Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fehimdar ÇİFTÇİ Eğitim Müfettişi- Bolu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fehimdar ÇİFTÇİ Eğitim Müfettişi- Bolu"— Sunum transkripti:

1 Fehimdar ÇİFTÇİ Eğitim Müfettişi- Bolu
HAYAT BOYU ÖĞRENME Fehimdar ÇİFTÇİ Eğitim Müfettişi- Bolu

2 Gelecek Bir Yılı Planlıyorsan, Mısır Ek
Gelecek On yılı Planlıyorsan, Ağaçlar Dik Eğer Gelecek Yaşamı Planlıyorsan, İnsanları Eğit Guanzi (İÖ. 645)

3 ANALİZ GİRDİLER SÜREÇ + ÇIKTILAR = MESLEK GRUPLARI

4 GELECEĞİ KURAN GÜÇ: BİLGİ
Bilgiye sahip olacak insanları yetiştirmek

5 GİRİŞ : Bilgi Yirmi birinci yüzyılda bilgi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve rekabet güçlerini yansıtan temel bir değişken olarak ön plana çıkmakta, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler, bilgi ekonomisine geçişi zorunlu kılmaktadır.

6 devam Bilgi toplumunda ülkelerin küresel boyutta rekabet edebilmeleri, doğal kaynaklar ve finans kaynaklarından çok sahip olunan yetişmiş nitelikli insan kaynaklarına bağlıdır.

7 devam Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmelerin bir yansıması olarak ülkeler bilginin üretimine ve kullanımına daha fazla bağımlı hale gelmişlerdir.

8 devam Küresel rekabet olgusunun ön plana çıktığı bilgi toplumunda tüm ülkeler, teknolojik ve toplumsal değişim sürecine uyum sağlama çabası içine girmişlerdir.

9 devam Bu çabaların bir sonucu olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bilgi ekonomisinde sahip olunan insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve yaşam boyu öğrenme kavramları önem kazanmaktadır.

10 devam Bilgi toplumunu, tarım ve sanayi toplumlarından ayıran temel farklılık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilgiye erişim sürecinde yoğun olarak kullanılmasıdır

11 devam Bireyler böylece gereksinim duydukları bilgilere hızlı ve kapsamlı olarak erişebilmektedirler.

12 devam Bilgiye erişim imkanlarının artması ve bilginin öneminin ön plana çıkması, bilgi toplumunda üretim faktörlerine bakış açısını değiştirmiştir.

13 devam Bilgi ekonomisinde diğer üretim faktörleri arasında bilgi başat rol oynamaktadır.

14 devam Bilgi toplumunun ekonomik yapısı bilgiyi temel çıkış noktası olarak kabul eden, bilgi ekonomisi kavramıyla açıklanmaktadır.

15 devam Bilgi ekonomisi, bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüştüğü, ekonominin temel girdisi olarak bilginin yer aldığı, ekonomik büyüme ve kalkınmanın en temel itici gücünün bilgi olduğu bir sistemi açıklamaktadır.

16 devam Bilgi ekonomisi, bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüştüğü, ekonominin temel girdisi olarak bilginin yer aldığı, ekonomik büyüme ve kalkınmanın en temel itici gücünün bilgi olduğu bir sistemi açıklamaktadır.

17 devam Bilgi ve teknoloji tabanlı değişim ve dönüşümlerin şekillendirdiği, üretim faktörü olarak bilginin ve uzmanlaşmanın önem kazandığı, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan dünyayı sanayi toplumunun ilerisine götüren bir gelişme aşaması olarak kabul edilen bilgi toplumunda eğitimin sürekliliği ön plana çıkmıştır.

18 devam Bilginin artış hızıyla birlikte bireylerin eğitim kurumlarında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerin, tüm yaşamları boyunca onların gereksinimlerini karşılaması ve bireyleri başarılı kılması imkansız hale gelmiştir.

19 devam Değişim sürecinin hızı karşısında toplumu oluşturan bireylerin bugün ve gelecekteki eğitim gereksinimleri ve beklentileri de değişmektedir.

20 devam Bu beklentilerin ve gereksinimlerin karşılanabilmesi için eğitim süreciyle ilgili yeni strateji ve hedeflerin oluşturulması gerekmektedir.

21 devam Oluşturulacak strateji ve hedeflerin temelinde bireylerin değişim sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştıracak beceri, bilgi ve değerlerin yenilenmesinin yaşam boyu devam edilmesi yaklaşımı yer almaktadır.

22 Eğitim ve Yetiştirme Çağıyla Yaşam Boyu Eğitim Döneminin Karşılaştırılması
(20. Yüzyıl) Yaşam Boyu Öğrenme (21. Yüzyıl) 1. Eğitimde karar verme mekanizması kitlelerin toplu halde eğitimi ve yetiştirilmesi yaklaşımına dayanmakta Eğitimle ilgili alınan kararlarda bireylerin beklentileri, talepleri, gelişim düzeyleri, yaşları ve yetenekleri dikkate alınmakta 2. Öğrenme sorumluluğu, ve öğrenilecek olan konunun içeriğinin belirlenmesi doğrudan öğretmene ait Öğrenme sorumluluğu öğrenilecek olan konunun içeriğinin belirlenmesinde öğrenenin kendisi ön planda 3. Kısa dönemli istihdam gereksinimlerinin karşılanması için eğitim ve yetiştirme süreci bireyleri mesleğe hazırlamaya yönelik Orta ve uzun dönemli gereksinimleri de içeren eğitim ve yetiştirme süreci bireyleri işe hazırlama yanında onları hayata da hazırlama amacı taşımakta 4. Öğretmenler bilginin doğrudan aktarıcısı olarak görev yapmakta Öğretmenler bilginin aktarıcısı olmanın ötesinde bilgiyi yöneten ve içselleştiren bir role sahip 5. Öğrenme eğitim kurumlarının çatısı altında gerçekleşmekte Öğrenme bireyin istediği yerde, zamanda ve formda bireyin istediği kadar gerçekleşmekte 6. Öğrenme süreci bireylerin yaşlarına göre basamaklara ayrılmış Öğrenme, değişik yaş grupları arasında yatay ve dikey bağlantılar sağlayan yaşam boyu süren bir yaklaşımla gerçekleşmekte Longworth, 2003, s.117’den uyarlanmıştır

23 devam Yaşam boyu öğrenmenin rehberlik ettiği bilgi toplumuna doğru ilerleme sürecinde, sahip olunan insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve bu süreçte yapılacak yatırımlar ön plana çıkmaktadır.

24 devam Teknolojik değişim hızını yakalamak, bireylerin öğrenme hızlarının da arttırılmasını ön plana çıkartmıştır.

25 devam Bilgiyi içselleştirmiş bireylerin yetiştirilmesi hedefini gerçekleştirmek için toplumun tüm kesimlerindeki bireylere yaşam boyu eğitim bilincinin kazandırılması gerekmektedir.

26 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Küreselleşme sürecinin yoğun olarak kendini hissettirmesi ve bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler uzmanlaşma kavramını ekonomiler için uluslar arası boyutta yeniden tanımlamıştır.

27 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Uluslararası ekonomik yarışta rekabet edebilmenin temel koşulu ülkeler için, sahip olunan insan kaynaklarını bilgi toplumunun beklentilerini karşılayacak boyutta yetiştirmek olarak ön plana çıkmıştır.

28 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Bilgi ekonomisinin ürettiği tüm mal ve hizmetlerin daha fazla bilgi yoğun hale gelmesi ve insan gücünün sahip olduğu bilgi birikiminin bilgi toplumunun gereksinimlerini karşılayabilme beklentisi, eğitim sistemleri ve eğitim felsefelerinin yeni bir bakış açısıyla ele alınmasını gerektirmektedir.

29 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Eğitim sistemlerinde kabul edilen yeni yaklaşımlardan biri olarak yaşam boyu öğrenme bilgi toplumunun temelini oluşturmaktadır.

30 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yirmi birinci yüzyılda yaşam boyu öğrenme kavramının ön plana çıkmasıyla birlikte öğrenme süreci yeniden popülerlik kazanmıştır.

31 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yaşam boyu öğrenme, kişisel, sosyal, ve istihdamla ilgili tüm bilgilerin, yeteneklerin ve yeterliklerin yaşam süresince geliştirilmesini kapsayan eğitim etkinliklerinin tümüdür.

32 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yaşam boyu öğrenme bireylerin çocukluktan yaşlılık dönemine kadarki tüm gelişim dönemlerinde devam eden bir süreçtir.

33 Geleneksel Eğitim Modeli Yaşam Boyu Öğrenme Modeli
Eğitim ve Yetiştirme Süreçlerinin Geleneksel ve Yaşam Boyu Öğrenme Modelleri Açısından Kapsam, İçerik ve Hizmetin Sunumu Boyutlarından Karşılaştırılması Boyut Geleneksel Eğitim Modeli Yaşam Boyu Öğrenme Modeli Kapsam İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm formal eğitim basamaklarını kapsamaktadır Yaşam süresince okuldaki, iş ortamındaki ve emeklilikteki öğrenmeleri kapsar İçerik Bilginin kazanımı ve tekrar edilmesi Çoğunlukla eğitim programı temelli Bilginin kazanımı ve gerçek yaşamda uygulanması Eğitim programlarının dışındaki bir çok kaynağı da içermekte Öğrenme sorumluluğunu öğrenene yükler Yeterlilik temelli Hizmetin sunumu Sınırlı öğrenme olanakları Formal eğitim kurumlarında Gereksinimleri karşılamaya yönelik Zengin öğrenme olanakları Teknoloji destekli esnek öğrenme ortamları Öğrenene yönelik

34 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yaşam boyu öğrenme, formal ve informal öğrenme süreçlerinin tamamını kapsamaktadır.

35 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Mesleki ve teknik eğitim becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan kurslar ve meslek içinde kazandırılması gereken mesleki bilgi ve beceriler de yaşam boyu öğrenmenin kapsamında değerlendirilmektedir.

36 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yaşam boyu öğrenme, bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamalarını kolaylaştıran bir süreçtir.

37 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yaşam boyu öğrenme eğitim kurumlarında, iş yerlerinde, toplumda ve ailede gerçekleşen bir süreçtir.

38 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
Yaşam boyu öğrenme sürecinde bireylerin yaşları ve ekonomik durumlarıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

39 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlara da yansımaktadır.

40 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Dünya ekonomisi, küreselleşme sürecinin etkilerini yoğun olarak hissetmektedir. Yaşanan ekonomik bunalım dönemleri, dünyadaki ülkeleri, diğer ülkelerle birlikte davranmaya zorlamaktadır.

41 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bu birliktelikler zamanla ekonomik ve siyasi entegrasyonlara dönüşmektedir Avrupa kıtasında yer alan ülkelerin, küresel ekonomide meydana gelen yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilme düşüncesi, Avrupa Birliğini oluşturmaya başlamıştır

42 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Kuruluş aşamasında ekonomik bir birliktelik özelliği gösteren Avrupa Birliği, ilerleyen yıllarda siyasal, kültürel ve eğitim alanlarında da ortak yaklaşımlar meydana getirmiştir.

43 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Avrupa Birliğinin gelişim sürecini içeren son on yılda, öğrenen toplumu yaratma ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseme amacıyla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile ilgili diğer Konsey organları tarafından önemli programlar ve stratejiler geliştirilmiştir .

44 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Avrupa Birliği 2000 yılında oluşturduğu Lizbon stratejisiyle birliğin gelecek on yoldaki stratejik hedeflerini belirlemiştir.

45 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bu temel stratejik hedeflerin en önemlisi, Avrupa Birliği’nin ekonomik büyümeyi destekleyen, dünyada saygın bir dinamik bilgi ekonomisi haline gelmek olarak belirlenmiştir. Lizbon stratejisinde yaşam boyu öğrenmenin oynadığı stratejik rol, ön plana çıkmaktadır.

46 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Lizbon stratejisiyle, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, eğitim ve yetiştirme politikalarının merkezine alınmıştır.

47 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bu yeni stratejiler ışığında Avrupa Birliği’nin gelecek on yılda gerçekleştirilmesi öngörülen hedefler 3 başlıkta belirlenmiştir.

48 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
1.Avrupa Birliğinin eğitim ve yetiştirme sistemlerinin etkililik ve kalitesinin arttırılması. 2.Eğitime erişimin ve öğrenme sürecinin herkes için, kolay hale getirilmesi. 3.Eğitim ve yetiştirme sistemlerinin bütün dünyaya açılması.

49 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
2000 yılında Avrupa Komisyonu yaşam boyu öğrenmeyi açıklayan ve önemli bir siyasal belge olan “Yaşam Boyu Öğrenme Memorandumunu” yayınlamıştır.

50 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bu memorandumda Avrupa Birliği’nin yaşam boyu eğitim politikaları altı temel kategoride özetlenmiştir : Herkes için yeni temel beceriler İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için daha fazla yatırım Öğrenme ve öğretme süreçlerinin yenileştirilmesi Öğrenmeye önem verme Rehberlik ve danışmanlık sürecinin yeniden ele alınması Öğrenmenin ev ortamına daha yakın hale getirilmesi

51 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarıyla yaşam boyu eğitimi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

52 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
yılları arasında Yaşam boyu öğrenme ve Gençlik Programları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Liehtenstein) ve Avrupa Birliğine aday ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

53 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bu programlar, öğretim üyesi, öğretmen ve öğrencilerin değişimi, Avrupa Birliği dillerinin öğrenilmesi, yaşam boyu öğrenme gibi çok geniş bir alanı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

54 Comenius Programı Adını ünlü filozof, din bilgini ve eğitimci Jan Amos Comenius’tan alan program, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirerek, eğitimde kalitenin arttırılmasını, kültürler arası diyalogların geliştirilmesiyle dil öğrenimini amaçlamaktadır.

55 Erasmus Programı Adını Hollandalı felsefeci Desiderius Erasmus’tan alan program, Avrupa’daki yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini, iş gücü piyasasının beklentileri ve gereksinimlerine uygun olarak yükseköğretim sisteminin geliştirilerek üniversiteden mezun olan bireylerin işgücü piyasasında istihdam edilmesini arttırmak amacıyla iş dünyası ile, yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasına odaklanmaktadır. Erasmus programı; üniversiteler arasında işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar

56 Erasmus Öğrencisi Olma Şartları
* Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmak. * Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olmak.

57 …devam Kayıt ve Ücretler
-Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar. * - Yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. -Kayıt ve harç ücretlerini kendi üniversitelerine yatırırlar -Gidilecek üniversiteye herhangi bir kayıt ve harç ücreti ödenmez. * -Gidilecek üniversite, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir ( örnek ; spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti …gibi).

58 Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
1-Erasmus programı "yabancı dil öğrenme” programı değildir. 2-Erasmus program tam anlamıyla bir "burs" programı değildir. 3-Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

59 Erasmus’ta Yeni Dönem : 2007-2013
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Lifelong Learning Programme) (LLP)

60 LLP-1 AB ANLAŞMASI Madde 149
“Üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek eğitimin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak” Madde 150 “Üye ülkelerin bu alandaki faaliyetlerini destekleyecek mesleki eğitim politikalarını uygulamak”

61 Leonardo Da Vinci Programı
Leonardo Da Vinci Programı, Avrupa Birliği’nin mesleki politikalarını uyguladığı bir program olarak ön plana çıkmaktadır. Leonardo da Vinci: 1-Hareketlilik 2-Yenilikçilik Transferi için Çok Taraflı Projeler 3-Ağlar 4-Destekleyici Faaliyetler

62 Leonardo Da Vinci Programı
Her yıl uygulamaya konulan projeler aracılığıyla, yeni becerilerin bireylere kazandırılması, okulların iş gücü piyasası ile işbirliğinin mesleki eğitim boyutunda geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme ve insan gücüne yatırım ölçütleri hayata geçirilmektedir. Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP)( ) * Temel mesleki eğitim görmekte olan öğrenci ve çıraklar (IVT) * ERASMUS –Öğrenci Yerleştirme * Çalışma hayatındaki kişiler,işsizler ve yeni mezunlar (PLM) * Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)

63 Grundvig Programı Grundvig programı, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmelerin bir yansıması olarak bilginin sürekli yenilenmesi sonucunda, bireylerin gereksinimlerini karşılamak ve yetişkin bireylere yaşamları boyunca, bilgi ve becerilerini geliştirmek için olanaklar sunarak onların istihdam olanaklarını artırmayı ve değişim sürecine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını amaçlar.

64 Grundvig Programı Grundvig programı, mesleki eğitim haricindeki yetişkin ve yaygın eğitim basamaklarına odaklanmıştır. Grundtvig: 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Öğrenme Ortaklıkları 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları) 4-Ağlar, 5-Destekleyici Faaliyetler

65 SEYAHAT GİDERLERİ -Öngörülere göre tahsisat yapılır ancak gerçekleşmeye göre nihai hibe hesaplanır. -En fazla 60 öğrenci ile 20 öğretim elemanının seyahat giderleri karşılanabilir. - IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez.

66 …devam GİDERLER Ancak ders, koordinatör kurumdan farklı bir mekanda gerçekleşiyorsa, koordinatör kurumdan katılanlar da seyahat gideri alabilir. 400 km’nin altı için kara yolu, üstü için ise ekonomik hava yolu seçenekleri kullanılmalıdır. Seyahat sigortası uygun bir gider olarak gösterilebilir.

67 IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez.
..devam HARCIRAHLAR Komisyon tarafından tüm LLP programları için ortak olarak belirlenen üst limitler aşılmamalıdır. En fazla 60 öğrenci ile 20 öğretim elemanının harcırahı karşılanabilir. IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez. Ancak ders koordinatör kurumdan farklı bir mekanda gerçekleşiyorsa, koordinatör kurumdan katılanlar da harcırah alabilirler.

68 ARA

69 Türkiye’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Türkiye Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, diğer tüm aday ülkelerle birlikte Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu eğitim politikalarını gerçekleştirme yönünde önemli adımlar atmaktadır.

70 Türkiye’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Bireyleri bilgi toplumuna hazırlayabilmesi için Türk Eğitim Sistemin’de yapılması gereken dönüşümlerden en hayati olanı, tüm bireylere yaşam boyu öğenme bilincinin kazandırılması olarak, Türkiye 2. Bilişim Şurası sonuç raporunun eğitim bölümünde vurgulanmıştır.

71 Türkiye’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
Türkiye’nin yaşam boyu öğrenme ile ilgili bir diğer önemli politikası, 17. Milli Eğitim Şurasının Türkiye’nin yaşam boyu öğrenme ilgili aldığı kararlar başlıklarında sınıflandırılmıştır.

72 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek, geliştirecek ve yaygınlaştıracak ulusal eğitim politikaları oluşturulmalıdır. Yaşam boyu öğrenmeyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere dayanılarak bir eğitim haritası çıkarılmalı, konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Örgün ve yaygın eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Yaşam boyu öğrenme etkinlikleri sonucunda, ulusal ve uluslararası standartlarda belgeler düzenlenmelidir.

73 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Yaşam boyu öğrenme konusunda bireyleri bilgilendirici, farkındalık düzeylerini artırıcı etkinlikler yapılmalıdır. Bu etkinliklerin belirlenmesinde bilimsel ölçütlere dayalı ve uzmanlar tarafından yapılan bölgesel gereksinim analizleri esas alınmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin gelir seviyesi düşük olan kesimlere finansman, proje ve ekipman yönünden katkı sağlaması teşvik edilmelidir. Eğitim, ulusal istihdam politikası ile desteklenerek yapılandırılmalıdır.

74 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Yaşam boyu öğrenme konusunda bireyleri bilinçlendirmede kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Özel öğretim kurumlarının, mesleki ve teknik eğitim ile yaygın eğitim alanlarında da eğitim sunmaları sağlanmalıdır. Okulların, halk eğitim merkezlerinin fiziki yapı ve donanım yetersizlikleri giderilmeli ve bu kurumlara mali destek sağlanmalıdır.

75 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Mesleki eğitim veren okullara meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının daha fazla destek vermesi sağlanmalıdır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında meslek dersleri öğretmenlerinin belirli sürelerle sanayi deneyimi edinmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Yaşam boyu öğrenme uygulamaları aracılığıyla engelli bireylerin eğitimine daha fazla önem verilmeli ve bu bireylerin toplumla bütünleşmeleri sağlanmalıdır.

76 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler, sosyal hizmetler ve ilgili gönüllü kuruluşların iş birliği ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların ailelerine yönelik eğitim, rehabilitasyon ve maddi imkânlar sunmayı da içine alan çalışmalar yapılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında hafta sonu ve akşamları yapılacak kurs ve seminerlerde yöneticilere ve yardımcı personele ücret ödenmelidir. Özel kurum ve kuruluşların fiziki ortamlarından ve imkanlarından yaşam boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında yararlanılmalıdır.

77 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin yaygınlaştırılması için yeniden kurum açmak yerine, var olan kurumların geliştirilerek kullanılması sağlanmalıdır. Küreselleşme ve AB sürecinde yabancı dil öğretimine önem verilmeli, hızlandırılmış dil öğretim merkezleri, web destekli öğrenme ortamları aracılığıyla bireylerin en az bir yabancı dili öğrenmeleri sağlanmalıdır.

78 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Yaşam boyu öğrenme, yaş arası ile sınırlandırılmamalıdır. Yaşam boyu öğrenme, sadece öğrenci ve çalışanlarla sınırlandırılmamalı, aile eğitimine de önem verilmelidir. Bu nedenle anne baba okulları açılarak, toplumsal entegrasyonu sağlayamayan ailelere yönelik devamimlerde bulunulmalıdır. Buna yönelik var olan programlar akredite edilmeli, bu konuda aile destek uzmanları yetiştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

79 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Yükseköğretim Kurulunun 1997 yılında kaldırdığı yetişkin eğitimi lisans programları yeniden açılmalıdır. İnsan hakları, demokrasi ve çevre bilinci oluşturma eğitimine önem verilmelidir. Yaşam boyu öğrenme kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili istatistiki bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli sürelerle tespit edilmeli ve yayımlanmalıdır.

80 17. Milli Eğitim Şurasın’da Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Alınan Kararlar
Kamu Internet Erişimi Projesi yaygınlaştırılmalıdır. Herkesin yüksek öğrenim görebileceği açık üniversite açılmalıdır. Yaşam boyu öğrenmede işsizlik sigortası kaynaklarından yararlanılmalıdır.

81 Dokuzuncu Kakınma Planı (2007-2013)
Türkiye’nin yaşam boyu öğrenme sürecindeki politikalarını destekleyen son politika, yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planında belirtilmiştir.

82 Dokuzuncu Kakınma Planı (2007-2013)
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında, küresel boyutta rekabet edebilen istikrarlı bir ekonomiye sahip, bilgi toplumunun gereklerini yerin getiren ve Avrupa Birliği ile uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu, uzun dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen bir hedef olarak saptanmıştır.

83 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
Fehimdar ÇİFTÇİ


"Fehimdar ÇİFTÇİ Eğitim Müfettişi- Bolu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları