Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kriminoloji sosyal bilim dali.  Diger bilimlerle bagliligin noktasi suctur.  Suc bilimler ikisine ayrilir: hukuki suc bilimler (ceza hukuku, ceza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kriminoloji sosyal bilim dali.  Diger bilimlerle bagliligin noktasi suctur.  Suc bilimler ikisine ayrilir: hukuki suc bilimler (ceza hukuku, ceza."— Sunum transkripti:

1

2  Kriminoloji sosyal bilim dali.  Diger bilimlerle bagliligin noktasi suctur.  Suc bilimler ikisine ayrilir: hukuki suc bilimler (ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz hukuku) ve hukuki olmayanlar suc bilimler (mesela kriminoloji, kriminalistik). Suc disinda bilimler de var. Onlar da farkli sekillerde kriminolojiyle bagli olabilirler.

3  Suc nedir? Latinca – crimen tek tek suclu hareket ve ihmali davranislari belirtir. Suc yasaklanan ve ya cezalandirilan davranis. Ceza hukuku anlaminda suc kavramina gore ise, kanun tarafindan ceza yaptirimi ile tehdit edilen butun hareketler anlasilir. Garofalo Krimininloji kitabinda (1885.) bir dogal suc kavramindan yon tayin edilmesi onerisi yapmisti. Bununla sucun cekirdek alani olan, butun zamanlar ve kulturlerde kotu olarak cezalandirilan, adam oldurme, yagma, irza gecme, hirsizlik gibi „delicta malaper se“ kabul edilen hareketleri dusunmustu.

4  Hukuki suc bilimler Ceza hukuku Ceza muhakemesi hukuku Ceza infaz hukuku

5  Ceza hukuku: normatif bir bilimdir. Ceza hukukun kaynagi Ceza Kanunudur. O ikiye ayrilir: genel kisim ve ozel kisim. Ceza hukukun konusu suc, kriminoloji ise suc neden oluyor bize anlatmaya calisir.

6  Ceza muhakemesi hukuku: onun kaynagi Ceza muhakemesi kanunu. Suclarin ve faillerinin ortaya cikarilip, yargilanmasi ve yaptirmalarin uygulanmasi hususundaki esaslari gosteren bilim dalidir.

7  Ceza infaz hukukun: sucla mucadelenin engelleyici bolumu icinde cezalarin infazi ogretisi penoloji ve ya ceza infaz hukuku adi altinda ozel bir disiplin. Insan ceza suc yuzunden aliyor.

8  Kriminoloji iligli oldugu diger bilimler Suc etolojisi; Suc fenolojisi; Suc profilaksisi; Viktimoloji; Sucun istatistigi

9 Suc etolojisi sucun nedenlerinin arastirilmasi ogretisi. Sucu ve suclulugu illi aciklamayi arar, sucun nasil meydana geldigini, suca neyin sebep oldugunu anlatir. Suc fenolojisi sucun gorunus ogretisi. Suc, suclu ve sucun kontrolunun nasil ortaya konabilecegi uzerinde bilgi vermek ister. Suc profilaksisi saf onleyici sucla mucadeleyi aciklar. Onun sistematik siniflandirilmasi, onleyici faaliyetler vasitasiyla yok edilmesi gereken, sucun olasi kismi nedenlerinin tabi siralamasinda sonuclanir. Viktimoloji magdur bilimi anlamina gelen viktimolojinden, sucun gerceklesmesin de magdurun rolu anlasilir. Sucun istatistigi Suc istatistiginden, iki ayri sey anlasilir: suclulugun arastirilmasinda istatistik metodunun tatbiki ve bu metodun uygulanmasiyla elde edilen bilgilerin icerigi.

10  Kriminolojinin iligli oldugu bilimler Sosyoloji Psikoloji Psikiyatri Kriminalistik

11 suc sosyolojisi, sucu, toplumun yasami icindeki gorunus olarak mutalaa eder ve onun toplumsal nedenlerini ve mesleki iliskileri, nufusun yas gruplarini ve saire aristirir. Sosyoloji de cok onceleri suc ile mesgul olmustru. Sosyoloji failin ruhi seyrinin ogretisi anlasilir ve suclunun beden yapisi ogretisi olarak, suc antroplojisi ile de ilgilenir. Klinik psikolojisi Psikoloji ruhi anormalliklerle, onlarin gorunus tarzlariyla, bedeni ve ruhi nedenleriyle, bedeni ve ruhi tedavi imkanlariyla mesgul olur. Ruhsal hastaliklarin ve onlarin tedavisnin bilimdir. Psikiyatri Kriminsalistik sucun aydinlatilmasiyla mesgul olur, kriminolojiyse suclu davranisin nedenleri ilgilendirir. Kriminalistik

12  Demirbas’a gore  Kriminolojik ara ş tırmalarda uygulanan metotlar ş unlardır: dokuman analizi anket gozlem deney suçu ölçme metodu deneysel metod

13  Dokuman analizi Dokuman analizi eskiden ve simdi kriminolojik tešhislerin kazanilmasinda siklikla kullanilan metodlar arasindadir. Tum el, daktilo, elsilmis metinler, ses, plak, goruntu, radio ve televizyon yayinlari dahildir. Dokumanlarin analizin iki sekli birbirinden ayirt edilir:1. Bir araya getirilen toplanmis bilgiler olarak, dokumanlar kullanilir. Bu mahkeme dosyalarinin degerlendirilmesindeki haldir. 2. Dokumanin kendisi cikis noktasi alinir ve onun icerigi arastirilir. Tum bilgileri objektif olarak bakmaliyiz.

14  Anket Anket ve ya survey arastirmasi, tutumlari, inanclari, degerleri, kisilik ozelliklerini ve katilimcilarin davranislarini olcmek amaciyla duzenlenebilirler. Anket kriminolojik arastirmalarda en yaygin olarak kullanilan, cok sayida kisinin ozeliklerini olcen dusuk maaliyetli yontemdir.

15  Gozlem: en eski bilimsel metod. O sosyal olmayan bilgi dallar tarafindan en cok kullanilmis. Gozlemci acik ve ya gizli olarak icra edebilir.

16  Deney Deney pozitif bilimlerde sik kullanilmakdadir. Onun yararlari ve sakincalari var. Onun verimleri sinirli olabilir ama o da ara sira kullanilmis.

17  Suçu Ölçme Metodu. Kriminolojide suçun yer ve zaman itibariyle ne sıklıkta i ş lendi ğ inin bilinmesi, bunların nedenlerinin anla ş ılması, suçun önlenmesi ve suç i ş leyenlerin do ğ ru yola yönlendirilebilmesi veya cezalandırılması açısından önem ta ş ımaktadır. Suçun ölçülmesi ise çe ş itli ş ekillerde yapılmaktadır. Bunlar:  1) Suç istatistikleri*,  2) Viktimizasyon ara ş tırmaları  3) Suçu faillerin bildirmesi ve  4) Dolaylı ölçümler

18  SUÇ İ STAT İ ST İ KLER İ Suç istatisti ğ inden belirli bir zaman ve bölge için, suçlar, suçlular, ma ğ durlar ve ceza adalet sisteminin tepkileri üzerine bilgiler içeren düzenli ve sistematik toplama, düzenleme, kar ş ıla ş tırma ve bu bilgilerin kamuya açıklanması anla ş ılır (Demirba ş ). Kriminoloji suçla sadece bireyin ya ş amındaki tek bir görünü ş olarak ilgilenmez.

19  SUÇ İ STAT İ ST İ KLER İ Gorevleri: Suç istatisti ğ inin esas itibariyle dört görevi vardır:  Ceza kovu ş turma organlarının (savcılık, mahkeme, polis, infaz kurumları, denetimlik serbestlik uzmanları) faaliyet alanını ortaya koyar. Ceza kovu ş turma organlarının i ş yükü hakkında bilgi verir  Ara ş tırma aracıdır. Nüfusun hangi oranda suça katıldı ğ ı hakkında bilgi verir. Hangi nüfus gruplarının, ülkenin hangi bölgesinde suça karı ş tıkları hakkında bilgi verir.  Ma ğ dur olma tehlikesi ve nedenleri konusunda ipucu verir.  Ceza kanunlarının etkinli ğ i tespit edilir. Korkutma, önleme ve iyile ş tirme tedbirlerinin etkinli ğ i hakkında bilgi verir. Ceza adalet sistemine ve yeni ceza kanunlarının hazırlanmasına hizmet eder.

20  SUÇ İ STAT İ ST İ KLER İ polis istatistikleri, adalet istatistikleri, cezaevi istatistikleri, uluslar arası istatistikler ve bilimsel istatistikler olmak üzere be ş e ayırmak mümkündür.

21  Polis istatistikleri Polis istatistikleri, polise intikal eden suçlarla ilgili olarak, polis tarafından tutulan istatistiklerdir. Polis istatistikleri suçlulu ğ un gerçek boyutunu göstermezler. Çünkü i ş lenmi ş olmakla birlikte, kovu ş turma organlarına ihbar edilmeyen ve bunların haberi olmadı ğ ı için istatistiklere girmeyen çok sayıda i ş lenmi ş suç vardır. Suç istatistiklerinde suçların aydınlatılması oranı üzerinde de bilgi verilir. Rapor döneminde polise intikal eden olaylardan yüzde kaçının aydınlatıldı ğ ı gösterilir. Ancak suç istatistiklerinde polis tarafından suç olarak kaydedilen durumların, savcılık ve mahkeme tarafından da suç olarak kabul edildi ğ i anlamına gelmez.

22  Adalet istatistikleri Bunlar mahkemelere intikal etmi ş olan suçlarla ilgili olarak tutulan istatistiklerdir. Polise intikal etmi ş olan suçların ço ğ u mahkemeye gelinceye kadar elenmekte ve adalet istatistiklerinde görünmemektedir. Bu nedenle adalet istatistikleri suçlulu ğ un gerçek boyutunu göstermesi bakımından yetersizdir. Yapılan elemeler ülkenin de ğ i ş ik yerlerinde farklılık göstermektedir.

23  Cezaevi istatistikleri Hapis cezasına mahkum olup ceza infaz kurumlarına girenler ve tutuklular ile ilgili istatistiklerdir.

24  Bilimsel Nitelikteki İ statistikler Kriminolojik ara ş tırma yapan kurumlar ile bilim adamlarının yaptıkları istatistiklerdir. Polis ve adalet istatistikleri gibi resmi istatistiklerin yetersizli ğ i nedeniyle kriminolojik ara ş tırma yapan kurulu ş veya bilim adamlarınca ara ş tırmalar yapılmaktadır.

25  İ statistiklerdeki sayıların de ğ erlendirilmesi İş lenen suçlar istatistikte sade sayı olarak verilir, suçların a ğ ırlı ğ ına göre bir sınıflandırma yoktur. Basit bir hırsızlık suçu ile binlerce lira içeren bir cüzdanın çalınması istatistikte aynı sayısal de ğ ere ve yere sahiptir. Basit bir tokat atma ş eklindeki yaralama ile bir kimsenin aylarca hastanede yatmasına neden olacak a ğ ırlıktaki bir yaralama da aynı sayısal de ğ ere sahiptir. Bu nedenle istatistik sayıları suçlulu ğ un gerçek boyutu hakkında bilgi vermezler.

26  Karanlık alan- siyah sayılar Bilinmeyen, gizli kalan suçlulu ğ a kriminolojide “suçlulu ğ un siyah sayıları” adı verilir. İ statistiklerin gösterdi ğ i resmi suçluluk ile gerçek suçluluk arasında büyük farklar vardır. Çünkü bir çok suç kovu ş turma makamlarınca bilinmez ve gizli kalır. Suçlulukta karanlık alan, ceza kovu ş turma organlarının bilmedikleri ve bu nedenle de istatistiklerde hiç görünmeyen suç toplamı olarak anla ş ılır. İş lenmekle birlike, birçok suç ortaya çıkmaz, Ortaya çıkanlar da ihbar edilmez, İ hbar edilen birçok suçun faili bulunamaz veya suçları ispat edilemez. Bazılarının suçu ispat edilebilir, ancak dava edilemez veya mahkum edilmez. Karanlık alan kavramı “objektif” olarak meydana gelmi ş olan suç olayları ile polis istatistiklerine resmen girmi ş olan suç sayıları arasındaki farkı ifade eder. Ba ş ka bir ifade ile resmi olarak bilgi sahibi olunmamı ş ve kaydedilmemi ş suçlara suçlulu ğ un karanlık alanı veya siyah sayılar olarak tanımlanır.


" Kriminoloji sosyal bilim dali.  Diger bilimlerle bagliligin noktasi suctur.  Suc bilimler ikisine ayrilir: hukuki suc bilimler (ceza hukuku, ceza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları