlandıktan sonra bildirim yapılır.  Engelleme Aşaması: Yatırımcı e-CAS servisine kaydolmadığı sürece işlem tamamlanamaz. 32 e-CAS: Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi

33 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY  Kaydi sistem bilgi birikiminin Türkiye ve Türki Cumhuriyetler tarım sektörlerinde kullanılması  Tarım ve sermaye piyasaları entegrasyonu  Lisanslı Depolarda saklanan tarım ürünlerinin elektronik ürün senedine dönüştürülmesi  Elektronik ürün senetlerinin elektronik platformda kaydi olarak saklanması ve işlemlere konu edilmesi  Ürün İhtisas Borsa’sında elektronik ürünlerin işlem görmesi, vadeli ürün sözleşmelerinin oluşturulmasının hızlanması  Çiftçi Bilgilendirme Sistemi 33 e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi

34 YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY BEKLENEN GETİRİLERİ KARŞILAYACAK RİSKLER YÜKLENMENİZİ DİLERİM.


"YRD.DOÇ.DR.(YMM- BD-DU) E.YASEMİN YEGİNBOY MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) https://www.mkk.com.tr 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları