Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nasıl Öğreniriz Sunuşlar5% Okuma10% İşitsel ve Görsel20% Demo Yoluyla 30% Tartışma Gurupları50% Geri Bildirimli Uygulama75% Başkalarına Öğretme/Hemen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nasıl Öğreniriz Sunuşlar5% Okuma10% İşitsel ve Görsel20% Demo Yoluyla 30% Tartışma Gurupları50% Geri Bildirimli Uygulama75% Başkalarına Öğretme/Hemen."— Sunum transkripti:

1

2 Nasıl Öğreniriz Sunuşlar5% Okuma10% İşitsel ve Görsel20% Demo Yoluyla 30% Tartışma Gurupları50% Geri Bildirimli Uygulama75% Başkalarına Öğretme/Hemen Kullanım80% Kalıcı Öğrenme Oranı Zamana Sıkıştırılmış İçerik Odaklı Anlatma ve Umut Etme Öğrenici Odaklı İnteraktif Zaman Alıcı Öğretme Teknikleri Karakteristikler

3 1.Proses Kontrol Tanımı 2.Ürün tasarımı 3.Proses tasarımı 4.Risk analizi ve kritik kontrol noktaların belirlenmesi 5.Proses kontrol araçları ve prensipleri 6.Proses kontrol ölçüm sistemleri 7.İstatistiksel proses kontrol 8.Uygulamalar

4 Prosesin tanımı ? Proses kontrolü tanımı?

5 1.Proses Tanımı : Proses ile ilgili tanımlar; Belli bir dizi girdiyi, müşteri için belli bir çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizinine proses denir. Proses, belli girdileri içeren ve belli çıktıları üreten, katma değerli çabalarla karakterize edilen, birbiriyle ilişkili, iş faaliyetleri kümesidir.

6 Proses Tanımı :  Belirli bir çıktı elde etmek için, birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan insanlar, ekipman, malzemeler, yöntemler ve çevresel unsurların bir toplamıdır.  İşletme girdilerini, işletme çıktılarına dönüştüren etkinliklerin birleşimidir.  Prosesler, üç temel faaliyetler çeşidinin bir kompozisyonudur: Değer yaratan yeni müşteriler için önem taşıyan faaliyetler; temel olarak fonksiyonel, departmantal veya örgütsel sınırlar arasında iş akışını sağlayan faaliyetler;kontrol faaliyetleri..

7 1.Proses Tanımı : Bir organizasyonel proses, başı ve sonu belli olan iş demektir. Yani bu işi yapmak için gerekli alt işlerin ve detay işlerin oluşturduğu kümedir. - Prosesler, en yalın açıklamayla, bir işletmenin müşterileri için ne yaptığı dır. - Prosesler, işletmenin ürün/hizmetini yaratan mantıksal iş toplamıdırlar. - Bir iş prosesi, bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp bunlardan müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetler toplamıdır. - Prosesler, birbirini izleyen durum değişikliklerinin analizinden doğarlar, yani bir süreç, ilgili bir veya daha fazla varlığın durumunu değiştirme yoluyla, girdilerin çıktılara dönüştüğü faaliyetler dizisidir. - Proses mantık zincirinde bir iş akışıdır. - Bir müşterisi kesinlikle vardır. Ayrıca prosesin kendiside müşteri olabilir. - Proses fonksiyonlar üstü bir yapıdadır.

8 Proses kontrolün temel amacı  Son ürün karakteristiklerindeki varyasyonu düşürerek, ürünün,  yasal, uluslararası standartlara ve tüketici kalite ve güvenlik beklentilerine uygunluğunu sağlamaktır.  Aynı zamanda proses kontrol, üretim süreçlerindeki ıskarta oranlarını ve üretim maliyetlerini düşürerek süreç verimliliğini arttırır.

9 Proses kontrolün temel amacı  Basit kontrol yöntemleri - Termometre sıcaklıklarının okunması, tanklardaki sıvı seviyelerinin izlenmesi, doldurma yada ısıtma valflerin ayarlanması  Daha sofistike proses kontrol yönetimi gerekliliğinin nedenleri:  Üretim süreçlerindeki otomasyon,  modern teknoloji kullanımı,  proses şartlarının ve süreçlerinin daha kompleks hal alması

10 Proses kontrolün öneminin nedenleri  Artan rekabet ortamında üreticilerin daha çok çeşit ürünü daha hızlı üretebilmesini zorunlu kılması  Yükselen çalışan ve hammadde maliyetleri  Tüketicilerin artan talepleriyle ortaya çıkan yeni ve globalleşen regülasyon ve standartlar.  Birçok ürün için yasal olarak her bir partiyi teker teker izlenebilir olma zorunluluğu,

11 2.Proses Kavramı Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi proses işletme içinde ya belli bir fonksiyon dahilinde yer alabilir ya da fonksiyonlararası olabilir.

12 Tüm proseslerde ortak üç özellik vardır. 1. Dönüştürme:  Prosesler girdiyi daha değerli bir çıktıya dönüştürebilirler.  Fiziksel dönüşümde, ortaya somut bir ürün çıkarken bilgi dönüştürmede veriler işlenerek bilgi oluşturulur.

13 2. Geri besleme kontrolü:  Proses sonucunda ortaya çıkan ürünün özellikleri sürece tekrar veri olarak girmesi geri besleme olarak adlandırılır.  Geri besleme kontrolü, sürecin kontrolden çıkmasını engeller.

14 3. Tekrarlanabilirlik  Bir prosesin defalarca aynı şekilde işleme özelliğidir

15 3. Proses Özellikleri - Tanımlanabilen: Prosesin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. - Ölçülebilen: Prosesin performans ölçüt/göstergeleri ile izlenebilme özelliğidir. - Tekrralanabilen: Proses harekete geçiren aynı ve/veya değişen girdilerin işlenmesi sonucunda oluşan çıktının müşteri ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılayabilme özelliğidir. - Kontrol edilebilen: Proses sorumlularının prosesin performansı hakkında her zaman için bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir. - Katma değer yaratan: Prosesin, çıktının kalitesi ve çıktıyı kullanan müşterinin tatmini üzerinde olumlu etki yaratabilme özelliğidir.

16 3. Proses Özellikleri Ölçülebilen: Prosesin performans ölçüt/göstergeleri ile izlenebilme özelliğidir.

17 3. Proses Özellikleri Tekrarlanabilen: Proses harekete geçiren aynı ve/veya değişen girdilerin işlenmesi sonucunda oluşan çıktının müşteri ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılayabilme özelliğidir.

18 3. Proses Özellikleri Kontrol edilebilen: Proses sorumlularının prosesin performansı hakkında her zaman için bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir. Örnek: Sütün katkı maddesi ölçülebilir ve kontrol edilebilir

19 3. Proses Özellikleri Katma değer yaratan: Prosesin, çıktının kalitesi ve çıktıyı kullanan müşterinin tatmini üzerinde olumlu etki yaratabilme özelliğidir.

20 3. Proses Özellikleri - Tanımlanabilen: - Ölçülebilen: - Tekrarlanabilen: - Kontrol edilebilen: - Katma değer yaratan::

21 4. Prosesin Temel Unsurları - Tedarikçiler - Girdiler - Çıktılar - Müşteriler

22 4. Prosesin Temel Unsurları Tedarikçiler: Prosesin girdilerinin bir veya birkaçını temin eden kişi ve/veya kuruluşlardır. Tedarikçiler organizasyon içinden veya dışından olabilir.

23 4. Prosesin Temel Unsurları Girdiler: Girdiler, prosesin dönüşümü sağlamada kullandığı unsurlardır. Proseslerde 3 çeşit girdi gözlenebilir. 1.Fiziksel girdiler (Örn: hammadde, malzeme, makina) 2.Destek (Örn: personelin eğitimi), 3.Bilgi (Örn: Müşteri beklentileri)

24 4. Prosesin Temel Unsurları - Çıktılar: Prosesin herbir işlemi bir tür çıktı üretir. Çıktılar, bir prosesin dönüşüm sağlayarak ürettiği unsurlardır.

25 4. Prosesin Temel Unsurları Müşteriler : Müşteriler proses çıktılarını alan noktalardır.

26 Proses performans ölçütleri: Prosesin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılama derecesini ölçmeye yarayan göstergelerdir. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri: Proses çıktısı olan ürün ve hizmetler konusunda müşteri tarafından veya müşteri adına tanımlanmış özelliklerdir. Proses aktiviteleri: Proses girdilerini, çıktılara dönüştüren proses içerisinde yer alan faaliyetlerdir.

27 Proses Çıktıyı oluşturmak için bir arada çalışan sıralanmış unsurlardan oluşan bir kombinasyondur. Tedarikçiler İnsanlar Makina/teçhizat Malzemeler Yöntemler Çevre

28

29 Prosesin Sesi İstatistik Yöntemler Çalışma Yöntemi/ Kaynakların Erişimi Girdi İNSAN > EKİPMAN> MALZEME> METOD > ÖLÇÜM > ÇEVRE > Süreç/Sis tem Ürün ve Hizmetler Çıktı Müşteri Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini sürekli algılama ve Tanımlama Müşterinin Sesi

30 BİR PROSESİN MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMASINI NASIL SAĞLARIZ

31 1920 Kalite Testi : Parça ve Ürünlerin en son safhada kontrol edilme: Hatalı ürünlerin tesbit edilmesi, ayrımının yapılması 1940 Kalite Kontrol : Ürün testleri, Test Yapılması, Kalite Planlama, Hataların düzeltilmesi 1960 Kalite Güvence : Kalite planlaması, Kalite güvence sistemleri, Hataların Önlenmesine başlanması. Kalite seviyesini hammadde sağlayıcıları belirliyor 1980 Kalite Yönetimi : Kalite Yönetim Sistemleri, Müşteri odaklı üretim, Hataların ve arızaların önlenmesi 2000 Toplam Kalite Yönetimi : Kaizen, Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin kurgulanması, Önleyici ve entegre edilmiş kalite yönetimi 2020 İş Mükemmelliği : Proses odaklı entegre edilmiş Kalite Yönetim Sistemi, Değer Odaklı, Entegre edilmiş metodlar

32 ÜRÜN /DEĞER DÖNGÜSÜ Sürekli İyileşme ve Süreç Yönetimi Mükemmelliği

33 ÜRÜN /HİZMET DÖNGÜSÜ Müşteri taleplerini karşılayacak Ürün karakteristikleri Müşteri Talepleriİnnovasyon/A rge ÜRÜN TASARIMI Teknoloji Geliştirme/ PROSES TASARIMI Üretim PROSES KONTROL PazarlamaSatış GirdilerPazar Payı, Rekabet, karlılık Analizleri Ürün Performans Karakteristikleri Ürün Karakteristikleri Üretim Malzeme, süreç ve ekipmanlarının belirlenmesi / Proses tasarımı, Hammadde Son ÜrünSatış Talepleri oluşturma ÇıktılarÜrün Performans Karakteristikleri Kavram olarak Ürünün Belirlenmesi Üretim Malzeme, süreç ve ekipmanlarının belirlenmesi / Tasarım ve Prototip / Proses tasarımı / Pilot Üretim Son ÜrünReklam ve Tanıtım, Satış Talepleri oluşturma Ürün Teslimi ve Satış Sonrası Hizmetler Kaynaklarİnsan, Ekipman, Makina, Sistemler, Organizasyon, Departman, Bilgi (Know How), Yöntem HedeflerKalite, İş Güvenliği, Çevre, Maliyet, Çalışan Memnuniyeti ve Katılımı, Süreç Verimliliği

34 Çıktıya Yönelik Eylem Modeli: Üret Kontrol Et Uygun olanları müşteriye gönder Uygunsuz olanları düzelt/imha et

35 Proses Performansı : Proses çıktısının hedefi yakalama başarısıdır. Çıktıya yönelik eylem Pahalıdır Risklidir

36 Prosesse Yönelik Eylem Operatör Eğitimi- her bir çalışanın aynı standartta iş yapabilmesini sağlamak Malzeme Değişimi- aynı hatta farklı ürünlerin üretilmesi sırasındaki malzemelerin değişimini yönetmek Ekipman Değişimi-araç gereçlerin değişimini yönetmek Çalışma metodunda değişiklikler Proses dizaynında değişiklikler

37 Prosesse Yönelik Eylem Çıktıyı oluşturan Proses Parametrelerini Tanımla Örnek: pastörizasyonda sıcaklık Proses parametreleri değişimlerini izle Temel proses parametrelerinin değişimlerini sınırla Ana üründeki etkisini göze alarak Proses parametreleri sınır değerlerine yaklaşıyorsa eylem başlat Kontrol için sistem kurgulanması gerekiyor

38 Proses Kontrol temel olarak müşteri memnuniyetini en düşük maliyetlerle karşılamayı amaçlar. Proses kontrol üretim aşamasından önce ürün ve proses tasarımı aşamasında kurgulanmalıdır. Değişiklik AşamasıDeğişikliğin Maliyeti Ürün Tasarımı1 Prototip Testleri10 Proses Tasarım ve Planlaması 100 Deneme Üretimi1000 Üretim10.000 Bir Ürün Örneği Etkin bir proses kontrol, Ürün Tasarımı aşamasından başlanarak planlanmalıdır.

39 Proses Kontrol Planlama Süreci 1. Planlama ve Programın Tanımlanması 2. Ürün Tasarımı Geliştirme 3. Proses Tasarımı ve Geliştirme 4. Ürün ve Proses Geçerliliği 5. Geri besleme, Değerlendirme ve Düzeltici Faaliyet Müşteri beklentileri sonucunda amaçlanan ürünün tam olarak tanımlanması

40 Ürün Tasarımı Temel Unsurları (Müşteri ne istiyor) Temel Fonksiyonellik : Kimyasal, Fiziksel ve Şekilsel Yapısının Tanımlanması. İçeriğindeki malzelerin belirlenmesi Ambalajlama Teknik Fonksiyonellik : Üretim prosesi sırasındaki işlenebilirlik özellikleri. Teknolojik Fonksiyonellik : Amaçlanan kullanıma uygun olma içeriği ve maliyeti Raf ömrü, besin değeri Duyusal Fonksiyonellik : Görsel ve Duyusal Yapısı : Koku, görüntü, çekicilik

41 Ürün Güvence Planı (Müşteri ihtiyaçlarını ve stantlara uygunluğunu nasıl sağlayacağım) Güvenirlilik ve dayanım gerekliliklerinin belirlenmesi Patojenlerin analizi, raf ömrü testi, duyusal testler Yeni teknoloji, malzeme, uygulama, çevre, ambalajlama, dağıtım ve üretim gerekliliklerinin belirlenmesi Yenilebilir film örneği

42 Ürün Güvence Planı (Müşteri ihtiyaçlarını ve stantlara uygunluğunu nasıl sağlayacağım) Risk Planlamasının yapılması Yanlış gidebilecek etkenlerin önceden tahmin edilmesi ve ne tür önlemler alınması ile ilgili planlar Üretilebilirliği ile ilgili riskler Ürünün gereklilikleri karşılaması ile ilgili riskler Ürünün proses edilmesi sırasında oluşabilecek riskler Başlangıç mühendislik gerekliliklerinin geliştirilmesi

43 Ürün Tasarımı Temel Gereklilikleri Ürün Gerekliliklerinin ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Son üründe tasarlanmış karakteristikleri etkileyen herbir ara aşamadaki ara ürün özelliklerinin belirlenmesi Başlangıç Ürün Ağacı nın belirlenmesi Ürünü oluşturacak ara ürünlerin ve birleştirme şemalarının tanımlanması Proses Akış Şemasının Tanımlanması Hammadde giriş, kabul sürecinden başlayıp son ürün depolamaya kadar ürünü gerçekleştirmek için gerekli olan herbir ara işlemin belirlenmesi Proses ve Ürün Gerekliliklerinin Belirlenmesi Her bir ara ürünü tanımlanmış karakteristiklerde işleyecek proses şartlarının tanımlanması Ürün Güvence Planları (sensörle, hat üstünde, hat dışında vs) Ürünün amaçlanan performansı sağladığının nasıl test edileceğinin belirlenmesi

44 Ürün Geliştirme Temel Unsurları Tasarım Risk Analizi (FMEA) Tasarım Doğrulama Tasarımın Gözden Geçirilmesi Prototip Üretimi Kontrol Planı Her bir ara ürünü tanımlanmış karakteristiklerde işleyecek proses şartlarının tanımlanması Mühendislik spekleri, Formuller, Resimler, Mühendislik Şartnameleri- işleme tasarımı, gereklilikleri Malzeme Şartnameleri-malzemelerin özellikleri Yeni Ekipman, Avadanlık ve Tesis Gerekliliğinin belirlenmesi Ölçme/Test Ekipmanlarının belirlenmesi Gereken Değişikliklerin Kaydedilmesi


"Nasıl Öğreniriz Sunuşlar5% Okuma10% İşitsel ve Görsel20% Demo Yoluyla 30% Tartışma Gurupları50% Geri Bildirimli Uygulama75% Başkalarına Öğretme/Hemen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları