Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. Maddesi ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri; a) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. b) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak şeklinde belirlenmiştir.

3 Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla, bölgesindeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre bazı ilçelerde hizmet verilir Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

4 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin tarama, inceleme, tespit, eğitsel tanıma gibi çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli yetenek, zekâ ve standart başarı testleri; kişilik, tutum, meslekî ve akademik benlik, gelişim, öğrenci davranışlarını değerlendirme gibi ölçekler; ilgi envanterleri, problem tarama envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri ölçme araçları bulunur.

5 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Başkanlığı. Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı Bölümler

6 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Merkezin çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının rehberlik hizmetleri çerçeve programını hazırlar. Eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen öğrenciler ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen bireyleri kabul eder, gerekli psikolojik yardım hizmetini verir. Gerekli ise yönlendirir. Çeşitli psikolojik ölçme araçlarını bilimsel standartlarına göre uygular.

7 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerin yönelebilecekleri üst öğrenim kurumları,iş alanları ve mesleklere ilişkin bilgileri kapsayacak,onların çeşitli alanlardaki gelişimlerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır. Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerini program dahilinde ziyaret eder

8 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servis elemanları,okul yöneticileri,sınıf öğretmenleri için hizmetiçi eğitimler düzenler. Gerekli durumlarda üniversiteler, kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği yapar. Merkezi sınavlardan sonra tercih dönemlerinde tercih ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunar.

9 Özel Eğitim Bölümü Özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sürecinde gerekli her türlü hizmeti verir. Özel eğitimde ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme rehberlik program ve çalışmalarını ilgili birim ve kurumların işbirliği ile planlar,uygular,değerlendirir ve izler. Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okullara gerekli destek hizmeti verir.

10 Merkezin görev bölgesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerin üst öğrenim kurumları ve mesleğe yönelmeleri gerekli çalışmaları ve eşgüdümü sağlar. Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma programı uygulayan okulların personeline yönelik olarak onların bilgi ve becerilerini arttırıcı konferans,panel gibi toplantılar ile çeşitle hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve eğitim kurumlarına yönelik onların gelişmelerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve ilgililere ulaştırır.

11 Evde ve Hastanede Eğitim Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi hükümlerince ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu ile belgelendirmeleri halinde evde eğitim hizmeti verilmesi esastır.

12 Evde ve Hastanede Eğitim

13 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin rehberlik ve araştırma merkezlerine gelmeden internet ortamında randevu almalarını sağlamak amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri randevu sistemi (RAMDEVU) geliştirilmiştir. https://ramdevu.meb.gov.tr RAMDEVU

14 Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri Bakanlığımız görev, rol ve sorumlulukları bünyesinde, önleyici, koruyucu ve destekleyici çalışmaların tümüdür. Bu hizmetler, il/ilçe düzeyinde psikososyal müdahale ekipleri tarafından, okul düzeyinde ise psikolojik danışma ve rehberlik servisleri tarafından gerçekleştirilir.

15 Söz konusu çalışmalar Genel Müdürlük Bünyesinde “Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı” bünyesinde planlanmakta ve koordine edilmektedir. MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi 2002/11 Nolu ve Psikososyal Müdahale Hizmetleri Konulu Genelge

16 İşleyiş MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü RAM PDR Bölüm Başkanlığında Görevli Psikolojik Danışmanlar Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde Görevli Psikolojik Danışmanlar MEM İl Psikososyal Müdahale Hizmetleri Ekibi/RAM

17 Tehdit unsuru görünürde Zorlu yaşam olayına maruz kalma ÖNLEMEKORUMA ÖNLEYİCİ REHBERLİK BECERİ GELİŞTİRME AİLELERLE ÇALIŞMA MÜDAHALE Tehdit unsuru uzak Süreç

18

19

20

21 DANIŞMANLIK TEDBİRİ

22

23 Danışmanlık Tedbiri; Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici olarak mahkeme ya da hâkim tarafından verilen tedbirdir.

24 Danışmanlık hizmeti; Yerel yönetimler bünyesinde oluşturulan çocuk gençlik merkezleri ile bu alanda çalışmak üzere oluşturulmuş danışmanlık ve aile hizmeti veren birimler tarafından yerine getirilecektir. MEB’de çocuğun eğitime devam ettiği veya danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbirine karar verildiği durumlarda; okulda ya da kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince, okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmadığı durumlarda ise rehberlik araştırma merkezlerince yerine getirilir.

25 Danışmanlık tedbiri, hizmetin niteliğine göre haftalık ya da on beş günlük periyotlarla uygulanmalı, en az sekiz seans yapılmalıdır. Bu süre sonunda tedbirin devamı konusunda karar verilmelidir.

26 Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir. Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır. Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri bilgilendirir. Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek problemin sınırları belirlenir. Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır.

27 Danışmanlık hizmeti ile ilgili bir uygulama planı hazırlanır. Uygulama planı doğrultusunda üçer aylık periyotlarla sürecin değerlendirmesi ve varsa tedbirin değiştirilmesine ilişkin öneriyi de içeren rapor; Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen usule göre mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, incelettirilmek üzere mahkemeye ulaştırılır.

28 DANIŞMANIN SORUMLUKLARI Danışmanlık hizmetinin verilmesi Gizlilik Suçu Bildirme Korunma İhtiyacını Bildirme

29 Danışmanlık hizmeti verilirken çocuğun ya da ailenin gelmemesi ya da hizmeti almak istememesi durumunda Alınan danışmanlık tedbiri kararı, her iki taraf için de yerine getirilmesi zorunlu olan bir görev ve sorumluluktur. Çocuğun ya da ailenin davete rağmen gelmemesi durumunda Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca kolluğa bildirilir. Kolluğa bildirilmesine karşın çocuğun getirilmesinin sağlanmadığı durumda mahkemeden karar talep edilebilir. Ailenin gelmemesi, çocuğun gelmesinin sağlamaması ya da engellenmesi durumunda ise TCK‟nın 232. maddesindeki aile yükümlülüklerinin ihlali kapsamında, aile hakkında suç duyurusunda bulunulur.

30 Danışmanlık tedbirinin eğitim tedbiri ile birlikte verildiği durumda hizmet, öncelikle çocuğun okulundaki rehber öğretmen /psikolojik danışman tarafından yerine getirilir. Mümkün olmayan durumlarda RAM tarafından yerine getirilir.


"ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları