Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAM-HATİP LİSELERİNİN TARİHÇESİ İmam-Hatip okulları 1924 yılında İmam-Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açılmıştır. Bu okullar 4 yıllık Ortaöğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAM-HATİP LİSELERİNİN TARİHÇESİ İmam-Hatip okulları 1924 yılında İmam-Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açılmıştır. Bu okullar 4 yıllık Ortaöğretim."— Sunum transkripti:

1

2 İMAM-HATİP LİSELERİNİN TARİHÇESİ İmam-Hatip okulları 1924 yılında İmam-Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açılmıştır. Bu okullar 4 yıllık Ortaöğretim seviyesinde idi. Bu okullar zaman içerisinde yılında- kapatıldı yılında Ortaokul mezunu askerliğini yapmış kişilere 10 ay süreli İmam-Hatip kursları açıldı. Bu kurslar da sonra 2 yıla çıkarıldı seçimlerinde bugün olduğu gibi seçimlerin ana konusu yine İmam Hatip liseleri, yine günün konusu oldu. Demokrat Parti halka verdiği sözü tutarak öğretim yılında orta kısmı 4, lise kısmı 3 yıl olan 7 yıllık İmam-Hatip okullarını açtı. Bu okullar ilk önce 7 ilde açıldı. Bu iller; Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş’tır yılına kadar bu sisteme göre orta kısmında okuyanlara 1. Devre diploması, lise kısmında okuyanlara ise 2. Devre diploması düzenlenmiştir. İmam-Hatip okulları ilk mezunlarını 1958 yılında verdi yılları arası İmam-Hatip okulları mezunlarından lise diploması almak isteyenlere liselerin bütün derslerinden sorumlu tutularak lise diploması düzenlenmiştir yılında çıkan bir yönetmelik ile 6 dersten sorumlu tutularak diploma almaya hak kazanmıştır yılında İmam-Hatip okullarının 1. Devre leri kapatılarak 2. Devre leri (lise kısmı) 4 yıla çıkarılmıştır yılında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kullanılan İmam-Hatip Okulu ismi İmam-Hatip Lisesi olarak değiştirilmiştir öğretim yılında İmam-Hatip Lisesi mezunlarına verilen diplomalar 1999 yılına kadar ÖSYM’ ce ÖSS’ye girişte genel lise diplomaları ile denk kabul edilmiştir. 1976/4374 sayılı Danıştay kararı ile bu okullara kız öğrenciler alınmaya başlanmıştır öğretim yılından itibaren İmam-Hatip Liselerinin bir kısmı Anadolu İmam-Hatip Lisesine dönüştürülmüş, ilk olarak İstanbul Beykoz Anadolu İmam-Hatip Lisesi açılmıştır yılından 2011 yılına kadar bu okullardan mezun olan öğrencilere uygulanan katsayı uygulaması nedeniyle bu öğrencilerin sayısı düşmüştür yılı itibariyle katsayı uygulaması kaldırılmıştır.

3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 652 Sayılı Kararname Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanaranak yürürlüğe girmiştir.Bu kanuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşmuştur. MADDE 6 – (1) Bakanlı ğ ın hizmet birimleri ş unlardır: a) Temel E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü.h) Avrupa Birli ğ i ve Dı ş İ li ş kiler Genel Müdürlü ğ ü. b) Ortaö ğ retim Genel Müdürlü ğ ü.ı) Rehberlik ve Denetim Ba ş kanlı ğ ı. c) Meslekî ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü.i) Strateji Geli ş tirme Ba ş kanlı ğ ı. ç)j) Hukuk Mü ş avirli ğ i. d) Özel E ğ itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü.k) İ nsan Kaynakları Genel Müdürlü ğ ü. e) Hayat Boyu Ö ğ renme Genel Müdürlü ğ ü.l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü. f) Özel Ö ğ retim Kurumları Genel Müdürlü ğ ü.m) Bilgi İş lem Grup Ba ş kanlı ğ ı. g) Yenilik ve E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ü.n) İ n ş aat ve Emlak Grup Ba ş kanlı ğ ı. ğ ) Ö ğ retmen Yeti ş tirme ve Geli ş tirme Genel Müdürlü ğ ü.o) Basın ve Halkla İ li ş kiler Mü ş avirli ğ i. ö) Özel Kalem Müdürlü ğ ü.

4 Ta ş ra te ş kilatı MADDE 30 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ta ş ra te ş kilatı kurmaya yetkilidir. (2) Her ilde ve ilçede bir millî e ğ itim müdürlü ğ ü kurulur. İ lçe millî e ğ itim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il millî e ğ itim müdürlüklerine kar ş ı da sorumludur. İ l ve ilçelerin sosyal ve ekonomik geli ş me durumları, nüfusları ve ö ğ renci sayıları göz önünde bulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre millî e ğ itim müdürlüklerine ba ğ lı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. (3) İ l millî e ğ itim müdürlükleri bünyesinde, millî e ğ itim müdürüne ba ğ lı olarak E ğ itim Denetmenleri Ba ş kanlı ğ ı olu ş turulur.

5 Din Ö ğ retimi Genel Müdürlü ğ ü MADDE 10 – (1) Din Ö ğ retimi Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: a) İ mam-hatip liselerinin yönetimine ve ö ğ rencilerinin e ğ itim ve ö ğ retimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. b) İ lkö ğ retim, ortaö ğ retim ve yaygın e ğ itim kurumlarında din kültürü ve ahlâk e ğ itim ve ö ğ retimine ait programlar ile ders kitaplarını, e ğ itim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

6 D İ N Ö Ğ RET İ M İ BÖLÜMÜ a) Bakanlıkça din ö ğ renimine yönelik politika ve stratejileri geli ş tirme çalı ş malarını uygulamak, b) Din ö ğ retimini yaygınla ş tıracak ve eri ş imi artıracak çalı ş malar yapmak, c) E ğ itimde imkân ve fırsat e ş itli ğ ini artıracak çalı ş malar yapmak, d) Din ö ğ retimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri kar ş ılamak üzere ara ş tırma, planlama ve geli ş tirme çalı ş malarında bulunmak, e) Ö ğ rencilerin okullarla bütünle ş mesini ve aidiyet duygusunu geli ş tirecek tedbirler almak, f) Ö ğ rencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, ba ş arı de ğ erlendirme gibi i ş lerini yapmak, g) Genel Müdürlükle ilgili ö ğ retim kurumları ö ğ rencilerinin barınma ve bursluluk i ş ve i ş lemlerini yürütmek h) Ö ğ renciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel, faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sa ğ lamak, ı) Yurt dı ş ından gelen ö ğ rencilerin i ş ve i ş lemlerini yürütmek, i) E ğ itim ö ğ retim programlarının uygulanması süreçlerini izlemek ve de ğ erlendirmek, j) Ö ğ renme ba ş arısına yönelik çalı ş malarla ölçme ve de ğ erlendirme faaliyetlerini yürütmek.

7 İLÇEKURUM ADI ÖĞRETİM ŞEKLİ DERSLİK SAYISI ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI KIZ ÖĞRENCİ SAYISI Öğrenci Sayısı AKYURTAkyurt İmam Hatip Lisesi N o r m a l ALTINDAĞHacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi BALAİmam Hatip Lisesi BEYPAZARIBeypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇAMLIDEREİmam Hatip Lisesi ÇUBUKÇubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ELMADAĞElmadağ İmam Hatip Lisesi ETİMESGUTEtimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi GÖLBAŞIŞehit Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip L HAYMANAHaymana Anadolu İmam Hatip Lisesi KALECİKİmam Hatip Lisesi KAZANKazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi KEÇİÖRENKeçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi K.HAMAMKızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi MAMAKMamak Anadolu İmam Hatip Lisesi POLATLIPolatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi PURSAKLARPursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi SİNCANSincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Ş.KOÇHİSARŞereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİMAHALLEDemetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİMAHALLETevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi NALLIHANŞehit Ömer Boztepe Çok Proğramlı Lisesi MAMAKEtlik Anadolu İmam Hatip Lisesi ANKARA GENEL İ İ MAM HAT İ P L İ SELER İ

8 İ MAM HAT İ P L İ SELER İ 9. SINIF DEVAMSIZLIK DURUMU MAMAK İLÇESİ 9. SINIF DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI OKULLAR ÖĞR. SAY % BALA İMAM HATİP LİSESİ , GÖLBAŞI ŞEHİT S. KOÇAK ANADOLU İHL , HAYMANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , POLATLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , KALECİK İMAM HATİP LİSESİ 40717, KAZAN FUAT ERKMEN ANADOLU İMAM HATİP L , ETİMESGUT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , KEÇİÖREN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , ŞEREFLİKOÇHİSAR ANADOLU İHL 5858, ÇAMLIDERE İMAM HATİP LİSESİ 4748, AKYURT İMAM HATİP LİSESİ 7057, BEYPAZARI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12475, SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , MAMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , HACI BAYRAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , KIZILCAHAMAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 13453, ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 29182, TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ , DEMETEVLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 38792, PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12710,8

9 D İ N Ö Ğ RET İ M İ E Ğİ T İ M İ NDE GÖREV ALAN Ö Ğ RETMEN SAYILARI İl bazında İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni 174 İl bazında Arapça Öğretmeni 81 İl bazında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

10 İMAM HATİP LİSESLERİNDE EĞİTİM GÖREN HAFIZ ÖĞRENCİLER SIRA NO İLÇEOKUL ÖRGÜN EĞİTİM AÇIK LİSE 1AKYURTAkyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 2ALTINDAĞHacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi64 3BALABala Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 4BEYPAZARIBeypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi-5 5ÇAMLIDEREÇamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 6ÇUBUKÇubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi5- 7ELMADAĞElmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi3- 8ETİMESGUTEtimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi33 9GÖLBAŞIGölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 10HAYMANAHaymana Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 11KALECİKKalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 12KAZANFuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi72 13KEÇİÖRENKeçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi KIZILCAHAMAMKızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi1- 15MAMAKMamak Anadolu İmam Hatip Lisesi59- 16PURSAKLARPursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 17POLATLIPolatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 18SİNCANSincan Anadolu İmam Hatip Lisesi718 19ŞEREFLİKOÇHİSARŞereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi-- 20YENİMAHALLETevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİMAHALLEDemetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi-- TOPLAM GENEL TOPLAM300

11 İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİDERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI3333 TARİH22-- T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK--2- COĞRAFYA22-- MATEMATİK4--- GEOMETRİ2--- FİZİK2--- KİMYA2--- BİYOLOJİ2--- SAĞLIK BİLG İSİ1--- FELSEFE--2- YABANCI DİL2222 BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK2111 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ-1- - TRAFİK VE İLK YARDIM---1 TOPLAM MESLEK DERSLERİ KUR’AN-I KERİM6764 MESLEKİ ARAPÇA5555 TEMEL DİNİ BİLGİLER2--- SİYER-2-- FIKIH--2- TEFSİR---2 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ---2 HADİS--2- KELAM---2 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA---2 İSLAM TARİHİ---2 TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK ve YÖNLENDİRME1111 TOPLAM DERS SAATİ40

12 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİDERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI3333 TARİH22-- T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK--2- COĞRAFYA22-- MATEMATİK4--- GEOMETRİ2--- FİZİK2--- KİMYA2--- BİYOLOJİ2--- SAĞLIK BİLGİSİ1--- FELSEFE--2- YABANCI DİL6333 BEDEN EĞİTİMİ /GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK2111 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ-1- - TRAFİK VE İLK YARDIM---1 TOPLAM MESLEK DERSLERİ KUR’AN-I KERİM4764 MESLEKİ ARAPÇA4444 TEMEL DİNİ BİLGİLER1--- SİYER-2-- FIKIH--2- TEFSİR---2 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ---2 HADİS--2- KELAM---2 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA---2 İSLAM TARİHİ---2 TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK ve YÖNLENDİRME1111 TOPLAM DERS SAATİ40

13 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HEDEFLERİ 1.Hiçbir gerekçeyle çocu ğ unu İ mam Hatip lisesine göndermek isteyen veli geri çevrilmeyecek. 2. Kayıt dönemi öncesinde, bina ve derslik ihtiyacına yönelik her türlü tedbir alınacaktır. 3. İ mam Hatip Lise yöneticileri,ö ğ retmenleri ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi ö ğ retmenleri geli ş en yeni e ğ itim teknolojileri ve yöntemleri konusunda, guruplar halinde e ğ itime alınacaktır. 4. İ mam Hatip Lisesi olmayan Çankaya İ lçesine, İ mam Hatip Lisesi kazandırılacaktır. 5. İ n ş aatı devam eden Pursaklar, Mamak İ mam Hatip Liselerinin e ğ itim ö ğ retime açılması için gayret gösterilecektir. 6. Bala İ mam Hatip Lisesine, Bala İ mam Hatip Lisesi Yurdu açılacaktır. 7. Kalecik İ mam Hatip Lisesine, Anadolu Bölümü açılacak. 8. Güncel teknolojilerin okullarda ve dersliklerde aktif kullanımı sa ğ lanacaktır.

14


"İMAM-HATİP LİSELERİNİN TARİHÇESİ İmam-Hatip okulları 1924 yılında İmam-Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açılmıştır. Bu okullar 4 yıllık Ortaöğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları