Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pilot Uygulamanın Amacı; a. İlköğretim Kurumu Standartlarının, öz değerlendirme aracı olarak;  Anlaşılırlığını,  Geçerliğini,  Uygulanabilirliğini,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pilot Uygulamanın Amacı; a. İlköğretim Kurumu Standartlarının, öz değerlendirme aracı olarak;  Anlaşılırlığını,  Geçerliğini,  Uygulanabilirliğini,"— Sunum transkripti:

1

2 Pilot Uygulamanın Amacı; a. İlköğretim Kurumu Standartlarının, öz değerlendirme aracı olarak;  Anlaşılırlığını,  Geçerliğini,  Uygulanabilirliğini,  Uygunluğunu,  Güvenirliğini,

3 b. Veri toplama araçlarının;  Anlaşılırlığını,  Kullanışlılığını,  Tutarlılığını,  Geçerliğini  Güvenirliğini c. Öz değerlendirme yönetsel yapısının işlevselliğini, d. Öz değerlendirme sonuçlarına göre “ Okul Gelişim Planının” hazırlanması, izlenmesi ve raporlanmasını test etmektir.

4  İlköğretim Kurumları Standartlarına göre gerçekleştirilen öz değerlendirme; “Okul Stratejik Planı” ve “Okul Gelişim Planı” aşamaları ile birlikte “Planlı Okul Gelişim Modeli Çevrim Sistemi” içinde yer almaktadır

5  İlköğretim Kurumları Standartlarına göre gerçekleştirilen öz değerlendirme; “Planlı Okul Gelişim Modeli” bağlamında, okulun mevcut durumunun kapsamlı, düzenli ve sistematik olarak belirlenmesi için veri sağlayan ilk aşamayı oluşturmaktadır

6

7  Öz değerlendirme sonuçlarına göre;  “Okul Gelişim Planının” hazırlanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemlere, ilgili mevzuatı bağlamında 2011 yılı Mart ayından itibaren başlanılacaktır.

8  Ancak, pilot okullarda görevlendirilen ilköğretim müfettişleri, 2010- 2011 Öğretim Yılı başından itibaren:  Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS öz- değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırlayacakları bir inceleme programına göre yapacaklardır.  Okulun İKS öz-değerlendirmesinde yer alan mevcut durum girdilerini doğrulama kaynakları ile değerlendireceklerdir.

9  Okulun İKS’yi karşılama durumunu, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları temelinde izleyeceklerdir.  Okul İKS öz değerlendirme raporunun, algılanan kalite bölümünde okul aktörleri arasında manidar tutarsızlık bulunduğunda, aktörlerle (özellikle veli ve çocuklarla) görüşmeler yapacaklardır.  Tüm göstergeler için kendi değerlendirmesi ve okulun öz değerlendirmesi arasında farklılık gördüğünde, farkın nedenlerini çok boyutlu ve çok kaynaklı olarak inceleyecekler, okula geribildirim ve rehberlikte bulunacaklardır

10 Pilot Uygulamanın Kapsamı: Pilot uygulama kapsamındaki illerin coğrafi dağılımında dengeyi sağlamak için NUTS 2’den 26 il uzman görüşü alınarak rastlantısal olarak seçilmiştir.

11 Pilot uygulamanın kapsamı: Pilot uygulama Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat illerinden belirlenen 100 ilköğretim kurumunda yapılacaktır. Bu okulların bağlı olduğu ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri başkanlıkları da kapsama dahildir

12  Okulların veli ve öğrenci örneklemi EK-1’deki formüle göre İGM’ nin koordinasyonunda EĞİTEK tarafından çekilerek pilot uygulama öncesinde e- okul İKS ekranına yansıtılacaktır. Aynı okullarda, örnekleme seçilecek veliler için öğrenci üzerinden bir örneklem çalışması daha yapılarak, aynı sayıda bir öğrenci seti oluşturulmuştur.

13  İlköğretim Kurumu Standartları temelli pilot uygulama sürecinde;  1. 2010 yılı Mayıs – Haziran aylarında;  a. İlköğretim Kurumu Standartlarının; öz değerlendirme aracı olarak anlaşılırlığını, geçerliğini, uygulanabilirliğini, uygunluğunu, güvenirliğini,  b. Veri toplama araçlarının; anlaşılırlığını, kullanışlılığını, tutarlılığını, geçerliğini, güvenirliğini,  c. Öz değerlendirme yönetsel yapısının işlevselliğini  test etme,

14  2. 2010- 2011 Öğretim Yılı başından itibaren, pilot okullarda görevlendirilen ilköğretim müfettişlerinin, Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS öz-değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırlayacakları bir inceleme programına göre yapmaları sağlanarak; “İKS- Planlı Okul Gelişim Modeli” ilişkisinde, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını geliştirme,

15  3. Öz değerlendirme sonuçlarına göre; “Okul Gelişim Planının” hazırlanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemlere, ilgili mevzuatı bağlamında 2011 yılı Mart ayından itibaren başlanılarak, İKS temelli çalışmaları, çevrim sistemi bütünlüğünde yaygınlaştırma  Amacı güdülmektedir.

16 Pilot uygulamanın veri kaynaklarını okulun; yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri oluşturmaktadır. Veri toplama araçları, pilot okullarda tüm yöneticiler ve öğretmenler ile örnekleme yöntemi ile belirlenecek sayıda veliler ve 4.-8. sınıf öğrencilerine verilecektir.

17  Pilot Uygulama Veri Toplama Araçları: Pilot uygulamada iki temel veri toplama aracı kullanılacaktır. Veri toplama araçlarını;  a. İlköğretim Kurumu Standartları Yazılım Sistemi;  Mevcut Durum Girdileri,  Algı Anketi,  b. Pilot Uygulama İzleme ve Geribildirim Formları,  Algılanan Kullanım Kolaylığı Kontrol Listesi(Çocuk, veli-2, öğretmen-yönetici), Okul İçin İKS Pilot Uygulama Süreç Kontrol Listesi ( EK-6)   oluşturmaktadır.

18 Ayrıca, EĞİTEK bünyesinde okulların yazılım konusundaki soru ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir “Pilot Uygulama EĞİTEK Teknik Destek Ekibi” oluşturulacaktır. Öz değerlendirme yazılım programına ilişkin her türlü sorunun çözümünde, bu ekip tarafından teknik destek sağlanacaktır.

19  Pilot okulun görevleri hazırlık, uygulama, izleme, raporlama ve değerlendirme başlıklarında aşağıda gösterilmiştir.

20 Okul Aktörler /Veri Kaynakları Ön HazırlıkUygulamaİzlemeDeğerlendirme Müdür/ müd.yrd. Öğretmenler Kurulu OGYE İKS Çalışma Ekibi Öğretmen Formatör

21 1. İlköğretim kurumları standartları öz değerlendirme pilot uygulamasına ilişkin Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ve OGYE ile birlikte inceler ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirler. 2. Bakanlıkça bildirilen ölçütler kapsamında, İKS öz değerlendirme Pilot uygulama eğitimine katılacak formatörleri/ yönetici ve öğretmeni belirler. 3. Formatör eğitimi için belirlenenlerin eğitime katılımını sağlar. 4. İKS öz değerlendirme Pilot uygulama eğitimine katılan Formatörlerin;  Öğretmenler Kuruluna,  OGYE’ ye Eğitim vermesini sağlar.

22 5. OGYE ve müdür yardımcıları ile İKS öz değerlendirme Pilot uygulamasını okulda gerçekleştirecek çalışma ekibini belirler. 6. İKS pilot eğitimi formatörlerinin pilot uygulama çalışma programı taslağı hazırlamasını sağlar. 7. İKS öz değerlendirme Pilot uygulama çalışma programını onaylar.

23 8. Pilot uygulama çocuk ve veli örnekleminin belirlenmesi ve bilgilendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. 9. Pilot uygulama çocuk ve veli örneklemi ile öğretmen ve yöneticilerin veri girişi için bilgisayarları ve ilgili ortamları hazır bulundurur. 10. İKS yazılımının “Mevcut durum göstergeleri” bölümünün yanıtlanmasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını sağlar. 11. Yapılan hazırlıkları İKS okul çalışma ekibi ve OGYE ile pilot uygulama öncesinde gözden geçirir.

24 1. Mevcut durum göstergeleri sorularını yanıtlar veya gözetiminde yanıtlanmasını sağlar. 2. İKS öz değerlendirme okul çalışma programındaki iş ve işlemleri; yerine getirilme tarihinden bir gün önce hazırlık boyutunda, yerine getirildiği günde de uygulama boyutunda inceler. 3. İKS öz değerlendirme Okul Çalışma Ekibi ile sürekli işbirliğinde bulunur

25 4. Ortaya çıkan sorunlardan okul olanakları ile çözümlenebilenleri çözümler. Okul olanakları ile çözümleyemedikleri sorunları ilçe/ il Milli eğitim müdürlüğü/Bakanlık Merkez İKS Komisyonuna bildirir. 5.Saha ziyareti programı kapsamında, çocuk, veli, öğretmen odak gruplarının oluşturulmasını ve bu gruplarla yapılacak görüşmelerde kendisi ve/veya ilgili müdür yardımcısı ile İKS okul çalışma ekibinin hazır bulundurulmasını sağlar

26 1. Okul Çalışma Programı kapsamında “Pilot Uygulama İzleme Planı” hazırlar. 2. Pilot Uygulama İzleme Planında her iş ve işlem için kontrol listelerini; İKS ÖZ DEĞERLENDİRME PİLOT UYGULAMASI GENEL KONTROL LİSTESİ ( Ek-10) ve “Okul İçin İKS Pilot Uygulama Süreci Kontrol Listesini” (Ek- 6) dikkate alarak hazırlar. 3. Kontrol listesindeki her madde için nelerin nasıl yapılacağını belirleyerek, İzlemeyi bu bağlamda gerçekleştirir.

27 4. İzleme sürecinin herhangi bir aşamasında saptadığı sorunları, düzeltme yolları ile birlikte İKS Okul Çalışma Ekibine bildirir. 5. İzleme sonuçlarını iki günde bir, gerektiğinde her günün sonunda İKS Okul Çalışma Ekibi ile değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler. 6. İzleme sonuçlarını, belirlediği gündem ve günde OGYE ile değerlendirir

28 1. İKS Öz Değerlendirme Pilot uygulama bulgularının (Rapor) öğretmenler kurulunda değerlendirilmesini sağlar. 2. İKS Öz Değerlendirme Pilot uygulama bulgularının OGYE’ de değerlendirilmesini sağlar. 3. Her iki değerlendirme sonucuna göre okulun mevcut durumunun ortaya konulmasını sağlar. 4. “Okul Gelişim Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar.

29 5. “Okul Stratejik Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar. 6. Öz değerlendirme sonuçlarına göre okulun; a. Vizyon ve misyonunun, b. Değişim kapasitesinin, c. İyileştirme alanlarının Değerlendirilmesini sağlar.

30 Ö n HazırlıkUygulama İ zleme De ğ erlendirm e Ö ğretmenler Kurulu 1. İ KS öz de ğ erlendirme pilot uygulamasına ili ş kin Bakanlık onayını inceler. 2. Hazırlıklara ili ş kin önerilerini ve destek süreçlerini belirler. 1.İKS öz değerlendirme pilot uygulama bulgularını; “ Okul Stratejik Planı” ve “ Okul Gelişim Planı” bağlamında değerlendirir.

31 Ö n HazırlıkUygulama İ zleme RaporlamaDe ğ erlendirme OGYEOGYE 1.İ lkö ğ retim kurumları standartları öz de ğ erlendirme pilot uygulamasına ili ş kin Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ile birlikte inceler ve yapılması gereken i ş ve i ş lemleri belirler. 2.İ KS öz de ğ erlendirme Pilot uygulama e ğ itimine katılan Formatörlerin verdi ğ i e ğ itime katılır. 3. Okul y ö netimi ile İ KS öz de ğ erlendir me Pilot uygulamasını okulda ger ç ekle ş tirecek çalı ş ma ekibini belirler. 4. Yapılan hazırlıkları İ KS okul ç alı ş ma ekibi ve okul yönetimi ile pilot uygulama ö ncesinde g ö zden ge ç irir. İ KS öz de ğ erlendir me okul ç alı ş ma Ekibi ile s ü rekli i ş birli ğ inde bulunur. 1.Pilot uygulamayı; i ş ve i ş lemler temelinde, “ İ KS Öz De ğ erlendirme Pilot Uygulaması Genel Kontrol Listesini” (Ek-10) ve “ Okul İ ç in İKS Pilot Uygulama S ü reci Kontrol Listesini ” (Ek-6) dikkate alarak hazırladı ğ ı kon trol listeleri ba ğ lamında izler. 2. Okul m ü d ü r ü n ü n belirledi ğ i gün ve gündemle İ zleme sonuçlarını de ğ erlendirme toplantısı yapar. İzleme ve Geribildirim Formları ile toplanan verilerin raporlamaya esas düzenlenmesi ni destekler. 1. İKS öz Değerlendirme pilot uygulama Bulgularını; “Okul Stratejik Planı” ve “ Okul Gelişim Planı” Bağlamında değerlendirir.

32 1. Onaylanan Okul İKS Pilot Uygulama Çalışma Programı kapsamında; İKS Okul Uygulama Planını hazırlar. Planda; çocuk ve veli örneklemi, öğretmen, yönetici uygulamalarını her aktör için yer, zaman, görevli kişi, araç-gereç, yapılacak iş ve işlemler temelinde belirler. 2. Veli örneklemi uygulama planında, Algı Anketinin, basılı olarak (el ile), bilgisayarla evde veya okulda doldurulmasına ilişkin uygulamalara yer verir. 3. Örneklemde yer alan velilerin, Algı Anketi sorularını yanıtlayabilecekleri yer ve araç seçeneklerine ilişkin tercihlerinin alınacağı yazı taslağını hazırlar. 4. Velilerin tercihlerine göre Okul Uygulama Planının veli örneklemi bölümünü hazırlar.

33 5.Algı Anketini anket olarak el ile ya da bilgisayarla evinde dolduracak velilere, gönderilecek Bilgi notları ( EK-8 veya EK-9) “İKS Veli Kontrol Listeleri (EK-3 veya EK-4) formlardan uygun olanlarla “veli kullanıcı şifresini” ve elle dolduracak veliler için veli algı anketinin çıktısını yazılımdan alarak hazırlar. 6.Çocukların ve velilerin Algı Anketi sorularını yanıtlayacağı, bilgisayarlar ve bilgisayarların bulunduğu ortamları kontrol ederek hazır duruma getirir. 7.Çocuklara, Algı Anketi sorularını yanıtlayacakları yer ve saatin en az bir gün önceden idare ve sınıf öğretmeni işbirliğinde bildirilmesini kontrol eder.

34 8. Velilerden anket olarak ya da bilgisayarla okulda dolduracaklara, uygulamanın yer ve saatinin önceden bildirir. Veli ve çocuk uygulamasından gruplar bazında sorumlu olmak üzere, okul idaresince belirlenen öğretmenleri bilgilendirir. 9. Pilot Uygulama Saha Gözlem Programı kapsamında görüşme yapılacak; öğretmen, çocuk, veli odak gruplarını belirler. 10. Okul İKS Pilot Uygulama Planını, İKS Pilot Uygulaması Genel Kontrol Listesini” (Ek-10) ve “Okul İçin İKS Pilot Uygulama Süreci Kontrol Listesini” (Ek-6) dikkate alarak hazırlar. 11. Okul idaresince yapılacak değerlendirme toplantıları için verileri hazır duruma getirir.

35 1. İKS Okul Uygulama Planı kapsamında İKS Yazılımı; Mevcut Durum Girdileri bölümünün okul yönetimince yazılıma girilmesini destekler. Algı Anketi ve kontrol listelerinin çocuk ve veli örneklemi ile öğretmen ve yöneticilerce doldurulmasını destekler. 2. İGM’ nin saha ziyareti sürecinde, talep halinde uygulamaya katılan öğretmen, çocuk, velilerle yapılacak görüşmeleri düzenler. 3. Uygulama sorunlarını yazılı olarak kayıt eder, önceliklendirir ve değerlendirir. 4. Çözümleyemediği sorunları okul yönetimi ve OGYE’ye anında bildirir.

36 5. Uygulama sorunlarının çözümüne ilişkin okul idaresi ve OGYE’ce oluşturulan önlemleri uygular. 6. Çocuk ve veli örneklemi uygulamasında;  Pilot uygulamanın amacının özetlenmesi  Maddelerin yanıtlanmasının çocuğa, öğretmene, okula yapacağı katkının özetlenerek çocuğun güdülenmesi,  Anketi doldurma kuralları ve algısal derecelerin anlamlarının açıklanması,  Çocukların soruları, hiçbir etki altında kalmadan yanıtlamaları için gerekli ortam ve desteğin sağlanması hususlarını gerçekleştirir ya da gerçekleştirilmesini destekler

37 1. Pilot uygulamayı “Pilot Uygulama İzleme Planı ve Kontrol Listesi” doğrultusunda izler. 2. İzleme sürecinde ortaya çıkan sorunlardan çözüm üretebildiklerinin düzeltilmesini anında sağlar. Çözüm üretemediği sorunları OGYE ve Okul yönetimine bildirir. 3. İzleme sonuçlarını her günün sonunda değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler. 4. Okul yönetimi ve OGYE tarafından bildirilen hususları izler. 5. İzleme sonuçlarını, Okul yönetimince belirlenen gündem ve günde OGYE ile değerlendirir.

38  İzleme ve Geribildirim Formları ile toplanan verileri raporlar ya da raporlamaya esas düzenler.

39 HazırlıkUygulamaİzlemeRaporlama Pilot okulların yer aldığı “ Teftiş B ö lgelerinde ” g ö revli “ Teftiş Grupları ” i ç inden ilk ö ğretim m ü fettişini İKS farkındalık eğitimine katılmak ü zere belirler. İKS farkındalık eğitimine katılan m ü fettişlerin, pilot okullarda yapacakları teftiş ve rehberlik i ç in hazırladıkları inceleme programını inceler ve geliştirilmesine destek verir. İKS farkındalık eğitimine katılan m ü fettişlerin, gruplarında bulunan m ü fettişlerle inceleme programlarını paylaşmalarına ortam hazırlar. İKS farkındalık eğitimine katılan m ü fettişlerin, pilot okullarda yapacakları teftiş ve rehberlik i ç in hazırladıkları inceleme programının ilgili teftiş grubunca da uygulanmasını destekler. İlgili teftiş grubunca, İKS temelli ç alışmaların raporlanmasını sağlar. İKS uygulamalarını teftiş ve rehberlik ç alışmasının başında ortasında ve sonunda, İlgili teftiş grubu başkanlarının vereceği raporlar kapsamında izler. Pilot okullardaki İKS ç alışmalarına ilişkin teftiş gruplarının raporlarını birleştirip, yorumlayarak il milli eğitim m ü d ü rl ü ğ ü ve Bakanlığa sunar.

40 İLK Ö ĞRETİM M Ü FETTİŞİ HazırlıkUygulamaİzlemeRaporlama İKS farkındalık eğitimine katılır. Pilot okulların, İKS raporunu inceler. Pilot okulların İKS bilgilerini ve raporunu esas alarak bir inceleme programı hazırlar. İnceleme programını ilk ö ğretim m ü fettişleri başkanlığına sunar. Grubunda bulunan m ü fettişlerle inceleme programını paylaşır. Pilot Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS ö z- değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırladığı inceleme programına g ö re yapar. Okulun İKS ’ de yer alan mevcut durum girdilerini doğrulama kaynakları ile değerlendirir. Okul İKS raporunun, algılanan kalite b ö l ü m ü nde okul akt ö rleri arasında manidar tutarsızlık bulunduğunda, akt ö rlerle ( ö zellikle veli ve ç ocuklarla) g ö r ü şmeler yapar. T ü m g ö stergeler i ç in kendi değerlendirmesi ve okulun ö z değerlendirmesi arasında farklılık g ö rd ü ğ ü nde, farkın nedenlerini ç ok boyutlu ve ç ok kaynaklı olarak inceler, okula geribildirim ve rehberlikte bulunur. Okulun İKS ’ yi karşılama durumunu, g üç l ü ve iyileştirmeye a ç ık alanları temelinde izler. İnceleme programı kapsamında ger ç ekleştirdiği etkinlikleri raporlar. “ Teftiş Grubu ” ü yelerince hazırlanan raporların, grup raporu haline getirilmesi ç alışmasına katılır.

41  Yazılımın ve algı anketlerinin kullanımı ve işlevselliğine ilişkin bilgiler, bu amaca yönelik olarak hazırlanmış olan, İKS Çocuk/Veli/ Öğretmen-Yönetici Kontrol Listesi (EK-2, EK-3, EK-4 ve EK-5) ile Okul pilot sürecinin izlenmesi Okul İçin İKS Pilot Uygulama Süreç Kontrol Listesi ( EK-6) alınarak izlenecek ve değerlendirilecektir.

42  Bu bağlamda her aktör algı anketlerinin yanı sıra ikinci olarak kendileriyle ilgili bu kontrol listelerini dolduracaklardır. Çocuk ve veli bilgilendirme notlarında (EK-7, EK-8, EK-9) algı anketlerinin doldurulmasının yanı sıra, kontrol listelerinin doldurulmasına yönelik bilgiler de yer almaktadır. İKS Çocuk/Veli/ Öğretmen-Yönetici Kontrol Listeleri; okul tarafından çoğaltılarak ilgili aktörlerce elle doldurulması sağlanacaktır

43  İKS pilot okullarının uygulama süreci ise, bu bölümde açıklanmaya çalışılan uygulamalara göre, bu uygulamaların gerek okulun kendisi gerekse de İGM tarafından öngörüldüğü şekilde izlenmesi için geliştirilen, Okul İçin Pilot Uygulama Süreç Kontrol Listesi (EK-6) ile izlenerek değerlendirilecektir. Okul bu kontrol listesine, her maddede yazılan faaliyetin yapılıp yapılmadığını ve sağdaki “Açıklama” sütununa da söz konusu faaliyetle ilgili ortaya çıkan sorunlar, çözümler ve İKS’ nin yaygınlaştırılması açısından paylaşmak istenilen öneri ve görüşlerini yazacaktır.


"Pilot Uygulamanın Amacı; a. İlköğretim Kurumu Standartlarının, öz değerlendirme aracı olarak;  Anlaşılırlığını,  Geçerliğini,  Uygulanabilirliğini," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları